Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Aralık 2010 10:42

19 Aralık 2010 PAZARResmî GazeteSayı : 27790

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER

LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR

LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL

SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE

ATAMALARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinde eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için bu eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler ile bunların seçimi ve atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

KAPAT [X]

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin seçimi ve atamalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 29 uncu ve 33 üncü maddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 61 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere başvuruda bulunan öğretmenleri,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı eğitim kampüslerinin içinde yer alanlar da dâhil olmak üzere resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve güzel sanatlar ve spor liselerini,

ç) Eğitim kampüsü: Bakanlığa bağlı değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurum ile bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, laboratuvar, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu ve çok amaçlı salon gibi yerleri içerisinde bulunduran alanı,

d) İl değerlendirme komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanacak öğretmenlerin değerlendirilmesi amacıyla valiliklerde oluşturulacak komisyonu,

e) Seçme sınavı: Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanacak öğretmenlerin seçimi amacıyla merkezi sistemle yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılan

sınavı,

f) Seçme sınavı komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanacak öğretmenler için yapılacak seçme sınavına ilişkin Bakanlıkta oluşturulacak komisyonu,

g) Uygulama sınavı: Güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliğine atanmak isteyen adayların alanlarına göre uygulama/beceri/yorumlama yeteneğinin değerlendirildiği sınavı,

ğ) Uygulama sınavı komisyonu: Güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliğine atanmak isteyen adayların alanlarına göre uygulama/beceri/yorumlama yeteneği bakımından değerlendirilmesi amacıyla valiliklerde oluşturulacak komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, Komisyonların Oluşumu ve Görevleri

Temel ilkeler

MADDE 5 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına öğretmen atamalarında;

a) Atama yapılacak eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunması,

b) Atamalarda puan üstünlüğü,

esas alınır.

Komisyonların oluşumu

MADDE 6 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanacak adaylar için duyuru, başvuru, sınav ve değerlendirme amacıyla Bakanlıkta Seçme Sınavı Komisyonu, valiliklerde İl Değerlendirme Komisyonu ile Uygulama Sınavı Komisyonu oluşturulur. Bu komisyonlardan;

a) Seçme Sınavı Komisyonu; Personel Genel Müdürünün veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında; bir Hukuk Müşaviri ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden en az daire başkanı düzeyinde birer temsilci ile Bakanlık Kurum İdari Kuruluna katılmaya hak kazanan sendikanın en az genel sekreter düzeyinde bir temsilcisi olmak üzere toplam 7 kişiden,

b) İl Değerlendirme Komisyonu; il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında; öğretmen atamadan sorumlu şube müdürü ile bu Yönetmeliğin 2 maddesinde sayılan eğitim kurumu müdürlerinden bir kişi ile o ilde Bakanlık personeli bakımından en fazla üyeye sahip olan sendikadan bir temsilci olmak üzere toplam 4 kişiden,

c) Uygulama Sınavı Komisyonu; il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında; o ilde atama yapılacak eğitim kurumu müdürü veya müdürlerinden biri ile uygulama sınavı yapılacak alanda yetkinliği bulunan üniversitelerden görevlendirilecek iki öğretim elemanı; Bakanlık personeli yönünden o ilde en fazla üyeye sahip sendikadan bir temsilci olmak üzere toplam 5 kişiden

oluşur.

(2) Birinci fıkranın (c) bendine göre oluşturulacak Uygulama Sınavı Komisyonunda üniversitelerden yeterli sayıda öğretim elemanı görevlendirilememesi durumunda komisyon 5 kişiye tamamlanacak şekilde eğitim kurumlarından alanında yetkinliği bulunan yönetici ve öğretmenler arasından il eğitim müdürünce üye seçimi yapılır.

(3) Komisyonlara aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(4) Seçme Sınavı Komisyonunun sekreterya işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce, İl Değerlendirme Komisyonu ile Uygulama Sınavı Komisyonunun sekreterya işlemleri ise illerdeki öğretmen atamadan sorumlu birimlerce yürütülür.

Komisyonların görevleri

MADDE 7 ? (1) Seçme Sınavı Komisyonunun görevleri şunlardır;

a) Sınav konuları itibariyle seçme sınavında sorulacak soru sayısını belirlemek,

b) Sınav konularını esas alarak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınav sorularının hazırlanmasını sağlamak,

c) Sınavın yapılacağı merkezleri belirlemek,

ç) Sınav sonuçlarına göre başarı listelerini düzenlemek veya düzenletmek.

(2) İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır;

a) Seçme sınavı ile atamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,

b) Duyurusu yapılan eğitim kurumlarına başvuranlar arasından uygulama sınavına alınacakları belirleyerek Uygulama Sınavı Komisyonuna yönlendirmek,

c) Seçme sınavı ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formuna göre ataması yapılacak adayları en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralamasını yaparak ilan etmek,

ç) Yeniden ataması yapılacak adayları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formuna göre en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralama yapmak ve ilan etmek,

d) Güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliğine atanmak için başvuruda bulunan adayların; seçme sınavı ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmenin % 40'ı ile uygulama sınavından almış oldukları puanın % 60'ının toplamı sonucunda oluşan atamaya esas puanları en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanmasını ve ilan edilmesini sağlamak,

e) Adayların puan üstünlüğü esasına göre tercihlerinin de dikkate alınarak atamaların yapılmasını ve sonuçlarının ilan edilmesini sağlamak,

f) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formuna karşı yapılan itirazları atama işlemlerinden önce, atama sonuçlarına karşı yapılan itirazları ise en geç beş gün içinde değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

g) Uygulama sınavına karşı yapılacak itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.

(3) Uygulama Sınavı Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Seçme sınavı ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formuna göre güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliğine atanmak için başvuruda bulunanlardan uygulama sınavına yönlendirilenleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Uygulama Sınavı Formundaki alanların özelliğine göre uygulama/beceri/yorumlama yeteneği yönünden ayrı ayrı değerlendirdikten sonra uygulama sınavı sonucu başarı listesini oluşturarak İl Değerlendirme Komisyonuna bildirmek,

b) Uygulama sınavına karşı yapılacak itirazları atamalardan önce sonuçlandırarak İl Değerlendirme Komisyonuna bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adaylarda Aranacak Şartlar, Duyuru ve Başvuru

Adaylarda aranacak şartlar

MADDE 8 ? (1) Adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına göre alanı atanacağı eğitim kurumuna atanmaya uygun olmak,

b) Alanında en az 3 yıl öğretmenlik yapmış olmak şartıyla başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak ya da diğer hizmet sınıflarında görev yapıyor olmak.

Seçme sınavı için duyuru ve başvuru

MADDE 9 ? (1) Seçme sınavı için duyuru; sınavın yapılacağı tarihten en az otuz gün önce her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde Bakanlığın internet sayfasında yapılır.

(2) Duyuruda; sınavın yapılacağı tarih, yer, konularına göre sınavda sorulacak soru sayısı ve puan ağırlıkları, başvuru yöntemi ve süresi ile sınava ilişkin diğer hususlar belirtilir.

(3) Seçme sınavına; 8 inci maddede belirtilen şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

(4) Başvuru süresi 5 iş gününden az olamaz.

(5) Başvurusu kabul edilen adaylara sınavın yapılacağı tarihten en az on gün önce sınavın yeri, tarihi ve saati ile diğer hususlar yazılı ya da elektronik ortamda Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce bildirilir.

(6) Sınava başvurulara ilişkin esas ve usuller hazırlanacak kılavuzda belirtilir.

(7) Sınavın sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Seçme sınavı

MADDE 10 ? (1) Seçme sınavı, bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanacak öğretmenlerin seçimi amacıyla yapılır.

(2) Seçme sınavı, Seçme Sınavı Komisyonunca belirlenecek merkezlerde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezi sistemle yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır.

Seçme sınavı konuları ve ağırlıkları

MADDE 11 ? (1) Seçme sınavı konuları ve ağırlıkları şunlardır;

a) Türkçe %20

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi %15

c) Öğretmenlik meslek bilgisi %15

ç) Özel alan bilgisi %50

Seçme sınavının değerlendirilmesi

MADDE 12 ? (1) Seçme sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmede adayların sorulara verdikleri doğru cevaplar dikkate alınır. Sınavda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

Seçme sınavı sonuçlarının ilanı ve geçerlilik süresi

MADDE 13 ? (1) Sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde, sınavın elektronik ortamda yapılması durumunda ise en geç beş gün içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda ilan edilir. Sınav sonuçları liste hâlinde olmak üzere valiliklere elektronik ortamda, Personel Genel Müdürlüğüne ise yazılı olarak bildirilir. Sınav sonuçları, ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir. Sınav sonuçları 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce saklanır.

Uygulama sınavı

MADDE 14 ? (1) Güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanmak isteyenler seçme sınavından sonra uygulama sınavına alınırlar.

(2) Adaylar, seçme sınavı ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonucu aldıkları puana göre alanlar itibariyle sıralanır ve en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar itibariyle ilan edilen kadro sayısının üç katı aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) uygulama sınavına alınır.

(3) Uygulama sınavında en az 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Uygulama sınavına alınan adaylar, Uygulama Sınavı Komisyonu tarafından, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Uygulama Sınavı Formunda yer alan konular ve puanlar üzerinden ayrı ayrı değerlendirilerek uygulama sınavı başarı listesi oluşturulur.

Değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 ? (1) Adaylar seçme sınavı sonuçlarına ilanı tarihinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile doğrudan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne itiraz edebilirler. Bu itirazlar, on beş gün içinde incelenerek sonucu Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce ilgiliye bildirilir.

(2) Bu yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonuçlarına karşı itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en fazla beş gün içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla İl Değerlendirme Komisyonuna yapılır. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren atama yapılmasından önce sonuçlandırılarak ilgililere bildirilir.

(3) Adaylar, uygulama sınavı sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği günden itibaren üç işgünü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edebilirler. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlar ilgililere bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Duyuru, Başvuru, Değerlendirme, Atama ve Yer Değiştirmeler

Atama yetkisi

MADDE 16 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına;

a) İller arası yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalar Bakanlıkça,

b) İl içinde ilk defa, yeniden ya da yer değiştirme suretiyle yapılacak öğretmen atamaları valiliklerce,

yapılır.

Atamalara ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 17 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atama yapılmak üzere valiliklerce, il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, alanlar itibariyle boş bulunan norm kadro sayıları, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) İlk defa atamalar ile yeniden atama duyuru ve başvuruları ayrı ayrı yapılır.

(3) Adaylar, bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanmak için duyurusu yapılan eğitim kurumlarını tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunurlar.

Atamalarda öncelik

MADDE 18 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına yapılacak atamalarda yeniden atanacakların ilk defa atanacaklara göre öncelik sırası dikkate alınır.

Yeniden atama

MADDE 19 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli iken çeşitli nedenlerle kapsam dışındaki eğitim kurumlarına atananlar ile 23 üncü madde gereğince kapsam dışındaki kurumlara atananlar, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla ve yapılacak duyuruya göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirme sonucu oluşacak puan üstünlüğüne göre tekrar kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanabilirler.

(2) Birinci fıkra kapsamında bulunan öğretmenler, istemeleri hâlinde seçme sınavına katılmak ve 20 nci madde kapsamındaki adaylarla birlikte değerlendirilmek suretiyle de bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanabilirler. Ancak bu durumda bulunan öğretmenler, 19 uncu veya 20 nci maddelerde belirtilen atanma usullerinden yalnız birine başvurabilirler.

(3) Yeniden atamalarda puan eşitliği hâlinde öğretmenlikte geçen hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Ortaya çıkacak eşitliğin bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

İlk defa atama

MADDE 20 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına, adayların seçme sınavında almış oldukları puan ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formuna göre yapılan değerlendirme sonucunda almış oldukları puanın toplamından oluşan atamaya esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır. Puan eşitliği hâlinde öğretmenlikte geçen hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Ortaya çıkacak eşitliğin bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(2) Güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliğine; adayların seçme sınavı ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmenin % 40'ı ile uygulama sınavından almış oldukları puanın % 60 ının toplamı sonucunda oluşan atamaya esas puanlarına göre tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır.

(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerden kapsamda sayılan eğitim kurumlarına ilk defa atanacaklar, öncelikle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanırlar.

(4) Atama sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarında duyurulur.

Yer değiştirme

MADDE 21 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin her türlü il içi ve iller arası yer değiştirme suretiyle atamaları, 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, yer değiştirmelerinde, fen liseleri arasında ya da fen liselerinden sosyal bilimler liselerine, sosyal bilimleri liseleri arasında ya da sosyal bilimler liselerinden fen liselerine yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler. Yer değiştirme suretiyle atamalarda, kapsamda sayılan eğitim kurumlarına hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması nedeniyle atanamayan öğretmenler istemeleri halinde kapsam dışındaki eğitim kurumlarına da atanabilirler.

(3) Güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri yer değiştirmelerinde bu kurumlar arasında ya da istemeleri hâlinde fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine de atanabilirler.

(4) Daha önce güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev yaptıktan sonra kapsamda sayılan diğer eğitim kurumlarına atanan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri istemeleri hâlinde güzel sanatlar ve spor liselerine yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin yer değiştirmeleri, öncelikle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki kapsamda sayılan eğitim kurumlarına yapılır. Yer değişikliğinin mümkün olmadığı durumlarda zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirebilmesi bakımından kapsam dışındaki eğitim kurumlarına da atanabilirler.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atama şartlarından birini kaybedenlerin görev yerleri, kapsam dışında bulunan eğitim kurumları olarak değiştirilir.

Kapatılan kurumlar ile norm kadro fazlası öğretmenler

MADDE 22 ? (1) Kapatılan eğitim kurumlarında görevli olanlar ile 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen ölçütler çerçevesinde norm kadro fazlası olan öğretmenler, öncelikle görevli oldukları ilçedeki kapsamda sayılan eğitim kurumlarına, ihtiyaç bulunmaması durumunda da il içinde alanlarında ihtiyaç bulunan kapsamda sayılan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğü esasına göre atanırlar. Kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenler il içinde kapsam dışındaki kurumlara ya da istemeleri hâlinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer illerdeki eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğü esasına göre atanabilirler.

Hizmetin gereği yer değiştirme

MADDE 23 ? (1) Adli soruşturma veya disiplin soruşturması sonucunda görevli oldukları eğitim kurumunda kalmalarında sakınca görülenlerin görev yerleri değiştirilir. Görev yerleri bu şekilde değiştirilenler aradan üç yıl geçmedikçe daha önce ayrıldıkları kuruma özür durumu da dahil herhangi bir şekilde yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzin

MADDE 24 ? (1) Adaylar, sınavlara katıldıkları günlerde kurumlarınca izinli sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 25 ? (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 ? (1) 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görev yapmakta iken, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olanlardan kapsamda sayılan eğitim kurumlarına yeniden atanmak isteyenler hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanarak bu liselerde görev yapan öğretmenler, 19 uncu madde kapsamındaki atamalar için bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına başvuruda bulunabilirler. Bu öğretmenlerin başvuru ve atamaları, 19 uncu madde kapsamında belirtilen adaylar ile birlikte değerlendirilir.

(4) Güzel sanatlar ve spor liselerinin müzik, görsel sanatlar/resim ve beden eğitimi öğretmenliklerine daha önce bu eğitim kurumlarında görev yapmış olan öğretmenler başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 27 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ek-1 görmek için tıklayınız.

Ek-2 görmek için tıklayınız.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz


Advertisement