Advertisement

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.

Haber Giriş : 22 Kasım 2022 00:05, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 00:57
Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava  sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.

Davanın reddine ilişkin Danıştay Onuncu Dairesinin temyize konu 18/05/2021 tarih ve E:2016/3347, K:2021/2390 sayılı kararının ONANMASINA karar verildi.

Dava koruma kararı kaldırılan savı tarafından açılmıştır

Dava konusu işlem, 29/01/2016 tarihinde toplanan İl Koruma Komisyonunda davacı hakkında uygulanan yakın koruma kararının çağrı üzerine koruma kararına dönüştürüldüğü hususunun davacıya bildirildiği, davacı tarafından anılan karara karşı 21/03/2016 tarihinde Merkez Koruma Kuruluna itirazda bulunulduğu, ancak kendisine bir cevap verilmemesi üzerine açılmıştır.

İlgili hakkında güncel bir tehdit yoktur

Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında yapılan araştırmada, terör örgütlerinin açık hedefi olduğuna veya can güvenliğinin ciddi ve harici tehdit altında olduğuna dair güncel herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığının belirtildiği anlaşıldığından, davacı hakkında, somut ve güncel herhangi bir tehdit bulunmaması, aksi yönde davacı tarafından dosyaya sunulmuş bir bilgi ve belgenin de olmaması nedeniyle, hakkındaki yakın koruma kararının kaldırılarak çağrı üzerine koruma tedbirine dönüştürülmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No: 2022/405
Karar No: 2022/1224

TEMYİZ EDEN (DAVACI) :.
KARŞI TARAF (DAVALILAR) :1- . Bakanlığı
VEKİLİ : .
2- . Valiliği
VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onuncu Dairesinin 18/05/2021 tarih ve E:2016/3347, K:2021/2390 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:
Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün . tarih ve . sayılı işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onuncu Dairesinin 18/05/2021 tarih ve E:2016/3347, K:2021/2390 sayılı kararıyla;

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun işlem tarihinde yürürlükte bulunan haliyle 20. maddesine, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 4, 10, 16 ve 19. maddelerine yer verilerek;
Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin incelenmesinden:

Terörle Mücadele Kanunu'nun 20. maddesine dayanılarak ve korumaya alınacak kişilerin tespiti ile güvenliklerinin sağlanmasında uyulacak esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Talepleri halinde korumaya alınacak diğer şahıslar" başlıklı 10. maddesinde; Yönetmeliğin diğer maddelerinde düzenlenen görevleri sebebiyle korumaya alınacaklar dışında kalan, terör odaklarının açık hedefi haline gelen veya getirilen veya çeşitli sebeplerle can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit altında olduğu anlaşılan kişilerin talepleri üzerine korumaya alınabileceğinin düzenlendiği, bu itibarla düzenlemede 3713 sayılı Kanun'un 20. maddesine ve hukuka aykırı bir husus bulunmadığı,

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün . tarih ve . sayılı işleminin incelenmesinden:

Dava konusu işlemle, 29/01/2016 tarihinde toplanan İl Koruma Komisyonunda davacı hakkında uygulanan yakın koruma kararının çağrı üzerine koruma kararına dönüştürüldüğü hususunun davacıya bildirildiği, davacı tarafından anılan karara karşı 21/03/2016 tarihinde Merkez Koruma Kuruluna itirazda bulunulduğu, ancak kendisine bir cevap verilmediği,

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünün davacı hakkında alınacak koruma kararına esas olmak üzere yaptığı yazışmalarda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yapılan operasyonlar sırasında ele geçirilen dokümanlar arasında davacının isminin geçtiğine ve tehdit edildiğine dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, davacı hakkında UYAP ve KİHBİ sisteminde kayıt olmadığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ise, terör örgütlerinin hedefi olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı hususlarının bildirildiğinin görüldüğü,

Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 8. maddesinde, Devlet Güvenlik Mahkemesi (Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesi uyarınca Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi) hakim ve savcılarının, görevleri süresince ve talepleri halinde korumaya alınacak kamu görevlileri arasında sayıldığı, böylelikle, anılan kişilerin görev süresinden sonra korumaya alınmalarının; özel görevleri nedeniyle değil, genel güvenlik tehlikesi nedeniyle korumaya alınacaklar hakkında düzenleme getiren Yönetmeliğin 10. maddesindeki "terör odaklarının açık hedefi haline gelmesi" veya "can güvenliğinin ciddi ve harici tehdit altında olması" koşullarının varlığına bağlı kılındığı,

Uyuşmazlıkta; Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında yapılan araştırmada, terör örgütlerinin açık hedefi olduğuna veya can güvenliğinin ciddi ve harici tehdit altında olduğuna dair güncel herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığının belirtildiği anlaşıldığından, davacı hakkında, somut ve güncel herhangi bir tehdit bulunmaması, aksi yönde davacı tarafından dosyaya sunulmuş bir bilgi ve belgenin de olmaması nedeniyle, hakkındaki yakın koruma kararının kaldırılarak çağrı üzerine koruma tedbirine dönüştürülmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin 3713 sayılı Kanun'a aykırı düzenlemeler getirmesi nedeniyle normlar hiyerarşisine aykırı olduğu, bu itibarla can güvenliğinin tehlikeli olduğuna dair herhangi bir somut tespit bulunmasa dahi yakın koruma tedbirinden yararlandırılması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davalı idareler tarafından, Danıştay Onuncu Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onuncu Dairesinin temyize konu 18/05/2021 tarih ve E:2016/3347, K:2021/2390 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 04/04/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz