1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM, HSYK Kanununda neleri iptal etti?

11 Nisan 2014 15:26
Yazdır
AYM, HSYK Kanununda neleri iptal etti?

Anayasa Mahkemesinin, HSYK Kanununda değişiklik öngören kanuna dair kararı yayımlandı.

Kararda toplamda 24 maddeye yönelik değerlendirme yer almaktadır. Karardaki en dikkat çeken ayrıntılardan birisi, Bakana verilen hangi üyenin hangi daireye atanacağını belirleme yetkisinin iptal edilmesidir.

Aşağıda karara yönelik ilk incelemelerimiz yer almaktadır.

Konusu Verilen Kararın Sonucu
1. madde: HSYK'nın, hakim ve savcıların yurtdışına görevlendirilmesinde olan yetkisi kaldırıldı. Yetki Bakanlığa alındı İptal talebi reddedildi.
2. madde: Hakim ve savcılarınyurtdışında görevlendirilmesinde Bakanlığın yetkili kılınması İptal talebi reddedildi.
3. madde: Türkiye Adalet Akademisindeki eğitimin usul ve esaslarını HSYK değil Bakanlık belirleyecek İptal talebi reddedildi.
7. madde: Adalet Akademisi Başkan ve başkan yardımcılarını Bakanlar Kuruluna, Bakan teklif edecek İptal talebi reddedildi.
8. madde: Adalet Akademisinde 5 daire başkanlığı oluşturuldu İptal talebi reddedildi.
9. madde: Adalet Akademisi Genel Kurul yapısı bu maddeyle değiştirilmiştir. İptal talebi reddedildi.
20. madde: Türkiye Adalet Akademisinde görev yapan başkan, başakn yardımcısı, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ile müdür ve müdür yardımcılarının görevlerinin sona ereceğini düzenleyen madde İptal talebi reddedildi.
22. madde: HSYK'nın hemen hemen her konuda değil hakimlerin atama, nakil gibi spesifik konularda genelge çıkarabileceğini düzenleyen madde. İptal talebi reddedildi.

23. madde:

- HSYK Başkanının (yani Bakanın) hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmalara olur vermesi yetkisine ek olarak inceleme ve soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin işlemlere olur vermek

İptal talebi reddedildi.
- HSYK Başkanının (yani Bakanın), Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcılarını atayabileceğine dair madde İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
- HSYK Başkanının (yani Bakanın), genel sekreter yardımcılarını atayabileceğine dair madde İptal talebi reddedildi.
- HSYK Başkanının (yani Bakanın); Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek. İptal talebi reddedildi.
24. madde: HSYK Genel Kurulunun, dairelere gelen ve olağan çalışmayla tamamlanmayacak dosyaları diğer dairelere dağıtmasını öngören hüküm İptal talebi reddedildi.
- HSYK Genel Kurulunun görevleri arasına şu madde alınmıştı. "Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek." İptal talebi reddedildi.
- Teftiş Kurulu başkanını ve yardımcılarını atamak, HSYK Genel Kurulunun görevleri arasından çıkarılmıştır. İptal edildi.
- Genel sekreter yardımcılarının atanması, HSYK Genel Kurulunun görevleri arasından çıkarılmıştır. İptal talebi reddedildi.
25. madde: Hangi kurul üyesinin hangi daireye atanacağı daha önce Genel Kuruldaydı. yetki HSYK Başkanına (yani Bakana) alınmıştı. İptal edildi.
- HSYK'da 3 daire bulunmaktadır. Daire başkanlarını daha önce Genel Kurul belirliyordu. Yeni düzenlemede, daire üyelerinin belilemesi hükme bağlanmıştı. İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
28. madde: Genel sekreter atamasında Kurul üyelerinin her biri daha önce 3 adaya oy verirken yeni düzenlemede bu sayı 1'e indirilmiştir. İptal talebi reddedildi.
Genel sekreter aday seçimindeki usul şu şekle getirilmişti: Seçime ilişkin ilk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıya katılanların en çok oyunu alan üç aday teklif edilmiş sayılır. İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Genel sekreter yardımcıları HSYK Başkanı (yani Bakan) tarafında belirlenen işbölümüne göre çalışır. İptal talebi reddedildi.
HSYK'da çalıştırılacak tetkik hakimlerinin Genel Kurul tarafından değilde Birinci Dairenin önerisi ve Genel Kurul tarafından seçilmesi öngörülmüştü. İptal edildi.
30 .madde: Kurulda görev alacak memurların genel sekreterin önerisi ve başkanvekili yerine, direkt olarak başkan tarafındsan belirlenmesini öngören hüküm. İptal talebi reddedildi.
31. madde: Teftiş Kurulu başkan yardımcısı sayısını 2'den 3'e çıkaran madde İptal talebi reddedildi.
Teftiş Kurulunun 3. Daireninin değilde, Başkanın (yani Bakanın) gözetimi altında Kurul adına faaliyette bulunacağını düzenleyen madde İptal talebi reddedildi.
Teftiş Kurulu Başkanının Kurula değilde Başkana (yani Bakana) karşı sorumlu olduğunu düzenleyen madde İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Teftiş Kurulunun, HSYK Başkanı (yani Bakanı) tarafından verilecek diğer görevleri yapacağını düzenleyen madde İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
32. madde: Teftiş Kurulu Başkanının Genel Kurul tarafından değilde, Bakan tarafından atanacağını öngören düzenleme İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Kurul başmüfettişliğine, 5 yılını dolduranlar arasında kıdem süresine göre HSYK tarafından atacağını öngören düzenleme İptal talebi reddedildi.
Kurul müfetişlerinin HSYK Genel Kurul tarafından değilde, Birinci dairenin teklif ettiği iki katı aday arasından HSYK tarafından atanmasını öngören düzenleme İptal edildi.
Adalet müfettişliğinden kurul müfettişliğine atamayı düzenleyen madde İptal talebi reddedildi.
33. madde: Teftiş Kurulu Başkanının Bakanın vereceği görevleri yapacağını düzenleyen madde İptal edildi.
Teftiş Kurulu Başkan ve yardımcılarının müfetişlerin sahip olduğu mali haklara haiz olduğuna dair madde İptal talebi reddedildi.
34. madde: Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurullarının HSYK üyesi seçerken her üyenin ancak bir adaya oy verebileceği yönündeki düzenleme İptal talebi reddedildi.
Hakim ve savcıların kendi aralarından HSYK'ya üye seçimini düzenleyen maddedeki "oy kullanabilir" ibaresi İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
"belirtilenden" daha fazla sayıda üyeye oy verilmesi halinde oy pusulasının geçersiz olacağını düzenleyen madde İptal talebi reddedildi.
35. madde: Genel Kurulun değil Başkanın toplantı günlerini düzenleyeceğini belirten madde İptal talebi reddedildi.
Başkanın gereken hallerde veya üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Genel Kurulu toplantıya çağırabileceğine ilişkin düzenleme İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Genel Kurulun 15 üyeyle değil, salt çoğunlukla toplanabileceğini düzenleyen madde İptal talebi reddedildi.
Genel Kurul toplantı gündeminin HSYK Başkanı tarafından belirlenebileceğini öngören hüküm İptal talebi reddedildi.
Genel Kurul toplantı gündeminin bir üyenin talebi ve HSYK Genel Kurulunun salt çoğunluğuyla değiştirilmesine yönelik madde İptal talebi reddedildi.
37. madde: Kurul üyelerinin disiplin soruşturmasının HSYK Başkanı (yani Bakan), displin kovuşturmasının ise Genel Kurulca yapılmasını öngören madde İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Kurul üyeleri hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı dair yetki Genel Kurulda idi. Bu yetki HSYK Başkanına verilmişti. İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Başkanın soruşturma sonucunu ilgiliya yazılı olarak bildireceği ve dosyayı kovuşturma için Genel Kurula sunacağını öngören düzenleme İptal talebi reddedildi.
Soruşturma kurulunun elde ettiği bulguları Genel Kurula değil de Başkana sunmasını öngören düzenleme İptal talebi reddedildi.
Kurulun seçimle gelen üyelerinin, Kurul üyesi olmadan önceki eylemlerinden dolayı disiplin soruşturma veya kovuşturmalarında Başkana yetki veren hüküm İptal edildi.
38. madde: Kurulun seçimle gelen üyelerinin kişisel suçlarıyla ilgili soruşturmaların Başkan tarafından yapılmasını öngören düzenleme İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Adli suçlarda soruşturma için başkana yetki veren düzenleme İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Adli suçlarda soruşturma kurulunun rapor ve eklerini, Genel Kurula sunulmak üzere başkan verilmesini öngören düzenleme İptal talebi reddedildi.
Geçici madde 4: Kurulda görev yapan genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, başkan yardımcıları, müfettişler, tetkik hakimleri ve idari personelin görevinin sona ereceğini düzenleyen madde İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Kanun yürürlüğe girdikten sonra 10 gün içinde teftiş kurulu başkanı, başkan yardımcıları, genel sekreter yardımcıları ve genel sekreter atamasını düzenleyen madde İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Genel sekreter adayları belirlendikten sonra başkan tarafından atama yapılacağını düzenleyen madde İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Kurulla ilişkileri kesilenlerin müktesepleri görevlere atanacağını öngören hüküm İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Kuruldaki göreleri sona eren idari personelin Adalet Bakanlığı merkez veya taşra birimlerine atanacağını öngören hüküm İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Kanun ile birlikte genelgelerin yürürlükten kalkacağını ve yönetmeliklerin kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağını öngören düzenleme İptal talebi reddedildi.
Kurul idari personeli için yapılacak atamalarda, 2014 yılı merkezi yönetim bütçe kanunundaki sınırlamaların uygulanmayacağını düzenleyen madde İptal talebi reddedildi.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde, adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından yapılacak Kurul üyeliği seçimlerinde, adayların hakimlik ve savcılık mesleğinde yirmi yıl çalışmış olmaları şartı aranır. İptal edildi. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildi.
Geçici madde 5: Bu Kanunla Kurul üyelik seçimlerine ilişkin yapılan değişiklik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak seçimlerde uygulanır. İptal talebi reddedildi.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 5
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam