1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 152)

31 Mayıs 2003 01:45
Yazdır

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Seri No: 152 )


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I Sayılı Cetvelin ?II-Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünde öngörülen ek göstergelerin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bakanlığımızca daha önce kamu kurum ve kuruluşlarına verilen görüşlerde; 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin ?II- Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (a) ve (b) sıralarında unvanları sayılan kadrolara atanmış olanlar dışında kalan personelden, Teknik Hizmetler Sınıfında görev almayı gerektirir nitelikte bir yükseköğrenimi bitirip, bu hizmet sınıfına tabi olarak meslekleri ile ilgili görevleri fiilen ifa eden ve yükseköğrenimine uygun kadrolara atananların (c) sırasında belirtilen ek göstergelerden yararlanmaları, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan yükseköğrenim mezunlarından anılan bölümün (a), (b) ve (c) sıraları kapsamına girmeyenlerin ise (d) sırasında yer alan ek göstergelerden yararlanmaları gerektiği belirtilmekte idi.

Ancak, Danıştay 12. Dairesinin 12.11.1997 tarihli ve E:1996/1502, K:1997/2871 sayılı Kararında; ilgililerin 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin ?II- Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (a) ve (b) sıralarında belirtilen ek göstergelerden faydalanabilmeleri için diplomalarında belirtilen unvanlara ait kadrolara atanmaları yönünde uygulanan idari işlemlerde hukuka aykırı bir husus olmadığı, mezun olunan okul bakımından bir ayrım yapılmayarak (a) ve (b) sıralarında unvanları sayılan kadrolara atanmış olanlar dışında kalan Teknik Hizmetler Sınıfındaki yükseköğrenim mezunlarının yararlanacakları ek göstergelerin (c) sırasında belirlendiği, bu nedenle, ilgililer hakkında (c) sırasında öngörülen ek göstergeler yerine (d) sırasında öngörülen ek göstergelerin uygulanmasının hukuka uygun olmadığı belirtilmiş, davalı idarelerin temyiz talepleri üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 08.10.1999 tarihli ve E:1998/175, K:1999/860 sayılı Kararı ile de Danıştay Onikinci Dairesinin anılan kararının onanmasına karar verilmiştir.

Öte yandan, idareler tarafından yürütülen bahse konu işlemler, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ?Ortak Hükümler? bölümünün A/12-d fıkrası hükmünün uygulanmasına ilişkin 07.03.1996 tarihli ve 22573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 142 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin ikinci paragrafı hükmüne göre gerçekleştirildiğinden, açılan davalarda söz konusu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci paragrafının da iptali talep edilmektedir. Davacıların iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdükleri anılan Tebliğin 7 nci maddesi, sadece üst öğrenimi bitiren personelin yararlandırılacağı ek göstergeye açıklık getirmemekte, ayrıca 657 sayılı Kanuna tabi personelin unvanları için öngörülen ek göstergeden yararlanabilmeleri için o unvana ilişkin kadroya atanmış olma şartını da belirtmektedir. Nitekim, Danıştay Onikinci Daire Başkanlığınca verilen 12.11.1997 tarihli ve E:1996/1502, K:1997/2871 sayılı Kararda da, dava konusu işleme dayanak olarak gösterilen söz konusu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci paragrafı ile yapılan düzenlemede yasa ve hukuka aykırılık görülmediği hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, ihtilafların kısa sürede çözümlenmesi ve gereksiz yargılama gideri ödenmemesi bakımından;
1- Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan yükseköğrenim mezunlarından 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin ?II- Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (a) ve (b) sıralarında unvanları sayılan kadrolara atanmış olanlar dışında kalan personelin mezun oldukları yükseköğrenimin niteliğine bakılmaksızın söz konusu bölümün (c) sırasında belirtilen ek göstergelerden yararlandırılması gerekmektedir.
ÖRNEK 1- Teknik Hizmetler Sınıfında ?Teknisyen? kadro unvanı ile görev yapmakta iken Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren personel, 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin ?II- Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (c) sırasında almakta olduğu aylık derecesi için öngörülen ek göstergeden yararlanacaktır.
ÖRNEK 2- Teknik Hizmetler Sınıfında ?Teknisyen? kadro unvanı ile görev yapmakta iken Mühendislik Fakültesini bitiren personel, ?Mühendis? kadrosuna atanması halinde 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin ?II- Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (a) sırasında öngörülen ek göstergeden, kadro unvanında değişiklik olmaması halinde ise söz konusu bölümün (c) sırasında öngörülen ek göstergeden yararlanacaktır.

2- Bakanlığımızca daha önce bu tebliğe aykırı olarak verilen görüşler dikkate alınmayacaktır.

3- Halen görevde bulunan ve emekli olanlar açısından uygulamanın yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi ve daha önce eksik ödenen miktarların hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir.

4- 07.03.1996 tarihli ve 22573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 142 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinde yer alan örnek yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 26,039 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam