'68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı
 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri
 
Davutoğlu'nun kurduğu partinin 154 kişilik kurucu listesi
 
Trabzon'da doktoru darp eden 2 kişi tutuklandı
 
Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama
 
Della Miles, Mevlana etkinliğinde ilahi söyledi Video
 
Gömüldükten sonra mezarlarından uyanan insanlar Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet memurlarının özel hastanelere sevkine ilişkin olarak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan Genelgenin tam metni

17 Haziran 2003 16:19
Yazdır
MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.BMK.0.18.102.55 05.06.2003/10309

KONU: Tedavi Gideri

............... BAKANLIĞINA
............... GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
............... VALİLİĞİNE
............... REKTÖRLÜĞÜNE
............... BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
............... SAYMANLIĞINA

Bilindiği üzere, 17.4.2003 tarihli ve 25082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile özel sağlık kurumlarından kamu personeli ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin de yararlanmasına imkan sağlanmış bulunmaktadır.

Buna ilişkin olarak Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevkine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ, 30.5 2003 tarihli ve 25123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu usul ve esasların uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki hususların açıklanmasında yarar görülmektedir.

1- Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireyleri, birinci basamak özel sağlık kuruluşlarına, kurumlarından alacakları hasta muayene istek belgesi (sevk evrakı) ile doğrudan müracaat edebileceklerdir.

Resmi veya özel birinci basamak sağlık kuruluşundan, resmi veya özel sağlık kurumlarına yapılacak sevk işlemlerinde; hastane ve hekim seçme hakkı dikkate alınarak resmi sevk kağıdına resmi veya özel hastane ve hekim adı belirtilmeden, sadece ilgili uzmanlık dalının adı yazılarak sevk yapılacaktır. Sevk evrakında resmi veya özel sağlık kurumunun adı yer almayacaktır. Örneğin; birinci basamak resmi sağlık kuruluşu olan A bakanlığının kurum tabipliğince yapılacak bir sevk işleminde, sevk evrakına ?................... Hastanesine sevki uygundur? yerine, sadece ?Göz Kliniğine sevki uygundur? ibaresinin yazılması yeterli olacaktır.

2- İkinci basamak özel sağlık kurumlarında tedavinin yapılabilmesi için hasta sevkinin gerek kamu gerekse özele ait birinci basamak sağlık kuruluşlarınca yapılmış olması şarttır. Sevk yapılmaksızın ikinci basamak sağlık kurumlarınca yapılan tedavi giderleri birinci basamak birim fiyatları esas alınarak ilgili sağlık kurumuna ödenir. Sevk usulüne uyulmaması nedeniyle aradaki fark ücret, hasta tarafından ödenecektir.

3- Özel polikliniğe aynı hastanın aynı hastalığı için 15 gün içinde yeniden yapılacak takip ve kontrollerinden dolayı ödeme yapılmayacak ve ikinci kez fatura düzenlenmeyecektir. Hastayı muayene eden hekim tarafından, takip ve kontrol tarihi sevk evrakına açıkça yazılacaktır.

4- Birinci basamak özel sağlık kuruluşlarında yapılabilecek tetkik ve tahlillerden; sadece hemogram, tam idrar, açlık kan şekeri, üre, kreatinin, bilürubin, ALT, AST, EKG, akciğer grafisi ve direkt karın grafisi, direkt ekstremite grafisi ile gaitada-amip giardia aranması fatura edilerek bedeli sevk eden resmi kurumlardan tahsil edilebilecek, bunların dışında yapılan tetkik ve tahlil bedelleri hiçbir şekilde ödenmeyecektir.

5- Birinci basamak özel sağlık kuruluşu; düzenleyeceği faturaya, mesul müdür tarafından onaylanmış hastanın tahlil sonuçlarını gösteren belgeyi, sağlık karnesinin kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın fotokopisini ve sevk evrakının aslını ekleyecek, varsa kurumun talep ettiği diğer belgelerle birlikte ödemeyi yapacak kuruma gönderecektir.

6- Birinci basamak özel sağlık kuruluşlarında yapılan teşhis ve tedavi hizmetlerinin fiyatlandırılmasında, Bütçe Uygulama Talimatında birinci basamak sağlık hizmetleri için belirlenen birim fiyatlar esas alınacaktır.

7-Birinci basamak özel sağlık kuruluşu, hastayı ikinci basamak resmi veya özel sağlık kurumuna sevk etmesi halinde, toplam fatura bedeli üzerinden % 10 indirim yapacak ve bu indirim faturada ayrıntılı olarak gösterilecektir.

8- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan teşhis ve tedavi hizmetlerinin fiyatlandırılmasında, Bütçe Uygulama Talimatı'nda belirlenen birim fiyatlar esas alınır ve kurumlara bu fiyatlar üzerinden fatura edilir. Özel sağlık kurum ve kuruluşları, fark ücret talep etmeleri halinde, ne kadar fark ücret alacaklarına ilişkin olarak, ilk başvurusunda hastayı bilgilendireceklerdir.

9- Özel sağlık kurum ve kuruluşları, sunmuş oldukları sağlık hizmeti karşılığında düzenleyecekleri faturaları, hastanın kurumuna, bu Tebliğ ile Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen esaslar doğrultusunda göndereceklerdir.

10- Hastalık gruplarında tanıya dayalı fiyat (paket) tespit edilmesi halinde, faturalar, tespit edilen bu fiyatlar üzerinden ödenecektir. Birinci basamak resmi veya özel sağlık kuruluşlarından sevk edilmeksizin ikinci basamak özel sağlık kurumlarına doğrudan başvuru halinde, tanıya dayalı fiyat (paket) üzerinden % 30 indirim yapılacak, indirim faturalarda ayrıntılı olarak gösterilecektir. Tanıya dayalı fiyat uygulaması için belirlenen genel esaslar dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.

11-Özel sağlık kurumunca hastanın başka bir sağlık kurumuna (eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal hastaneleri ve üniversite hastaneleri hariç) sevk edilmesi halinde, sevki yapan özel sağlık kurumu tarafından düzenlenen toplam fatura bedeli üzerinden %30 indirim yapılacak ve bu indirim, faturalarda ayrıntılı olarak gösterilecektir.

12- İkinci basamak özel sağlık kurumu, sadece hastane ruhsatında yer alan uzmanlık dallarında hasta kabul edebilir. İkinci basamak özel sağlık kurumlarından (A) grubu ameliyatların yapılabileceği hastanelerde cerrahi ve dahiliye branşların her birinde en az 5 tam zamanlı (tam gün) çalışan doktor bulunması ve bu hastanelerde cerrahi, koroner ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin bulunması gerekmektedir.

İkinci basamak özel sağlık kurumlarında yapılan tanı ve tedavi hizmetlerinin fiyatlandırılmasında, Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen birim fiyatlar esas alınır.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uyarınca Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel tıp merkezlerince, ruhsatlarında belirtilen uzmanlık dallarında vermiş oldukları hizmetler için yapılacak fiyatlandırmalarda, Bütçe Uygulama Talimatlarında tespit edilen fiyatlardan %30 indirim yapılacaktır.

13-Özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen faturaların incelenmesi ve ödenmesi genel esaslara göre yapılır.

14-Gerçeğe aykırı fatura düzenlendiği ve/veya yapılmayan tetkiklerin faturalarda gösterildiğinin belirlenmesi halinde, bu fiilleri işleyen özel sağlık kurum ve kuruluşu, genel hükümlere göre yapılacak mali ve hukuki işlemler saklı kalmak kaydıyla, belirtilen fiillerin tekrarı halinde hasta sevki de yapılmayacağı yönünde yetkili idarelerce uyarılır. Bu fiillerin tekrarı halinde, mali ve hukuki müeyyidelerin yanında ilgili özel sağlık kurum veya kuruluşuna 4 yıl süre ile hasta sevk edilemez. Ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşunun sorumlu hekimi, mesul müdürü ve işletme sahibi müteselsilen, ortaya çıkan durumdan sorumlu tutularak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

15- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca; sevk evrakında yapılacak işlemler, reçetelendirme, verilecek tek hekim veya sağlık kurulu raporları ile çıkış işlemleri Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen esaslara göre yapılacak ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilen sağlık raporları mesul müdür veya başhekim tarafından onaylanacaktır. Bu şekilde onaylanmamış sağlık raporları geçersiz sayılacaktır.

16- Belirlenen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı konusunda gerekli denetimler İl Sağlık Müdürlükleri ile Defterdarlıklarca yapılır.

Bilgilerini ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmasını arz ve rica ederim.

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
00:54 - TBMM'den ABD Senatosunun karına tepki00:52 - Dışişleri Bakanlığı: ABD Senatosunun kararı haksız ve izansız00:14 - '68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı00:05 - KDK: Okul yöneticiliği sürekli geçici görevlendirmeyle yürütülemez00:03 - 13 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosunun kararına tepki00:00 - Sepette süpriz indirimler23:55 - Fahrettin Altun'dan ABD Senatosunun kararına tepki23:51 - Prof.Dr. Alkin: MB faizi 2020'de tek haneye indirebilir23:46 - Kas ağrısı deyip geçmeyin
23:41 - Sınavı geçemeyen Ak Parti'li vekil: 10 soru kaçırmak normaldir23:36 - Tarihi eserleri internet üzerinden satışa çıkardı23:30 - Okul bahçeleri geleneksel oyun alanlarıyla donatılıyor23:24 - Davutoğlu'nun kurduğu partinin 154 kişilik kurucu listesi23:22 - İbrahim Kalın'dan ABD Senatosunun kararına kınama23:20 - Özlem Zengin: ABD'nin kararı bizim için yok hükmündedir23:14 - İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak23:11 - Temel Karamollaoğlu'ndan yeni partilere yeşil ışık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam