Eğitim Kurumları Müdürlüğüne Mülakat İle Atama Yapılamayacak

Milli Eğitim Bakanlığı 11.01.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlamış olduğu "Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" ile müdür kadrolarına yapılacak atamalarda mülakat ilkesini benimsemiştir. Ancak, Türk Eğitim-Sen tarafından Danıştay'a açılan dava sonuçlanmış olup, müdür atamalarını mülakat sistemine bağlayan, 22. madde ile ilgili olarak yürürlüğün durdurulmasına karar verilmiştir. Kararın tam metni için tıklayın.

Haber Giriş : 08 Kasım 2004 06:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Yönetmeliğin tam metni için tıklayın.

Okul Müdür, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılıklarına Atama Şekline ilişkin olarak daha önce hazırladığımız dosya için tıklayın.

"Müdürlüğe Atama için Duyuru ve Atama
Madde 22 -
Atama yapılacak eğitim kurumu müdürlüklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda;
a) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar için Bakanlıkça ülke genelinde,
b) Atama yetkisi valiliklerde olanlar için valiliklerce il genelinde,
mülakât tarihinden en az bir ay önce duyuru yapılır.
Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının isimleri, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.
Adaylar, en fazla üç eğitim kurumu müdürlüğüne EK-1'deki Yöneticilik İstek Formu ile atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar için valilikler aracılığıyla Bakanlığa, atama yetkisi valiliklerde olanlar için valiliklere başvuruda bulunurlar.
EK-2'deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan beş aday mülakata alınmaya hak kazanır.
Mülakat komisyonunca EK-3'teki Mülakat Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan adayın ataması en geç 3 ay içerisinde atamaya yetkili makamca yapılır."

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin yandaş kayırmacılığına yol açacağı gerekçesiyle 22, 23, 25, ve 26. maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da Türk Eğitim-sen tarafından dava sonuçlandı. Danıştay'ın kararı aşağıdadır.

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE
Esas No 2004/840

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Eğitim Sen
Vekili: Av. HiIaI Çelik-Bayındır 2 sokak No:46- Kızılay/ANKARA
Karşı Taraf: Milli Eğitim Bakanlığı ANKARA
İsteğin Özeti: Davacı Sendika, 11 .01 .2004 günlü ve 25343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" nin 22, 23, 25 ve 26. maddelerinin iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını istemektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi: Ali Alpat
Düşüncesi: Dava konusu Yönetmeliğin, 22. maddesinin, 1, 4. ve 5.fıkralarında yer alan mülakat sınavı ibarelerinin yürütülmesinin durdurulması, diğer maddeler yönünden ise istemin reddi gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı: Turan Karakaya
Düşüncesi: Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27'nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dayalı idarenin birinci savunmasının geldiği görülerek işin gereği yeniden düşünüldü:

Dava konusu Yönetmeliğin "Müdürlüğe Atama İçin Duyuru ve Atama" başlıklı 22. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, boş bulunan kurum müdürlükleri için "mülakat" tarihinden en az bir ay önce duyuru yapılacağı; 4 ve 5. fıkralarında, Ek-2'deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan beş adayın mülakata alınmaya hak kazanacağı; mülakat komisyonunca Ek-3'deki Mülakat Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan adayın atamasının yapılacağı hükümleri yer almıştır. Kamu hizmetinin yürütülmesinde belirleyici olan personel unsurunun nesnel bir şekilde kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi, meslek içinde ilerlemede ve yükselmede ehliyet ve başarının esas alınması gerekmektedir. Müdürlük görevlerine atamaların yapılmasında, kriterleri objektif olarak belirlenmiş bir yazılı sınav yerine sözlü sınav düzenlenmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Ancak yazılı sınavdan sonra ayrı bir sözlü sınav yapma konusunda da idarenin takdir yetkisi bulunduğu açıktır. Yönetmeliğin dava konusu edilen diğer maddeleri yönünden ise; uyuşmazlın niteliğine ve davanın durumuna göre olayda 2577 sayılı Yasanın 4001 sayılı Yasayla değişik 27.maddesinin 2.fıkrasında sayılan koşulları gerçekleşmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin 22. maddesinin mülakat sınavına ilişkin kısımlarının yürütülmesinin durdurulmasına, diğer maddeler yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine 27.09.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz