Öğretmenlerin; İstek, Özür ve Zorunlu Yer Değiştirmeleri Dışında Kalan Diğer Yer Değiştirmeleri

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2010 21:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre; Öğretmenlerin Alan değişikliğine, Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeleri, Hizmetin gereği ve İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri, Millî takım antrenörleri ile millî sporcuların yer değiştirmeleri, Yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması, Öğretmenlerin, öğretmenlik dışında başka hizmet sınıflarına atanmaları. Ayrıntılar için tıklayınız.

Bu haberimizde; 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre;

1-Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme

2-Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirme

3-Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirme

4-İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirme

5-Öğretmenlerin öğretmenlik dışında başka hizmet sınıflarına atanmaları

6-Millî takım antrenörleri ile millî sporcuların yer değiştirmeleri

7-Yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması

Konularını ele aldık;

Atama ve Yer Değiştirmelerde Temel ilkeler MADDE 5

1-Ülke genelinde alanlar itibarıyla öğretmen dağılımında denge sağlanması, alanlar itibarıyla öğretmen norm kadro sayıları esas alınarak öğretmen ihtiyacının karşılanabilirliği oranının eşit düzeyde tutulması esas alınır.

2-Atama ve yer değiştirmelerde eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla boş norm kadro bulunması,

3-Yer değiştirmelerde öğretmenin hizmet puanına göre işlem yapılması esas alınır.

4-Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda, öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavından alınan ve Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenen puan üstünlüğü esas alınır.

5-Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda öğretmenlikteki hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi esas alınır.

6-Açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurum içi ilk atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda Devlet memuriyetindeki hizmet süresi esas alınır.

Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulu kararlarıyla belirlenen öğretmenlikleri ifade eder.

Alan değişikliği: Öğretmen olarak görev yapanların Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun olduğu yükseköğretim programlarına ilişkin kararı doğrultusunda öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara geçişlerini ifade eder.

Yer değiştirme suretiyle atama: Bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğretmenlerin il içinde ve iller arasındaki görev yeri değişikliklerini ifade eder.

Yerleşim yeri: Hizmet bölgelerinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu birbirinden ayrı olarak ilçe teşkilatı bulunmayan illerin merkezleri ve ilçeleri, belde ve köyleri ile diğer ilçe, belde ve köy sınırları içinde kalan yerleri ifade eder.

Norm kadro: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında alanlara göre bulunması gereken öğretmen sayısını ifade eder.

Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi ifade eder.

Zorunlu çalışma süresi: Bu Yönetmeliğe göre hizmet bölgeleri itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4 üncü, 5 inci ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında zorunlu olarak çalışılması öngörülen süreyi ifade eder.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları: Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldukları hizmet bölgelerine göre 4 üncü, 5 inci ve 6. hizmet alanlarını ifade eder.

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler MADDE 44

Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yüksek öğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler.

Alan değişikliği işlemleri haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.

Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

Talim ve Terbiye Kurulu kararlarıyla dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanırlar.

İstihdam alanı daralan öğretmenler, Talim ve Terbiye Kurulu karar ve görüşleri çerçevesinde mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler arasında yer alan derslerin öğretmenliğine istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar.

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin, alan değişikliğinin iptali istekleri dikkate alınmaz.

Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler MADDE 39

Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunacaklar, başvurularını gerekli belgeleri de eklemek suretiyle Bakanlıkça elektronik ortamda açılan başvuru sayfası üzerinden yapacaklardır. Yer değiştirme isteğinde bulunacaklarda bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlama şartı aranmadan gerekli şartları taşıyanların başvuruları il millî eğitim müdürlüklerince onaylanır. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın Bakanlıkça yapılacak bir plan dâhilinde yapılır.

1-Genel hayatı etkileyen; deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğradığını kriz merkezlerinden alacağı belge ile belgelendirmeleri ve görev yaptıkları ilin en üst mülkî amirinin uygun görmesi kaydıyla öğretmenler olay tarihinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu kapsamdaki yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir.

2-Öğretmenler, görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvuru sonucunda soruşturma açılması halinde o ilin en üst mülki amirinin uygun görüşle teklifi doğrultusunda özel hayatını etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu kapsamdaki yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir.

3-Eşi ölen öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere eşlerinin ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu kapsamdaki yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir.

4-Eşi şehit ya da malul gazi olan öğretmenler olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğretmenlerden eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği istenir. Bu kapsamdaki yer değiştirme isteklerinde norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı gözetilmez.

5-Öğretmenlerden terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğretmenlerden eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği istenir. Bu kapsamda yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına tercihlerinde yer verirler. Bu kapsamdaki yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir. MADDE 39

6-Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar istemeleri hâlinde öncelikle yer değiştirmek istedikleri ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanırlar. Bu kapsamdaki yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir. MADDE 39

Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler MADDE 40

Yönetmeliğin yer değiştirmeyle ilgili diğer şartları aranmaksızın;

1-Haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülenlerin hizmetin gereği olarak görev yerleri değiştirilebilir.

2-Son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların hizmetin gereği olarak görev yerleri değiştirilebilir.

Bu kapsamda il içinde görev yerleri değiştirilmesi gerekenler, o il içinde görevli oldukları yerleşim yeri dışındaki diğer eğitim kurumlarına, o il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmaması hâlinde diğer illerde alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamamış olanlar zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayabilecekleri hizmet alanlarına atanırlar.

Görev yerleri Haklarında yapılan soruşturma sonucunda;

1-İl dışına değiştirilenler, daha önce görev yaptıkları ile aradan üç yıl geçmedikçe özür durumu da dâhil olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

2-İl içinde ilçe dışına görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye aradan üç yıl geçmedikçe özür durumu da dâhil olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

3-İlçe içinde görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmedikçe özür durumu da dâhil olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

Görev yerleri Son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların görev yeri değiştirilenlerin daha sonra il içi ve il dışı yer değişikliği istekleri, bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler zamana bağlı olmaksızın iller arasında Bakanlıkça, il içinde valiliklerce yapılır.

İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri MADDE 41

Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; Eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.

Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanırlar.

Bunlardan il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına atamaları yapılabilir. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.

Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir.

Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.

Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda valiliklerce gerekli önlemler alınır.

İhtiyaç fazlası öğretmenlerin il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın ancak öğretim yılının başladığı tarihten itibaren en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.

Ayrıca; Talim ve Terbiye Kurulu kararlarıyla dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanırlar.

İstihdam alanı daralan öğretmenler, Talim ve Terbiye Kurulu karar ve görüşleri çerçevesinde mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler arasında yer alan derslerin öğretmenliğine istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar.

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin, alan değişikliğinin iptali istekleri dikkate alınmaz.

Öğretmen, öğretmenlik dışında başka hizmet sınıflarına (kadroya) atanabilir mi? MADDE 50

1-Öğretmenlik görevini yürütmesine engel olacak derecede bir hastalığa yakalanan öğretmenlerden görevlerini devamlı surette yapamayacakları tam teşekküllü hastanelerden verilen sağlık kurulu raporunda belirtilenler,

2-Haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yürütemeyeceği tespit edilenler,

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda durumlarına uygun başka hizmet sınıflarına atanabilirler.

Millî takım antrenörleri ile millî sporcuların yer değiştirmeleri MADDE 43

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlarda millî takım antrenörü veya sporcusu seçilmeleri nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulan öğretmenler federasyonlarca görevlendirildikleri yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması MADDE 42

Yer değiştirme döneminde eğitim ve öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı yer değiştirme döneminde yapılacak atamalarla karşılanır.

Yer değiştirme dönemi dışında eğitim ve öğretime açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde duyurulmak ve il içinde yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler

Yönetmeliğin 41. maddesi kapsamındaki İhtiyaç fazlası öğretmenlerin başvurularının alınması suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak öğretmenlerle karşılanır.

Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem MADDE 54

Yönetmelik kapsamına girenlerin atama ve yer değiştirme suretiyle atamalarında aranan ve istenen bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenlediği veya bu belgelerin usulüne uygun düzenlenmediği, atama ve yer değiştirme işlemlerini etkileyecek biçimde durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği ve bu nedenle de bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller dışında atama ve yer değiştirme yapılmasına sebebiyet verilmesi durumunda atama ve yer değiştirme işlemleri iptal edilir, ilgililer hakkında idari soruşturma yapılır ve gerektiğinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber