1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözleşmeli Öğretmenlik Kontenjan ve Branşları Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere bugün başlayan ve 8 Eylül'e kadar alınacak başvurulara dayalı olarak toplam 20 bin kadroya kısmi zamanlı geçici personel görevlendirilecek. 37 alanda KPSS puanı dikkate alınarak yapılacak görevlendirmelerde alan, kontenjan ve taban puanlarına ulaşmak için tıklayınız. (Not: İlgili MEB genelgesi eklenmiştir.)
01 Eylül 2005 13:00
Yazdır

Aşağıdaki döküman haber10.com sitesinden alınmıştır.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.PGM.0.23.10.2-512 / 53985 01 EYLÜL 2005
Konu :Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik

GENELGE
2005/78

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
c) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Kararı.
d) 2005-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu.
e) Millî Eğitim Bakanlığınca 2005-2006 Öğretim Yılında Kısmî Zamanlı Geçici Personel Çalıştırılmasına Yönelik Bakanlar Kurulu Kararı.

İlgi (e) Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre 2005-2006 öğretim yılında 10 ayı geçmemek üzere 20.000 kısmî zamanlı geçici öğretici çalıştırılacaktır.

Kısmî zamanlı geçici öğretici çalıştırılacak alanlar ile illere ayrılan kontenjanlar EK-1 ve EK-2'de gösterilmiştir. Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında sözleşme hükümlerine (EK-4) göre görev yapacak öğreticilerin başvuruları ilgi (a) ve (b) Yönetmelikler ile ilgi (c) Karar çerçevesinde hazırlanan ilgi (d) Kılavuz hükümlerine göre 01-08 Eylül 2005 tarihleri arasında http://personel.meb.gov.tr adresindeki elektronik başvuru formu doldurularak alınacak ve değerlendirilecektir.

Başvuru ve görevlendirmeye ilişkin gerekli duyuru ve açıklamalar yukarıda sözü edilen internet sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca; atama yapılacak alanlarla ilgili olarak EK-3'te adı, telefonu, faksı ve e-posta adresleri verilen atama daire başkanlıkları ile çalışma saatleri içinde iletişim kurmak mümkün olabilecektir.

Tanımlar

Geçici öğretici: Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, kadrolu öğretmenin yerine görev yapacak geçici personeli,

Kısmî zaman: Bir öğretim yılında 10 ayı geçmemek üzere görev yapılacak süreyi,

Sözleşme: İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile kısmî zamanlı geçici görev yapacak personel arasında imzalanan hukukî metni,

ifade eder.

Genel Hususlar

1. Sözleşme süresi 10 aydır.
2. Sözleşmenin sona erme tarihi 30 Haziran 2006'dır.
3. Her altı ders saati bir öğretim günü olmak üzere düzenleme yapılır.
4. Çalışma süresi bir öğretim gününden az olmamak üzere Sınıf Öğretmenliği Öğreticiliğinde haftada beş, Sınıf Öğretmenliği Öğreticiliği dışında kalan diğer alanlarda dört öğretim gününden fazla olamaz.
5. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, görevlendirilecek geçici öğreticilere bir öğretim günü için ödenecek brüt ücret 2005-2006 öğretim yılının birinci yarı yılı için 58.30 YTL, ikinci yarı yılı için 61.80 YTL'dir.
6. Bir öğretim gününün hesaplanmasında esas alınan saatlerin doldurulamaması hâlinde ödenecek ücretler, verilen ders saati dikkate alınarak kıst olarak belirlenir.
7. Ödemeler ilgililere, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15 inde yapılır.
8. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi hâlinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini izleyen üç iş günü içinde ödenir.
9. Ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulamaz.
10. Öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları, öğretmenlerin ders verme görevlerine ilişkin yetki ve sorumlulukları ile sınırlıdır. Bunlara ders görevi dışında diğer görevler verilmez.
11. Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar öğreticiler için de geçerlidir.
12. Öğreticilerden belirtilen şartları taşımadıkları, sözleşme hükümlerine uymadıkları veya görevlerinde başarısız oldukları eğitim kurumu müdürlüğünce tespit edilenler, kurum müdürünün teklifi üzerine, durumlarına göre il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce uyarılabileceği gibi sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir. Ayrıca, taraflar bir ay önceden yazılı ihbar ile sözleşmenin feshini isteyebilirler.
13. Hizmet sözleşmesinin feshinde ihbar, kıdem vs. adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez.
14. İhtiyaç bulunmaması veya belirlenen şartlara aykırı olarak geçici öğretici istihdam edilmesi, fazla ödeme yapılması hâlinde sorumluluk müteselsilen eğitim kurumu müdürü ve il/ilçe millî eğitim müdürüne aittir. Bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.
15. Sözleşmede yer alan ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.
16. Öğreticiler, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tâbidirler.
17. Bir öğretim yılında, sağlık kuruluşlarınca verilen hastalık raporları kapsamında kullanılan hastalık izinlerinde azami 5 öğretim gününe tekabül eden ücret ödenir. Hastalık izinlerinin bu süreyi aşması hâlinde aşan kısım için herhangi bir ücret ödenmez.
18. Sözleşme süreleri, 10 ayı geçmemek üzere bir öğretim yılı ile sınırlıdır. Kısmî zamanlı çalıştırılacak öğreticilerin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bankalığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

Görevlendirme Yapılacak Alanlar ve Kontenjanı
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının en fazla öğretmen ihtiyacının bulunduğu 37 alandan KPSS sonuçlarına göre puan üstünlüğü esası dikkate alınarak kısmî zamanlı geçici öğretici ataması yapılacaktır. Görevlendirmeye ilişkin alanlar ile illerin kontenjanları EK-1 ve EK-2 Çizelge'de belirtilmiştir.

Sözleşmeli Öğreticiliğe Başvuracaklarda Aranacak Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan şartları taşımak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz),
2. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5. 01/01/1955 tarihi ve daha sonra doğumlu olmak,
6. 2004 veya 2005 KPSS'ye katılmış, alanında belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak,
7. Başvuracağı alanla ilgili Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı eki Çizelge'ye göre yüksek öğretim programı mezunu olmak,
8. Yurtdışı üniversitelerinden mezun olanlarda lisans öğrenimine esas denklik belgesine sahip olmak (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarında aranmaz),
9. Pedagojik Formasyon ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesine sahip olmak (Bu şart eğitim fakültesi mezunları ile öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlardan (dershaneler hariç) aranmaz),
10. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmayan adaylarda, görevlendirileceği alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla KPSSP10'dan 75 ve daha yukarı puan almak,
11. Sağlık durumunu, herhangi bir sağlık kurumundan başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içerisinde alacağı ?Öğretmen olur? kararı bulunan raporla belgelendirmek,
12. Askerliğini yapmış veya askerlik yükümlüsü olanlarda askerliğini erteletmiş durumda olmak,
13. Bilgisayar Öğreticiliğine başvuracaklarda; 2005-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'nda belirtilen kaynak program ve kaynak dışı program mezunlarından yeterli sayıda başvuru alınamayacağı belirlendiğinden bu alana başvurmak için Meslek Yüksek Okullarının;
- Bilgisayar,
- Bilgisayar Bilimleri,
- Bilgisayar Operatörlüğü,
- Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,
- Bilgisayar Donanımı,
- Bilgisayar Programcılığı,
- Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
bölümlerinden mezun olmak.

Başvuru Yerleri ve Tarihi
Kısmî zamanlı geçici öğreticilik için yapılacak başvurular; 01-08 Eylül 2005 tarihleri arasında, internet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr adresindeki ?Sözleşmeli Öğreticilik Elektronik Başvuru Formu?na T.C. Kimlik No ile girilerek yapılacaktır.

Kimlik bilgileri elektronik başvuru ekranına yansımayan adaylar bilgilerini kendileri gireceklerdir.

Aday tarafından doldurulmuş elektronik başvuru formu, 81 il millî eğitim müdürlüğü ile;
? Adana'nın Ceyhan, Kozan, Seyhan ve Yüreğir,
? Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle,
? Antalya'nın Finike ve Manavgat,
? Bursa'nın İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım,
? Diyarbakır'ın Ergani,
? Erzurum'un Hınıs, Horasan, İspir ve Oltu,
? Gaziantep'in Islahiye, Nizip, Şahinbey ve Şehitkamil,
? İstanbul'un Bakırköy, Eminönü, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece ve Şişli,
? İzmir'in Bornova, Buca, Karşıyaka ve Konak,
? Kocaeli'nin Gebze ve Gölcük,
? Konya'nın Akşehir, Beyşehir ve Ereğli,
? Sakarya'nın Geyve ve Karasu,
ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarından birinde onaylatılacaktır.

Başvurularda İstenecek Belgeler

Adaylardan;
a) T.C. Nüfus Cüzdanı,
b) Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
c) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi,
d) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi Diploma Denklik Belgesi (Yurtdışı üniversite mezunlardan istenecektir. Bu belge, Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından istenmeyecektir),
e) Son 6 ay içinde alınmış Sabıka Sorgulama Belgesi,
f) 2004 veya 2005 Öğretmenlik-KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
g) Askerlik durumunu gösterir belge,
h) Sağlık raporu,
aslı veya onaylı örneği istenecektir.

Atama Yöntemi ve Ölçütler
Kısmî zamanlı geçici öğreticilik için başvurusu onaylanan adayların görev yerleri aşağıda belirtilen önceliğe göre belirlenecektir.
? TTK'nin 119 sayılı Kararına göre görevlendirileceği alana kaynak program mezunları,
? 2005-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'nda 4.2'nci maddesinde belirtilen Kaynak Program Dışı Başvurular bölümünde açıklananlar,
? Pedagojik formasyonu ya da orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarından birini tamamlamamış olanlar.

Yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre görevlendirme yapıldıktan sonra kontenjan kalması hâlinde Bilgisayar Öğreticiliğine, meslek yüksek okulu mezunlarından bilgisayar kurasıyla görevlendirilecektir.

Geçici Görevlendirmelerde Okul/Kurum Tercihi ve Tercih Dışı Atama Kısmî zamanlı geçici öğreticiliğe başvuruda bulunanlar, elektronik başvuru formlarına, görevlendirme yapılacak alanlara göre kontenjan ayrılan iller (EK-2) kapsamındaki eğitim kurumlarından en fazla 10 okul/kurum tercihinde ve Bakanlıkça norm kadro açığı bulunan başka bir eğitim kurumuna görevlendirme isteğinde de bulunabileceklerdir.

Tercih ettikleri okul/kuruma görevlendirilenler; bu okul/kurum dışında alanlarına göre öğretmen ihtiyacı olan (tercihleri dışında) başka bir okul/kuruma görevlendirilmek istediğini elektronik başvuru formlarında belirttiklerinde görevlendirilmeleri; kontenjan ölçüsünde, bilgisayar ortamında yapılacaktır.

Adayların, tercih ettikleri okul/kurumlara veya tercihleri dışında Bakanlıkça norm kadro açığı bulunan başka bir okul/kuruma görevlendirmeyi isteyip de görevlendirilemeyenler ile tercihleri dışında Bakanlıkça norm kadro açığı bulunan başka bir okul/kuruma görevlendirilmeyi istemeyenlerin görevlendirme işlemi gerçekleşmeyecektir.

Görevlendirilenlerden (Göreve Başlayacaklardan) İstenecek Belgeler

Adaylardan; Genelge'nin Başvurularda İstenecek Belgeler bölümünde belirtilen belgeler istenecektir.
Ataması yapılanlar ile atandığı okul/kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğü arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre EK-4'te bulunan Kısmî Zamanlı İstihdam Edilecek Geçici Öğreticilik Hizmet Sözleşmesi düzenlenecektir. Sözleşme, en geç 30 Eylül 2005 tarihine kadar karşılıklı imzalanarak göreve başlamaları şartıyla geçerli olacaktır.

Atamaların Duyurulması
Kısmî zamanlı geçici öğreticilik atamalarıyla ilgili sonuçlar, görev yeri tespitinin yapıldığı 09/09/2005 tarihinde Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca, AVEA hattı bulunan adaylar 5757'ye mesaj göndererek sonuçları öğrenebileceklerdir.

Görev yeri tespiti yapılan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların internette yayınlandığı tarih tebligat tarihi olup en geç 30 Eylül 2005 tarihine kadar, görevlendirildiği okul/kurumun bağlı olduğu il ya da ilçe millî eğitim müdürlüğüne istenen belgelerle birlikte başvurarak sözleşme imzalayacaklardır.

Kısmî Zamanlı Geçici Öğretici Çalıştırılmasında Genel Olarak Yapılacak İş ve İşlemler
a) Genel Açıklamalar
? Hizmet sözleşmeleri, Maliye Bakanlığınca 2005-2006 öğretim yılı için vize edilmiş sözleşme örneği (EK-4) kullanılarak yapılacaktır.
? Sözleşmeler, en geç 30 Eylül 2005 tarihine kadar imzalanmış olacaktır.
? Geçici öğreticilerin ücretleri; atandıkları okul/kurumun bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğün kurumsal, fonksiyonel, finansal ve 01.4.1.04 kısmî zamanlı çalışanların ücretleri kodundan ödenecek, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişi kesintileri (02.4.2.01 ekonomik kodu) ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmayacaktır.
? Öğreticiler; işçi sayılmayan geçici personel statüsünde olduklarından 1475 sayılı İş Kanunu ile herhangi bir şekilde ilişkilendirilmeyecektir. Ancak, sosyal güvenlikleri bakımından 506 sayılı Kanuna tâbi olacaklardır.
? Öğreticilere haftada 6 saatten az ve Sınıf Öğretmenliği Öğreticilerinde 30, diğer alanlarda 24 saatten fazla ders görevi verilemeyeceği dikkate alınarak bunlardan en üst düzeyde yararlanılabilmesi için ücretleri aynı saymanlıkça ödenen birden fazla okulda görevlendirilebileceklerdir. Ancak, ücretleri atandıkları okul/kurum müdürlüklerince ödenecektir.

b) İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
? Alanlar bazında illerine ayrılan kontenjanı başvuruların başlayacağı 01 Eylül 2005 tarihinden önce öğretmen ihtiyacı en fazla bulunan ilçelerin okul/kurumları olacak şekilde dağıtmak ve sisteme aktarmak.
? Öğreticiler bir öğretim yılı için çalışmayı kabul ederler.
? Merkeze bağlı okul/kurumlara atananlarla hizmet sözleşmesini yapmak.
? Ücretlerin her ayın 15 inde ödeneceği belirtildiğinden, görevlendirilenlerin ücretlerinin zamanında ödenebilmesi bakımından, ödenecekler Bakanlıkça görevlendirildikleri okul/kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderileceğinden işlemlerin takip edilmesi.
? Hizmet sözleşmesi yapılan öğreticileri, bu amaçla tutulacak kütüğe kaydetmek, hizmet sözleşmesi ve diğer belgeler için dosya oluşturmak, diğer ilçelerdekilerin bilgilerini içeren kayıtları tutmak.
? Merkeze bağlı okul/kurumlara görevlendirilenlerden; görevde başarısız olan, sözleşme hükümlerine uymayan veya gerekli olan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan ya da şartları sonradan kaybedenlerin hizmet sözleşmelerini feshetmek, bu duruma ilişkin bilgileri İLSİS Sözleşmeli Personel Modülüne işlemek.
? Hizmet sözleşmesi yapılanları; ilgili bölümlerin doldurularak İLSİS Sözleşmeli Personel Modülüne işlemek.
? İlçe ve okul/kurum müdürlükleri ile ilgilileri, hak ve yükümlülükleri bakımından bilgilendirmek ve rehberlik etmek.
? Sosyal Sigortalar İl Müdürlükleri ile ilişki kurmak suretiyle ilgililerin sosyal güvenlikleri bakımından il, ilçe ve okul/kurum müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemleri tespit etmek ve gerekli iş bölümünü gerçekleştirmek.
? Bakanlar Kururu Kararı ve sözleşmede öngörülen diğer görevleri yapmak,
doğabilecek olumsuz durumlara karşı gerekli önlemleri almak.

c) İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
? Öğreticiler bir öğretim yılı için çalışmayı kabul ederler ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyaca göre belirlenen görev yerlerinde çalıştırılırlar.
? İlçelerine bağlı okul/kurumlara atananlarla hizmet sözleşmesini yapmak.
? Sözleşme yapılanları; okullar, haftalık çalışma süresi (ders saati olarak), sözleşme tarihi ve kimlik bilgileri ile birlikte il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.
? Hizmet sözleşmesi yapılanları; ilgili bölümlerin doldurularak İLSİS Sözleşmeli Personel Modülüne işlemek.
? Hizmet sözleşmesi yapılan öğreticileri, bu amaçla tutulacak kütüğe kaydetmek, hizmet sözleşmesi ve diğer belgeler için dosya oluşturmak ve gerekli bilgileri içeren kayıtları tutmak.
? İlçelerine bağlı okul/kurumlara atananlardan; görevde başarısız olan, sözleşme hükümlerine uymayan veya gerekli olan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan ya da şartları sonradan kaybedenlerin hizmet sözleşmelerini feshetmek, bu duruma ilişkin bilgileri İLSİS Sözleşmeli Personel Modülüne işlemek.
? Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili olan bütün işlemleri ilgililerin göreve başlama tarihinden en geç 1 gün önceden sonuçlandırmak.
? Okul/kurum müdürlükleri ile ilgilileri, hak ve yükümlülükleri bakımından bilgilendirmek ve rehberlik etmek.
? Bakanlar Kururu Kararı ve sözleşmede öngörülen diğer görevleri yapmak, doğabilecek olumsuz durumlara karşı gerekli önlemleri almak.

d) Okul/Kurum Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
? Birden fazla okulda ders görevi verilen öğreticilerin de isteklerini dikkate alarak, imkânlar ölçüsünde bu durumlarına uygun ders saatlerini belirlemek.
? Haftalık çalışma süreleri ile ilgili puantaj çizelgelerini ücret ödemelerine esas olmak üzere usulüne uygun olarak tutmak.
? Her 6 saatlik ders görevleri bir öğretim günü olarak değerlendirilerek ve haftada Sınıf Öğretmenliği Öğreticiliğinde 5, diğer alanlarda 4 öğretim gününü geçmemek üzere hesap edilerek hak edişlerini her ayın 15 inde ödemek.
? Okul/kurumlarına görevlendirilenlerden; görevde başarısız olan, görevlerini sözleşme şartlarına uygun olarak yapmayan, gerekli olan şartları taşımadığı ya da bu şartları sonradan kaybettiği tespit edilenlerin durumlarını il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.
? Bakanlar Kururu Kararı ve sözleşmede öngörülen diğer görevleri yapmak.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı

EKLER:
1-Atama Yapılacak Alanlar ile Kontenjanları Listesi (1 sayfa)

EK-1
2005 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ PERSONEL OLARAK GÖREVLENDİRİLME
YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN
ve
KONTENJAN ÇİZELGESİ

Alan
Kodu


Alan Adı Kont. Sınav
Taban
Puanı
2265 Beden Eğitimi
400
71
1119 Bilgisayar
4.000
*
1123 Biyoloji
20
89
1963 Büro Yön. ve Sekre. Grubu
10
70
1207 Coğrafya
20
82
1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
500
74
2315 El Sanatları
20
68
1314 Elektrik
30
83
1333 Elektronik/ Telekomünikas.
50
73
1371 Felsefe
30
82
1386 Fen Bilgisi
500
80
1455 Giyim / Haz. Giyim/Moda T
40
76
2647 Görme Engel.Sınıf Öğret.
10
40
4897 İ.H.L Arapça Meslek Dersi
30
65
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri
20
82
1524 İngilizce
4.000
55
1543 İş Eğit.(Ev Ekonomisi)
100
55
1558 İş Eğit.(İş ve Tek.Eğt.)
150
*
2651 İşitme Engel. Sınıf Öğrt.
10
60
1631
Kuaför./Cilt Bak.ve Güz
5
40
2353
Matematik
250
80
1715
Matematik 1 (İlköğretim)
1.000
50
1772
Mobilya ve Dekorasyon
10
75
1818 Muhasebe Grubu
50
*
1822
Müzik
100
55
4439
Okul Ön/Çocuk Gel.ve Eğt
400
62
1894
Rehber Öğretmenliği
200
50
1925
Resim İş / Resim
50
70
1959
Sanat Tarihi
5
79
2403
Sınıf Öğretmenliği
5.830
65
2510
Sosyal Bilgiler
200
79
2036
Tarih
100
82
1997
Tesisat Teknolojisi
5
80
2139
Trikotaj
5
65
1283
Türk Dili ve Edebiyatı
250
77
2143
Türkçe
1.500
70
2632
Zihin Engel. Sınıf Öğrt.
100
*
TOPLAM
20.000 .
. . .

EK-2: PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BİRİMLERİ

DAİRE ADI ALANLAR TELEFON/FAKS NO/E-POSTA ADRESLERİ
Okul Öncesi ve Sınıf
Öğretmenleri Dairesi
Başkanlığı
Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği
(0312) 413 15 64 ? 413 15 56 - 413 15 62
Faks No: (0312) 419 52 51
e-posta:
pgm_okuloncesinif_ozlukbilgiedinme@meb.gov.tr
Genel Bilgi Dersleri
Öğretmenleri Dairesi
Başkanlığı
Türkçe/ Türk Dili ve Edebiyatı/ Felsefe
Tarih/ Sanat Tarihi/ Coğrafya/ Sosyal Bilgiler
(0312) 413 13 76
(0312) 413 13 75-(0312) 413 13 63
e-posta:
pgm_genelbilgi_edebiyatfelsefe_nakil@meb.gov.tr
Matematik (0312) 413 13 60 ? 413 13 77
e-posta: pgm_genelbilgi_matama@meb.gov.tr
Beden Eğitimi / Müzik / Resim / Resim-İş / İş ve
Teknik Eğitimi / Ev Ekonomisi / Ticaret
(0312) 413 13 67 ? 413 13 34- 413 13 82
e-posta:
pgm_genelbilgi_secmelidersler_atama@meb.gov.tr
Yabancı Dil (0312) 413 18 42 ? 413 13 64
e_posta: pgm_genelbilgi_yabancıdil_atama@meb.gov.tr
Fen Bilgisi/ Fizik/ Kimya/ Biyoloji (0312) 413 13 62 ? 413 13 79
e-posta: pgm_genelbilgi_fenatama@meb.gov.tr
Faks No: (0312) 419 52 51
Meslek Dersleri Öğretmenleri
Dairesi Başkanlığı
Erkek Teknik Şubesi (Bilgisayar, Elektronik/
Telekomünikasyon, Metal İşleri, Mobilya ve
Dekorasyon, Motor, Yapı/Yapı Ressamlığı vb.)
(0312) 413 17 72 ? 413 17 88- 413 17 90
e-posta: pgm_erkekteknik_sb@meb.gov.tr
Mesleki Eğitim Şubesi (Kuaförlük-Cilt Bakımı ve
Güzellik, Resim/Grafik, Trikotaj, Kurs
Öğretmenleri vb.)
(0312) 413 17 72 - 413 17 88
e-posta: pgm_meslekiegitim_sb@meb.gov.tr
Özel Eğitim Şubesi (Görme, İşitme ve Zihin
Engelliler, Rehber)
(0312) 413 17 74 - 413 17 84- 413 17 87
e-posta: pgm_ozel@meb.gov.tr
Ticaret ve Turizm Şubesi (Turizm ve Otelcilik
Grubu, Muhasebe Grubu vb.
(0312) 413 17 72 - 413 17 88
e-posta: pgm_ticaretturizm_sb@meb.gov.tr
Din Öğretimi Şubesi (Din.K.A.Bil.,İHL Mes D.) (0312) 413 17 74 - 413 17 86
Faks No: (0312) 419 52 51
e-posta: pgm_dinogretim_sb@meb.gov.tr
Bilgisayar Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı
Araştırma ve Tasarım Şubesi (0312) 413 14 10 - 413 15 61
Faks No: (0312) 419 52 51
e-posta: pgm_bilgisayar_hizmetleri@meb.gov.tr
personel@meb.gov.tr
Memurlar.Net
Bu haber 319,561 defa okundu. 199 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam