1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bütün Yönleriyle Memuriyette İntibak İşlemleri

Devlet memurlarının intibak işlemleri 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/12 bendinde düzenlenmiştir. En çok tartışılan ve üzerinde en çok yorum yapılan bir konu olması sebebiyle ayrıntılı bir dosya hazırladık. Ayrıntı için tıklayınız.
15 Nisan 2003 00:00
Yazdır

I- Genel Olarak İntibak İşlemleri

Devlet memurlarının intibak işlemleri 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/12 bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden bağlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve. kademeye yükseltilirler" hükmü yer almaktadır. Bu maddeye göre;
1- İntibak yapılabilmesi için; - Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimin bitirilmesi,
2- Bitirilen üst öğrenim için belirlenen memuriyete giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirilen başarılı hizmet süreleri her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabı ile ilave edilmesi,
3- Bitirilen aynı üst öğrenimi, tahsile ara vermeden devam ederek normal süresinde bitiren ve memuriyete başlayan kişinin emsal alınması yukarıdaki bentte belirlenen derece ve kademenin ise hiç bir şekilde emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmaması, gerekmektedir. Ayrıca mezkur Kanunun 33 üncü maddesinde; "Kadrosuz memur çalıştırılamaz" hükmünün yer alması ve 68/A maddesinde derece yükselmesi yapılabilmesi için "üst derecelerden boş bir kadronun bulunması" şartının öngörülmesi nedeniyle 36/A-12/d maddesi gereğince intibakı yapılacak personelin görev unvanı ve öğrenim durumu itibariyle yükseltilebileceği derece için boş bir kadronun bulunması zorunludur. Boş kadro olmaması ve bulundukları derecede ilerleyebilecekleri bir kademenin bulunması halinde, yararlanacakları derece ve kademeler, bulundukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilecektir.

ÖRNEK: 1976 yılında ortaokulu bitirip 1978 yılında memuriyete giren personelin 1996 yılında liseyi bitirmesi üzerine intibakı yapıldığında; İlgilinin Durumu: Derece Kademe 1996 yılında 13 /3 +(1996-1978= 18 yıl başarılı hizmeti nedeniyle 6 derece) 1996 yılında 7/ 3 olacaktı. Emsali : 1976 yılında liseye başlayan ve 1979 yılında mezun olarak memuriyete giren kişi olup durumu; Derece Kademe 1979 yılında 13 /3 1982 " 12 /3 1985 " 11/ 3 1988 " 10/ 3 1991 '' 9/ 3 1994 " 8 /3 1996 " 7/ 2 olacaktır. Yukarıda belirtildiği üzere; 18 yıllık başarılı hizmet süresinin her yılı bir kademe ve her 3 yılı bir derece hesabıyla liseyi bitirenlerin memuriyete giriş derecesi olan 13'üncü derecenin 3'üncü kademesine ilave edildiğinde, ilgili 7'nci derecenin 3'üncü kademesine ulaşmaktadır. Ancak emsali 7'nci derecenin 2'nci kademesinde bulunduğundan ilgili emsalini geçemeyecek, boş kadro olması koşuluyla 7'nci derecenin 2'nci kademesine getirilecektir. 2182 sayılı Kanun uyarınca verilen bir derecenin kadro şartı aranmaksızın ve öğrenim durumu itibariyle yükselebilinecek dereceyi aşmamak üzere ayrıca ilave edilmesi gerektiğinden daha evvel anılan Kanun gereğince yararlandığı 1 derece ilave edilerek 6'ncı derecenin 2'nci kademesine intibakı yapılacaktır. İlgilinin durumuna uygun 7'nci dereceli boş kadro bulunmaması halinde, intibak sonucu yararlanabileceği derece ve kademe kadar, bulunduğu derecede (ilerleyebileceği kademe olması koşuluyla) kademe ilerlemesi uygulanacak, 2182 sayılı Kanun uyarınca yararlandığı l derece kadro şartı aranmaksızın ayrıca ilave edilerek, bir üst dereceye intibakı yapılacaktır.
657 sayılı Kanunun Ek Geçici 55'nci maddesinde; (20.2.1979- 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun ve Ek Geçici Maddelerine göre aylık almakta olan personelin bu Kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulundukları kademede geçen süre, üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelin, emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre kazanılmış hak aylığının üstünde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.hükmüne,Ek Geçici 56'ncı maddesinde ise; Kanunun yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar bu Kanun hükmünden faydalandırılır.hükmüne yer verilmiştir.

4- Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitiren personel hakkında 657 sayılı Kanunun 36/A-12/d maddesi uyarınca yapılacak intibaklarda emsalin okulu bitiriş tarihi olarak Orta öğrenimi bitirenlerde, 30 Haziran tarihi, - Yüksekokulu bitirenlerde 31 Temmuz tarihi, esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir. Birden fazla üst öğrenimi bitirenlerin intibakları memuriyete başladıkları öğrenim durumları esas alınarak yapılacaktır.

ÖRNEK: 1970 yılında ilkokuldan mezun olup 15.8.1972 tarihinde memuriyete başlayan, 1973 yılında ortaokulu, 1976 yılında liseyi bitirerek intibakı yapılan ve 15 Haziran 1995 tarihinde dört yıl süreli bir yükseköğretimi bitirip 15.7.1995 tarihinde intibak talebinde bulunan bir personelin 15.8.1995 tarihinde intibakı yapıldığında; İlgilinin durumu Derece Kademe 1508/1995 tarihinde 9 1 +(15.8.1995-15.8.1972= 23 yıl başarılı hizmet nedeniyle 7 derece 2 kademe) 15/8/1995 2/3 olacaktı.

Emsali: 1970 yılında ilkokulu, 1973 yılında ortaokulu, 1976 yılında da liseyi bitirerek 4 yıl süreli yükseköğrenime başlayan, 31.7.1980 tarihinde mezun olarak memuriyete giren ve 15.8.1995 tarihi itibariyle 15 yıl, 14 gün hizmeti bulunan kişi olup durumu; Derece Kademe 31.7.1980 tarihinde 9/ 1 " 1983 " 8 /1 " 1986 " 7/ 1 " 1989 " 6 /1 " 1992 " 5 /1 15.8.1995 " 4/ 1 (14 gün kıdemli) olacaktır. İlgili 2 nci derecenin 3 üncü ,kademesine ulaşmakta ancak emsali 4 üncü derecenin 1 inci kademesinde 14 gün kıdemli olup ilgili de emsalini geçemeyeceğinden boş kadro olması koşuluyla 4'üncü derecenin 1'inci kademesine getirilecek ve 2182 sayılı Kanun uyarınca yararlandığı 1 derece kadro, şartı aranmaksızın ayrıca ilave edilerek 3 üncü derecenin 1 inci kademesine (14 gün kıdemli olarak) intibakı yapılacaktır.

II- Ön Lisans Diploması Almaya Hak Kazanıldığını Gösteren Belge Üzerine İntibak YapılmasıÖn Lisans Diploması Almaya Hak Kazanıldığını Gösteren Belge Üzerine İntibak Yapılması daha sonra lisans öğreniminin tamamlanması halinde yine intibak işlemi yapılacaktır. Ancak, 4 yıllık lisans eğitimine devam ederken ilk iki yılın tüm derslerinden başarılı olup 3 ve 4 üncü sınıfa geçen Devlet memurlarının kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından okulla ilişkilerini kesmeden aldıkları belgenin ön lisans diploması almaya hak kazandıklarını göstermekte olduğu ve bir ön lisans diploması olmadığı, bu nedenle de ilgililerin yapılan intibaklarını takiben 4 yıllık lisans diploması almaları halinde, öğrencilikleri devam ettiği sırada yapılan intibaklarında henüz bir üst öğrenimi bitirmiş durumda olmadıklarından bu durumdakiler ön lisans üzerine lisans öğrenimi yapmış kişi olarak kabul edilmemektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3'üncü maddesinin değişik (r) bendi ile, "ön lisans" ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretim, (g) bendinde de, "lisans" ortaöğretime dayalı en ez sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretim olarak tanımlanmıştır. Her iki öğretim de orta öğretime dayalı yüksek öğretim olarak sayılmış ve lisans öğretiminin ön lisans üzerine bir üst öğretim olduğuna ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Buna göre; ön lisans belgesi ve ön lisans diploması alarak intibakı yapılanlar ile 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunu olarak memuriyete girenlerden lisans diploması alanların durumu aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilecektir.

1-Ön Lisans Belgesi Veya Ön Lisans Diploması Üzerine İntibak Yapılanların Durumu

a) Yükseköğretim kurumlarının ilk iki yıllık bölümünü başarı ile tamamlayanlardan 3 üncü sınıfa geçenlerin yükseköğretim kurumlarından almış oldukları belgeler önlisans diploması olmadığından intibaklarının yapılmasına imkan bulunmamaktadır.İlgililer tarafından bir üst öğrenimi bitirdiklerine ilişkin "diploma"nın getirilmemesi halinde intibak işlemi yapılamaz.

b) İntibak işlemi ön lisans diplomalarının kuruma ibraz edilmesi halinde mümkündür.

c) Ön lisans diploması almaya hak kazandığını belgeleyerek intibak yaptıran ve daha sonra 4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayıp diplomasını kurumuna ibraz, ederek intibak talebinde bulunanların intibaklarının yapılması mümkündür.

ÖRNEK: 1980 yılında liseden mezun olup 2.5.1983 tarihinde memuriyete başlayan ve 1988 yılında ön lisans almaya hak kazandığına ilişkin belge ile intibakı yapılan 1990 yılında lisans diplomasını ibraz ederek intibak talebinde bulunan ancak 657 sayılı Kanunun 36/A-12/d maddesinin ikinci paragrafındaki hüküm nedeniyle intibakı yapılamamış olan personelin 15.4.1996 tarihinde kurumuna başvurusu üzerine 15.5.1996 tarihinde intibakı yapıldığında;

İlgilinin Durumu: Derece Kademe 15.5.1996 tarihinde 9 /1 +(15.5.1996-2.5.1983=13 yıl 13 gün başarılı hizmeti nedeniyle 4 derece 1 kademe) 15.5.1996 5/ 2 (13 gün kıdemli) olacaktı.

Emsali : 1980 yılında liseden mezun olup tahsile ara vermeden lisans öğrenimine başlayan ve 31.7.1984 tarihinde mezun olarak memuriyete giren 15.5.1996 tarihi itibariyle 11 yıl 9 ay 14 gün hizmeti olan kişi olup durumu; Derece Kademe 31.7.1984 tarihinde 9/ 1 " 1987 " 8/ 1 " 1990 " 7 /1 " 1993 " 6 /1 15.5.1996 " 6 /3 (9 ay 14 gün kıdemli )olacaktır. İlgilinin durumu yukarıda belirtilen şekilde değerlendirilecek, emsali 6'ncı derecenin 3'üncü kademesinde 9 ay 14 gün kıdemli olup ilgili de emsalini geçemeyeceğinden boş kadro olması koşuluyla 6'ncı derecenin 3'üncü kademesine getirilecek, 458 sayılı KHK uyarınca yararlandığı 1 derece kadro şartı aranmaksızın ayrıca ilave edilerek 5'inci derecenin 3'üncü kademesine (9 ay 14 gün kıdemli olarak) intibakı yapılacaktır.
657 sayılı Kanunun Ek Geçici Maddesinde; ?Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20.2.1979 tarihli 2182 sayılı, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanacaktır.?hükmüne yer verilmiştir.

458 sayılı KHK ile ilgili olarak Danıştayın vermiş olduğu (E.No : 1997/258 K.No : 1998/125 T: 22.1.1998 DD: S.97, s.318) kararında; 657 sayılı Kanunun 84. maddesi gereğince askerlik hizmetinde geçen sürelerinin adaylık süresini doldurduktan sonra memuriyet hizmeti gibi değerlendirilerek davacının derece ve kademesinde sayılacak olması nedeniyle askerlik hizmeti sırasında yürürlüğe giren 458 sayılı KHK'dan yararlandırılması gerektiğine hükmedilmiştir.

Danıştay başka bir kararında ise; (E.No : 1994/5539 K.No : 1997/128 T: 23.1.1997 DD: S.94, s.341) 458 sayılı KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihte askerde olup, askerlik bitiminde açıktan memuriyete atanan kişilerin de anılan KHK ile verilen bir dereceden yararlandırılması gerektiğine hükmetmiştir.

Yine Danıştay başka bir kararında ; (E.No : 1992/5077 K.No : 1993/2127 T: 0.5.1993 DD: S.88, s.234) Milletvekili seçimlerine katılmak üzere istifa edip, seçilemeyince tekrar göreve atananların da 458 sayılı KHK ile verilen bir dereceden yararlanacaklarına hükmetmiştir.

d- Ön lisans diploması üzerine intibakı yapılan daha sonra lisans öğrenimini bitirerek lisans diplomasını ibraz etmek suretiyle intibak talebinde bulunan personelin intibakı da (c) bendinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

2- 2 ve 3 Yıl Süreli Yüksekokul Mezunu Olarak Memuriyete Giren ve Lisans Öğrenimini Bitirenlerin Durumu

İki veya üç yıl süreli yüksekokul mezunu olarak memuriyete başlanılmasından sonra gerek lisans tamamlama gerekse tamamen ayrı bir fakültenin lisans öğreniminin bitirilmesi nedeniyle intibak talebi üzerine; ilgililerin durumu değerlendirilirken 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3'üncü maddesinin yukarıda belirtilen hükmü gereğince "Ön lisans" ve "lisans" ortaöğretime dayalı yükseköğretim olarak tanımlandığından emsal, iki yıllık yüksekokulu bitirenlerde yüksekokulun bitirildiği tarihte intibaka konu lisans öğreniminin 2'inci sınıfını bitirerek 3'üncü sınıfına geçen ve normal süresinde lisans öğrenimini tamamlayarak memuriyete giren kişi, üç yıllık yüksekokulu bitirenlerde ise, yüksekokulun bitirildiği tarihte intibaka konu lisans öğreniminin 3 üncü sınıfını bitirerek 4 üncü sınıfına geçen ve normal süresinde bitirerek memuriyete. giren kişi olarak dikkate alınacaktır.

ÖRNEK : 1975 yılında 3 yıl süreli yüksekokuldan mezun olup 1985 yılında memuriyete başlayan 1993 yılında da 4 yıl süreli lisans öğrenimini tamamlayan personelin Anayasa Mahkemesi'nin anılan Kararı üzerine lisans diplomasını ibraz ederek intibak talebinde bulunması halinde;
İlgilinin durumu : Derece Kademe 1996 yılında 9/ 1 +(1996-1985 = 11 yıl başarılı hizmeti nedeniyle 3 derece 2 kademe 1996 6 3 olacaktır.

Emsali: 1975 yılında 4 yıl süreli lisans öğreniminin 3 üncü sınıfını bitirerek 4 üncü, sınıfına geçen ve 1976 yılında bitirerek memuriyete giren kişi olup durumu; Derece Kademe 1976 yılında 9 /1 1979 " 8/ 1 1982 " 7/ 1 1985 " 6/ 1 1988 " 5/ 1 1991 " 4 /1 1994 " 3 /1 1996 " 3/ 3 olacaktır. İlgili 6 ncı derecenin 3 üncü kademesine ulaşmakta ve emsalini geçmemektedir. Boş kadro olması koşuluyla bu derece ve kademeye getirilecek, 458 sayılı KHK uyarınca yararlandığı 1 derece kadro şartı aranmaksızın ayrıca ilave edilerek 5 inci derecenin 3 üncü kademesine intibakı yapılacaktır.

III-İntibak İşlemlerinde Hizmet Sınıfının Durumu ve Zam ve Tazminatlar

Devlet memurlarının kadro görevleri nedeniyle 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen hizmet sınıflarından hangisinin kapsamında olduğuna ve bitirilen üst öğrenimin, ilgililerin kadro görevleri dikkate alınarak bulundukları hizmet sınıfı kapsamına girecek nitelikte bir üst öğrenim olup olmadığına bakılmaksızın anılan maddenin 12/d bendi gereğince intibaklarının yapılması gerekmektedir.

ÖRNEK :l- Teknik Hizmetler Sınıfında teknisyen olarak görev yapmakta olan bir personelin Açık öğretim Fakültesi iktisat bölümünden lisans diploması alması halinde intibakının yapılması gerekmektedir.
ÖRNEK :2- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında sağlık memuru kadrosunda görevli bir personelin Hukuk Fakültesini bitirmesi halinde anılan madde gereğince intibakının yapılması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun Zam ve Tazminatları düzenleyen 152'nci maddesinin II-Tazminatlar bölümünde ; Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınacağı belirtilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 151 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personelden, görevleriyle ilgili bir üst öğrenimi bitirenlerden, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, ita amirlerinden alınacak ödeme onayını takip eden ay başından itibaren, bitirilen aynı sınıfla ilgili üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminat ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde vize işlemi yapılmayacaktır.

Bu belirtilen durum dışında, yapılan intibak neticesinde kadro olmadığı için sadece kazanılmış hak aylık dereceleri yükseltilenlere kazanılmış hak aylık derecelerinin karşılığı zam ve tazminat değil, kadro derecesinin karşılığı olan zam ve tazminat ödenecektir. Çünkü zam ve tazminatlar kadro derecesine göre ödenmektedir.

Ayrıca, 98/10548 sayılı Yan ödeme Kararnamesinin 9' uncu maddesinde; 2182 sayılı Kanun ile 457 ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle bir derece verilenlere; üst derecelerde boş kadro bulunmaması nedeniyle derece yükselmesi yapamayan ve kazanılmış hak aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 37 ve 67 nci maddeleri uyarınca bir üst dereceye yükseltilenlere; diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle getirilen intibak hükümleri gereğince üst derecelere yükselen memurların İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı ile Özel Hizmet Tazminatları, yükselinen derecede bulundukları kurumda aynı unvanlı memurlar için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir. Yükseldikleri derecede 190 sayılı KHK'ye ekli Kurumlarına ait cetvellerde kendileri ile aynı unvanı taşıyan kadro unvanı yoksa önceki zam ve tazminatlarının ödenmesine devam olunur.

IV-Emsal Uygulamasında Emsal Üzerine İlave Edilecek Derece ve Kademeler


Devlet memurlarının görev yapmakta oldukları yerin özelliği, başarıları ve niteliklerinde değişiklik meydana getiren eğitimleri nedeniyle yararlanmış oldukları derece ve kademelerinin üst öğrenimi bitirmeleri halinde ayrıca aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. 36/A-12/d bendinde belirtilen emsalin ulaştığı derece ve kademeyi geçmemek üzere tespit edilen derece ve kademeler üzerine intibaktan evvel yararlanılan;

a) 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi gereğince 6 yıllık sicil notunun 90 veya daha yukarı olması sebebiyle başarısı dikkate alınarak yararlandığı 1 kademe ilerlemesi, kalkınmada ,birinci derecede öncelikli yörelerde mecburi olarak sürekli görevle fiilen çalışılarak başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında görev mahallinin özelliği dikkate alınarak ayrıca verilen 1 kademe ilerlemesi,

b) 36/A maddesinin 4, 6/b, 7/a,b, 8/c ve 12/a,b bentleri gereğince niteliklerinde değişiklik meydana getiren eğitimleri nedeniyle yararlandıkları derece yükselmesi veya kademe ilerlemesi, görev unvanı ve öğrenim durumu itibariyle yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve boş kadro bulunmak koşuluyla ilave edilecek ancak anılan maddenin 2,3,4 ve inci bentleri nedeniyle 1 derece ilavesinin bir defadan fazla uygulanması ise mümkün olmayacaktır. 2182 sayılı Kanun veya 458 sayılı KHK uyarınca verilen 1 derece yükselmesi, ise kadro şartı aranmaksızın ayrıca uygulanacaktır.

ÖRNEK: 1- 2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu olup teknik hizmet;er sınıfında "Tekniker" kadro ünvanı ile görev yapmakta olan personelin A/4 bendi gereğince giriş derecesine ilave edilen 1 derece, Açık Öğretim Fakültesini bitirmesi durumunda yukarıda 4-B bendinde yapılan açıklamalar doğrultusunda intibakı yapılarak tespit edilen derece ve kademesi üzerine boş kadro olması halinde eklenecek, 2182 sayılı Kanun gereğin verilen 1 dereceden ise kadro şartı aranmaksızın ayrıca yararlandırılacaktır. İlgilinin Açık Öğretim Fakültesi yerine Mühendislik veya Eczacılık Fakültesini bitirmesi halinde tekniker unvanı nedeniyle giriş derecesine ilave edilen 1 derece intibak sonucu tespit edilen derece ve kademe üzerine tekrar eklenmeyecektir.

ÖRNEK: 2- Teknik Hizmetler Sınıfında "Teknisyen" kadrosunda görevli olup yıllık Açık Öğretim Fakültesi lisans öğrenimi nedeniyle intibakı yapılan daha sonra 2 yıllık Meslek Yüksek Okulunu bitirerek "Tekniker" veya Mühendislik Fakültesini bitirerek "Mühendis" ünvanını alan personelin tekrar intibakı yapılmayacak ancak A/4 veya A/2 bendi gereğince boş kadro olması koşuluyla 1 derece yükselmesinden yararlandırılması mümkün olacaktır.

ÖRNEK: 3- 4 yıl süreli (Sağlık Meslek Lisesi v.b.) lise dengi bir okul mezunu olup kurumunca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanuni nitelik olarak şart koşulan 2 yıl süreli. bir kursu başarı ile bitirerek mesleği ile ilgili görevde çalışmakta olan personelin 4 yıl süreli Mühendislik Fakültesini de bitirip "Mühendis" ünvanını alması halinde, 12/d bendi gereğince emsalini geçmemek üzere tespit edilen derece ve kademesi üzerine,
- Lise öğreniminin bir yıl fazla olması nedeniyle (6/b bendi gereğince) 1 kademe ilerlemesinden, - 2 yıl süreli kurs nedeniyle (7/a bendi gereğince) 2 kademe ilerlemesinden,
- Mühendis ünvanını alması nedeniyle (A/2 bendi gereğince) 1 derece yükselmesinden, görev ünvanı dikkate alınarak boş kadro olması koşuluyla ayrıca yararlandırılması, 2182 sayılı Kanun veya 458 sayılı KHK gereğince uygulanan 1 derecenin ise kadro şartı aranmaksızın ilave edilmesi gerekmektedir.

V-İntibak İşleminde Aylığa Hak Kazanma ve Ek Gösterge657 sayılı Kanunun 36/A-12/d bendinin yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınarak uygulanması sonucu derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin intibaklar, ilgililerin bitirdikleri son öğrenime ilişkin diplomaları kurumlarına ibraz etmek suretiyle intibak talebinde bulunmaları üzerine yapılacak, intibak sonucu ulaşılan derece ve kademenin aylığına onay tarihini takibeden aybaşından itibaren hak kazanılacak, ilgililere geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

İntibak işlemi neticesinde kadro şartı olmadığı için(uygulamada kadro şartı aranmaktadır.) kazanılmış hak aylık derecesi veya kadro derecesi ek gösterge cetvelinde yer alan göstergeye tekabül eden dereceye ulaşanlara ek gösterge verilmelidir.

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan yükseköğrenim mezunlarından 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin ?II- Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (a) ve (b) sıralarında unvanları sayılan kadrolara atanmış olanlar dışında kalan personelin mezun oldukları yükseköğrenimin niteliğine bakılmaksızın söz konusu bölümün (c) sırasında belirtilen ek göstergelerden yararlandırılması gerekmektedir.

ÖRNEK 1- Teknik Hizmetler Sınıfında ?Teknisyen? kadro unvanı ile görev yapmakta iken Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren personel, 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin ?II- Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (c) sırasında almakta olduğu aylık derecesi için öngörülen ek göstergeden yararlanacaktır.

ÖRNEK 2- Teknik Hizmetler Sınıfında ?Teknisyen? kadro unvanı ile görev yapmakta iken Mühendislik Fakültesini bitiren personel, ?Mühendis? kadrosuna atanması halinde 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin ?II- Teknik Hizmetler Sınıfı? bölümünün (a) sırasında öngörülen ek göstergeden, kadro unvanında değişiklik olmaması halinde ise söz konusu bölümün (c) sırasında öngörülen ek göstergeden yararlanacaktır.

VI-4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22'nci Maddesi Çerçevesinde Atananların İntibakı


4046 sayılı Kanunun Geçici 9'uncu maddesinde; Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve sözleşmeli personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 22 nci maddesinde fark olarak ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu madde hükmü gereğince kadro şartı aranmaksızın ilgililerin sözleşmeli statüde veya kapsam dışı statüde geçen hizmet süreleri her yıl bir kademe ve her üç yıl bir derece hesabıyla öğrenim durumu itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi aşmamak üzere değerlendirilerek intibakları yapılır.

Bu haberi oylayabilirsiniz 1 6
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
10:09 - FETÖ sanığı eski Ticaret ve Sanayi Oda Başkanına hapis cezası10:08 - Burdur'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu10:04 - Borsa güne düşüşle başladı10:01 - Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu10:00 - Mahkeme, Tübitak bursu engellenen akademisyenin talebini haklı buldu09:59 - 'Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil'
09:57 - Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti09:52 - Başkent'te 'adalet mahrem yapı' operasyonu: 20 gözaltı09:51 - Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu09:30 - YÖK Türkiye'de 172 üniversitenin röntgenini çekti09:29 - Metro Boğaz'a iniyor09:25 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:25 - Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti09:23 - Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti09:07 - Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı09:02 - Çankırı'da bir köy karantinaya alındı08:56 - Bakan Varank: Son anına kadar cesurca mücadele etti
08:55 - Patlamada ölen öğretmenin babası: Oğlum devlet için can verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam