Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS başvuru, sınav, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli aday bilgilerinin silinmesine ilişkin kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 00:10, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 00:26
Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS başvuru, sınav, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli aday bilgilerinin silinmesine ilişkin kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA karar verildi.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sahte belgelerle rapor alınmış
Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine engelli sağlık kurulu raporu almak için başvuru yapan davacının da aralarında bulunduğu bazı kişilerin, sahte belge temin etmek ve belgeleri dosyasında kullanmak suretiyle hastane sağlık kurulunu yanılttığı ve olması gerekenden daha fazla engel oranı alarak kendilerine haksız menfaat sağladıkları veya sağlamaya çalıştıklarının anlaşıldığının tespit edilmiştir.

Bu olay tek başına davacının raporunun iptal edilmesine gerekçe olamaz
Sağlık kurulunun raporunu hazırlarken davacı tarafından sunulan ve sahte olduğu tespit edilen tıbbi belgelere itibar edip etmediğinin tam olarak bilinemediği, diğer bir ifade ile sahteliği tespit edilen belgelerin sağlık kurulu tarafından dikkate alınarak kanaate ulaşıldığının anlaşılamadığı, davacının sağlık özrünün, atama işlemine esas alınan söz konusu raporda, yetkili hekimler tarafından muayene ve teşhis edilerek düzenlenmiş olması gerektiğinin aksi sabit olununcaya kadar kabulü gerektiği, dolayısıyla, davalı idare tarafından, aradan uzun bir süre geçtikten sonra böylesi bir şüphe sebebiyle, davacının engellilik durumunun gerçekten var olup olmadığı araştırılmadan, doğrudan davacının engelli sağlık kurulu raporunun geçersiz sayılmasının hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmadığı, davacının güncel sağlık durumunun tespiti amacıyla Sağlık Bakanlığınca hastaneye sevki sağlanarak, alınacak sağlık kurulu raporundan sonra durumunun değerlendirilerek hakkında işlem tesis edilmesi gerekir.


T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2021/8201
Karar No: 2022/524

TEMYİZ EDEN (DAVALILAR) : 1- . Bakanlığı
VEKİLLERİ : Av. ., Av. .
2- . Başkanlığı
VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

İSTEMİN KONUSU:

. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Elazığ İli. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS başvuru, sınav, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli aday bilgilerinin silinmesine ilişkin ÖSYM Yönetim Kurulunun. tarih . sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine engelli sağlık kurulu raporu almak için başvuru yapan davacının da aralarında bulunduğu bazı kişilerin, sahte belge temin etmek ve belgeleri dosyasında kullanmak suretiyle hastane sağlık kurulunu yanılttığı ve olması gerekenden daha fazla engel oranı alarak kendilerine haksız menfaat sağladıkları veya sağlamaya çalıştıklarının anlaşıldığının tespit edildiği, her ne kadar davacının anılan Hastanede psikiyatri kurulu tarafından yapılan muayenesi sonucu hazırlanan raporunda, herhangi bir klinik bulguya, hasta öyküsüne, yakınmalarına vs. ilişkin herhangi bir detaylandırmaya yer verilmediği, sevk edildiği gün psikiyatri muayenesinin tamamlandığı ve hastaneye bildirildiği, bu durumun alınan sağlık raporunun gerçekliği konusunda makul sayılabilecek bir şüpheye sebebiyet verdiği görülmekte ise de; maddi olayda, sağlık kurulunun raporunu hazırlarken davacı tarafından sunulan ve sahte olduğu tespit edilen tıbbi belgelere itibar edip etmediğinin tam olarak bilinemediği, diğer bir ifade ile sahteliği tespit edilen belgelerin sağlık kurulu tarafından dikkate alınarak kanaate ulaşıldığının anlaşılamadığı, davacının sağlık özrünün, atama işlemine esas alınan söz konusu raporda, yetkili hekimler tarafından muayene ve teşhis edilerek düzenlenmiş olması gerektiğinin aksi sabit olununcaya kadar kabulü gerektiği, dolayısıyla, davalı idare tarafından, aradan uzun bir süre geçtikten sonra böylesi bir şüphe sebebiyle, davacının engellilik durumunun gerçekten var olup olmadığı araştırılmadan, doğrudan davacının engelli sağlık kurulu raporunun geçersiz sayılmasının hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmadığı, davacının güncel sağlık durumunun tespiti amacıyla Sağlık Bakanlığınca hastaneye sevki sağlanarak, alınacak sağlık kurulu raporundan sonra durumunun değerlendirilerek hakkında işlem tesis edilmesi gerektiği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

... Başkanlığı tarafından; merkezi ve ortak sınavlar ve bu sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde dava açma süresinin on gün olduğu, bu süre geçirildikten sonra açılmış olan davanın süre yönünden reddi gerektiği; öte yandan, dava konusu işlemin, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunun raporu üzerine tesis edildiği ve . Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğu, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.
Sağlık Bakanlığı tarafından; dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarelerin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,

3. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kesin olarak, 16/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz