1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği

20 Kasım 2006 21:59
Yazdır
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 5.11.1999/23867
Tebliğler Dergisi : ARALIK 1999/2507

Ek ve Değişiklikler:
1)18.12.2004/25674 RG (OCAK 2005/2568 TD)
2) 25.8.2005/25917 RG (EYLÜL 2005/2576 TD)
3) 19.10.2005/25971 RG (KASIM 2005/2578 TD)
4) 27.4.2006/26151 RG (MAYIS 2006/2584 TD)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, anadolu liseleriyle ilgili iş ve işlemlere
ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Bu Yönetmelik, hazırlık sınıfı
bulunan okulların hazırlık sınıfı kontenjanlarının, hazırlık sınıfı
bulunmayan okulların 9 uncu sınıf kontenjanlarının tespiti, öğrenci
başvuruları, kayıt-kabulleri, nakilleri, eğitim-öğretim ve yönetimle
ilgili yapılacak iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797
sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' a
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Okul :Anadolu Lisesini,
c) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde
dinleme, anlama;okuma.anlama; konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı
amaçlayan sınıfı,
d) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Amaç

Kuruluş
Madde 5- ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Anadolu liseleri, ilköğretim
üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında
en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.
Okulun amacı
Madde 6- Okulun amacı, öğrencilerin;
a) ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına
hazırlanmalarını,
b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyon,Kontenjan Tespiti, Başvuru, Sınav ve Kayıt-Kabul
Kontenjan tespit ve nakil komisyonu(1)
Madde 7 ? ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Hazırlık sınıfı bulunan
okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9
uncu sınıflara alınacak öğrenci kontenjanları ile nakillere esas olacak
açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek
üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber
öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile
birliğini temsilen bir veliden meydana gelen bir komisyon oluşturulur.
Kontenjan tespiti (2)
Madde 8- ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Hazırlık sınıfı bulunan
okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9
uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve şube sayısı, okulun fizikî
imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30
öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit
edilir.
Açılacak hazırlık ve 9 uncu sınıf şube ve öğrenci sayısını gösteren liste,
valilikçe onaylanmış komisyon tutanağının bir örneği ile birlikte her ders
yılı Mayıs ayının son haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim dairesine
gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen hazırlık
sınıfı ve 9 uncu sınıf kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirme
kılavuzunda ilân edilir.
Tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımından sonra hazırlık sınıfı ve 9
uncu sınıf kontenjanında değişiklik yapılmaz.
( Değişik dördüncü fıkra: 27.4.2006/26151 RG ) Ayrıca alanlara yönelme
veya nakil sebebiyle bütün sınıflarda açık kontenjan oluşması hâlinde
kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde haftanın ilk iş
günü mesai bitimine kadar komisyonca tutanakla tespit edilerek takip eden
3 iş günü süresince okul ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin web
sayfasında ilân edilir. Daha sonraki günlerde oluşabilecek açık
kontenjanlar ise takip eden haftanın ilk iş günü yapılacak komisyon
toplantısında değerlendirilir. Ancak, ders yılı içinde istekleri ile
ayrılan öğrencilerden boşalan kontenjanlar 10 günlük süre bitiminde ilân
edilir.
Sınav ve tercih için başvuru(3)
Madde 9- ( Değişik birinci fıkra: 18.12.2004/25674 RG ) İlköğretimin 8
inci sınıfındaki öğrenciler, sınava başvurmak ve tercih yapmak için
öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvururlar. Tercihler elektronik
ortamda da yapılabilir.
İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı
uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.
Sınav ve kayıt-kabul
Madde 10- ( Değişik: 18.12.2004/25674 RG ) Okullara, merkezî sistemle
yapılan seçme ve yerleştirme sınavına göre öğrenci alınır. Sınava başvuru
ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme
Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar
ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.
Birinci yerleştirme ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra çeşitli
sebeplerle okulların açık kalan kontenjanlarına, Tercih ve Yerleştirme
Kılavuzundaki esaslara göre öğrenci yerleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Nakiller ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler

Nakiller
Madde 11- ( Değişik birinci fıkra: 27.4.2006/26151 RG ) Bu okullar
arasında öğrenci nakilleri; birinci yabancı dil dersi aynı olmak kaydı ile
açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği
okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve
puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
( Değişik ikinci fıkra: 27.4.2006/26151 RG ) Merkezî sistem sınavıyla
öğrenci alan ve genel orta öğretim programı uygulayan resmî fen liseleri,
sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve aynı programı
uygulayan özel okullar, askerî liseler ile polis koleji öğrencilerinin
nakilleri; Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına
girmiş olmak şartıyla ve bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere
göre yapılır. Ancak, belirtilen okullar dışındaki resmî ve özel diğer orta
öğretim kurumlarından bu okullara öğrenci nakli yapılmaz.
Ancak resmî Anadolu liselerinden, resmî ve özel diğer orta öğretim
kurumlarına geçiş, "Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci
Nakil ve Geçiş Yönergesi" hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer
alan nakil şartlarına göre yapılır.
Nakil için başvuru
Madde 12- ( Değişik: 27.4.2006/26151 RG ) Nakil için başvuru, açık
kontenjanın ilân süresi içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okulundan
velisinin alacağı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Öğrenci Nakline
Esas Durum Belgesi ile birlikte naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne
yapılır.
Nakil başvurularının değerlendirilmesi
Madde 13- ( Değişik: 27.4.2006/26151 RG ) Nakil başvuruları; açık
kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre
haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilân edilir. Ayrıca
sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç
iki iş günü içerisinde bildirilir.
Naklin uygun görüldüğünün tebliğini izleyen 3 iş günü içinde, yeni okula
kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak, hastalık, doğal afet ve diğer
sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içerisinde
belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir.
Nakli uygun bulunan öğrencilerin tasdikname ve öğrenci dosyaları kayıtlı
bulundukları okulundan istenir.
Yurt dışından gelen öğrencilerin kayıt-kabul ve nakilleri
Madde 14- ( Değişik: 18.12.2004/25674 RG ) Bu okullarda öğrencilik hakkını
elde edenlerden yurt dışına giderek bir süre eğitim gördükten sonra yurda
dönenlerin nakilleri, önceki okullarına veya bu Yönetmeliğe tâbi diğer
okullara 11 inci madde hükümlerince yapılır.
Ayrılan öğrencilerin durumu
Madde 15- ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Ders yılı içinde kendi
istekleriyle ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri
dönebilirler.
Hazırlık sınıfı bulunan okullarda, hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler
ile hazırlık sınıfında başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği
kesilenler, süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta
öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.
Hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan
öğrenciler, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Seviye Belirleme Sınavı ve Başarının Değerlendirilmesi

Seviye belirleme sınavı sonucu dokuzuncu sınıfa devam
Madde 16- ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Hazırlık sınıfı bulunan
okulların hazırlık sınıflarında seviye belirleme ve 9 uncu sınıfa devam
işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve
Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Başarının değerlendirilmesi
Madde 17- ( Değişik: 18.12.2004/25674 RG ) Bu okullarda başarının
değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf
Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Öğretim Programları ve Hazırlık Sınıfı Programları ile İlgili Esaslar

Öğretim programları
Madde 18- ( Değişik: 18.12.2004/25674 RG ) Bu okullarda Bakanlıkça uygun
görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.
Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak, matematik ve fen bilimleri
(Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek
öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi hâlinde bu derslerin
öğretimi, birinci yabancı dille de yapılabilir.
Hazırlık sınıfı programı ile ilgili esaslar
Madde 19- Hazırlık sınıfı programları aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Öğrenciler, öğrendikleri yabancı dilde dinleme, anlama; okuma,anlama;
konuşma ve yazma becerileri yönünden yabancı dil programında belirlenen
hedeflere uygun olarak hazırlanır.
b) Yabancı dil derslerinde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve
yazma becerilerinin öğrenciye kazandırılması için ders saatlerinin
belirlenmesi, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince yapılır.
c) Türkçe'nin kurallarına uygun olarak öğretilmesi amacıyla Türkçe öğretim
programlarındaki dil bilgisi konularına ağırlık verilir.
d) Okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri sayısı, ders dağıtım
çizelgesinde gösterilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Bölüm Başkanı

Bölüm başkanı
Madde 20- Aynı branştan üç veya daha fazla öğretmen bulunduğu takdirde,
zümre öğretmenlerince kendi aralarından seçilecek bir öğretmen, okul
müdürünce bölüm başkanı olarak görevlendirilir. Bölüm başkanı, aynı
zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır.
Bölüm başkanı, zümre başkanlığı görevinin yanı sıra eğitim ve öğretim
niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:
a) Ders Öğretmenleri ve yönetim arasında koordinasyonu sağlar.
b) Zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma planı hazırlar ve uygulanmasını
sağlar.
c) Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek
şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini
geliştirir.
d) Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve
sonuçların değerlendirilmesini izler.
e) Zümre başkanları ile yakın iç birliği yaparak öğrencilerin daha iyi
yetişmelerine yardımcı olur.
f) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim-öğretim kurumları
arasında iş birliği yapılmasını sağlar, öğretim programlarının uygulanması
ve geliştirilmesi yönünde oluşturulan görüşleri okul yönetimine bildirir.
g) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders
öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların paralel yürütülmesi
için gerekti önlemleri alır.
h) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yürütür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 21- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlığa bağlı orta
öğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuata göre işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 22- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 13/ 5/1993 tarih
ve 21580 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı
Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar Yönetmeliği
değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.
Geçici Madde 1- Nakillerle ilgili hükümler , bu okulların öğretimi devam
eden ilköğretim sınıflarını da kapsar.
Geçici Madde 2 ? ( Ek: 18.12.2004/25674 RG ) Bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinde yurt dışında öğrenim görmekte olanlardan, Bakanlıkça denkliği
tanınan bir okulda en az iki ders yılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
ise Anadolu lisesi programı uygulayan bir okulda en az bir ders yılı
öğrenim gördüğünü belgelendiren öğrenciler, bu Yönetmeliğin 11 inci
maddesi hükümlerine bakılmaksızın Anadolu Liselerine kabul edilirler.
Geçici Madde 3 ? ( Ek: 25.8.2005/25917 RG ) 2004-2005 Öğretim Yılı ve
öncesinde Anadolu liselerinde kayıtlı olan öğrencilerin nakilleri;
a) Kamuda çalışan velinin nakli, bir yıldan az olmamak üzere
görevlendirilmesi, görevlendirilmesinin iptali, emekli olması, görevine
son verilmesi, istifa etmesi, boşanması, ölmesi, can güvenliğinin olmaması
veya doğal afet yaşaması,
b) Velinin kamu görevine açıktan atanması veya ilk defa göreve
başlatılması,
c) Özel işyeri bulunan veya özel iş yerinde çalışan velinin nakli, iş yeri
açması, iş yeri değiştirmesi,
d) Öğrencinin öğrenim gördüğü yerde can güvenliğinin olmaması, hastalık
nedeniyle bulunduğu il/ilçedeki sağlık kurumlarından verilmiş sağlık
kurulu raporunun bulunması
durumlarında nakil gerekçesinin belgelendirilmesi kaydıyla yapılır. Bu
nakillerde, naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav
puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması ve kontenjan açığı
bulunması şartı aranmaz. Ancak, öğrencilerin yerleştirilmelerinde puan
üstünlüğü esası ve okullardaki sınıf mevcutlarının dengeli dağılımına
dikkat edilir.
Özre dayalı olmayan isteğe bağlı nakiller ile aynı il ve ilçe
merkezlerinde bulunan okullar arası nakiller ise kontenjan açığı bulunması
ve naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en
düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması şartıyla okula kayıt olduktan
sonra meydana gelen ikamet değişikliğine bağlı olarak puan üstünlüğü
esasına göre yapılır.
İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, millî eğitim müdür yardımcısı/şube
müdürü başkanlığında en az iki Anadolu lisesi müdüründen nakillerin
değerlendirilmesi için nakil komisyonu oluşturulur. Birden fazla Anadolu
lisesinin bulunmadığı yerleşim birimlerinde komisyon, okul müdürünün
başkanlığında bir müdür yardımcısı ve bir öğretmenden oluşturulur.
Nakil talebinde bulunanlar, öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne Nakil ve
Tercih Formu (Ek-2) ile başvuruda bulunurlar. Başvuru belgeleri uygun
olanların nakil talepleri, naklen gidilmek istenen okulun bulunduğu
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. İl/ilçelerde oluşturulan
komisyona ulaşan nakil talepleri, en geç bir hafta içerisinde
değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Yürürlük
Madde 23- Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki başarı ortalaması ile sınıf
geçmeye ilişkin hükümler, 1999-2000 öğretim yılında 9 uncu sınıfla öğrenim
gören öğrencilerden başlamak üzere kademeli olarak, diğer hükümleri ise
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

(1) Bu madde başlığı "Kontenjan Tespiti, Ön Kayıt ve Nakil Komisyonu"
iken, 18.12.2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
yönetmeliğin 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu madde başlığı "Hazırlık Sınıfı Öğrenci Kontenjan Tespiti" iken,
18.12.2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin
2 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) Bu madde başlığı "Sınava Başvuru " iken, 18.12.2004 tarihli ve 25674
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Ek-1 ( Ek: 18.12.2004/25674 RG ) ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ
Ek-2 ( Ek: 25.8.2005/25917 RG ) NAKİL VE TERCİH FORMU

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
11:47 - 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:26 - Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak11:20 - Kovid-19 'helal turizme' ilgiyi artırdı11:15 - MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı11:13 - 'Maske bunaltıyor olabilir ama hasta olursanız çok daha kötüsünü yaşarsınız'11:05 - Gram altın 480 lira seviyelerinde
11:02 - DGS soru ve cevapları yayımlandı10:59 - NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı10:55 - Gök taşı yağmuru başlıyor10:54 - Başkent'te trafik yoğunluğunu azaltacak projeler hızla ilerliyor10:50 - Mersin'de düğünde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti10:35 - Diyarbakır'da ev kiraları yüzde 300 arttı
10:33 - İşyerinde bebek odasına devlet güvencesi10:32 - FETÖ sanığı iki eski polise 15'er yıla kadar hapis cezası istemi10:26 - Beyşehir'deki 'Aşk Adası'nda gün batarken mutluluğa 'evet' diyorlar10:24 - Emlakçılıkta yeni dönem: Satış ve kiralamaya dört şart geliyor10:16 - Bekçiler, fiili hizmet süresi zammı talep ediyor
10:11 - Mehmetçik denize atlayıp böyle kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam