1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4+4+4 ile dönüştürülen okul yöneticilerinin dikkatine

4+4+4 ile Kapatılan, Dönüştürülen Ve Birleştirilen Okullardaki Yöneticilerin Alanlarına Bakılmadan Norm Kadro ile İlişkilendirilmesi İçin Dilekçe ile Başvurması Gerekmektedir.
27 Şubat 2013 00:02
+Aa- Yazdır
4+4+4 ile dönüştürülen okul yöneticilerinin dikkatine

Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu okullarının yöneticileri ile ilgili yapılacak işlemler; 13.08.2009 Tarihli Ve 27318 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin “Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları” başlıklı 26. maddesindeki hükümlerine göre yapılmaktadır.

İşte o madde;

“Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları:

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

a) Birleştirilme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

b) Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim kurumunun yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

c) Kapatılan eğitim kurumlarının yöneticileri, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak, varsa durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumu yöneticiliklerine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu yöneticiliği bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

(3) (Ek üçüncü fıkra: 09.08.2011/28020 RG) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında ataması yapılan yöneticilerden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin 7 nci ve 8 inci maddedeki şartları taşımaları gerekir.”

Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen okullardaki yöneticiler alanlarına bakılmadan norm kadrolarla ilişkilendirilir.

Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi (a), (b) ve (c) bendinde “Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından” ve “önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır.” hükümlerine göre dönüştürülmeden önceki okulun müdürü ve diğer yöneticilerinin “norm kadro imkânları ölçüsünde” müdür ve müdür yardımcılığı norm kadroları ile ilişkilendirilmeleri gerekmektedir.

Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi (c) bendi 3.fıkrasında ise açıkça “ataması yapılan yöneticilerden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler” hükmü ile ilköğretim okulunun ortaokula ve ilkokula dönüştürülmesi ile bu okula branşlarına bakılmadan atanan okulunun yöneticilerinden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerindeki şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir.

Bu sorun nereden kaynaklanmıştır?

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin Bakanlık emirlerinde yer alan çalışmalar neticesinde ilköğretim okulları ilkokula, ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürülmüşlerdir.

Bu dönüştürmeler sonucunda 8 yıllık ilköğretim okulları fiziki yapıları müsaitse (Örneğin okul bahçesinde iki bina varsa.) anasınıfları ile birlikte 1.2.3. ve 4. sınıfları İlkokula dönüştürülerek bir binada toplanmıştır. 5.6.7. ve 8.sınıfları ise Ortaokula dönüştürülerek diğer binada toplanmıştır.

Aynı mahallede birbirine yakın olan İlköğretim okullarından birisi İlkokul diğeri ise Ortaokula dönüştürülmüştür.

Bazı okullar ise sabah Ortaokul, öğleden sonra İlkokul olarak dönüştürülmüştür. Tek hizmet binalı okullarda ise binalarda fiziki bölünmeler yapılıp hem İlkokul hem de Ortaokula dönüştürülmüştür.

Bu dönüşümler sonucunda önceden okulların İlköğretim olarak ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan öğrenci sayıları hesaplanıp yönetici norm kadroları belirlenmekte iken okulların İlkokul ve Ortaokul olarak dönüşümleri yapıldığından öğrenci sayılarında yarı yarıya azalmalar meydana gelmiş ve bu durumdan dolayı birçok okulumuzdaki yöneticiler norm kadro fazlası durumuna düşmüşlerdir.

Şöyle ki;

Bazı Okul Müdürlükleri Müdür Yetkililiğe Düşmüştür.

1-10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin “Müdür Norm Kadrosu” başlıklı 6. maddesindeki hükümlere göre; öğrenci sayısı 150'den az olan okullara müdür norm kadrosu verilmediğinden özellikle taşrada ki okullarda okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile öğrenci sayısı 150'den aşağıya düştüğünden müdür norm kadrosu da ortadan kalkmış okulun müdür normu müdür yetkililiğe dönmüştür. Okulun mevcut müdürü ise norm kadro fazlası olmuştur.

Okulların Müdür Yardımcısı Kadroları Azalmıştır.

2- Norm Kadro Yönetmeliğinin “Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 8. maddesindeki hükümlere göre; İlköğretim okullarında öğrenci sayısı; 601'e kadar 1, 601 - 1401'e kadar 2, 1401-2201'e kadar 3 ve 2201 ve daha fazla 4, müdür yardımcısı norm kadrosu verilmekte iken öğrenci sayıları okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile müdür yardımcıları için öğrenci sayıları, yönetmelikte belirtilen sınırlardan aşağıya düşmüş ve müdür yardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür yardımcısı ise norm kadro fazlası olmuştur.

Bir Çok Okulun Müdür Başyardımcısı Kadrosu Düşmüştür.

3- Norm Kadro Yönetmeliğinin “Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 7. maddesindeki hükümlere göre; müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan okullara müdür başyardımcısı norm kadrosu verildiğinden okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile müdür yardımcıları için öğrenci sayıları, yönetmelikte belirtilen sınırlardan aşağıya düşmüş ve müdür yardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür yardımcısı kadrosu üçten aşağıya düştüğünden müdür başyardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür başyardımcısı ise norm kadro fazlası olmuştur.

Bu sorunun çözümü için norm kadro yönetmeliğinde; yöneticilerin norm kadrolarını belirleyen öğrenci sayılarının aşağıya çekilmesi yönünde değişiklik yapılması gerekmektedir.

Kapatılan, Dönüştürülen ve Birleştirilen Okullardaki Yöneticilerin Alanlarına Bakılmadan Norm Kadro İle İlişkilendirilmesi İçin Dilekçe İle Başvurması Gerekmektedir.

Örneğin okulunuz ilköğretim okulu iken ortaokula dönüştürüldü, alanınızda Sınıf Öğretmeni ise sizin, okul yöneticisi olarak ortaokula dönüşen okulun yönetici normu ile veya okulunuz ilköğretim okulu iken ilkokula dönüştürüldü alanınız Fen Bilgisi ise ilkokula dönüşen okulun yönetici normu ile öncelikle ilişkilendirilmeniz gerekmektedir.

İlkokul ve Ortaokula dönüştürülen okul yöneticileri için hazırladığımız dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Not:Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerindeki şartlar ilk defa yönetici olacaklar, yeniden atam kapsamında yer değiştirecekler veya rotasyon kapsamında yer değiştirecek yöneticiler için geçerlidir, Bu şartlar; kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen okullardaki yöneticiler için geçerli değildir.

Bu durum Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi (c) bendi 3.fıkrasında açıkça “ataması yapılan yöneticilerden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler” hükmü ile ilköğretim okulunun ortaokula ve ilkokula dönüştürülmesi ile bu okula branşlarına bakılmadan atanan okulunun yöneticilerinden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerindeki şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
18:01 - Emine öğretmenden 2 gündür haber alınamıyor17:57 - KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi17:15 - Traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti17:12 - Vatandaşların tahliyesi için iki çıkarma gemisi gönderildi16:50 - KPSS'ye geç kalan 2 adayın yardımına polis ekipleri koştu16:48 - Bitlis'te feci trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
16:44 - Dünyanın en büyük balık taşıma gemisinin ilk kaynak yapıldı16:31 - Ülke genelinde 111 yangın kontrol altına alındı16:26 - Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinde sona gelindi16:25 - KPSS A grubu GK - GY ve eğitim bilimleri sorularını değerlendiriyoruz16:11 - Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi!16:09 - Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı
16:04 - Kamu personelinin orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiası16:02 - KPSS'ye giren 2 kişide korona çıktı, 30 kişi karantinaya alındı15:58 - İBB ve uzmanlar arasında sivrisinek ilaçlama tartışması15:50 - İstanbul'dan yangın bölgelerine araç ve personel desteği15:48 - Marmara'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak
15:45 - İstanbul'daki mesire alanları ve tabiat parkları boş kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam