Belediyelerde kimlere sosyal denge tazminatı ödenemez?

Belediyelerde sosyal denge tazminatının; seçimle göreve gelen belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerine, diğer kurumlardan vekaleten atananlara ve geçici görevlendirilenlere, geçici işçilere, toplam personel giderinin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde otuz beşini aşan belediyelerde görev yapan personele ve toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen yedi ay içerisinde sözleşme imzalamayan belediyelerin personeline ödenemeyeceği değerlendirilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 15:28, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:31
Belediyelerde kimlere sosyal denge tazminatı ödenemez?

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması" başlıklı 32 nci maddesinde; "27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.

Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen uç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.

İlgili mahalli idarenin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz. Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır." hükmü yer almakta olup Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmenin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı 4 üncü bölümünün 4 üncü maddesinde; "(1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "üç ay" ibaresi "yedi ay" olarak uygulanır.

(2) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yüzde otuzunu" ibaresi "yüzde otuz beşini", "yüzde yirmi beşini" ibaresi "yüzde otuzunu" olarak uygulanır." denilmektedir.

Öte yandan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesinde; "Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, 7. Dönem Toplu Sözleşmenin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı 4 üncü bölümünün 1 inci maddesinde; "(1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'sidir. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla çeşitli adlar altında yapılan ödemeler dahil ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir." hükmüne yer verilmiştir.

- Kimlere sosyal denge tazminatı ödenmez?

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, sosyal denge tazminatının belediyenin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilenlere ödeneceği ve belirli bütçe ve süre şartının yerine getirilmesinin gerektiği dikkate alındığında;

1- Seçimle göreve gelen belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerine,

2- Diğer kurumlardan vekaleten atananlara ve geçici görevlendirilenlere,

3- Geçici işçilere,

4- Toplam personel giderinin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde otuz beşini aşan belediyelerde görev yapan personele,

5- Toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen yedi ay içerisinde sözleşme imzalamayan belediyelerin personeline,

sosyal denge tazminatının ödenemeyeceği değerlendirilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber