1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2013 yılı ehliyet sınavları e-kılavuzu

26 Aralık 2012 17:51
Yazdır

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-Kılavuzu


2013 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı İş Takvimi


dikkat:

1. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

2. Bu kılavuz/'Merkezi Sistem Sınav Yönergesi" hükümleri, "Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği" ile "Özel MTSK Modülü" ve "Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar ile Sınav Kurulları ve Sınav Esasları" doğrultusunda hazırlanmıştır.

3. MTSAS'a başvuran adaylar bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

4. Bu kılavuz 2013 yılından itibaren yürürlüğe girecektir.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları (MTSAS); Karayollarında seyreden araçları kullanacak sürücü adaylarına yönelik, yazılı sınavları (test) ve uygulama sınavları kapsamaktadır.

MTSAS, 81 il merkezinde, başvuru sayısının beklenenden ( Sınavda, Sınava girecek aday sayısı 500 den fazla olan, en yakın sınav merkezine uzaklığı 100 km den fazla ve aday sayısı 200 den fazla olan) fazla olması durumunda Merkez Sınav Yürütme Komisyonunca uygun görülen ilçe merkezlerinde de yapılmaktadır.

Aday, devam ettiği MTSK Müdürlüğünün bağlı bulunduğu il sınırları içinde sınava girecektir.

Motorlu taşıt sürücü adaylar yazılı sınavları, MTSAS Sınav Takviminde belirtilen tarihlerde yılda 7 kez yapılmaktadır. Sürücü belgesi almak isteyen adaylar yazılı ve uygulamalı sınavlara girmek zorundadır.

Aday, öncelikle bir MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu teorik ve uygulama derslerinin eğitimlerini tamamlamak zorundadır.

MTSK'ya kayıt yaptıran, belgelerini süresi içerisinde tamamlayan, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin Özel MTSK Modülünden başvurularını kabul ettiği ve elektronik onaylama işlemi yapılan adaylar MTSAS'a girebilmektedir.

Aday, en fazla 5 (beş) yazılı, 5 (beş) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir. Sınav döneminde sınava girmeyen adayın 1(bir) hakkı kullanılmış sayılır. Adayın sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir yatakta tedavi gerektiren doktor raporu varsa 5 (beş) yazılı (test) ve 5 (beş) uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir. Sınav hakkı biten adayın dosyası iptal edildiği için MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yaptırması gerekmektedir.

Aday, her sınavda başarılı olduğu derslerden muaf olup, bir sonraki sınavda başarısız olduğu derslerden sınava girecektir. Başarısız olduğu derslerin sınavına girebilmek için ayrıca sınav ücreti yatırması gerekmektedir.

Sınava girebilmek için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak, başvuru tarihleri arasında Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir. Adayın sınava giremeyeceğini gösterir (Esaslar 4. Bölüm 6/12 a,b) yatakta tedavi gerektiren doktor raporu varsa, sınav yapıldıktan 5 (beş) işgünü içerisinde ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından sisteme rapor girişinin yapılmış olması gerekmektedir.

Belgelerin doğruluğundan aday, sisteme bilgililerin doğru işlenmesinden motorlu taşıt sürücü adayları kurs müdürlüğü ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

Sisteme girilen adres bilgileri ve aday fotoğrafı Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığından bilgilerin dikkatlice, doğru girilmesi gerekmektedir.

Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 3 (üç) ay içinde çekilmiş, renkli vesikalık olması, adayın yüzünün tanınabilecek şekilde görünür olması gerekmektedir.

İlk defa yazılı(test) sınava girecek adaylar sertifika türlerine göre;

4 Al, A2, B, C, D, E, F, G sertifika türlerinde;

*İlk Yardım Bilgisi, *Trafik ve Çevre Bilgisi, *Motor ve Araç Tekniği Bilgisi,

*t H sertifika türünde;

*İlk Yardım Bilgisi,

*Trafik ve Çevre Bilgisi derslerinden sorumlu olacaktır.

Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi tablo-1'de gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

Tablo-1

Kara Yollarında Seyreden Belge Sınıfları ve Araçların Cinsi

   
Belge Sınıfı Araçların Cinsi
   
   
A1 Motorlu Bisiklet
   
   
A2 Motosiklet
   
   
B Otomobil, Minibüs, Kamyonet
   
   
C Kamyon
   
   
D Çekici
   
   
E Otobüs
   
F Lastik Tekerlekli Traktör
   
G İş Makinesi Türünden Motorlu Araçlar
   
  Hasta ve Sakatların Kullanabilecekleri Özel Tertibatlı Motosiklet veya
H Otomobiller
   

Tablo-2

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Yazılı Sınavı

  Sertifika     İlk Yardım     Trafik ve     Motor ve     Toplam     Sınav
  Türü     Bilgisi     Çevre Bilgisi     Araç Tekniği     Soru Sayısı     Süresi
  A1 - A2     15     20     10     45     60 dakika
  B     15     25     20     60     75 dakika
  C - D - E     15     25     20     60     75 dakika
  F - G     15     20     15     50     65 dakika
  H     15     25           40     50 dakika

MTSAS'nın sertifika türlerine göre teorik dersleri, yazılı sınavda sorulacak soru sayısı ve süreleri tablo-2'de belirtilmiştir.

Yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonraki ilk haftanın sonunda (cumartesi bitmezse pazar günü veya takip eden diğer hafta sonları) uygulama sınavı yapılmaktadır.

Sertifika farkı için sınava girecek adaylar, ilgili mevzuatta belirtilen derslerden sorumlu olacaktır.

Aday, yazılı ve uygulamalı sınavlardan başarılı olduğu takdirde sertifika almaya hak kazanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü on-line olarak Özel MTSK Modülünden sertifika kontrolü yaptıktan sonra sürücü belgesi düzenleyecektir.

2. MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan adaylar, motorlu taşıtlar sürücü kurs müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak (sürücü eğitimi

veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz).

d. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

e. Resmi veya özel sağlık kuruluşlarından "Sürücü Olur Raporu" almış olmak.

f. "Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

g. "Sürücü Olur Raporu"nu MTSAS uygulama takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içinde MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

h. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

ı. Son 3 (üç) ay içinde cepheden çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

i. Nüfus cüzdanı fotokopisini MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yabancı uyruklu adaylardan;

a. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

b. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de kalma süresinin iki aydan az

olmadığını belgelesi,

c. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

d. "Sürücü Olur Raporu" nu MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma

süresi içinde MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,

e. Son 3 (üç) ay içinde cepheden çekilmiş dört adet vesikalık fotoğrafını MTSK

Müdürlüğüne teslim etmesi, istenmektedir.

3. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a. Sınav ücretini MTSAS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmak.

b. Sınav tarihine kadar MTSK'ya devam ederek, teorik ve uygulamalı eğitimleri

tamamlamak.

4. SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ

Aday, 2013 yılı ve/veya her sınav dönemi için ayrı-ayrı olmak üzere 50.00 TL KDV dahil MTSAS sınav ücretini (bu bedel her yıl için aday sayısı, sınav merkezi sayısı, soru sayısı, baskı giderleri ve sınav organizasyon verileri dikkate alınmak suretiyle yeniden belirlenecektir.) T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde yatıracaktır.

Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınavın adı bulunacaktır. Aday, banka dekontunu MTSAS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adayın olacaktır.

MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

5. ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ

Dönem kaydı kurum tarafından doğru olarak yapılan adayların MTSAS başvurusu, adayın kayıt yaptırdığı kurs müdürlüğüne banka dekontunu teslim etmesi ve Özel MTSK Modülünde paranın yatırıldığı görülmesinden sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onay vermesi ile gerçekleşecektir.

Yabancı uyruklu adaylar, aldıkları geçici TC. kimlik numarası ile MTSK müdürlüklerine başvuracaklardır. Kurumlar bu numara ile Özel MTSK Modülünde açılan ekrandan aday bilgilerini girecektir. Alınan bu numarayla aday bankaya sınav ücretini yatıracak ve dekontunu MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

6. KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

6.1. MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. MTSAS başvuru işlemlerini http:/ /mebbis.meb.gov.tr internet adresinden, Özel MTSK Modülüne girerek MTSAS takviminde belirtilen süreler içinde yapmak.

b. MTSK'ya kayıtları yapılan adayların gerekli bilgilerini (mevcut sürücü sertifika türü, belge numarası, adres ve özür bilgileri) http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden Özel MTSK Modülüne adayın

T.C. kimlik numarası ile girerek sisteme süresi içerisinde kayıt etmek. c. Sistemdeki aday bilgilerinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa onaylamadan önce süresi içerisinde düzeltmek.

d. Düzeltme işleminden sonra adayın kaydını elektronik olarak sistemde onaylayarak ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunmak.

e. Başvuru işlemleri sırasında adayın 105x120 piksel boyutunda, 10 kilobyte geçmeyen, cepheden çekilmiş renkli vesikalık fotoğrafını tarayarak sisteme aktarmak.

f. Adayları, yıpranmış ve/veya soğuk damgası bulunmayan nüfus cüzdanlarını (veriliş tarihleri 10 yıldan fazla olan) yeniletmeleri için uyarmak.

g. Adayın, sınava gireceği yerin adresini, salon sıra numarasını gösteren "fotoğraflı sınav giriş belgesi"ni sistemden almak, onaylamak, kurs müdürlüğünün bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylattıktan sonra sınav tarihinden önce adaya imza karşılığı teslim etmek. h. Sistemden alınan "sınav giriş belgesini" adaylara teslim ederken sınav sırasında yanında cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları bulundurmama konusunda hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak.

i. Adaya, sınav sırasında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanını (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi) yanında bulundurması gerektiğini hatırlatmak.

j. Er ve erbaş olarak sınava girecek adayların askerlik görevini yaptığı birliğinde nüfus cüzdanı teslim alındıysa bu adaylara sadece "er ve erbaş askeri kimlik kartı" ile sınava alınabileceklerini hatırlatmak.

k. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu adayın dosyasında saklamak.

l. Sınavın başlama saatinden sonra hiçbir adayın sınava alınmayacağını bu nedenle sınav başlama saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerektiğini adaylara duyurmak.

m. Adaylara, yazılı sınav sonuçlarını duyurmak.

6.2. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

İlçe millî eğitim müdürlükleri, kursiyerlerin dosyalarını sistem üzerinden incelerken dikkat edecekleri hususlar:

a. Adayın, kimlik bilgilerinin (adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, T.C. Kimliknumarası, v.b.) doğruluğunu kontrol etmek.

b. Adayın, sürücü belgesi alma şartlarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmek.

c. Adayın, kursta aldığı eğitimle sınava gireceği sertifika türünün uyup uymadığını kontrol etmek.

d. Adayın, başvurduğu sertifika türünün doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmek.

e. Adayın, varsa mevcut sertifika bilgisinin doğru girilip girilmediğini kontrol etmek.

f. Adayın, kaçıncı sınav hakkını kullandığını sistem üzerinden kontrol etmek.

g. Adayın, kursa devam edip etmediğini kontrol etmek.

h. Adayın, teorik ve uygulama eğitimi derslerini sınav tarihinden önce tamamlayıp tamamlamadığını kontrol etmek.

i. Sınava girecek adaylara ait liste ile kurum kayıtlarının uyumlu olup olmadığını kontrol etmek.

j. Adayın gireceği sertifika türüne uygun "sürücü olur raporunun" eksiksiz olduğunu kontrol etmek.

k. Yabancı uyruklu adayların banka dekontunu ve diğer evraklarını incelemek.

l. Adayın bilgi ve belgelerinde eksiklik varsa başvuru süresi içerisinde kurs müdürlüğünden tamamlanmasını istemek.

m. Sınava ilk defa girecek adayların, MTSK Müdürlüklerince Özel MTSK Modülünden girilen bilgilerini süresi içerisinde sistem üzerinden onaylamak.-

n. İlk yazılı sınav hakkını kullanan ve başarısız olan adayların, daha sonraki haklarını kullanmak üzere sınav ücretlerini MTSAS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmaları halinde, onay işlemine gerek kalmadan başvurularını kabul etmek.

o. Yatakta tedavi gören ve doktor raporu alarak yazılı veya uygulama sınavlarına giremeyen adayların rapor bilgilerini sınav tarihinden itibaren ilk 5 (beş) işgünü içerisinde Özel MTSK Modülüne işlemek.

p. Adayın, nüfus bilgilerinde (mahkeme kararı, evlenme, boşanma vs. gibi) bir değişiklik olmuşsa ve MTSK müdürlüğünce bu durum yazılı olarak bildirilmişse, sistem üzerinden aday bilgilerini güncellemek.

r. Adayların, yazılı sınav sonuçlarını sistemden almak.

s. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra uygulama sınavını il millî e ğitim müdürlüğü' nün belirlediği takvime göre yapmak.

t. Uygulama sınav sonuçlarını sisteme girerek onaylamak (veriler Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarıldığından onaylama sonrası değiştirme işlemi yapılamaz).

u. Uygulama sınavına girecek olan adayların yer alacağı Ek-9 listesini Özel MTSK Modülünden almak ve uygulama sınav komisyonuna vermek.

6.3. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için, il genelinde uygulama sınavını ilçeler arası sınav tarihlerini de dikkate alarak Özel MTSK Modülünde tanımlamak.

b. İlçenin uygulama sınav sonuçlarını onaylanıp onaylanmadığını, sisteme girerek kontrol etmek.

c. MTSAS yazılı sınav uygulaması için il sınav organizasyon çalışmalarını yapmak.

d. İşitme engelli adaylar için, sınav salonunda görevlendirilecek öğretmenlerin öncelikle işaret dili bilen ve Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görevli öğretmen personelden, yoksa il/ilçe de bulunan kamu kurum ve

kuruluşlarında çalışan personel arasından görevlendirme yapmak.

e. Ortopedik engeli olan adaylar sınav binalarının giriş katlarındaki salonlara yerleştirilmektedir. Engelli adayın ihtiyacına göre salon düzeni ya da ek oturma düzeni hazırlatmak.

6.4. BAKANLIĞIN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. MTSK müdürlüklerinin aday bilgilerini girebilmeleri için MTSAS takviminde belirtilen tarihler arasında Özel MTSK Modülünü açmak.

b. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin onaylayarak gönderdiği aday bilgilerini sistemden alarak sınav içinsalon yerleştirilmelerini yapmak ve kurs müdürlüklerinin sınav giriş belgelerini Özel MTSK Modülünden alabilmelerini sağlamak.

c. Yazılı sınavı, merkezi sistemle MTSAS sınav takviminde belirtilen tarihlerde yurt genelinde yılda 7 (yedi) kez uygulamak.

d. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden sistem üzerinden alınan hatalıişlemlerin (Sınav giriş belgesi üzerinde farklı resim olması, adaya ait bilgi ve/ veya sertifika türünün yanlış olması vs.) düzeltmesini yapmamak.

e. Sınav sonrası sınav değerlendirmesini yaparak sınav sonuçlarını http:/ /www.meb.gov.tr internet adresinden adaylara duyurmak. Ayrıca, Özel MTSK Modülü aracılığıyla MTSK müdürlüklerinin sınav sonuçlarının çıktısını almasını sağlamak.

f. Aday MTSAS sınav ücretini her yıl ve/veya her sınav dönemi için (sınav maliyetlerinde değişiklik olması durumunda) ayrı-ayrı belirleyerek il millî eğitim müdürlüklerine duyurmak.

7. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Aday MTSK Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirtilen şartlar taşınmıyorsa ve 17. maddede istenilen belgeler tamamlamamışsa,

b. Aday teorik ve uygulama eğitimini tamamlamamışsa,

c. Mevcut 5 (beş) yazılı ve 5 (beş) uygulamalı sınav hakkını aday doldurmuşsa,

v. Sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir yatakta tedavi gerektiren ve doktor raporu olan adayın rapor bilgileri, sınav tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde Özel MTSK Modülüne işlenmemişse,

d. MTSAS takvimine uygun olarak gönderilen yatakta tedavi gerektiren ve doktor raporu olan adaylar için 1 (bir) sınav hakkı işlenmemişse,

adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

8. ENGELLİ ADAYLAR

Engelli adaylar sürücü belgesi almak isterlerse, 26 Eylül 2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik" esaslarına göre MTSAS'a girebilecektir.

Engelli adayların MTSAS Modülüne engel bilgilerinin işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, adayın resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alınacak "Özürlü Sağlık Kurulu Raporu"nu MTSK müdürlüklerine teslim etmeleri zorunludur. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır. Bu belgelerin dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. "Özürlü Sağlık Kurulu Raporu"nun bir nüshası MTSK müdürlükleri tarafından adayın dosyasında saklanacaktır.

Engelli adaylar için sınav esnasında madde 6.3 (d) ve (e) bentlerinde belirtilen tedbirler alınacaktır.

9. SINAV GİRİŞ BELGESİ

a. Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup söz konusu belgede adayın salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde adayın sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi ve YEĞİTEK Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilir.

b. Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde MTSK'nın adı ile sınav tarihi, saati, sınava gireceği dersler ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı, sınava gireceği sürücü belgesi sınıfı ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde adayın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

c. İlçe milli eğitim müdürlüğü, MTSK müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden fotoğraflı olarak alınacak olan sınav giriş belgesi ile ilçe millî eğitim müdürlüğü İLSİS veri tabanındaki fotoğrafın uyumunu kontrol ettikten sonra fotoğrafın üzerini kapatmayacak şekilde sınav giriş belgesini mühürleyecektir. MTSK Müdürlüğü de sınav giriş belgesini mühürleyerek imza karşılığı adaya teslim edecektir. Böylece fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde iki adet mühür bulunacaktır.

d. Adaylara ayrıca fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

e. Adayın sınavdan önce sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi önerilmektedir.

10. SINAV UYGULAMASI

a. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları "MTSAS sınav takviminde" belirtilen tarihlerde, saat 11.00'de başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır (saat 11.00' den sonra hiçbir aday, kesinlikle sınava alınmayacaktır).

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 10.30'da sınav giriş belgesinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.

c. Adaylar, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke

bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

d. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.Kimlik fotokopisi aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanı, pasaport ve/ veya başka sınıf sürücü belgesi hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır. Vukuatlı nüfus cüzdanı da sınavda geçerli değildir. Ancak, er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birliğine nüfus cüzdanını teslim etti ise sadece "er ve erbaş askeri kimlik kartı" ile sınav

alınabilecektir.

e. Adaylar, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında

özellikleri bulunan saatler ve silah bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz

sayılacaktır.

f. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

g. Aday, fotoğraflı cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak düzeyde yıpranmışsa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır. Salon başkanı konu ile ilgili tutanak tutacaktır.

h. Aday sınav başladıktan sonra tek/tüm derslerden sınava girdiğine bakılmaksızın ilk 60 dakika içinde sınav salonunu terk etmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday dışarıya çıkarılmayacak, sınav süresince en az iki aday sınıfta kalacaktır (Bu süreler Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen hükümlere uygun olarak uygulanacaktır).

i. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve fotoğraflı cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday kendisine verilen soru kitapçığını ve fotoğraflı cevap kâğıdını kontrol edecek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini salon görevlilerinden isteyecektir.

j. Aday cevap kâğıdı üzerindeki tüm işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

k. Fotoğraflı cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka mürekkepli kalemle imzalanacaktır.

l. Fotoğraflı cevap kâğıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

m. Her sürücü belgesi türüne göre dört ayrı kitapçık türü vardır. Fotoğraflı cevap kâğıdında adayın soru kitapçığı türü yazmaktadır. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

n. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

o. Soru sayısı, sınav kuralları ve sınav süresi soru kitapçığının ön kapağında belirtilmiştir. Bu bilgiler salon görevlilerince sınav başlamadan önce okunacaktır.

p. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, fotoğraflı cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

r. Sınavda fotoğraflı cevap kâğıdının başkaları tarafından görülerek kopya çek ilmesi halinde kopya işlemi yapılacaktır (bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır).

s. Adaylar sınav sırasında sorulara verdikleri cevapları hiçbir şekilde almayacaktır.

t. Aday sınava girmedi ise salon yoklama listelerine ve cevap kâğıtlarına salon

görevlilerince işaretlenecektir.

u. Unutulan ve sınav güvenlik kutularına konmadan YEĞİTEK Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığına gönderilen sınav evrakı kabul edilmeyecek ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.

v. Sınav bitiminden sonra;

i) Adaylar, soru kitapçığını, cevap kâğıdını ve sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır. ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınavkomisyonuna teslim edecektir.

iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı YEĞİTEK tarafından geçersiz sayılacaktır.

11. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,

b. Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c. Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması (emniyetgörevlilerine haber verilecek),

d. Herhangi bir adaydan y a da dokümandan adayın kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi,

e. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

f. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

g. Adayın yerine başkasının sınava girmesi (emniyet görevlilerine haber verilecek),

h. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında

bulundurması,

i. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı

gönderilmesi,

j. Fotoğraflı cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/ toplu kopya tespit etmesi,

k. Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri),

l. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem/nüfus cüzdanına uygun olmayan), m. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin salon görevlilerine teslim edilmemesi,

durumunda Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlâl edildiği için salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılacaktır.

12. SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından adayların cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puandan hesaplama yapılır. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır. Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/ sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/ soruları doğru kabul ederek 100 puan üzerinden hesaplanır.

Sınava giren adayların verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilerek ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların ilgili derslerinin cevapları iptal edilir.

Adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak adaya işlem yapılmışsa, salon görevlileri ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanak ve raporlarda değerlendirmeyi etkiler.

13.SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Adaylar, bu adresten Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınav Sonuçları

linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca, MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve adaylara tebliğ edecektir.

14. SINAV İTİRAZLARI

a. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının http:/ /www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle YEĞİTEK'e

yapılacaktır.

b. Adaylar, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Küçükesat şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

d. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulama yoluyla durumunu öğrenebilecektir.

e. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

f. İtirazların cevaplanmasında YEĞİTEK genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

g. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 34,321 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam