Danıştay'dan 'performans notlarına' ilişkin emsal karar

Danıştay 2. Dairesi, kamu personelinin performans notları konusunda emsal teşkil edecek bir karara imza attı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2023 22:35, Son Güncelleme : 26 Ocak 2023 23:02
Danıştay'dan 'performans notlarına' ilişkin emsal karar

Bir emniyet müdür yardımcısı 2014 yılında aldığı 3.17 (iyi) performans notunu yargıya taşıdı.

İdare Mahkemesi, davacının talebini haklı bularak, performans notu ile ilgili idari işlemin bozulması yönünde karar verdi. İdare Mahkemesi kararında özetle şu ifadelere yer verdi:
".davacının 2014 yılı performans değerlendirme puanının 3,17 olarak düzenlenmesini haklı kılabilecek hukuken geçerli bir neden ve bu konuda herhangi bir bilgi ve belgenin idarece sunulamaması karşısında, davacının 2014 yılı performans değerlendirme formunun objektif kriterler göz önüne alınarak düzenlenmediği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.."

İdarenin kararı temyizi üzerine dava Danıştay 2. Dairesi'nde ele alındı. Daire, performans notları için emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Daire, davacının 2014 yılında 'kayda değer' bir başarısının bulunmadığını belirterek, idare mahkemesi kararının bozulması yönünde hüküm oluşturdu.

Danıştay 2. Dairesi kararında, "Uyuşmazlıkta, davacının 2014 yılı performans puanının 3,17 olarak belirlendiği, bu puanın "iyi" olarak değerlendirilen performans puan türü olduğu, Performans Değerlendirme Formunda yer alan performans değerlendirme ölçütleri için yapılan puanlamalarda, yukarıda anılan Yönetmeliğin 10. maddesinin 6. fıkrasında sayılan ve aynı Yönetmeliğin 13. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde tanımlanan "gözlenen performans ortalamanın çok altında" ölçeğinin seçilmediği, dolayısıyla performans gözlem ve takip formuna olumsuz ve somut bilgi niteliğindeki kayıt girişinin zorunlu olmadığı, diğer taraftan dava konusu 2014 yılı performans döneminde davacının Yönetmeliğin 10. maddesinin 2. fıkrasında bahsedilen ve söz konusu forma girilmesi gereken "kayda değer" bir performansının da bulunmadığı, ayrıca hak edilen puanın daha yüksek seviyede olması gerektiği yönündeki iddiaların somut bilgi ve belgeler ile delillendirilmediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Danıştay 2. Dairesi'nin performans notları için emsal teşkil edecek kararının ayrıntıları şöyle:


Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/1251 E. , 2022/3176 K.

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/1251
Karar No : 2022/3176

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Valiliği

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; . İl Emniyet Müdürlüğünde, il emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, 2014 yılı performans değerlendirme notunun 3.17 (iyi) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendiğinde, davacının notlarının 2013 yılında 4,88, 2012 yılında 5 olduğu, 1993-2010 yılları arasında sicil notlarının iyi, çok iyi olarak düzenlendiği, 2014 yılında 10.07.2014 tarihli İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla kınama cezası aldığı, bu işlemin . tarih ve E:., K:.. sayılı kararlarıyla iptal edildiği, 15.08.2013 eylem tarihli görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle ... Asliye Ceza Mahkemesinin . tarih ve E:., K.. sayılı kararıyla 6 ay hapis cezasına hükmedildiği, indirim uygulanarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, ancak diğer performans ölçütlerinde düşük puan verilmesi gerekçelerinin, yapılan ara kararına rağmen idarece dosyaya sunulamadığı, bu durumda; davacının 2014 yılı performans değerlendirme puanının 3,17 olarak düzenlenmesini haklı kılabilecek hukuken geçerli bir neden ve bu konuda herhangi bir bilgi ve belgenin idarece sunulamaması karşısında, davacının 2014 yılı performans değerlendirme formunun objektif kriterler göz önüne alınarak düzenlenmediği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacı hakkında adli ve idari soruşturmalar bulunduğu, takdir edilen not için olumsuz kayıt girme zorunluluğunun bulunmadığı, değerlendirmenin yıllık yapıldığı, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ..
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay (Kapatılan) Onaltıncı Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Danıştay Beşinci Dairesine, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından ise, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
. İl Emniyet Müdürlüğünde, il emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, 2014 yılı performans değerlendirme notu 3,17 (iyi) olarak belirlenmiş, buna karşı yaptığı itirazın reddi üzerine, anılan notun iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :
04/07/2012 günlü, 28343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği'nin dava konusu işlem tarihi itibarıyla;
"Değerlendirme zamanı" başlıklı 8. maddesinde; "Yıllık değerlendirme, aday memurlar hariç olmak üzere, 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arası dönemi kapsar."
"Formlar" başlıklı 9. maddesinde; ''Personelin performansının değerlendirilmesinde "performans gözlem ve takip formu" ile "performans değerlendirme formu" olmak üzere iki form kullanılır. Personelin performans değerlendirme puanını belirleyen esas form, performans değerlendirme formudur.''
"Performans Gözlem ve Takip Formu" başlıklı 10. maddesinde; '' (...)
(2) Değerlendirme amirleri, personelinin çalışmalarını takip ederek performans değerlendirme formundaki değerlendirme ölçütleri doğrultusunda olumlu ya da olumsuz olarak kayda değer gördüğü hususları içeren mütalaalarını, Performans Bilgi Sisteminde (PBS) bulunan performans gözlem ve takip formuna tarih, konunun özeti ve konu ile ilgili mütalaasını belirterek kaydeder. (...)
(6) Personelin "Gözlenen performans ortalamanın çok üzerinde" veya "Gözlenen performans ortalamanın çok altında" ölçekleri seçilerek değerlendirilebilmesi için performans gözlem ve takip formunda ilgili performans alanlarının her birindeki performans değerlendirme ölçütlerinden en az biri için bu değerlendirmeler ile irtibatlı olacak en az bir olumlu veya olumsuz kaydın bulunması zorunludur. Bu şekilde girilen bilgilerin personelin iş performansını etkileyecek nitelikte olumsuz davranışlar içermesi gerekir. (...)''
''Performans Değerlendirme Formu" başlıklı 12. maddesinde; "(1)... performans değerlendirme formu aşağıdaki unsurları içerir. (...) b) Performans değerlendirme ölçütleri: Hakkında performans değerlendirmesi yapılan personelin, performans değerlendirilmesinde kullanılan ve performans değerlendirme alanı içerisinde bulunan görevi ile ilgili göstermesi beklenilen davranışlardır. (...) (5) Performans değerlendirme formu doldurulurken değerlendirilen personelin değerlendirme dönemi içerisindeki PBS'de yer alan; izin, rapor, ödül, sürücü belgesi sınıfı, ceza ve soruşturma bilgileri ile formun doldurulmasında ihtiyaç duyulacak diğer bilgiler, değerlendirme amirlerine PBS'de gösterilir. (...)"
"Değerlendirme Ölçeği" başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrasında; "Performans Değerlendirme Formundaki değerlendirme ölçütlerinin karşısında aşağıdaki ölçekler yer alır ve bu ölçeklere aşağıdaki puanlar verilir.
a) "Gözlenen performans ortalamanın çok altında" ölçeği: Gözlemlenen davranışın o performans değerlendirme ölçütü için ortalamanın çok altında olduğunu ve bu davranışın çoğu zaman gerçekleştirildiğini ifade eden istisnai bir durumdur. Bu ölçeğin karşılığı 1 puandır.
d) "Gözlenen performans ortalamanın çok üzerinde" ölçeği: Gözlemlenen davranışın o performans değerlendirme ölçütü için ortalamanın çok üzerinde olduğunu, ortalamanın üzerinde fazladan gayret gösterildiğini ve bu ortalamanın üzerindeki davranışın sürekli gerçekleştirildiğini ifade eden istisnai bir durumdur. Bu ölçeğin karşılığı 5 puandır. (...)" hükümlerine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinin incelenmesinden; Emniyet teşkilatında çalışan personelin performans değerlendirmesinde ''performans gözlem ve takip formu'' ile ''performans değerlendirme formu''nun kullanıldığı, bunlardan "performans gözlem ve takip formu"; personelin performansının yıl boyu izlenmesini, performans değerlendirme formu doldurulurken değerlendirme amirlerinin değerlendirme hatalarına düşmemelerini sağlamayı amaçlayan ve değerlendirme amirinin, doğru, tarafsız, adil ve objektif bir değerlendirme yapabilmesine imkan sağlamak amacıyla, kayıt giren amirin kanaat ve algısına dayalı mütalaasını belirttiği, esas değerlendirmeye hazırlayıcı nitelikte, sadece değerlendirme amirlerinin göreceği ve bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olan form olup, personelin iş performansına ilişkin değerlendirmeleri içermekte iken, "performans değerlendirme formu"nun, personelin performans değerlendirme puanını belirleyen form özelliğini taşıdığı anlaşılmaktadır.
Aynı hükümler uyarınca, performans değerlendirme formundaki değerlendirme ölçütlerinin karşısında, karşılığı 1, 2, 3, 4 ve 5 puan olan değerlendirme ölçeklerinin bulunduğu, performans gözlem ve takip formuna, bu ölçeklerden karşılığı 1 puan olan "gözlenen performans ortalamanın çok altında" ölçeği için olumsuz ve karşılığı 5 puan olan "gözlenen performans ortalamanın çok üzerinde" ölçeği için olumlu veri girişinin zorunlu olduğu, karşılığı 2, 3 ve 4 puan olan ölçekler için performans gözlem ve takip formuna veri girişi zorunluluğu bulunmasa da, performans değerlendirme puanı verme konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu kuşkusuzdur.

Uyuşmazlıkta, davacının 2014 yılı performans puanının 3,17 olarak belirlendiği, bu puanın "iyi" olarak değerlendirilen performans puan türü olduğu, Performans Değerlendirme Formunda yer alan performans değerlendirme ölçütleri için yapılan puanlamalarda, yukarıda anılan Yönetmeliğin 10. maddesinin 6. fıkrasında sayılan ve aynı Yönetmeliğin 13. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde tanımlanan "gözlenen performans ortalamanın çok altında" ölçeğinin seçilmediği, dolayısıyla performans gözlem ve takip formuna olumsuz ve somut bilgi niteliğindeki kayıt girişinin zorunlu olmadığı, diğer taraftan dava konusu 2014 yılı performans döneminde davacının Yönetmeliğin 10. maddesinin 2. fıkrasında bahsedilen ve söz konusu forma girilmesi gereken "kayda değer" bir performansının da bulunmadığı, ayrıca hak edilen puanın daha yüksek seviyede olması gerektiği yönündeki iddiaların somut bilgi ve belgeler ile delillendirilmediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.
Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.


KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,
2. ... İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,
3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber