Sağlık personeli alımı için kılavuz bugün yayımlanacak
 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri
 
'Fermuar' açılmıyor, ambulanslar yolda kalıyor
 
O okulun yöneticileri açığa alındı
 
Erdoğan'dan Esma astsubay mesajı
 
Tesla Cybertruck ve Ford F-150 böyle çekişti Video
 
Grip ve nezle olduğunuzda sakın bu yiyecekleri yemeyin! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maliye Bakanlığı Tedavi Giderleri ile ilgili yeni bir genelge yayımladı. Genelge metnini okumak için tıklayınız.

15 Eylül 2003 12:37
Yazdır

Maliye Bakanlığı Tedavi Giderleri ile ilgili yeni bir genelge yayımladı. Genelge metnini okumak için tıklayınız.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.BMK.0.18.100.1641 09.09.03* 19230
KONU: Tedavi Gideri

.

1/2/2003 tarih ve 25011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tedavi yardımına ilişkin 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (3 seri nolu) ile getirilen düzenlemelere ilave olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
1. Sağlık Bakanlığından alınan 1.7.2003 tarihli ve 12936 sayılı yazıda; "..... fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının yapılması ve uygulamaların yapılacağı fizyoterapi müesseselerinin açılış ve işleyişinin 3155 sayılı Radyoloji ve Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname hükümleri uyarınca da Bakanlığımız iznine tabi olduğu, fizik tedavi müesseselerinin ancak bu alanda ihtisas yapmış hekimlerce açılabileceği, dolayısıyla ayakta veya yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının yapılacağı bu tür müesseselerin belirtilen mevzuata göre Bakanlığımızdan açılış izni almaları ve mutlaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı bulundurmaları zorunlu olduğu" belirtilmiştir.
Sağlık Bakanlığının söz konusu yazısında da belirtildiği gibi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının görevlendirilmesi şartıyla, burada yapılan tedavi giderlerinin ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
2. Bakanlığımızca yayımlanan 5.6.2003 tarihli ve 10309 sayılı Genelgemizin 12 nci maddesinde, özel tıp merkezlerince yapılacak fiyatlandırmalarda Bütçe Uygulama Talimatlarında tespit edilen fiyatların %30 indirimli olarak uygulanacağı belirtilmektedir.
Söz konusu indirim oranları; 1.10.2003 tarihinden itibaren özel tıp merkezlerinde %20, Kızılay Tıp Merkezlerinde ise %15 olarak uygulanacaktır.
3. Kamu personeli, münhasıran kendilerinin rahatsızlanması halinde, varsa öncelikle kurum tabipliklerine müracaat edecekler, herhangi bir resmi sağlık kurumunda çalışanların tedavileri ise öncelikle çalışmakta oldukları sağlık kurumunda sağlanacaktır.
4. Aynı sevk kağıdı ile bir sağlık kurumuna müracaat edenlerin, ilk muayenesini müteakip yeni bir sevk kağıdına gerek kalmaksızın değişik bölümlerde aynı sevk kağıdı ile muayene tetkik, tahlil ve tedavi olmaları mümkün bulunmaktadır.
5. Bakanlığımız tarafından yayımlanan, sağlık kurumlarında yatarak tedavi gören hastalara verilen ilaçlardan parenteral yolla kullanılan (serum ve beslenme solüsyonları dahil) ve ambalajında tek bir ünite ilaç bulunan tüm preparatların fiyat küpürlerinin ilgili sağlık kurumlarınca faturaya ekleneceğine ilişkin 17.7.2003 tarihli ve 14337 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Kan ürünlerinin küpürlerinin faturaya eklenmesi uygulamasına devam edilecektir.
6. Bütçe Uygulama Talimatının 21 inci maddesinde; sağlık kurulu raporu ile dışardan aldırılabilecek protez, ortez ve tıbbi malzemelerin bedellerinin T.C. Emekli Sandığının protokol fiyatları esas alınarak ödenebileceği belirtildiğinden, protokolü olmayan tıbbi malzemelerin bedellerinin ödenmemesi nedeniyle yapılması zorunlu görülen cerrahi girişimlerin yapılamamasından dolayı sağlık sorunlarının yaşandığı, bu durumun da ilgililerin mağduriyetine neden olduğu anlaşılmaktadır.
Sağlık kurulu raporu ile dışardan aldırılan tıbbi malzemelerden protokolü olmayanların bedellerinin, yapılacak piyasa araştırması sonucu bulunacak en düşük bedel üzerinden ödenmesi mümkün bulunmaktadır


 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.BMK.0.18.102.55 05.06.2003/10309

Bilindiği üzere, 17.4.2003 tarihli ve 25082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile özel sağlık kurumlarından kamu personeli ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin de yararlanmasına imkan sağlanmış bulunmaktadır.
Buna ilişkin olarak Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevkine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ, 30.5 2003 tarihli ve 25123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Bu usul ve esasların uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki hususların açıklanmasında yarar görülmektedir.
1- Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireyleri, birinci basamak özel sağlık kuruluşlarına, kurumlarından alacakları hasta muayene istek belgesi (sevk evrakı) ile doğrudan müracaat edebileceklerdir.
Resmi veya özel birinci basamak sağlık kuruluşundan, resmi veya özel sağlık kurumlarına yapılacak sevk işlemlerinde; hastane ve hekim seçme hakkı dikkate alınarak resmi sevk kağıdına resmi veya özel hastane ve hekim adı belirtilmeden, sadece ilgili uzmanlık dalının adı yazılarak sevk yapılacaktır. Sevk evrakında resmi veya özel sağlık kurumunun adı yer almayacaktır. Örneğin; birinci basamak resmi sağlık kuruluşu olan A bakanlığının kurum tabipliğince yapılacak bir sevk işleminde, sevk evrakına "................... Hastanesine sevki uygundur" yerine, sadece "Göz Kliniğine sevki uygundur" ibaresinin yazılması yeterli olacaktır.
2- İkinci basamak özel sağlık kurumlarında tedavinin yapılabilmesi için hasta sevkinin gerek kamu gerekse özele ait birinci basamak sağlık kuruluşlarınca yapılmış olması şarttır. Sevk yapılmaksızın ikinci basamak sağlık kurumlarınca yapılan tedavi giderleri birinci basamak birim fiyatları esas alınarak ilgili sağlık kurumuna ödenir. Sevk usulüne uyulmaması nedeniyle aradaki fark ücret, hasta tarafından ödenecektir.
3- Özel polikliniğe aynı hastanın aynı hastalığı için 15 gün içinde yeniden yapılacak takip ve kontrollerinden dolayı ödeme yapılmayacak ve ikinci kez fatura düzenlenmeyecektir. Hastayı muayene eden hekim tarafından, takip ve kontrol tarihi sevk evrakına açıkça yazılacaktır.
4- Birinci basamak özel sağlık kuruluşlarında yapılabilecek tetkik ve tahlillerden; sadece hemogram, tam idrar, açlık kan şekeri, üre, kreatinin, bilürubin, ALT, AST, EKG, akciğer grafisi ve direkt karın grafisi, direkt ekstremite grafisi ile gaitada-amip giardia aranması fatura edilerek bedeli sevk eden resmi kurumlardan tahsil edilebilecek, bunların dışında yapılan tetkik ve tahlil bedelleri hiçbir şekilde ödenmeyecektir.
5- Birinci basamak özel sağlık kuruluşu; düzenleyeceği faturaya, mesul müdür tarafından onaylanmış hastanın tahlil sonuçlarını gösteren belgeyi, sağlık karnesinin kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın fotokopisini ve sevk evrakının aslını ekleyecek, varsa kurumun talep ettiği diğer belgelerle birlikte ödemeyi yapacak kuruma gönderecektir.
6- Birinci basamak özel sağlık kuruluşlarında yapılan teşhis ve tedavi hizmetlerinin fiyatlandırılmasında, Bütçe Uygulama Talimatında birinci basamak sağlık hizmetleri için belirlenen birim fiyatlar esas alınacaktır.
7-Birinci basamak özel sağlık kuruluşu, hastayı ikinci basamak resmi veya özel sağlık kurumuna sevk etmesi halinde, toplam fatura bedeli üzerinden % 10 indirim yapacak ve bu indirim faturada ayrıntılı olarak gösterilecektir.
8- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan teşhis ve tedavi hizmetlerinin fiyatlandırılmasında, Bütçe Uygulama Talimatı'nda belirlenen birim fiyatlar esas alınır ve kurumlara bu fiyatlar üzerinden fatura edilir. Özel sağlık kurum ve kuruluşları, fark ücret talep etmeleri halinde, ne kadar fark ücret alacaklarına ilişkin olarak, ilk başvurusunda hastayı bilgilendireceklerdir.
9- Özel sağlık kurum ve kuruluşları, sunmuş oldukları sağlık hizmeti karşılığında düzenleyecekleri faturaları, hastanın kurumuna, bu Tebliğ ile Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen esaslar doğrultusunda göndereceklerdir.
10- Hastalık gruplarında tanıya dayalı fiyat (paket) tespit edilmesi halinde, faturalar, tespit edilen bu fiyatlar üzerinden ödenecektir. Birinci basamak resmi veya özel sağlık kuruluşlarından sevk edilmeksizin ikinci basamak özel sağlık kurumlarına doğrudan başvuru halinde, tanıya dayalı fiyat (paket) üzerinden % 30 indirim yapılacak, indirim faturalarda ayrıntılı olarak gösterilecektir. Tanıya dayalı fiyat uygulaması için belirlenen genel esaslar dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.
11-Özel sağlık kurumunca hastanın başka bir sağlık kurumuna (eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal hastaneleri ve üniversite hastaneleri hariç) sevk edilmesi halinde, sevki yapan özel sağlık kurumu tarafından düzenlenen toplam fatura bedeli üzerinden %30 indirim yapılacak ve bu indirim, faturalarda ayrıntılı olarak gösterilecektir.
12- İkinci basamak özel sağlık kurumu, sadece hastane ruhsatında yer alan uzmanlık dallarında hasta kabul edebilir. İkinci basamak özel sağlık kurumlarından (A) grubu ameliyatların yapılabileceği hastanelerde cerrahi ve dahiliye branşların her birinde en az 5 tam zamanlı (tam gün) çalışan doktor bulunması ve bu hastanelerde cerrahi, koroner ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin bulunması gerekmektedir.
İkinci basamak özel sağlık kurumlarında yapılan tanı ve tedavi hizmetlerinin fiyatlandırılmasında, Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen birim fiyatlar esas alınır.
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uyarınca Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel tıp merkezlerince, ruhsatlarında belirtilen uzmanlık dallarında vermiş oldukları hizmetler için yapılacak fiyatlandırmalarda, Bütçe Uygulama Talimatlarında tespit edilen fiyatlardan %30 indirim yapılacaktır.
13-Özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen faturaların incelenmesi ve ödenmesi genel esaslara göre yapılır.
14-Gerçeğe aykırı fatura düzenlendiği ve/veya yapılmayan tetkiklerin faturalarda gösterildiğinin belirlenmesi halinde, bu fiilleri işleyen özel sağlık kurum ve kuruluşu, genel hükümlere göre yapılacak mali ve hukuki işlemler saklı kalmak kaydıyla, belirtilen fiillerin tekrarı halinde hasta sevki de yapılmayacağı yönünde yetkili idarelerce uyarılır. Bu fiillerin tekrarı halinde, mali ve hukuki müeyyidelerin yanında ilgili özel sağlık kurum veya kuruluşuna 4 yıl süre ile hasta sevk edilemez. Ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşunun sorumlu hekimi, mesul müdürü ve işletme sahibi müteselsilen, ortaya çıkan durumdan sorumlu tutularak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
15- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca; sevk evrakında yapılacak işlemler, reçetelendirme, verilecek tek hekim veya sağlık kurulu raporları ile çıkış işlemleri Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen esaslara göre yapılacak ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilen sağlık raporları mesul müdür veya başhekim tarafından onaylanacaktır. Bu şekilde onaylanmamış sağlık raporları geçersiz sayılacaktır.
16- Belirlenen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı konusunda gerekli denetimler İl Sağlık Müdürlükleri ile Defterdarlıklarca yapılır.
Bilgilerini ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmasını arz ve rica ederim.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
16:59 - Yargıtay, dönemin Kayseri Garnizon Komutanına verilen cezayı bozdu16:58 - Sağlık personeli alımı için kılavuz bugün yayımlanacak16:53 - 'Fermuar' açılmıyor, ambulanslar yolda kalıyor16:52 - İstanbul'da bisiklet kiralamak kolaylaştı16:48 - Eski AYİM üyesi Şahin'in 15 yıla kadar hapsi istendi16:40 - Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor16:36 - Yolcudan otobüs şoförüne yumruk16:26 - Antalya mavi bayrakta dünya birincisi16:24 - Eski Askeri Yargıtay üyesi Şimşek hakkında hapis istendi16:22 - İBB, çalışanlar için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı
16:16 - FETÖ'nün sözde sıkıyönetim savcısına hapis cezası16:11 - O okulun yöneticileri açığa alındı16:08 - Meteorolojiden o ile yarın için kuvvetli yağış uyarısı15:59 - Kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan sürücüye ceza15:54 - Belediyeden parasını alamayan çöp toplama şirketi iş bıraktı15:51 - Roman vatandaşlar için yeni uygulamalar hayata geçirilecek15:48 - 57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi15:43 - Ozan Kabak en değerli 10 futbolcu arasında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam