Advertisement

Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilerin memurluğa alınma şartları yönetmelikle düzenlenmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 01 Temmuz 2022 00:02
Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?
Engelli olarak devlet memuru olarak atandıktan sonra engellilik durumu ortadan kalkan memurlar, engelli olmayan memurlar gibi görevlerine devam ederler sadece engellilik haklarından faydalanamazlar.

Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Soru; " Merhaba, benim sorum şu:

%40 üzeri süreli engelli sağlık kurulu raporu bulunan ve EKPSS sonucunda Engelli öğretmen/memur olarak atanan personelin birkaç yıl sonra sağlık durumu iyileşir ve engelli rapor oranı %40 altına düşerse durumu ne olur? Memuriyetine son verilir mi?"

Cevap; Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet memurları Kanununun "Memurluğun Sona Ermesi" başlıklı 98 maddesinde memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığı anlaşılan memurun görevine son vermektedir.

İşte o madde;

"MEMURLUĞUN SONA ERMESİ;

Madde 98 - Devlet memurlarının

a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;

b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;

c) Memurluktan çekilmesi;

ç) İstek, yaş haddi, malullük (Mülga ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) (..) sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;

d) Ölümü; hallerinde memurluğu sona erer."

Ziyaretçimizin bu maddeden çekinerek bu soruyu sorduğu kanaatindeyiz.

İlgili şartlar ise 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer almaktadır.

KAPAT [X]

İşte o madde;

"GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Madde 48 - (Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/14 md.)

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.;Değişik altbent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.

8. (Ek: 3/10/2016-KHK-676/74 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

B) Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak."

Dikkat edileceği üzere bu şartlarda engellilikle ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Engellilikle ilgili hüküm 657 sayılı kanunun "Engelli Personel Çalıştırma Yükümlülüğü" başlıklı 53. maddesi 4. fıkrasında yer almaktadır.

İşte o fıkra;

"Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir."

Dolayısıyla engellilerin memurluğa alınma şartları yönetmelikle düzenlenmektedir.

Bu yönetmelik ise Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik olup bu yönetmelikte "engellilik durumu ortadan kalkan memurların" hakkında hangi işlemlerin yapılacağı hususunda bir açıklamada bulunmamaktadır.

Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında tek ibare Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer almaktadır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı Ek 3. Maddesi 4.fıkrasında "Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır." Hükümleri bulunmaktadır.

Dolayısıyla engelli olarak devlet memuru olarak atandıktan sonra engellilik durumu ortadan kalkan memurlar, engelli olmayan memurlar gibi görevlerine devam ederler sadece engellilik haklarından faydalanamazlar.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz