Mülakat Sınavı İle Müdür Yardımcılığına Atananlar

Milli Eğitim bakanlığına bağlı kurumlarda müdür yardımcılığına yapılan atamalar "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümlerine göre yütülmektedir. Müdür yardımcılığına yapılacak atamalarda mülakat getiren yönetmeliğin 22. maddesi Danıştay tarafından iptal edilmiş, yapılan itiraz da Danıştay İdari Dava Daireleri Genel kurulunca reddedilmiştir. Ancak bir çok ilde iptaldan önceki hükümlere göre mülakatlar yapılmış ve müdür yardımcılığına atamalar yapılmıştır. Konya 1. İdare Mahkemesi açılan bir dava üzerine bu şekildeki atama işlemlerini iptal etmiştir. Davanın tam metni için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2005 13:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
KONYA
1. İDARE MAHKEMESİ

Esas No : 2004/942
KararNo : 2005/128

DAVACI : Türk Egitim Sen
VEKILI :

DAVALI: Konya Valiligi
VEKILI: Av.Emine BALIK
Il Milli Egitim Müdürlüğü

DAVANIN ÖZETI : Davacının degerlendirme mülakatinin, degerlendirme komisyonunun verdigi yöneticilik atama kararının ve buna baglı olarak yapilan yönetici atama islemlerinin iptali yolundaki 25.06.2004 tarihli basvurusunun reddine iliskin 05.07.2004 tarih ve 28619 sayili islem ile davali idarenin 22.06.2004 tarih ve 25847 sayili yönetici atama kararinin, mülakata girecek adaylarin belirlenmesinde ve mülakatin yapilmasinda usul ve yasaya aykırılıklar bulundugu, adaylar arasında ayırım yapıldığı, mülakat sınavının objektiflikten uzak oldugu, en düsük puanli adaylarin tercih edildigi iddia edilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI : Mülakat komisyonunu olusumunun ve mülakat usulünün Yönetmelikte yer alan hüklimlere uygun oldugu, mülakat formu 'üzerinde yapilan degerlendime sonucunda en yüksek puani alan adaylarin atandigi, ayrica yönetmelik degisikligi ile getirilen özel sartlarin da arandigi. tamamen yasa ve yönetmelik hükümlerince uygun tesis edilen islemlerin hukuka uygun oldugu iddia edilerek davanin reddi gerektigi savunulmaktadir.

TÜRK MILLETI ADINA

Hüküm veren Konya 1. İdare Mahkemesince görüsüldü.

Dava; Davacının degerlendirme mülakatinin, degerlendirme komisyonunun verdigi yöneticilik atama kararinin ve buna bagli olarak yapilan yönetici atama islemlerinin iptali yolundaki 25.06.2004 tarihli basvurusunun reddine iliskin 05.07.2004 tarih ve 28619 sayili islem ile davali idarenin 22.06.2004 tarih ve 25847 sayili yönetici atama kararinin, iptali istemiyle açilmistir.

Davacı tarafin dava ehliyetinde tereddüte dlisülmesi üzerine 22.09.2004 tarihli ara kararımızla davacıdan; "1-Mülakat sinavina katilip da kazanamayanlardan Türk Egitim Sen üyesi bulunup bulunmadigi, varsa bunlarin kim oldugu. 2-Bu kisilerden-dava açma konusunda muvafakat alinip alinmadigi sorularak. 3-İlgili muvafakatlar istenilmis" cevaben gönderilen belgelerin incelenmesinden; anilan sinava davaci sendikanin üyesi olan kisilerin de katildigi, sinavla ilgili usulsüzlükler bulundugu gerekçesiyle bu kiselerden bazilarinin gerekli hukuk sürecinin baslatilmasi için sendikaya yazili olarak basvurdugu görülmüs olup, 2821 sayili Sendikalar Kanununun 32/3. maddesi uyarinca; mensuplarinin çalisma hayatini ilgilendiren bir konuda dava açildıgi anlasilmakla davacının başkanligini yaptigi sendikanin ehliyeti bulundugu sonucuna varilmis olup, isin esasina geçilmistir.

Milli Egitim Bakanligi Egitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Degistirme Yönetmeliginin 22. maddesinde; "Atama yapilacak egitim kurumu müdürlüklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda; a)Atama yetkisi Bakanliga ait olanlar için Bakanlikça ülke genelinde, b)Atama yetkisi Valiliklerde olanlar için Valiliklerce il genelinde, mülakat tarihinden en az bir önce duyuru yapilir. Duyuruda: atama yapilacak egitim kurumlarinin isimleri, tipleri, basvuracaklarda aranacak sartlar ve diger hususlar belirtilir. Adaylar en fazla üç egitim kurumu müdürlügünce Ek-l 'deki Yöneticilik istek Formu ile atama yetkisi Bakanliga ait olanlar için Valilikler araciligiyla Bakanliga, atama yetkisi Valiliklerde olanlar için Valiliklere basvuruda bulunurlar. Ek-2'deki Yönetici Degerlendirme Formu üzerinden yapilacak degerlendirme sonucunda en yüksek puan alan bes aday mülakata alinmaya hak kazanır. Mülakat komisyonuna Ek-3'deki Mülakat Formu üzerinden yapilacak degerlendirme sonucunda en yüksek puan alan adayin atamasi en geç 3 ay içerisinde atamaya yetkili makamca yapılır." hükmü yer almaktadir.

Dosyanin incelenmesinden; ilgili Yönetmeligin 22. maddesinde yer aldigi üzere Valilik makaminin 26.04.2004 tarih ve 016437 sayili oluruyla il mülakat komisyonu olusturuldugu. mülakat komisyonunun yapmis oldugu degerlendirme sonucunda mülakat puanini ve buna bagli olarak da durumu, atandi-atanmadi seklinde listeyi hazirladigi, bu sonuçlarin hem ilan panosunda hem de internet ortaminda yayimlandigi, bu sinava giren ve ayni zamanda davacinin baskanligini yapmis oldugu Sendikanin üyesi olan bazi kisilerin mülakat sinavinin usulüne uygun yapilmadigi gerekçesiyle hukuk süreci başlatılması için sendikaya başvurduğu bunun üzerine davacı sendika başkanının 25.06.2004 tarihinde davalı idareye; "mülakat komisyonunun verdigi yöneticilik atama kararinin ve buna bagli atama islemlerinin iptali" istemiyle davali kuruma basvurdugu, bu basvurunun 05.07.2004 tarih ve 028619 sayili islem ile reddedildigi, bunun üzerine bu isleme konu edilen; 9-11 Haziran 2001 tarihli yönetici atama mülakat sinav sonuçlarinin ve 22.06.2004 tarih ve 25847 sayılı yönetici atama kararinin iptali istemiyle bakilan davanın açildigi anlasilmistir.

Uyusmazliga konu edilen Mülakat sinav sonucu ile atamaya dair islemlerin 11.01.2001 tarih ve 25343 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren Egitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeligi hükümlerine dayanilarak yapildigi görülmektedir.

Davaya konu islemlerin dayanagi olan ilgili Yönetmeligin 22, maddesinin mülakat sinavina iliskin hükümleri Danistay Ikinci Dairesinin 27.09.2004 tarih ve 2004/840 sayılı kararinda yer alan; "Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde belirleyici olan Rersonel unsurunun nesnel bir sekilde kariyer ve liyakat ilkelerine göre uygun olarak düzenlenmesi, meslek içinde ilerlernede ve yükselmede ehliyet ve başarının esas alinmasi gerekmektedir. Müdürlük görevine atamaların yapilmasinda, kriterleri objektif olarak belirlenmis bir yazili sinav yerine sözlü sinav düzenlenmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadir." gerekçesiyle yürütme durdurulmuş, bu karara karsi yapilan itirazda Danistay Idari Dava Daireleri Genel Kurulunca reddedilmis bulunmaktadir.

Iptal davalarında davaya konu islemin yürütmesinin durdurulmasi ya da iptali edilmesinin sözü edilen islemi hiç tesis edilmemis hale getirmektedir.

Buna göre; ilgili Yönetmeligin 22. maddesi hiç düzenlenmemis konumunda bulunmaktadir.

Bu durumda, davaya konu edilen islemlerin yasal dayanagi açikça hukuka aykırı olmasi nedeniyle hukuken ortadan kalktigina göre, buna dayanilarak tesis edilen ve dava konusu olan islemlerde de hukuka uygunluk bulunmamaktadir. .

Açiklanan nedenlerle dava konusu islemin IPTALINE, asagida dökümü yapilan 68.40.YTL (68.400.000.TL) yargilama gideri ile 250.00.YTL (250.000.000.TL) vekalet ücretinin davalıdan alinarak davacıya verilmesine, artan posta giderinin istemi halinde davaciya iadesine, kararin tebliginden itibaren 30 gün içerisinde Danistay'a temyiz yolu açik olmak üzere, 24.02.2005 tarihindc oybirligiyle karar verildi.

BASKAN: OSMAN ERMUMCU

ÜYE: FATMA SEÇİL KARTAL

ÜYE: MUSTAFA NAFİZ ACAR

Bu Habere Tepkiniz