1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme kılavuzu

05 Ocak 2010 14:14
Yazdır

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu


Kılavuz için tıklayınız


Elektronik başvuru formunu doldurmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okumanız ve incelemeniz muhtemel tereddütlerinizin giderilmesini sağlayacaktır.

Elektronik başvuru formunun doldurulmasından sonra onay işlemleri kurum müdürü, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde yapılacaktır. yöneticilik için elektronik başvuru formunun internet adresi http://personel.meb.gov.tr

İLGİLİ MEVZUAT

Bu kılavuz hükümleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerinin ikinci görev olarak yürütecek personelin belirlenmesine ilişkin başvuru, atama ve yer değiştirme işlemlerinin kapsamaktadır.

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet)

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.657&sourceXmlSearch=)

3. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet),

4. Millî Eğitim Bakanlığının Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği, (http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR&Sorgu=Evet&dilim=2),

5. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=2),

6. 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.3.7201&sourceXmlSearch=)

7. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik,

(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26325_0.html)

8. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=3),

9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı,

(http://ttkb.meb.gov.tr),

10. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik,

(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_2.html)

11. 15/09/2009 tarihli ve 77433 (2009/73) sayılı Genelge,

(http://atama.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/subeler/yonetici/atama/genelge/egitim_kurumlari_yoneticileri_2009_73_nolu_genelge.pdf).

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bu kılavuz, eğitim kurumları yöneticiliği için aranan genel ve özel şartlar, duyuru, başvuru, tercihler, atama ve yer değiştirmeye ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup; içerik olarak başvuru, atama, göreve başlama iş ve işlemlerine ilişkin açıklamalardan oluşmaktadır. Bu süreçler alt başlıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. PDF formatındaki kılavuz http://personel.meb.gov.tr internet adresinden indirilebileceği gibi konu başlıkları seçilerek ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilecektir.

2. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ?Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması? başlıklı bölümünün 9.maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.

3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar Personel Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir.

4. Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanma başvurusunda bulunacakların elektronik başvuru formunu doldurmadan önce MEBBİS Özlük Modülü'ndeki bilgilerini kontrol etmeleri, varsa eksik ve hatalı bilgileri İl Millî Eğitim Müdürlüklerine güncelleştireceklerdir. Aksi halde başvuru onay işlemlerinden sonra form üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır. En son Bakanlık atama kararnamesindeki alanı ile MEBBİS Özlük Modülü'ndeki alanı farklı olan öğretmenlerin MEBBİS Özlük Modülü'ndeki alanını düzelttirmeden, MEBBİS Özlük Modülü'nde görünen alandan yaptığı başvurusu iptal edilecektir.

5. Yöneticilik görevlerinden; eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürleri ya da alan değişikliği, norm kadro fazlası olması nedeniyle, il içi ve iller arası öğretmen olarak yer değiştirmeler hariç olmak üzere, kendi istekleri ile ayrılmış olanlar bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanmak üzere başvuruda bulunamazlar. (Madde 28/3)

6. Eğitim kurumu yöneticilerinin iller arası yer değiştirme suretiyle atamaları ihtiyaç halinde Bakanlıkça ülke genelinde yapılacak duyurular üzerine gerçekleştirilecektir.

7. Atama yapılacak eğitim kurumu yöneticiliklerine bu kılavuzda belirlenen takvim çerçevesinde duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, kurum kodları, tipleri, bağlı bulunduğu öğretim dairesi, başvuracaklarda aranacak şartlar yer alır.

8. Başvurular elektronik ortamda, Yönetmelik eki Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile yapılacaktır. Atama sonuçları elektronik ortamda duyurulacaktır.

9. Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için Yönetmeliğin atamaya ilişkin diğer hükümleriyle özellikle atanacakları eğitim kurumu ve yönetim kademeleri bakımından 7'nci ve 8'inci maddelerindeki hükümlerini dikkate alarak tercih yapmaları yararlarına olacaktır.

10. 1 Temmuz itibariyle 5 yılını doldurmuş eğitim kurumu müdürlerinin görev yaptıkları eğitim kurumları müdürlükleri zorunlu yer değiştirme döneminde diğer boş eğitim kurumlarıyla birlikte ilan edilecektir.

11. Müdür başyardımcılığına atamalar, bu kapsamdaki duyurular üzerine Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

12. Ataması yapılan yöneticiler bu isteklerinden vazgeçmeleri halinde tercih yapacak diğer adayların mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından atama sonuçlarının açıklandığı günü takip eden ilk iş gününde il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki yönetim kademeleri duyurusuna başvuramayacaklardır.

Örnek: Müdürlük için başvuruda bulunan bir müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının 27 Ocak 2010 tarihinde müdürlüğe atanması durumunda bu isteğinden vazgeçtiğini 28 Ocak 2010 tarihine kadar yazılı dilekçe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi gerekecektir.

13. Yönetmeliğin ilk defa uygulanıyor olması nedeniyle, sınava dayalı yöneticiliklere ve müdür başyardımcılığına atamalar bu atama dönemine münhasır olmak üzere bu kılavuzda belirlenen takvime göre, isteğe bağlı, zorunlu ve diğer atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetici atamaları ise Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen dönemler içinde kalmak kaydıyla illerce belirlenecek takvime göre yapılacaktır.

DUYURU, BAŞVURU, ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN TEREDDÜTLER VE SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Bu bölümde açıklanan hususlara, geri bildirimler ve gelecek sorulara bağlı olarak ek bilgilere yer verilebilecektir.

Soru 1 : Eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanacaklarda puan eşitliği halinde nasıl bir işlem yapılacaktır?

Cevap : a)Lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş,

b)Başöğretmen

c)Uzman öğretmen

ç)Yöneticilikte hizmet süresi fazla,

d)Öğretmenlikte hizmet süresi fazla, olanlara öncelik verilir.

Ancak; Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacaklarda yukarda yer alan puan eşitliği olması halinde sırasıyla alan/bölüm, atölye veya laboratuar şefi olarak görev yapmış adaylara öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik bozulmamışsa Bakanlıktan görüş istenilecektir.

Soru 2 : Müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen sürelerin bir yıldan az olması halinde bu süre dikkate alınacak mı, bir yıldan az olup değişik zamanlarda geçen müdür yetkili öğretmen süreleri birleştirilebilecek mi?

Cevap : Bir yıldan az müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınmayacaktır. Ancak değişik zamanlarda bir yıldan az geçen müdür yetkili öğretmenlik süreleri birleştirilir.

Örnek; 1999 yılında üç ay, 2004 yılında 9 aylık müdür yetkili öğretmenlik hizmeti birleştirilerek bir yıl olarak dikkate alınacaktır.

Soru 3 : Müdür Yetkili öğretmenlikte bir yıldan az geçen süreler diğer yönetim görevleriyle birleştirilebilir mi?

Cevap : Bir yıldan az olmamak kaydıyla müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler yönetim kademelerinde geçmiş sayıldığından bir yıldan az süreyle müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler diğer yönetim görevleriyle birleştirilemeyecektir.

Soru 4 : Daha önce Genel İdari Hizmetleri Sınıfı'na ait kadrolarda çalışıp eğitim öğretim hizmetlerinde görev yapanlar Yönetmeliğin 25.maddesinin 1.fıkrasında sayılanlar gibi değerlendirilebilecek mi?

Cevap : Daha önce Genel İdari hizmetleri Sınıfında görev yapıp şu anda öğretmelik görevinde bulunanların bu madde kapsamında değerlendirmeleri mümkün olamamaktadır. Ancak, bu durumda olanlar Yönetmeliğin yeniden atamaya ilişkin hükümleri kapsamında başvuruda bulunabileceklerdir.

Soru 5:Eğitim kurumlarında yöneticilik yapmakta iken; Fen ve Anadolu Liseleri öğretmenlik sınavlarında başarılı olup, bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atananlar bir yıllık süreyi beklemeden tekrar yöneticiliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilirler mi?

Cevap:Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapmakta iken Fen ve Anadolu Liseleri Öğretmenlik sınavı sonucuna göre bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atananlar bir yıllık süreyi beklemeden yöneticiliğe tekrar başvuruda bulunabilirler.

Soru 6:Yargı kararlarına bağlı olarak yöneticilerinin görevden alınması nedeniyle boşalan eğitim kurumu yöneticiliklerine atama yapılmak üzere boş ilân edilecek mi?

Cevap:Yargı kararlarına bağlı olarak yöneticiliği boşalan eğitim kurumları ilân edilecektir.

Soru 7:Yargı kararıyla yöneticilik görevi üzerinden alınanların bu süreleri yöneticilik görevinden sayılır mı ?

Cevap:Yargı kararıyla yöneticilik görevinden alınmış olanların bu süreleri yöneticilik görevinden sayılması hukuken mümkün olamamaktadır. Ancak, bu görevden önceki durumu esas alınır.
Örnek; bir eğitim kurumunda müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken bir başka eğitim kurumuna müdür olarak atanıp, yargı kararı sonucu müdürlük görevinden alınmış olan bir yöneticinin müdürlükte geçen süreleri geçerli sayılmazken müdür yardımcısı olarak geçen süreler değerlendirilir.

Soru 8:İlköğretim okullarında 1,2,3,4 ve 5. sınıfların olmaması durumunda sınıf öğretmeni yönetici olabilir mi?

Cevap:1,2,3,4 ve 5. sınıfları olmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerinin yönetici olmasında mevzuat açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Soru 9:İller arası yer değişmelerde bulunduğu ilde yöneticilikte geçmesi gereken 3 yıllık süre nasıl hesaplanır?

Cevap:Eğitim kurumu yöneticilerinin iller arası yer değiştirmelerine ilişkin yöneticiliğe esas 3 yıllık sürenin hesabında o ilde geçen toplam süre dikkate alınır.

Soru 10:Yönetici değerlendirme formunun Ödüller, Sicil, Ceza bilgi başlığında yer alan takdir ve teşekkür belgelerinin değerlendirilmesinde hangi makamlarca verilen belgeler dikkate alınacaktır?

Cevap:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122.maddesinde belirtilen makamlarca verilen belgeler dikkat alınacaktır.

Soru 11:Müdür ve müdür yardımcılığı sınavının her ikisinde de başarılı olanlar iki görev içinde başvuruda bulunabilecekler mi?
Cevap:Her iki görev içinde başvurmaları mümkün olabilecektir.

Soru 12:Kurucu müdürlükte geçirilen sürenin C tipi eğitim kurumunda geçirilmiş sayılması için ne kadar süre gerekmektedir?

Cevap:Kurucu müdür olarak belli bir süre şartı aranmaksızın geçirilen süreler C tipinde geçmiş sayılır, bu durumda olanların daha üst yönetim kademelerine başvuru yapabilmeleri için o yönetim kademesi için aranan diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

Soru 13:Yurt dışında geçici görevde ve aylıksız izinde bulunanlar eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunabilecekler midir?

Cevap:Yöneticilik görevine atamalarının yapılması halinde yasal tebligat sürecinde görevlerinden ayrılabilecek ve yeni görevlerine başlayabilecek durumda olanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

Soru 14:Sınava dayalı müdür yardımcılığı atamalarında Yönetmeliğin Geçici 2 inci maddesi kapsamında bulunanlar ile 2009 sınavında başarılı olanlar birlikte değerlendirmeye alınacaklar mı?

Cevap:Yönetmeliğin Geçici 2 inci maddesi kapsamında bulunan 2005 yılı müdür yardımcılığı sınavında başarılı olanlar ile 2009 yılı müdür yardımcılığı sınavında başarılı olan adayların başvuruları birlikte alınarak değerlendirilmeleri birlikte yapılacaktır.

Soru 15:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar müdür yetkililikte ya da eğitim kurumları yöneticiliğinde görevlendirilebilecekler mi?

Cevap:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların müdür yetkililikte ya da eğitim kurumları yöneticiliğinde görev almaları mümkün olamamaktadır.

Soru 16 : İlk beş sınıfı kapatılan ilköğretim okulları yöneticileri Yönetmeliğin 26 ncı maddesi kapsamında değerlendirilecek mi?

Cevap : İlk beş sınıfı kapatılan ilköğretim okulları yöneticilerinin eğitim kurumu tamamen eğitim-öğretime kapatılmadığından Yönetmeliğin 26 ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.

Soru 17 : Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun Ödüller, Sicil, Ceza bölümünde yer alan en fazla ?birer adet? olarak belirlenen ödüller değerlendirilirken alt başlıkta ?her? aylıkta ödül ifadesi için nasıl işlem yapılacaktır?

Cevap : Bölümün ana başlığında sadece birer adet ifadesine yer verildiğinden o bölümde yer alan ? her? ifadesinin uygulama alanı olmayacaktır

EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME TAKVİMLERİ

BAŞVURU EKRANIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1- Başvuruda bulunacak adaylar mebbis.meb.gov.tr adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.

2- Mebbis kullanıcı şifresi bulunmayan adaylar kadrolarının bulunduğu kurum müdürlüklerinden alabileceklerdir.

3- Sistemde başvuru işlemleri modülüne giriş yapılarak başvuru yapılmak istenen yönetim kademesine göre başvuru ekranı seçilecektir.

4- Başvuru sayfası açıldığında sistemden gelen bilgilerde hata veya eksiklik olması durumunda İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunularak düzeltme yapılabilecektir.

5- Başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri sırasında sorun yaşamamaları için başvuru işlemleri başlamadan önce kişisel bilgiler modülünü kullanarak bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

6- Başvuruda bulunan adaylar tarafından giriş yapılan alanların kontrolleri ve puanlaması kaydetme işleminden sonra gerçekleştirilip ekrana yansıtılacaktır.

Örnek: Sisteme kayıtlı yüksek lisans bilgilerinde eğitim alanında yapılıp yapılmadığı bilinmediğinden sistem başvuru yapan adaya yüksek lisans için üç puan vermekte olup; yönetim alanında ?check in? işaretledikten sonra başvurusunu kaydetmesi durumunda aldığı puanı beşe çıkarmaktadır.

7- Başvuru kaydet butonuna basıldıktan sonra kaydetme işleminin gerçekleşmemesi durumunda karşılaşılan uyarı mesajları doğrultusunda işlem yapılacaktır.

8- Sistem üzerinde konulamayan kontrollerden dolayı şartları taşımadıkları halde bazı adaylara başvuru ekranları açılabilmektedir. Bu durumda olanların başvuruları onay birimlerince reddedilecektir.

9- Başvuruların atama yapılmak üzere değerlendirilebilmesi için kurum, ilçe ve il onayından geçmiş olması gerekmektedir.

10- Kayıt işleminden sonra başvurusunda değişiklik yapmak isteyen adaylar; onay birimlerine başvurarak müracaat süresi içerisinde başvurularını reddettirmeleri ve yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.

11- Başvuru ekranları, başvuru bitiş günü saat 24:00 a kadar açık kalacaktır.

12- Başvuru ekranları kapatıldıktan sonra tercih değişikliği ve ya tercih iptali mümkün olamayacaktır. Bu durumda olanların istekleri doğrultusunda atama başvuruları reddedilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
76 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
14:51 - Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor14:49 - Kırmızı ışıkta geçen araç, polis aracını böyle devirdi14:44 - Fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı14:41 - Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı14:40 - Hatay'daki komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest bırakıldı14:38 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı14:35 - Ceren Damar davasında isyan ettiren avukata soruşturma!14:33 - Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak14:30 - Mersin'de komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest14:11 - Feyzioğlu'ndan Ceren davasındaki sanık avukatına tepki
14:03 - Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı13:58 - Gelin arabasıyla gelip pompalı ile kuyumcu soydular13:57 - Mersin'de PKK operasyonunda 6 HDP'li gözaltına alındı13:56 - Hamile kadını taksiye almayan şoför hakkında yasal işlem13:54 - '2020'nin ilk yarısında Mini YEKA yarışmamızı gerçekleştireceğiz'13:49 - Soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet'te13:48 - Adalet Bakanlığı: İkinci yargı paketini hazırlamak üzereyiz13:40 - Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam