Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması
 
İkiz plaka kurbanı sürücüye 5 bin lira ceza
 
AÖF sorularını değerlendiriyoruz
 
Arınç'tan Davutoğlu'nun partisine ilişkin açıklama
 
MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi
 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video
 
Şırınga çikolatadan 2 çocuğun ölümüyle ilgili gerçek! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı ile SSK Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanımına Dair Protokol ve bu Protokolle ilgili Sağlık Bakanlığı Genelgesi

04 Temmuz 2003 09:57
Yazdır
Sağlık Bakanlığı ile SSK Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanımına Dair Protokol

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE SSK SAĞLIK TESİSLERİNİN
ORTAK KULLANIMINA DAİR PROTOKOL 01 TEMMUZ 2003

AMAÇ
MADDE 1 - Sağlık hizmetlerinde kaynak tasarrufu, hizmette etkinliği ve verimliliği sağlamak için Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu, aktif devlet memuru ve yeşil kart sahibi hastaların Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık yardımından yararlanan hastaların ise Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde, muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerinin sağlanması amacıyla, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında işbu Protokol düzenlenmiştir.

KAPSAM
MADDE 2- Bu Protokol SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensupları, aktif devlet memurları ve yeşil kartlı hastalar ile Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı sağlık tesislerini kapsar. Bu kapsamda hastalar,
a) Sağlık Bakanlığına ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ait birinci basamak sağlık tesislerinden ayaktan muayene , tetkik, tahlil ve/veya tedavi için doğrudan müracaatla,
b) Belgelenecek acil haller dışında, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ait tüm ikinci basamak sağlık tesislerine, birinci basamak sağlık tesislerinden sevkle,
c) Belgelenecek acil haller dışında, Sağlık Bakanlığı ve SSK'na ait üçüncü basamak sağlık tesislerine, birinci veya ikinci basamak sağlık tesislerinden sevkle,
hizmet alabilecektir.
Bu Protokolün hangi illerde (EK-3) uygulanacağı ve ülke geneline yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca birlikte belirlenir.

MADDE 3 - SSK mevzuatı gereğince bu Protokol kapsamına dahil olmayan sigorta kolları şunlardır :
a) Analık sigortası
b) Malullük sigortası
c) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası
d) Diğer ülkeler ile yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında yer alan yurtdışı sigortalısı

TANIMLAR
MADDE 4 - Bu Protokol'de geçen
Maliye Bakanlığı :Maliye Bakanlığını
Bakanlık : Sağlık Bakanlığı'nı,
SSK: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nı,
Emekli Sandığı:Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nü,
Bağ-Kur:Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nü,
Bakanlık Sağlık Tesisleri : Sağlık Bakanlığı'na bağlı yataklı ve yataksız sağlık tesislerini,
SSK Sağlık Tesisleri : SSK'na bağlı yataklı ve yataksız sağlık tesislerini,
Birinci basamak sağlık tesisleri : Tıbbi tanı ve tedavi için ilk müracaat edilecek kurum tabiplikleri, işyeri hekimlikleri, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, sağlık merkezleri, halk sağlığı laboratuvarları, 112 acil sağlık istasyonları, SSK sağlık istasyonları ve dispanserleri gibi ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık tesislerini,
İkinci basamak sağlık tesisleri: Birinci basamak sağlık tesislerince tanı ve tedavisi sağlanamayanların gönderilecekleri SSK veya Sağlık Bakanlığı yataklı ve yataksız sağlık tesislerini (eğitim vermeyen genel ve özel dal hastaneleri ve bunlara bağlı semt poliklinikleri),
Üçüncü basamak sağlık tesisleri: Birinci ve ikinci basamak sağlık tesislerinde tanı ve tedavisi yapılamayanların, ileri tetkik, tahlil ve/veya tedavisi için gönderilecekleri SSK veya Sağlık Bakanlığı genel ve özel dal eğitim ve/veya araştırma hastanelerini ve bunlara bağlı semt polikliniklerinin,
Sözleşmeli Merkez: Sağlık hizmeti sunmak üzere SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ile sözleşme yapmış olan resmi veya özel sağlık tesislerini,
Bütçe Uygulama Talimatı: Hizmetin alındığı mali yıl içinde geçerli olan "Bütçe Uygulama Talimatı'nı,
SSK İlaç Talimatı: Hizmetin alındığı tarihte geçerli olan SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatını,
ifade eder.
Hasta:
a)SSK sigortalısı ve hak sahipleri:
-506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre hastalık sigortası yönünden sağlık yardımlarından yararlandırılanları,
-2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre hastalık sigortası yönünden sağlık yardımlarından yararlandırılanları,
-SSK Merkez ve taşra teşkilatında 657 Sayılı Yasaya göre çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri,
-İşsizlik ödeneği alan sigortalılardan:
-506 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken daha sonra işsizlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin kendilerine işsizlik ödeneği ödendiği sürece,
-Sigortalı işsizin eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocukları, ana ve babasına, sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten itibaren altı ay süreyle,
-506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi olup işsizlik ödeneği alan sandık personeli sigortalı işsizlerin kendilerine, sandık tüzüğünde belirtilen tedavi sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren, işsizlik ödeneğinin sona erdiği tarihe kadar,
b)Emekli Sandığı mensupları: 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu maddesi gereğince (Tüzüklerindeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla) tedavi giderleri karşılanan kişileri,
c)Bağ-Kur sigortalısı ve hak sahipleri:
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na göre hastalık sigortası yönünden sağlık yardımlarından yararlandırılan Bağ-Kur sigortalısı ve emeklisi ile bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarını,
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında çalışan personel ile bakmakla yükümlü oldukları hak sahiplerini,
d)Devlet memurları:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci ve Ek Geçici 9 ile 16 ncı maddeleri kapsamına giren personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu kapsamında bulunan personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerini kapsar.
e)Yeşil Kart sahipleri:
3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında sağlık hizmeti karşılanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını
ifade eder.

UYGULAMA ESASLARI:
MADDE 5 - Bakanlık ve SSK'na ait birinci basamak sağlık tesislerine ayaktan muayene, tetkik, tahlil ve/veya tedavi için doğrudan müracaat edilecektir.
SSK'na ve Bakanlığa ait birinci basamak sağlık tesislerinden yapılacak hasta sevklerinde izlenecek yol :
a) Birinci basamak sağlık tesislerinde tanı ve tedavisi tamamlanamayan veya mümkün olmayan hastaların ileri tetkik, tahlil, tedavi ve muayene için SSK'na veya Bakanlığa bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, hastane ve hekim adı belirtmeksizin resmi sevk belgesine sadece ilgili uzmanlık dalının ismi yazılarak sevk yapılacaktır. Sevk edilen hasta, belediye mücavir alanları içerisinde, yahut en yakın ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesislerine baş vurabilecektir.
b) Sevkin yapıldığı ikinci basamak SSK veya Bakanlık sağlık tesisinde işlemleri sonuçlandırılamayanlar,
İl sınırları içinde, istenilen tetkik, tahlil ve/veya tedavi konusunda ilgili kurumların sözleşmeli merkezleri varsa bu merkezlere, (Sözleşmeli merkezleri gösteren listeler ektedir) veya SSK veya Bakanlık eğitim hastanelerine (Büyük şehirlerde birinci basamak sağlık kuruluşlarından aynı yer belediye mücavir alanları içerisinde yer alan üçüncü basamak sağlık kurumlarına sevk yapılabilir.) sevk edilecektir.
İl sınırları içerisinde mümkün değilse, tetkik, tahlil ve/veya tedavinin sağlanabileceği başka bir ildeki SSK veya Bakanlık hastanesine sevk edilir. Ancak, SSK mensubu hastaların il dışına sevki, mutlaka o ildeki SSK sağlık tesisi tarafından yapılır. Sevkin yapıldığı ildeki SSK sağlık tesisi tarafından da hastanın giriş ve tedavi sonucu çıkış işlemleri sonuçlandırılır.
c) Tomografi, manyetik rezonans gibi ileri görüntüleme yöntemleri ve/veya ileri laboratuvar tetkik ve tahlillerine ihtiyaç duyulması halinde bu işlemler:
Ayaktan tedavi edilen hastalar için sevk edileceği ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesisince, (SSK mensubu hastalar, SSK ile sözleşmeli sağlık tesislerine sevk edilerek),
Yatan hastalar için yatışın yapıldığı tesis tarafından, tesisde tetkikin mümkün olmaması halinde, (b) fıkrasındaki esaslar çerçevesinde sağlanır.
d) Sözleşmeli merkezlere veya acil zorunluluk hallerinde (aciliyeti belgelenmek kaydıyla) diğer resmi kuruluşlara hasta sevki şu şekilde yapılabilecektir:
Tıbbi yaklaşım şekline uygun olarak teşhis ve/veya tedavi için gerekli tüm diğer tetkik ve/veya tahlillerin yapılmış olması ve bunların sonuçlarına göre söz konusu tetkik, tahlil ve/veya tedavinin derhal yapılmasının zorunlu olduğunun, (acilen sevki gerektirdiğinin) tıbbi gerekçeleriyle birlikte tetkik ve/veya tahlili isteyen uzman hekim raporuyla belgelendirilmesi,
Düzenlenecek sevk evrakında: Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen formata uygun olarak hem tetkik ve/veya tahlili isteyen ilgili dal uzmanı, hem de tetkik ve/veya tahlili yapan ilgili dal uzmanınca sevk işleminin yapılması ve başhekim tarafından onaylanması şartıyla,
yapılabilecektir.

MADDE 6 - Hastaların acil durumları dolayısıyla Bakanlık veya SSK sağlık tesislerine müracaatının raporla belgelenmesi ve hastanın kurumu tarafından aciliyet raporunun kabul edilmesi koşuluyla düzenlenecek fatura bedeli bu Protokolde belirtilen esaslar ve ücretler üzerinden ödenir.

MADDE 7- Bakanlık veya SSK sağlık tesislerinde muayene edilen ancak teknik kısıtlılıklar nedeniyle gerekli tetkik ve/veya tahlilleri yapılamayan hastaların, Bakanlık veya SSK sağlık tesislerine sadece bu tetkik ve/veya tahliller için sevki mümkündür. Bu tür sevkler kayıt işlemleri yapıldıktan sonra doğrudan ilgili tetkik ve/veya tahlil birimine yönlendirilir. Bu durumda sadece istenilmiş olan tetkik ve/veya tahlil bedeli ilgili kuruma fatura edilecektir.

MADDE 8- Bakanlık sağlık tesislerinde yatarak veya ayakta tedavi, kontrol ve bakımı yapılan SSK'lı hastalar için tedavi sırasında müdavi tabipçe diş protezi gerekli görülürse, bu hastalar SSK sağlık tesisine (varsa SSK Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne) sevk edilir.

MADDE 9 - Hastaların bu Protokole uygun olarak doğrudan birinci basamağa veya birinci basamaktan ikinci ya da üçüncü basamak Bakanlık veya SSK sağlık tesislerine sevkli olarak müracaat etmeleri halinde,
SSK'lı hastalar:
a) Sigortalılar ile bunların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları ile ana, babaları
SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesini,
İşverenlerce düzenlenecek vizite kağıdı veya sağlık belgesini
Resimli kimlik belgesini (15 yaşın altındakilerde resim aranmaz),
b) SSK'dan gelir veya aylık alanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babaları ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babaları:
SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesini,
Resimli kimlik belgesini (15 yaşın altındakilerde resim aranmaz),
c) SSK bünyesinde 657 Sayılı Yasaya tabi olarak çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler:
SSK tarafından düzenlenen sağlık karnesini ,
Resimli kimlik belgesini (15 yaşın altındakilerde resim aranmaz),
Vizite kağıdı veya resmi izin belgesini
d) İşsizlik ödeneği alan sigortalılar
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı, mühür ve imzalı "İşsizlik Ödeneği Kimlik ve Sağlık Belgesi"ni,
SSK tarafından düzenlenmiş "Sağlık Karnesi" ve "Resimli Kimlik Belgesi" ni,
2. Emekli Sandığı Hastaları
Sağlık Karnesini,
3. Bağ-Kur Hastaları
Sağlık Karnesi (Kurum personeli için vizite kağıdı),
4. Devlet Memuru Hastalar
Sağlık Karnesi ve vizite kağıdını,
5. Yeşil Kartlı Hastalar;
Sağlık karnesi ve yeşil kartı
İbraz etmek zorundadırlar.
Bu belgelerin kontrolü esnasında dikkat edilecek hususlara ilişkin düzenlemeler Bakanlık ve SSK tarafından yapılacaktır.

MADDE 10 -Bakanlık veya SSK sağlık tesislerine müracaat esnasında hastalardan, 9. Maddede belirtilen belgelerin ibrazı istenerek geçerliliği kontrol edilecek, tereddüt halinde SSK irtibat bürosuna başvurulacaktır. Acil hallerde 9. Maddede belirtilen belgeleri ibraz edemeyen hastalardan senet alınır, belgeleri ibraz edemeyen kişiler hakkında genel hükümler uygulanır.
Hastalara konulan teşhis, hekim tarafından sağlık karnelerine kaydedilecek; kaşelenerek imzalanacaktır. İlgili tesis dışına gönderilecek olan belgeler (reçete, sevk kağıdı vb) baştabiplikçe (bulunmadığı tesislerde sorumlu hekimce) kaşe, imza ve mühür ile onaylanacaktır. Bakanlık veya SSK sağlık tesislerinde kurumların mevzuatı gereğince yapılması gereken diğer işlemler kurulmuş olan irtibat bürosu tarafından yapılır.
Hastanın evrakının kendisi dışında başka kişilerce kullanıldığının veya geçersiz olduğunun tespiti halinde, usulsüz kullanımı gerçekleştiren kişinin kimlik ve adres bilgileri ile kullandığı karne ve/veya sağlık belgesi, sağlık tesisince ilgili kurum yetkililerine bir tutanakla iletilecektir.

MADDE 11 -
a) 506 Sayılı Kanuna tabi olan aktif sigortalının kendisi hariç, diğer SSK sağlık yardımlarından yararlandırılanlardan, Bakanlık birinci basamak sağlık tesisince, yürürlükte olan "SSK poliklinik muayene ücreti" tahsil edilecektir. SSK'na ibraz edilecek ödeme belgelerinde bu muayene ücretleri ayrı kalem olarak gösterilecek ve ilgili sağlık tesisine geri ödeme yapılırken "SSK poliklinik muayene ücretleri" tenzil edilerek ödeme yapılacaktır.
Bu hastaların Bakanlık ikinci basamak sağlık tesislerine gönderilmesi halinde, gönderildikleri tesiste hastalardan tekrar "SSK poliklinik muayene ücreti" alınmayacaktır.
SSK sağlık tesislerinden sevkle gönderilen hastalardan da "SSK poliklinik muayene ücreti" alınmayacaktır.
b) Bağ-Kur'lu hastaların ayaktan yapılan tedavilerinde, poliklinik muayene ücretinin aktif sigortalı ve hak sahibinden %20'si, aylık alan ve hak sahiplerinden ise %10'u ilgili sağlık tesisince tahsil edilecektir. Muayeneyi yapan Bakanlık veya SSK sağlık tesisi tahsilat listesini fatura ekinde sigortalıların bağlı bulundukları illerdeki Bağ-Kur İl Müdürlüklerine ibraz edeceklerdir.
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu verilecek olanlar hariç protez, araç ve gereç bedellerinin sigortalı ve hak sahipleri tarafından %20'si, aylık alanlar ve hak sahipleri tarafından ise %10'u Sağlık Bakanlığı veya SSK sağlık tesisine ödenecektir. Ancak katkı payı tutarı sigortalılarda birinci gelir basamağının 1/5 katını, aylık alanlarda ise birinci gelir basamağının %65'ini geçemez.
Diş protezlerinin, sigortalı ve hak sahiplerinde %20'si, aylık alanlar ve hak sahiplerinde %10'u peşin olarak kendilerinden Bakanlık veya SSK sağlık tesisince tahsil edilecektir.

MADDE 12 - Bakanlık ve SSK'na ait hastaneler arasında teknik, personel ve destekleyici işbirliğine yönelik çalışmalar, ilgili hastanelerin baştabiplerince yapılır.
Yapılan planlama çalışmaları Bakanlık çalışanları için, mülki idare amirliği tarafından, SSK çalışanları için SSK tarafından onaylanması halinde uygulanır.

MADDE 13 - Aynı il sınırları içinde bulunması kaydıyla, gerek sağlık kurullarının oluşturulması, gerekse söz konusu ilde herhangi bir uzmanlık dalında boşluk yaşanmaması amacıyla, uzman tabiplerin yıllık izin tarihlerinin belirlenmesi işlemi Bakanlık ve SSK hastaneleri baştabiplerinin ortak çalışmaları ile gerçekleştirilir.

ÖDEMELER
MADDE 14 - Bakanlık veya SSK sağlık tesislerinden alınacak hizmet karşılığında ilgili kurum tarafından yapılacak ödemelerde uyulacak esaslar:
a) Birinci basamak sağlık tesislerinde yapılan muayene, tetkik, tahlil ve/veya tedavi hizmetleri:
Birinci basamak sağlık tesisleri için oluşan ödemeler, kayıt için öngörülen formatta iletilecek, aylık veri tabloları ve istenilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş faturalar üzerinden yapılacaktır.
Koruyucu sağlık hizmetlerinden hastalar ücretsiz olarak faydalanacaklardır.
Alt yapısı uygun olan sağlık tesisleri, tanımlanmış olan belge ve raporları tam ve doğru olarak bilgi işlem sistemi aracılığıyla günlük olarak tanzim edeceklerdir. Manyetik ortamda ya da iletişim alt yapısı üzerinden bilgi aktarımı için kurulacak sistemin Bakanlık veya SSK tesisi sınırları içinde kalan bölümü ilgili tesis tarafından finanse edilecektir.
Bu protokol kapsamındaki sigortalı ve hak sahibi kimselerin muayene ücreti, her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen "birinci basamak muayene ücreti" üzerinden; tetkik, tahlil ve/veya tedavi işlemleri ise, aynı Talimatta belirlenen indirim oranı üzerinden yapılır.
Birinci basamak sağlık tesislerinden, ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesislerine sevk edilen hastalar için sevki yapan birinci basamak sağlık tesisi muayene ücreti %30 indirimli olarak ödenir.
SSK hastalarının ayaktan tedavilerinde, düzenlenen reçete muhteviyatı, SSK tarafından bildirilecek yöntemle ve yine SSK tarafından bildirilecek eczanelerden temin edilir.
SSK İlaç Talimatı'nda (EK-2) belirtilen kurallar ve ilaçlar dışında reçete tanzim edilemez.
b) İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde yapılan muayene, tetkik, tahlil ve/veya tedavi hizmetleri :
Bakanlığa veya SSK'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ayaktan veya yatarak yapılacak her türlü muayene, tetkik ve/veya tahlil işlemleri için Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen ücretler üzerinden % 20 indirim uygulanır.
Çocuk hastalar (0-12 yaş,12 yaş dahil) ve SSK'da çalışan memur personel ile bunların sağlık yardımlarından yararlandırılan yakınları ve hekim raporu ile refakatçi bulundurulması zorunlu görülenler hariç, yatırılarak tedavi edilen hastalar için SSK tarafından refakatçi ücreti ödenmez. Bu maddede tanımlanan istisnai hallerde Bütçe Uygulama Talimatı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde refakatçi ücreti ödenir.
Bakanlığa ait yataklı sağlık tesislerinde, SSK'lı hastalar için ilaç kullanımında SSK İlaç Talimatına uyulacaktır.
Bakanlık yataklı sağlık tesislerinde tedavi gören SSK'lı hastalara kullanılacak ilaçlar, SSK tarafından Bakanlık yataklı sağlık tesisinde açılacak birimler tarafından karşılanacaktır. Bu birimin yeri, bilgisayar donanımı ve tefrişi Bakanlık tarafından, ilaç ve personeli ise SSK tarafından sağlanacaktır.
SSK ilaç birimi tarafından temin edilemeyen, kullanımının zorunlu olduğu belgelenen ilaçların, yatışın yapıldığı Bakanlık yataklı sağlık tesisinin eczanesinden karşılanması halinde bunların fiyatlandırılmış dökümü kullanılan ilaçlar başlığı altında düzenlenecek ödeme belgesinde veya eki bir liste halinde gösterilecektir.
SSK ilaç biriminde ve yatışın yapıldığı Bakanlık yataklı sağlık tesisi eczanesinde bulunmayan ilaçlar için hastanın yattığı belirtilerek reçete düzenlenecek ve "hastane eczanesinde yoktur" kaşesi basılarak, SSK irtibat bürosunun yönlendirmesi ile diğer SSK eczanelerinden veya ilaç birimlerinden, bu da mümkün değilse SSK tarafından bildirilecek anlaşmalı eczanelerden temin edilecektir.
Bu işlemlerde "SSK İlaç Talimatı'nda" belirtilen kurallar esas alınacaktır.
Bakanlık sağlık tesisinde SSK mensubu hastalara kullanılacak çeşitli protez, ortez, tedavi cihaz ve malzemeler ile sıhhi sarf ve iyileştirici nitelikteki sarf malzemeleri SSK tarafından temin edilecektir.
Hastanın bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumları tarafından temin edilemeyen iyileştirici nitelikteki sarf malzemeleri Bakanlık veya SSK yataklı sağlık tesisi tarafından temin edilecektir. İyileştirici nitelikteki sarf malzemeleri için yatarak tedavi gören hastalara Bütçe Uygulama Talimatında yer alan "Çeşitli Protez ve Ortezler, Tedavi Cihaz ve Malzemeleri ile Sarf Malzemelerin Temini" başlıklı maddedeki ilgili hükümler uygulanır. Bu madde kapsamı dışında kalan iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri için ise, Bakanlık veya SSK yataklı sağlık tesisince malzemelerin faturalandırılmasında genel hükümler uygulanır.
c) Hastalar adına düzenlenecek tüm reçetelerde matbu olarak belirtilen bütün bilgi alanları eksiksiz olarak doldurulacak, ilave olarak hastanın muayene edildiği sağlık tesisinin adı ile protokol numarası kaydedilecektir.
d) Hastalara ayaktan ve yatarak tedavi ertesi 15 (onbeş) günlük dönemde kontrol muayene ücreti ödenmez. Tedavi ertesi süresine bakılmaksızın çağrıldığı birinci kontrol için muayene ücreti ödenmez.
Bütçe Uygulama Talimatı ekinde "Bedeli Ödenmeyecek Basit Sıhhi Sarf Malzemeleri Listesi" başlığı altında yer verilen malzemeler hiçbir şekilde ücretlendirilmeyecek, hastalara da aldırılmayacaktır.
Her hasta adına Bakanlık veya SSK sağlık tesisinde yapılan tüm işlemler için kullanılan malzeme ve ilaç ile hizmet hakkında detaylı masraf dökümlerini içeren ayrı ödeme belgeleri tanzim edilecektir. Bu ödeme belgeleriyle birlikte, eşzamanlı olarak düzenlenmiş epikriz, sevkle gelen hastalar için sevk kağıdı, yatan hastalar için düzenlenmiş olan ilaç kayıt formu (order), hastanın sağlık karnesinin okunaklı ve fotoğraflı kısmını gösteren tasdikli fotokopileri, vizite kağıdının aslı, altı aylık sağlık belgesinin tasdikli fotokopileri de gönderilecektir. Bakanlık veya SSK tesislerince düzenlenecek ödeme belgeleri, ildeki ilgili kurum birimine elektronik ortamda da intikal ettirilecektir.
Birinci basamak sağlık tesislerince yapılan işlemlerin faturalamasında aşırı evrak tanzimini ve iş kaybını azaltmak için her hastanın adının yapılan hizmetlerin ve tahakkuk miktarının liste halinde yer aldığı toplu ödeme belgeleri düzenlenebilir.
Bu ödeme belgeleriyle birlikte, eşzamanlı olarak hastanın sağlık karnesinin okunaklı ve fotoğraflı kısmını gösteren tasdikli fotokopileri, vizite kağıdının aslı, altı aylık sağlık belgesinin tasdikli fotokopileri de gönderilecektir.
Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesince veya SSK sağlık tesisi muhasebesince her ay yapılan işlemler için düzenlenecek ödeme belgeleri, en geç izleyen ayın yirminci gününe kadar, ildeki ödemeye yetkili ilgili kuruma iletilir. İşlemin yapıldığı ayı izleyen ayın yirminci gününe kadar ilgili kurum ünitesine teslim edilmeyen ödeme belgeleri için avans ödenmez.
SSK sağlık tesisi muhasebesine süresinde teslim edilen faturaların bedelinin (birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde) % 70'i, faturaların teslim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde avans olarak ödenir. Teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekli kontroller yapılarak ödeme belgelerine ait bedel Bakanlık döner sermaye işletmesinin göstereceği banka şubesindeki özel hesaba yatırılır.Diğer kurum hastalarına ait faturaların ödemesi Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Bütçe Uygulama Talimatı esaslarına tabiidir.
Uyuşmazlık halinde herhangi bir ödeme yapılmayarak, protokol hükümlerine uygun olmayan ödeme belgeleri incelenmek üzere gerekçeleri ile birlikte teslim tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) gün içinde ilgili Bakanlık döner sermaye işletmesine veya SSK sağlık tesisi muhasebesine iade edilir. Uyuşmazlığın çözümü için 25. Madde hükümleri uygulanır ve üzerinde mutabakat sağlanan meblağ, uyuşmazlığın çözüldüğü tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ödenir.
Bütçe Uygulama Talimatındaki fiyat değişikliklerinde yürürlük tarihi esas alınır.
Tanımlanan sürelerde ödenmeyen ödeme belgeleri tutarları için yasal faiz uygulanır.
Yapılan muayene, tetkik, tahlil ve/veya tedavi işlemleri karşılığında düzenlenen ödeme belgeleri üzerinde yapılacak incelemelerde, konulan tanı ile uyumsuz tetkik, tahlil ve/veya tedavi işlemlerinin; abartılı ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve benzerlerinin; hastaya uygulanmamış işlemlerin fatura edildiğinin tespiti halinde, yasal işlemler yapılır, söz konusu işlemleri gerçekleştiren personel doğrudan sorumlu tutulur.
Bakanlık veya SSK ilgili kurumlardan doğmuş ve doğacak alacaklarını devir ve temlik etmeyecektir.
Bu Protokol kapsamında, ayrıca Katma Değer Vergisi talep edilmeyecektir.
Yapılan işlem ve/veya ödeme belgelerinin Protokol hükümlerine ve ilgili kurum mevzuatına aykırılık teşkil ettiğinin ilgili kurumlar tarafından ödemeden sonra anlaşılması halinde, ilgili döner sermaye saymanlığı veya SSK sağlık tesisi muhasebesi, ilgili kurumun talebi üzerine ödeme tutarını iade edecektir. Söz konusu tutarın 30 (otuz) gün içinde iade edilmemesi halinde, ilgili kurum ünitesince bahse konu Bakanlık döner sermaye işletmesine veya SSK sağlık tesisi muhasebesine yapılacak ilk ödemeden yersiz ödeme tutarı mahsup edilecektir.
Sağlık Bakanlığı ve SSK hizmet alımında sorunlar yaşanan sağlık tesislerini bilgi vererek Protokol kapsamı dışına çıkarma hakkına sahiptir.

MADDE 15 - SSK tarafından ihtiyaç duyulan ve Bakanlıkça uygun görülen yataklı sağlık tesislerinde "irtibat bürosu" kurulur. İrtibat bürosunun gerekli her türlü alt yapısı (bilgi işlem ve iletişim dahil) ve fizik mekanının ayrılması ve tanzimi Bakanlık yataklı sağlık tesisi tarafından; personel temini ise SSK tarafından sağlanır. İrtibat bürosu, muayene, tetkik, tahlil ve/veya tedavi için sevk edilen SSK kapsamındaki hastaların ilaç, çeşitli protez ve ortezler, tedavi cihaz ve malzemeleri, sıhhi sarf ve iyileştirici nitelikteki sarf malzemesi temini ve ödemeye ilişkin belgelerin ön incelemesi gibi konulara ilişkin işlemleri yürütür. İrtibat bürosuna teslim edilen fatura tahakkukuna esas evrakın ön inceleme süresi 10 iş gününü geçemez.

BİLDİRİM
MADDE 16 - SSK, yayınladığı ve yayınlayacağı hastalık sigortası ve sigortalılarının tedavileri ile ilgili her türlü talimat ve genelgeleri, uygulamada paralellik sağlamak amacıyla, Bakanlığa gönderir. Bakanlık da, uygulamalarla ilgili her türlü talimat ve genelgelerini SSK'na iletir. SSK kapsamındaki hastalar için yapılacak işlemlerde SSK tarafından iletilecek bu mevzuatın uygulanması esastır.
Protokol kapsamındaki hizmetlerin sunumu için gerekli tüm matbu evrak, en yakın ilgili kurum yetkililerince tutanakla Bakanlık veya SSK ilgili sağlık tesislerine teslim edilecektir.

MADDE 17 - Bütçe Uygulama Talimatında bulunmayan, ancak teşhis ve tedavi amacıyla yıl içinde uygulamaya alınacak tetkik, tahlil, müdahale ve benzeri işlemler için belirlenen fiyat ve kodlama ile detay bilgileri ve tedavi hizmetlerine ilişkin her türlü talimat, genelge ve yönetmelikler geçerli kılındığı tarihte, SSK'na ilgili Bakanlıkça iletilecektir.

MADDE 18 - Protokol hükümlerinin uygulanması sırasında, SSK hastaları için, usulüne göre müracaat ettikleri Bakanlık sağlık tesislerinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 62. Maddesi uyarınca : "Müdavi hekim, tedavi altına aldığı sigortalıya bir defada en çok 10 gün istirahat verebilir ve bunu bir defa tekrarlayabilir. Tek hekimden iki defa istirahat almış olan sigortalının tedavisine devam edilmesi gerektiği taktirde, sigortalı, bir dispanser (SSK dispanseri) veya hastane (SSK Hastanesi) sağlık kuruluna sevk edilir. Sağlık Kurulu'nun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez." Hükmü uygulanır.
Bakanlık sağlık tesislerinde görevli hekimler tarafından bu tanımlamalara uygun olarak düzenlenmiş toplam 20 (yirmi) günü aşmayan raporlar, SSK sağlık tesislerince verilmiş raporlar gibi işlem görür. 20 (yirmi) günü aşan raporlar ile Bakanlık hastanelerinin sağlık kurullarınca verilen istirahat raporlarına ait SSK mevzuatına uygun işlemler ve tastik işleri SSK irtibat bürosunca yönlendirilerek SSK sağlık tesisinde tamamlanır. Ancak, sigortalının çalışma gücünün en az 2/3'sini yitirmiş olduğuna dair raporlar ile katkı payı alınmayacak hastalıklar ve ilaçlar için düzenlenecek raporlar mutlak surette SSK sağlık tesislerinden verilebilecektir.
SSK sağlık tesislerinden verilecek raporlar ilgili kurumların mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

MADDE 19 - Bu Protokol'ün 4. maddesinde hasta tanımında belirtilen kişiler için verilecek sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla tesis edilmiş, ancak fiziki yetersizlik, bölgede yeterli sigortalı nüfusun bulunmaması, gerekli personel ve tıbbi donanımının SSK'nca sağlanamaması nedeniyle çalıştırılamayan ya da atıl durumda bulunan SSK'na ait sağlık tesislerinden; Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'nca uygun görülenler arasından Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mutabakatı ile belirlenecek tesisler ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bakanlığa kiralanabilir.
Aynı şekilde Bakanlığa ait sağlık tesislerinden, yine Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mutabakatı ile belirlenecek olanlar aynı çerçevede SSK'na kiralanabilir.

MADDE 20 - Bakanlık ve SSK, bu Protokolün uygulanmasıyla ilgili olarak ortak işletim sistemi geliştirilmesi için ortak çalışma yaparlar.

MADDE 21 - Bu protokolün uygulaması ile ilgili olarak Bakanlık veya SSK denetim elemanlarınca yapılacak denetimlerde inceleme konusu ile ilgili olarak istenilen bütün bilgi ve belgelerin ilgililer tarafından istenilen süre zarfında verilmesi zorunludur.

MADDE 22 - SSK tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı yetkililerine Bakanlıkça belirlenen bölgelerde Protokole ilişkin SSK mevzuatı hakkında adaptasyon eğitimi yapılacaktır. Aynı şekilde Bakanlık tarafından diğer kurumlara ait mevzuat hakkında SSK sağlık tesisi yetkililerine SSK tarafından belirlenen bölgelerde adaptasyon eğitimi yapılacaktır.

MADDE 23- Bu Protokolün 4. maddesinde Hasta tanımında belirtilen Bağ-Kur, Emekli Sandığı, devlet memurları ve yeşil kartlı hastalar bu Protokolde öngörülen sevk esasları çerçevesinde SSK hastanelerine de sevk edilebilirler.
Bu şekilde SSK sağlık tesislerinde muayene, tetkik, tahlil ve/veya tedavileri sağlanan söz konusu hastaların işlemlerinde ise bağlı oldukları ilgili kurum mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 24 -Bu protokol hükümleri 31 / 12 / 2003 tarihine kadar geçerlidir. Bu sürenin bitim tarihinden en az 30 gün önce taraflardan biri değişiklik veya fesh-i ihbar talebinde bulunmadığı taktirde, Protokol aynı koşullarla 1 (bir) yıl daha uzatılmış sayılır.

MADDE 25 - Bu Protokol hükümlerinin uygulanmasından doğabilecek aksaklık ve ihtilafların tespiti halinde tespitte bulunan taraf, bu durumu karşı tarafa yazılı olarak bildirecek ve bildirimde bulunulan taraf 30 (otuz) gün içinde sorunu çözümleyerek bildirimde bulunan tarafa yazılı olarak bilgi verecektir.
Sorunun öncelikle ildeki ilgili kurum yetkilileri arasında yapılacak görüşmelerle çözümlenmesine çalışılır. Anlaşma sağlanamadığı taktirde uyuşmazlıklar, ilgili kurum yetkililerinden oluşturulacak müzakere komisyonlarınca ele alınır; bu suretle de anlaşmaya varılamaz ise Sağlık Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Maliye Bakanı'nın mutabakatları ile sorun çözümlenir. İhtilafların bu yol ile de çözümlenememesi halinde, genel hükümler uygulanır.
Protokolün herhangi bir nedenle süresinden önce geçerliliğini yitirmesi halinde, protokolün sona erdirildiği tarihte tedavisi süren hastaların, protokolden doğan hakları baki kalacak, yapılan tedaviye ilişkin masraflar bu Protokol hükümleri kapsamında ilgili kurum tarafından karşılanacaktır.
Tarafların karşılıklı anlaşmaları suretiyle, Protokol hükümlerinde her zaman değişiklikler yapılabilir, güncelleştirilebilir.

MADDE 26 - Bu Protokol'ün yürürlüğe girmesiyle uygulama kapsamına alınan illerde 04.07.2002 tarihli "SAĞLIK BAKANLIĞI-SSK SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ", yürürlükten kalkar.

MADDE 27 - İşbu Protokol bu madde dahil 27 madde ve 2 geçici maddeden ibaret olup, 01/07/2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.Bu protokol Maliye Bakanı,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sağlık Bakanlarınca yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 1: Bu Protokol kapsamında (EK-3) yer almayan illerde uygulaması devam edecek olan "SAĞLIK BAKANLIĞI-SSK SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ"ndeki Bakanlık birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde yapılan muayene, tetkik, tahlil ve/veya tedavi işlemleri için yer alan indirim oranları yerine bu protokolde yer verilen indirim oranları uygulanır. 04.07.2002 tarihinde imza altına alınan "SAĞLIK BAKANLIĞI-SSK SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ" kapsamında hizmet veren yerlerde sözkonusu protokol hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 2:. Doğum sonrası hastaneye yatması gereken yeni doğanlar için sevk evrakları tamamlanıncaya kadar annenin sevk evrakı üzerinden işlem yapılır.


Sağlık Bakanlığı ile SSK Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanımına Dair Protokol Hakkında Genelge

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAYI :B100THG0100002-3120
KONU :SSK-Sağlık Bakanlığı Protokolü

27.06.2003 / 12861

GENELGE
2003 / 76

Sağlık hizmetlerinde kaynak tasarrufu, hizmette etkinliği ve verimliliği sağlamak için Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensubu, aktif devlet memuru ve yeşil kart sahibi hastaların Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde, sosyal sigortalar kurumunun sağlık yardımından yararlanmakta olan hastaların ise Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerinin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlıkları arasında düzenlenen protokol 01.07.2003 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Protokolün öncelikle, Ankara, İstanbul, İzmir, Yalova, Sivas ve Rize illerinde uygulamasına başlanılacaktır. Protokolün uygulanması sırasında karşılaşılan her türlü sorunun ivedilikle Bakanlığımız 184 Sağlık Danışma Hattına iletilerek çözümlenmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızca, ekte gönderilen söz konusu protokolde belirtilen uygulama usul ve esaslarına açıklık getirilmesi bakımından aşağıdaki hususların vurgulanmasında yarar görülmektedir.

1-Protokol ile sevk sistemine uyulması esası getirilmiştir. Hastalar Bakanlığımız ve SSK'na ait tüm birinci basamak sağlık tesislerine doğrudan müracaat edebileceklerdir.
2- Bakanlığımıza bağlı birinci basamak sağlık tesisleri ile SSK dispanser ve istasyonlarında tanı ve tedavisi tamamlanamayan veya tedavileri mümkün olmayan hastalar ikinci veya üçüncü basamak SSK'na veya Bakanlığımız sağlık tesislerine sevk yapılabilecektir.
3-Resmi sevk belgesine hastane ve hekim adı belirtmeksizin sadece ilgili uzmanlık dalının ismi yazılarak belediye mücavir alanları içerisinde yahut en yakın ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesislerine sevk yapılabilecektir.
4- 1 Ağustos 2003 tarihine kadar yetersiz veya eksik bilgilenmeden dolayı birinci basamak sağlık tesislerinden sevk yaptırmadan gelen hastalar geri çevrilmeden, hastane içerisindeki SSK irtibat bürolarına yönlendirilecektir. İrtibat bürosu öncelikle hastayı sevk zinciri konusunda uyararak, muayene ve tedavilerinin yapılmasını sağlayacaktır.
5- Bakanlığımıza ait yataklı sağlık tesislerinde sigortalı ve hak sahibi hastalar için ilaç kullanımında SSK İlaç Talimatına uyulacaktır.
6- Birinci basamak sağlık tesislerine başvuran sigortalı ve hak sahipleri ilaçlarını en yakın Bakanlığımız sağlık tesislerinde açılan SSK eczanesinden veya SSK sağlık tesisinden alacaklardır.
7- Bakanlığımız yataklı sağlık tesislerine başvurup ayaktan sağlık hizmeti alan sigortalı ve hak sahiplerine tedavileri için yazılmış olan ilaçlar hastanelerde açılan SSK eczanesinden veya sözleşmeli SSK eczanesinden verilecektir.
8- Bakanlığımız yataklı sağlık tesislerine başvurup yatarak tedavi gören sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için yazılmış olan ilaçlar, hastanelerde açılan SSK eczanesinden sağlanacaktır.
9- Uygulamada karşılaşılan sorunlar sağlık tesislerimizde kurulu bulunan SSK irtibat büroları aracılığıyla çözümlenmeye çalışılacaktır.
10- SSK mevzuatında gerekli değişiklik yapılana kadar doğum vakası için normal doğumlarda faturalar SSK' nun doğum için belirlediği fiyat üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
11- Bakanlığımız ve SSK sağlık tesisleri arasında belirlenen kardeş hastaneler sürekli işbirliği halinde olacaklardır.
12- Bakanlığımız ile SSK Başkanlığı arasında imzalanan 04.07.2002 tarihli "SAĞLIK BAKANLIĞI-SSK SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ" yukarıda belirtilen illerde, bu protokolün yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkar.
13- Bu protokol kapsamında yer almayan diğer illerde uygulaması devam edecek olan SAĞLIK BAKANLIĞI-SSK SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ'nde belirlenen indirim oranları yerine bu protokolde yer verilen oranlar uygulanacaktır. SAĞLIK BAKANLIĞI-SSK SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ kapsamında hizmet veren yerlerde diğer hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.
Yukarıda belirtilen ve ekte gönderilen protokol hükümleri doğrultusunda uygulamaya geçilmesini teminen ilinizdeki Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluş baştabipliklerine protokolün yürürlüğe giriş tarihinden önce gerekli tebligatın yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.


Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan


 

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:14 - Türkiye ithal oyuncağa 5 yılda 1,8 milyar dolar harcadı18:08 - Nazilli Menderes Anadolu Lisesinden devamsızlığı azaltan uygulama18:02 - Otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa'dan yapıldı17:56 - Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi17:51 - Kapadokya, turizmde yılı rekorla kapatacak17:46 - Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması17:41 - Babanın azmi felçli kızını yaşama bağladı17:36 - Kedi yavrusu rektörlüğün maskotu oldu17:35 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı17:31 - Bakan Turhan açıkladı... Akdeniz Sahil Yolu akıllanıyor
17:26 - Bakıcının yaptıklarını gören aile dehşete düştü!17:21 - İstanbul'da sıcak hava keyfi17:16 - Prof. Dr. Ortaylı'dan Nobel Ödülü eleştirisi17:11 - Saatlerdir süren arızanın nedeni belli oldu17:06 - Dünyanın en güçlü kadınları belli oldu!17:01 - Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi16:56 - Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı16:51 - Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam