5'i aktif görevde 29 Dışişleri personelinde FETÖ gözaltısı
 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı
 
Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
 
Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not
 
Van'ın üç ilçe belediye başkanlıklarına görevlendirme yapıldı
 
Tekme tokat vücut çalışan genç! Video
 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lojmanlarda, öğretmenlere öncelik tanınamayacağına dair mahkeme kararı

01 Şubat 2009 00:06
Yazdır

Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliğinde sıra tahsisli kamu konutlarının eğitim öğretim sınıfından olan personele diğer hizmet sınıfı personeline kıyasla öncelikle tahsis edilemeyeceğine dair Çorum idari mahkemesinin kararı.

Davacı olan teknisyen lojmana başvuranlar arasında yapılan sıralamada1.sırada olmasına karşın öğretmenlere tanınan öncelik gerekçesiyle 5.sıraya konmasına dair açtığı davayı kazanarak lojmana geçmeye hak kazanmıştır.

T.C.
ÇORUM
İDARE MAHKEMESİ

Esas No:2008/145
Karar No: 2008/767

Davacı : Ahmet Kılıç

Vekili : Av. Özgür Öztekin
Gazi Cad. Hayribey iş Merkezi N:36 K:4/6 Merkez/ÇORUM

Davalı : Çorum Valiliği - Merkez/ÇORUM

Davanın Özeti : Davacı vekili tarafından, Çorum Endüstri Meslek Anadolu "Teknik ve Teknik Lisesi Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan müvekkilinin kamu konutu sıra tahsisinde
sırasının 5.sıra olarak belirlenmesine yönelik 21.2.2008 tarih ve 4479 sayılı davalı idare işleminin; Kamu Konutları Kanununda ve Kamu Konutları Yönetmeliğinde sıra tahsisli konutların tahsisinde eğitim öğretim hizmetleri sınıfına öncelik ve üstünlük verileceğine ilişkin bir hüküm mevcut değil iken Milli Eğitim Bakanlığı Konut Dağıtım Ve Yönetim Özel Yönergesinde bu yönde bir hükmün bulunmasının normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiği, kendisinden üst norm statüsünde bulunan kanun ve yönetmelikte bulunmayan üstünlük ve ayrıcalığın yönerge ile benimsenemeyeceği, bir hakkın verilmesinin, kaldırılmasının ve değiştirilmesinin ancak yasa ile mümkün olduğu. Kamu
Konutları Yönetmeliğinin 9. maddesinde belirtilen puanlama cetveli esas alındığında müvekkilinin 1. sırada yer alması gerektiği iddialarıyla iptali istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı'ndan gelen 05.02.2008 tarihli görüş doğrultusunda işlem yapıldığı, dava konusu işlemin 2133 Sayın Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Konut Dağıtım Ve Yönetim Özel Yönergesinin 8. maddesi uyarınca yapılması nedeniyle davanın görüm ve çözüm yerinin Danıştay olduğu, anılan hükümle zorunlu hizmete tabi eğitim - öğretim sınıfında görev yapan personelin zorunlu hizmete tabi olduğu için korunmasının amaçlandığı gerekçeleriyle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Çorum İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, Çorum Endüstri Meslek Anadolu Teknik ve Teknik Lisesi Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan davacının kamu konutu sıra tahsisinde sırasının 5.sıra olarak belirlenmesine yönelik 21.2.2008 tarih ve 4479 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle yapılmıştır.

Dava konusu işlem tesis edilirken, davacının puanlama sonucu en yüksek puana sahip olmasına rağmen. Milli Eğitim Bakanlığı Konut Dağıtım Ve Yönetim Özel Yönergesi'nin 8. maddesi uyarınca eğitim öğretim hizmeti sınıfında çalışan personele öncelik verilmiş bu hüküm nedeniyle puan sırasına göre 1. sırada olan davacının sırası, eğitim-öğretim hizmeti sınıfında çalışan personele öncelik verilmesi nedeniyle, 5. sıra olarak belirlenmiştir.
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nda ve bu kanuna dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan ve 23.9.1 JS4 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği'nde sıra tahsisli konutların puanlama esasına göre tahsis edileceği öngörülmüş ancak çeşitli hizmet sınıflarına (eğitim öğretim Hizmet sınıfı da dahil) öncelik verileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Konut Dağıtım Ve Yönetim Özel Yönergesi nin 8. maddesinde ise:" Konutlar, genel olarak ait oldukları okul ve kutum personeline tahsis edilir.

Görevlerinin önem ve sorumluluğu nedeniyle konut tahsisi yapıldıktan sonra kalan konutlar, o okul ve kurumda görevli eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline tahsis edilir.
Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline tahsisten sonra boş kalan konutlar ise, o okul ve kurumdaki diğer hizmet sınıfı personeline sıra çizelgesine göre tahsis edilir." hükmü yer almaktadır.

Normlar hiyerarşisine göre kanundan sonra gelen yönetmelik, yönerge gibi düzenlemelerin ancak kanunda verilmiş olan hakkın kullanılmasının açıklanması ile ilgili olacağı, bu metinlerde kanun ile verilmiş olan hakkı genişletici veya daraltıcı mahiyette hükümlere yer verilemeyeceği hukukun genel ilkelerindendir.

Bu durumda, Kanun ve Yönetmelikte olmayan hakkın, direkt olarak yönerge ile eğitim öğretim sınıfına dahil olan personele tanınması dolayısıyla diğer hizmet sınıfına dahil personelin hakkının daraltılması ve kısıtlanması sonucunu doğuracak hükümler getirilmesi, normlar hiyerarşisi sonucu kendinden önce gelen kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olmadığından. Milli Eğitim Bakanlığı Konut Dağıtım Ve Yönetim Özel Yönergesinin 8. maddesinin hukuka uygun olmadığı yargısına varılmıştır. Bu nedenle hukuka aykırılığı açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı Konut Dağıtım Ve Yönetim Özel Yönergesinin 8. maddesinin dava konusu olayımızda uygulama imkanı kalmadığından dava konusu uyuşmazlığın Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre çözümlenmesi gerekmektedir.

Bu duruma göre ise, Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliğinde sıra tahsisli kamu konutlarının eğitim öğretim sınıfından olan personele diğer hizmet sınıfı personeline kıyasla öncelikle tahsis edileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamasına karşın, puan sırasına göre 1. sırada olan davacının sırasının, eğitim öğretim hizmet sınıfından olan personele öncelik tanınması sonucu, 5.sıra olarak belirlenmesine yönelik 21.2.2008 tarih ve 4479 sayılı davalı idare işleminin hukuka uygun olmadığı yargısına varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline; aşağıda dökümü yapılan 83,50 YTL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 400 YTL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine; artan posta ücreti avansının isteği halinde davacıya iadesine: kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Kırıkkale Bölge idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 23/12/2008 tarihinde işin esası bakımından oybirliği, yargılama giderinin tahmili bakımından ise oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan Fatih TERZİ 33804
Üye Özkan ARTAR 94870 (X)
Üye İshak KARADAVUT 101092


Muhalefet Oyu
Davacı davasını mahkemeye dinletebilmek için yürütmenin durdurulması talebinde bulunmak zorunda değildir ve bir davada yürütmenin durdurmasını talep etmek isteğe bağlıdır.
Öte yandan, bilindiği üzere yargılama harç ve giderleri, kural olarak davanın sonunda haksız çıkan tarafa yükletilir. Ancak idari yargıda yürütmeyi durdurma talebine ilişkin nihai karar mahkeme tarafından dava sonuçlanmadan verilmektedir. Bununla birlikte, yürütmenin durdurulabilmesi için kanunda öngörülen şartların bulunmaması sebebiyle bu talebin reddine karar verilen durumlarda, yargılamanın devamı neticesinde yürütmeyi durdurma talebi reddedilen davacıların davayı kazanmaları olağan bir durumdur. Ancak davanın esasına ilişkin nihai kararda davacı haklı çıkmış olsa dahi, yürütmenin durdurulması talebini nihai olarak karara bağlayan mahkemenin mezkur talebin reddine karar verdiği durumlarda, tedbir niteliğindeki bu talebe ilişkin harcın haklılık-haksızlık perspektifinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla yürütmeyi durdurma talebi reddedilen davacı, davanın esasına ilişkin nihai kararda haklı çıkmış olsa dahi. bu talebe ilişkin harcın, netice olarak bu talep bakımından haksız konumda olan davacının üzerinde bırakılması gerekmektedir.
Açıklanan gerekçeler doğrultusunda ve bu gerekçelere uyarı görülmekte olan davada, yürütmenin durdurulması talebine ilişkin harcın davacının üzerinde bırakılması gerektiği görüşü ile çoğunluğun aksi yöndeki kararına katılmıyorum.

Üye
Özkan ARTAR
94870

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
12:54 - Bakan Kurum: 22 ilde ekolojik koridor çalışmaları sürüyor12:53 - Turizm Bakanı Ersoy: Şehirlerimizin önemli projelerini hayata geçireceğiz12:40 - Bursa'da direğe çarpan astsubay hayatını kaybetti12:25 - 5'i aktif görevde 29 Dışişleri personelinde FETÖ gözaltısı11:49 - Yemeklerden azaltılan tuz, hipertansiyon oranını da düşürdü11:47 - Çalıntı kredi kartıyla bağış yaptılar11:42 - Okul çevrelerindeki asayiş olayları, alınan tedbirlerle azaldı11:41 - Kalın'dan 'soykırımı savunan yazara Nobel ödülü kararından dönün' çağrısı11:39 - YÖK'ün engelli öğrencilere yönelik kararları işaret diline çevrildi11:31 - 'FETÖ itirafçıları' örgüt üyelerini deşifre ediyor
11:28 - Çelik'ten Girit'teki S-300'lerin hazırlandığı iddiasına açıklama11:15 - Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor11:03 - Güvenpark'taki terör saldırısıyla ilgili yeni dava11:01 - Edirne'de FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 3 zanlı tutuklandı11:01 - Nusret iki dövüşçüye meydan okudu10:59 - Öğrencilerin yüzde 46'sı eğitim hayatını başladığı okulda bitiremiyor10:45 - Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular10:36 - Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam