1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

02 Haziran 2003 00:31
+Aa- Yazdır
2330

 

 NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI  HAKKINDA KANUN    

    Kanun Numarası       : 2330                                                

    Kabul Tarihi         : 3/11/1980                                           

    Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 6/11/1980   Sayı: 17152                      

    Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5  Cilt: 20  Sayfa: 4                       

                                                                               

 

    Amaç                                                                        

    Madde 1 - Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz   kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde  ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir.  

                                                                                

    Kapsam                                                                     

    Madde 2 - Bu kanun;                                                        

    a) İçgüvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen:                                                   

    1. (Değişik: 7/6/1990 - 3658/1 md.) Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini,                        

    2. Silahlı Kuvvetler mensuplarını,                                         

    3. Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını,                                

    4. Çarşı, mahalle ve kır bekçilerini,                                       

    5. (Değişik: 7/6/1990 - 3658/1 md.) Orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarını,                                                          

    b) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların   soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimleri, Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcılarını;                   

    c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirlerini; 

    d) Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan  personeli;

     e) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri;                            

    f) (Ek: 7/6/1990 - 3658/1 md.) İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahısları;

    g) (Ek: 7/6/1990 - 3658/1 md.) Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik    olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlilerini;                     

    h) (Ek: 7/6/1990 - 3658/1 md.) Yukarıdaki bentlerde sayılanların yaptıkları  görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve  kardeşlerini;

    kapsar.                                                                    

    Nakdi tazminat                                                             

    Madde 3 - Bu kanun kapsamına girenlerden;                                  

    a) (Değişik: 1/4/1998 - 4356/1 Md.) Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek Devlet Memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarında,       

    b) (Değişik: 1/4/1998 - 4356/1 md.) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde    malül olanlara 200 katı, diğer sakatlananlara (a) bendinde belirtilen tutarın   % 25'inden % 75'ine kadar, yaralananlara ise % 20'sini geçmemek üzere sakatlık  ve yaralanma derecesine göre,

    Nakdi tazminat ödenir.                                                     

    Bu nakdi tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; tazminat verilmesine    dair karar tarihindeki en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil)    brüt tutarıdır.

    c) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen nakdi tazminatın kanuni mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat  çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.

    d) (Ek: 7/6/1990 - 3658/2 md.) Kesin raporun alınmasının uzayacağının anlaşılması halinde tazminatın ödenme usüllerine göre, olay tarihi itibariyle, (b)  bendine göre hesaplanacak miktarın asgari oranı üzerinden avans ödenir.        

    Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin devam ettiği süre içinde, bu maddede   yer alan nakdi tazminat miktarlarının yarıya kadar indirilmesine veya nakdi     tazminata ilişkin hükümlerin uygulanmamasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.       

    Aylık bağlanması                                                           

    Madde 4 - Bu kanun kapsamına girenlerden;                                  

    a) Sakatlanarak bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye    sevk edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanır.                               

    b) Emekli aylığı almakta iken sakatlananların almakta oldukları aylıkları   görev malullüğü aylığına dönüştürülür.                                          

    c) Ölenlerin kendilerine bağlanması gereken görev malullüğü aylığı, dul ve  yetimlerine intikal ettirilir.                                                 

    Bu madde gereğince ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatlarına  göre bağlanan aylıklar, (5434 sayılı Kanunun 18/1/1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesinden yararlananlar hariç) % 25 artırılarak ödenir.   

    d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları  halinde, öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri   üzerinden (Öğrenimi bulunmayanların ilkokul mezunu gibi) kendilerine, ölümlerinde dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca görev malullüğü aylığı % 25 artırılarak bağlanır.                              

    Bu madde hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca artırılarak bağlanacak aylıklar; hiçbir suretle aynı derece, kademe ve ek göstergedeki emsaline 5434 sayılı Kanunun 2177 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesi (e) fıkrasının son bendi gereğince bağlanması gereken miktarlardan fazla olamaz.                     

    Sonradan meydana gelen yaralanma, sakatlanma ve ölüm (1)                    

    Madde 5 - (Değişik: 7/6/1990 - 3658/3 md.)                                 

    Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlardan görevleri veya yardımları sona    erenlerin bilahare kendilerinin veya eş, füru, ana, baba ve kardeşlerin yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölmeleri halinde bu durumlarının evvelce ifa ettikleri görev veya yardımdan meydana geldiği tevsik edilenlere 3 ve 4 üncü madde   hükümleri uygulanır.

    Nakdi tazminat ve aylığın etkisi                                            

    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerine göre ödenecek nakdi tazminat ile bağlanacak  emekli aylığı uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığıdır.               

    Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak kurumların ödemekle yükümlü tutulacakları tazminatın hesabında bu kanun hükümlerine göre ödenen nakdi tazminat ile bağlanmış bulunan aylıklar gözönünde tutulur.           

    Öğretim ve sağlık yardımı [1]                                              

    Madde 7 - (Değişik birinci fıkra: 7/6/1990 - 3658/4 md.) Bu Kanunda yazılı  hallerde ölenlerin veya çalışamıyacak derecede sakat kalanların çocukları, devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ücretsiz olarak okutulurlar.

    Bunlardan, yüksek öğrenim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yüksek öğrenim kredilerinden (yürürlükteki mevzuata göre) öncelikle yararlanırlar.    

    Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yukarıdaki fıkralarda   yazılı hakları kaybederler.                                                     

    (Ek: 7/6/1990 - 3658/4 md.) Bu Kanunun kapsamında bulunanlardan, tedavi giderleri kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanamayanların tedavileri; Devlet,    üniversitesi, Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri ile askeri hastanelerde ücretsiz olarak yapılır.  

    (Ek: 15/9/2000-KHK-624/4 md; değiştirilerek kabul: 13/6/2001 - 4677/3 md.) Bu Kanun kapsamına giren yedek subay, erbaş ve erlerden askerlik yükümlülüğü sona ermiş  olup, henüz vazife malûllüğü maaşı bağlanmamış olanlardan tedavileri devam  edenlerin; maruz kaldıkları hastalık, yaralanma ve sakatlanmalardan dolayı tedavilerini sürdürmek üzere ilgili sağlık kuruluşlarına sevkleri, ikametgâhındaki veya ikametgâhına en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanır. Sevk edilen hasta ile sevk edildikleri  yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin resmî tabip raporuyla belgelenmesi  durumunda refakatçisine; gidiş ve dönüş yol ücreti ile gidiş ve dönüş süresi için  gündelik, sevk eden askerlik şubesi tarafından peşin veya avans olarak ödenir. Yol ücretinin ödenmesinde şehirlerarası karayolu toplu taşım vasıtası ücretleri; gündelikte ise en düşük dereceli Devlet memuru gündeliği esas alınır. Bunlardan ambulans veya özel vasıtalarla hastanelere gitmesi resmî tabip raporuyla belirlenenlerin ambulans veya özel vasıta ücretlerinin ödenmesinde yerel rayiçler esas alınır. Ödenen yol ücretleri, gündelikler, ambulans veya özel vasıta ücretleri Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

    Hazineden tahsil

    Madde 8 - Bu kanunun 4 ve 5 nci maddeleri gereğince % 25 fazlası ile bağlanan aylıklardaki bu fazlalık ile 4 ncü maddenin (d) bendine göre bağlanan aylıkların tamamı ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca ödenir ve faturası karşılığında hazineden tahsil edilir.

    644 sayılı Kanundaki tazminatın uygulanamayacağı haller                    

    Madde 9 - Bu kanun hükümlerinden yararlanan Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, 6 Temmuz 1965 tarih ve 644 sayılı Kanunun 22 nci Maddesindeki yaralanma, sakatlanma ve ölüm tazminatlarından ayrıca yararlanamazlar.                

    Yönetmelik                                                                 

    Madde 10 - Bu kanuna göre verilecek nakdi tazminatların ödenme şekli ile 3  ncü maddenin (b) bendi uyarınca ödenecek tazminatların tutarları ve bu kanunla  ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde   Bakanlar Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.                   

    Ek cümle: (28/2/1995 - 4082/2 md.) Nakdi tazminat ödenmesine ilişkin işlemler,ilgili Bakan veya yetkili kılınan kişiler tarafından onaylandıktan sonra olayın bu Kanun kapsamına girmediği gerekçesiyle saymanlıklarca ödeme işlemi   geciktirilemez.

     Ancak bu yönetmelikte; sakatlık tazminatı, 5434 sayılı kanun uyarınca vazife malulü olanlar hakkında esas alınan 13/7/1953 gün ve 1053 sayılı "Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamname"de gösterilen 6 derece  üzerinden ve sakatlık derecelerine göre, her derece için % 10 oranında indirim  yapılmak suretiyle düzenlenir.

    Yürürlükten kaldırılan hükümler                                            

    Madde 11 -                                                                 

    a) 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ile bu kanunun  ek ve değişiklikleri;                                                          

    b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 sayılı Kanunla eklenen ek madde;                                                               

    c) 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi;                   

    d) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19/2/1980 gün ve 2261 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesinin (C) bendi;                                      

    Yürürlükten kaldırılmıştır.                                                

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun:                                               

    a) 3 üncü maddesinin (a) bendi hükümleri ile düzenlenen nakdi tazminatlar  1/1/1968 tarihinden;                                                           

    b) Bağlanacak aylıkları düzenleyen 4 ncü maddesi, 1/1/1968 tarihinden itibaren bu kanunun şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden aybaşından;

    c) 7 nci maddesi hükümleri, 1/1/1968 tarihinden itibaren bu kanunun kapsamına girenlerin çocuklarını da içine alacak şekilde yayımı tarihinden;           

    Geçerli olarak uygulanır.                                                  

    Ancak 3 ncü maddenin (c) bendi gereğince bu geçici maddenin (a) bendi kapsamına giren ana ve babaya nakdi tazminat ödenebilmesi kendilerinin bu kanunun yayımı tarihinde sağ olmaları şartına bağlıdır.                                  

    1/1/1968 tarihinden itibaren nakdi tazminata hak kazanmış bulunan eşlerden  bu kanunun yayımı tarihinden evvel ölmüş olanların payları görev nedeni ile   ölenin çocuklarına verilir. Çocukları yoksa miras hükümleri uygulanır.         

    Geçici Madde 2 - 1/1/1968 tarihinden bu kanunun yayımı tarihine kadar olan  döneme ilişkin nakdi tazminatların hesaplanmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 inci derece son kademe aylığının (Bu kanunun yayımı tarihindeki) brüt tutarı esas alınır.                                               

    Geçici Madde 3 - Bu kanunun, ölenlerin kanuni mirasçılarına verilecek nakdi tazminatı düzenleyen 3 ncü maddesi (a) bendinin geçmişe uygulanmasında:        

    a) 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanununa;                                    

    b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 sayılı Kanunla eklenen ek maddeye;                                                            

    c) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 2261 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesine;

    d) 2215 sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanununun 86 ncı maddesine;                 

    e) 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesine;                

    f) Bu kanunda gösterilen görevlerinden dolayı ölenlerin mirasçılarına herhangi bir mahkeme ilamına;                                                      

    Dayanılarak kurumlarınca yapılmış ve yapılacak ödemeler bu kanuna göre verilecek nakdi tazminat miktarlarından mahsup edilir.                             

    Yürürlük                                                                    

    Madde 12 - Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

    Yürütme                                                                    

    Madde 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                   

                                                                               

 [1] (1) Bu maddelerin madde başlıkları 7/6/1990 tarih ve 3658 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (R.G. 20/6/1990 - 20554)                    

 

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
07:50 - Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı07:43 - Sanılandan daha fazla koruyor07:35 - Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü07:28 - WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik
07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu
01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam