Deprem oldu, ama MEB hala yer değiştirmeler için duyuruya çıkmadı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Kasım 2011 07:58, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı 2011 öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzunda Öğretmenlerin; genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler kapsamında, özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerini açıklamış ve takvim yayınlamıştı ne yazık ki Genel hayatı etkileyen Van depremi yaşandı ama MEB hazırladığı takvime uymayarak kılavuzu hazırlayıp, duyuruya çıkıp başvuruları almadı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2011 öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzundaki takvime göre; 10 Kasım 2011 Tarihine Kadar Duyuru Yapılarak Kılavuzun Yayımlanacaktı. 14 ? 18 Kasım 2011 Tarihine Kadar Başvurular Kabul Edilecek 21 ? 24 Kasım 2011 tarihine kadar Tercihler Yapılacaktı. Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi ise 25 Kasım 2011 de sona erecek Tebliğ, İlişik Kesme işlemleri ise 28 Kasım 2011 Tarihinden İtibaren yapılacaktı.

MEB; 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ?Personele İlişkin Hükümler? başlıklı 7.bölümü, ?Atama? başlıklı 37. maddesi, 3. fıkrasındaki ?(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.? hükümlerindeki özür gruplarına bağlı yer değiştirmelerin yaz tatillerinde yapılacağını bahane ederek kılavuzu yayınlamadık, duyuruya çıkmadık diyebilir, fakat kanunların arkasına sığınılacak bir durum yok ortada bir deprem var.

İşte o takvim;

Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 39. maddesinde düzenlenmiştir.

?Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler

MADDE 39 ? (1) Genel hayatı etkileyen; deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğradığını kriz merkezlerinden alacağı belge ile belgelendirmeleri ve görev yaptıkları ilin en üst mülkî amirinin uygun görmesi kaydıyla öğretmenler olay tarihinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) Öğretmenler, görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvuru sonucunda soruşturma açılması halinde o ilin en üst mülki amirinin uygun görüşle teklifi doğrultusunda özel hayatını etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(3) Eşi ölen öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere eşlerinin ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(4) Eşi şehit ya da malul gazi olan öğretmenler olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğretmenlerden eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği istenir.

(5) Öğretmenlerden terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğretmenlerden eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği istenir.

(6) Bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere, diğer fıkralar kapsamındaki yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir.

(7) Bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına tercihlerinde yer verirler.

(8) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklarda bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlama şartı aranmaz.

(9) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar istemeleri hâlinde öncelikle yer değiştirmek istedikleri ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanırlar.

(10) Bu madde kapsamında yer değiştirme başvurusunda bulunacaklar, başvurularını gerekli belgeleri de eklemek suretiyle Bakanlıkça elektronik ortamda açılan başvuru sayfası üzerinden yapacaklardır. Gerekli şartları taşıyanların başvuruları il millî eğitim müdürlüklerince onaylanır. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın Bakanlıkça yapılacak bir plan dâhilinde yapılır.?

?Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Ağustos 2011? kılavuzunun genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler bölümündeki ayrıntılar;

Ç. GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

1.Kimler Başvurabilecek

1.1. Genel hayatı etkileyen; deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğrayan öğretmenler, olay tarihinden itibaren bir yıl içinde,

1.2. Öğretmenler, görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturduğuna ilişkin ifadenin yer aldığı belge,

1.3. Eşi ölen öğretmenler (bir defaya mahsus olmak üzere), eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde,

1.4. Öğretmen eşlerinin şehit ya da malul gazi olmaları durumunda, öğretmenler olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,

1.5. Öğretmenlerden terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,

1.6. Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yok ise,

Yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

1.7. Bu kapsamda (1.4'üncü maddesi kapsamında yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere), diğer fıkralardaki yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilecektir.

1.8. Bu kapsamda yer değiştirme isteğinde bulunacaklarda bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlama şartı aranmayacaktır.

2. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler

2.1.Genel Hayatı Etkileyen Durumlarda:

2.1.1. Elektronik Başvuru Formu,

2.1.2. 1.1'inci maddesi için öğretmenin kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu birisinin maddi ve manevi zarara uğradığını kriz masasında alacağı belge ile belgelendirmesi ve o ilin en üst mülki amirinin uygun gördüğüne dair belge,

2.1.3. Aile nüfus kayıt örneği.

2.2.Özel Hayatı Etkileyen Durumlarda:

2.2.1. Elektronik Başvuru Formu,

2.2.2. 1.2'nci maddesi için, öğretmenlerin görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturduğuna ilişkin ifadenin yer aldığı belge ile birlikte görev yaptığı ilin en üst mülki amirinin uygun görüşü,

2.2.3. 1.3'üncü madde için, eşinin öldüğünü gösterir belge,

2.2.4. 1.4 ve 1.5'inci maddeler için, şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği,

2.2.5. 1.6 maddesi gereğince yer değiştirmek isteyen öğretmenlerden;

a. Aile nüfus kayıt örneği,

b. Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge,

c. Çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge,

İstenecektir.

3. Başvuruda Yapılacak İşlemler

Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurular, Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen dönemlerde;

a- Elektronik Başvuru Formu'na, http://mebbis.meb.gov.tr adresinden ?kullanıcı adı? ve ?şifre?yle girilebilecektir.

b- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.

c- Form doldurulurken, genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı özür durumuna ilişkin bütün belgelerin istenilene uygun olarak düzenlenmiş olması gereklidir.

ç- Elektronik Başvuru Formu'nun çıktısı alınacak, onay işlemleri için belgelerle birlikte eğitim kurumu müdürlüğüne gidilecektir.

d- Eğitim kurumu müdürlüğü, belgeleri inceleyip Kılavuz'daki şartlara uygun olanları onaylayacaktır.

e- Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru için belgeleri elektronik ortamda taradıktan sonra, sisteme yansıtarak ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

f- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık olmak üzere yetkilendirilmiş personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek, tereddüt giderildikten sonra) onaylanacaktır.

g- Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra, başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir.

Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber