1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tam metni

02 Aralık 2003 02:46
+Aa- Yazdır

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1- 16.7.1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 8'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8- Kapsama dahil okul ve kurumlardan;
a) Anaokullarında;
Öğrenci sayısı:
1)100-201'e kadar 1,
2) 201 ve daha fazlası 2,

b) İlköğretim okullarında;
Öğrenci sayısı.
1) 601'e kadar 1,
2) 601-1401'e kadar 2,
3) 1401- 2201'e kadar 3,
4) 2201 ve daha fazlası 4,

c) Ortaöğretim kurumlarında;
Öğrenci sayısı:
1) 501'e kadar 1,
2) 501-1201'e kadar 2,
3) 1201- 2001'e kadar 3,
4) 2001 ve daha fazlası 4,

d) Özel eğitim okul ve kurumlarında (hastane ilköğretim okulları hariç);
Öğrenci sayısı:
1) 51'e kadar 1,
2) 51- 126'ya kadar 2,
3) sonra gelen her 150 öğrenci için 1,

e) Mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ve mesleki eğitim merkezlerinde (akşam sanat okulu statüsünde olanlar dahil);
Öğrenci - çırak-kursiyer sayısı:
1) 401'e kadar 1,
2) 401- 801'e kadar 2,
3) 801-1201'e kadar 3,
4) 1201 ve daha fazla 4,

f) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde, her merkez için 1,
müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

Ayrıca, (f) bendinde sayılan kurumların dışındaki okul ve kurumlara,
1) Yatılı veya pansiyonlu olması,
2) Döner sermayeli olması,
3) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması yapılması,
hallerinde her bir özellik için 1 müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilir.

Ancak, bir okul veya kurumdaki müdür yardımcısı sayısı hiçbir şekilde 7'yi geçemez."

Madde 2- Aynı yönetmeliğin 10'uncu maddesinin (a) bendinde geçen "30'dan fazla" ibaresi çıkarılmış ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Özel eğitim okul ve kurumları ile özel sınıflarda;
1) Görme, işitme ve ortopedik engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için 1,
2) Zihinsel engellilere yönelik açılan okullarda her sınıf veya şube için 2,
3) Birden fazla engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için alanın gerektirdiği engel durumu dikkate alınarak 2,
4) İş eğitimi merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde her grup, sınıf veya şube için 2,
5) Otistik çocuklara yönelik açılan kurum veya sınıflarda her iki öğrenci için 1,
6) Üstün yeteneklilere yönelik açılan kurumlardan öğrenci sayısı 25' kadar olanlar için 1, 25'ten fazla olanlar için 2,
7) Hastane ilköğretim okulları için 2,
8) Özel eğitim okullarına (hastane ilköğretim okulları hariç) gezerek özel eğitim görevi için 1, rehberlik araştırma merkezlerine her engel alanı (görme, işitme, ortopedik ve zihin) için 1,
9) Yatılı ve pansiyonlu özel eğitim okul ve kurumlarına grup gözetimi ve eğitimi görevi için her 25 öğrenciye 1,"

Madde 3- Aynı yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, bu maddenin son fıkrasında geçen "Ancak, anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar hariç," ifadesi "Ancak, anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri, özel eğitim okul ve kurumları hariç," şeklinde değiştirilmiştir.

"Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;
a) 6-31 saate kadar 1,
b) 31- 42 saate kadar 2,
c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,
öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir."

Madde 4-Aynı yönetmeliğin 12'inci maddesinin son fıkrasında geçen "Ancak, anadolu statüsündeki okullar hariç," ifadesi "Ancak, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, anadolu statüsündeki okullar ile özel eğitim okul ve kurumları hariç," şeklinde değiştirilmiş ve bu maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Endüstriyel eğitim yapan mesleki ve teknik okul ve kurumlardan; eğitim içinde üretim yapılan ve bu amaçla alınan sürekli işçi kadrolrında çalıştıran örgün ve yaygın eğitim kurumlarının çalışan işçi sayısı ondan az olmayan bölümlerindeki atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu, aynı bölümler için 14'üncü madde uyarınca yapılan düzenlemeye göre belirlenen bölüm ve atölye şefliği sayısından az olamaz."

Madde 5- Aynı yönetmeliğin 13'üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Okul rehberlik servisleri için,
1) Özel eğitim okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1,
2) İlk ve orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların (ilköğretim kurumlarında okul öncesi ile 1-5'inci sınıf öğrenci sayıları hariç) her birine 1,
3) Yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,
rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Buna, özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına, diğerlerinde ise 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu eklenir. Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2'nci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılamaz."

Madde 6- Aynı yönetmeliğin 15'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15- Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

a) 6 ncı maddenin son fıkrasında belirtilen durumlar hariç, müdür norm kadrosu verilmeyen hiçbir okul ve kuruma, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı norm kadrosu verilmez.

b) Müdür yardımcısı norm kadrosunun belirlenmesinde esas alınan öğrenci sayısına, o okula kayıtlı bulunan ana sınıfı, uygulama sınıfı, alt özel eğitim sınıfı öğrencileri de dahil edilir.

c) Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında;

1) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınır.

2) Öğretmenlerin, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır.

d) Mesleki ve teknik örgün eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz. Gruplar;

1) 9'uncu sınıflarda; 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31-41 öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4,

2) 10, 11 ve 12'nci sınıflarda; 8-16 öğrenciye kadar 1, 16-24 öğrenciye kadar 2, 24-31 öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4,
olacak şekilde oluşturulur.

e) Güzel sanatlar liselerinin bölümler itibariyle alan derslerinin ders yükü;
1) Öğrencinin öğretmenle bire bir çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her öğrenci için 6 saat,
2) Koro, orkestra, atölye ve benzeri grup çalışmasını gerektiren dresler bakımından haftalık ders saati sayısına her grup için 10 saat,
ilave edilerek bulunur. Ancak, bir şube 3'ten fazla gruba ayrılmaz ve her grup 8 öğrenciden az olamaz.

f) Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumların;
1) Müdür yardımcısı kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumların öğrenci sayıları ayrı ayrı, müdür başyardımcısı ve ilave müdür yardımcısı verilmesini gerekitren özellikler ise birlikte değerlendirilir. Ancak, verilecek müdür yardımcısı sayısı, bu kurumların tümü için hiçbir şekilde 7'yi geçemez.
2)Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır. Ancak anadolu statüsündeki okulların öğretimi yabancı dille yapılan dersleri ile bunların dışında olmakla birlikte ilgili mevzuata göre öğretmeni belli nitelikler taşıyanlar arasından seçilen ve haftada bir öğretmenin okutabileceği miktara ulaşan dersleri bunun dışındadır.
Bu kurumların yönetici ve öğretmenleri, oluşumda yer alan her bir okul ve kurumun müşterek yöneticisi veya öğretmeni olarak değerlendirilir.

g) Aşağıda belirtilenlerden;
1) Ulusal projeler ile uluslararası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara/protokollere göre proje uygulaması yapılan okul veya kurumlarda projenin uygulama süresiyle sınırlı olmak üzere ilgili alanın ders yüküne bakılmaksızın bu projelerde görev alacak öğretmenlerin,

2) Yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açıköğretim okulu, açık lise ve açık ilköğretim okulu, 1 inci, 2 inci ve 6 ncı akşam sanat okulları, eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu), halk eğitim merkezleri ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra açılacak benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu yönetmelikte düzenlenmeyenyönetici ve öğretmenlerin,

norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.

Ancak, birinci alt bent çerçevesinde belirlenen norm kadrolarda bulunan öğretmenler projenin sona ermesi durumunda, öncelikle görevli oldukları okul veya kurumda branşlarındaki açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Branşlarında açık norm kadro bulunmaması halinde, ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar."

Madde 7- Aynı yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18- Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Eylül ayında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları, eylül ayı beklenmeksizin belirlenir.

Ancak, bu yönetmelikte belirlenen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde aşağıdaki işlem yapılır.

a) Yönetici norm kadrosu: En az iki öğretim yılı beklenerek, ikinci yılın sonunda birinci fıkra hükümlerine göre okul ve kurumların yönetici norm kadroları yeniden belirlenir.

Bu yeni duruma göre mevcut yöneticilerden değerlendirme puanı az olanlar nprm kadro fazlası olarak değerlendirilir. Ancak, görev yaptıkları okul ve kurumlarda branşları itibariyle açık öğretmen norm kadrosu bulunması halinde bu norm kadrolarla ilişkilendirililer. Bunun mümkün olmadığı durumlarda okul ve kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılırlar.

b) Öğretmen norm kadrosu bulundukları okul ve kurumlarda hizmet punaı az olanlar fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenerek bu okul ve kurumlarda norm kadro fazlası olarak bırakılırlar. Bu konumdaki öğretmenlerden istekli olanlar il içinde veya il dışındaki okul ve kurumların açık bulunan öğretmen norm kadrolarına yer değiştirme suretiyle atabilirler.

Bu öğretmenler ihtiyaç halinde, aynı eğitim bölgesi veya yerleşim merkezi içindeki okul ve kurumlarda 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yönetici Ders Saatlerine İlişkin Esasların 19'uncu maddesi uyarınca ders görevinde ve eğitim öğretimle ilgili diğer etkinliklerde görevlendirilirler.

Bu belirleme sonucunda okul ve kurumlarda oluşacak yönetici ve öğretmen ihtiyacının karşılanması ve fazlalığın giderilmesi ile yöneticilik görevinden ayrılanlar hakkında, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uygulanır."

Madde 8- Aynı Yönetmeliğin; 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde geçen "(f)" ibaresi "(g)" olarak, (c) bendi aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrada geçen "kullanılmak üzere Bakanlık onayı ile il milli eğitim müdürlüklerine, a ve b bentleri bakımından ise okul ve kurum bazında olmak üzere aktarılır." ifadesi "kullanılmak üzere Bakanlık onayı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri veya okul ve kurum bazında olmak üzere aktarılır." şeklinde değiştirilmiş ve (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.

"c) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 77, 78 ve 108'inci madelerine göre bir yıldan fazla aylıksız izine ayrılma isteğinde bulunanlar (Muvazzaf askerlik için ayrılanlar hariç) ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un değişik 61 inci maddesi çerçevesinde aylıksız izne ayrılma isteğinde bulunan yönetici ve öğretmenlere aylıksız izin verilmeden önce atanmalarında,"

"f) Kazanılmış hak aylıkları 1-4'üncü derecelerde olan öğretmenlerden 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile 30/12/1980 tarihli ve 8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, sağlık durumlarının öğretmenlik yapmalarına uygun olmadığı belirtilenlerin atamalarında,

"g) Her ilin öğretmen norm kadro sayısının %5'ini geçmemek üzere öğretmenlerin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanmasında ve şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında,"

Madde 9- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi, geçici 2 inci maddesinin (C) bendi ile geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar.

Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci madde gereğince yapılan atamalar hariç, hiç bir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.

Geçici Madde 2- Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının bu yönetmelikte yapılan düzenlemeler çerçevesinde yeniden belirlenmesine ilişkin işlemler, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde sonuçlandırılır.

Madde 10- Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanan ve hakkında Sayıştay'ın (Memurlarnet) görüşü alınan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı17:53 - Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı17:50 - Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki17:42 - Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı17:41 - Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor
17:39 - BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı
16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak16:23 - Annesini öldüren ve 2 polisi yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi16:21 - Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 sağlık personeli yaralı16:14 - Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
15:53 - Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam