2007 KPSS Sınav Kılavuzunun Tam metni

2007 yılı 30 Haziran ve 01 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan KPSS sınavına başvurular ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Ücret yatırma için son gün 25 Mayıs 2007'dir. Bu sınav sadece KPSS-A ve KPSS-Öğretmenlik için yapılmakta olup, KPSS-B kadrolarına başvurmak isteyen adayların bu sınava girmemesi gerekmektedir. 2007 KPSS sınav kılavuzunun tam metni için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2007 03:29, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2007
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI
(2007-KPSS)


LİSANS DÜZEYİ
(A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Ankara

Bu Kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" (R.G. 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı) hükümleri uyarınca, T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

2007-KPSS.YE BAŞVURMA SÜRESİ: Bankaya Ücret Yatırma: 14-25 Mayıs 2007
Başvurma : 16-29 Mayıs 2007
2007-KPSS TARİH VE SAATİ: 30 Haziran-01 Temmuz 2007,
Sabah oturumları 09:30;
Öğleden sonra oturumları 14:30
KILAVUZ ÜCRETİ: 2,00 YTL
(Kılavuz: 1,50 YTL, Satış Hizmeti Ücreti: 0,50 YTL)

BAŞVURU HİZMET BEDELİ : 3,00 YTL

SINAV ÜCRETİ: Sadece Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar 35,00 YTL; Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi birine de girecek adaylar 45,00 YTL; Cumartesi
sabah + diğer üç oturumdan herhangi ikisine de girecek olan adaylar 55,00 YTL; tüm oturumlara girecek adaylar 65,00 YTL.

DİKKAT! Bu Kılavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen; sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında, herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

ADRESİMİZ

Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmi, özel ve genel yazılar için:
ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent- ANKARA

ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr

Başvurma, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Başkanlığı (SHB) 06538 Bilkent- ANKARA

Telefon Numarası:
(312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)

ÖSYM İstanbul Üsküdar Bürosu
Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 83 Üsküdar-İSTANBUL

DİKKAT: Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organlarının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR .................................................................. 1
2. BAŞVURMA ................................................................................................................................. 3
2.1 Başvurma Koşulları ................................................................................................................. 3
2.2 Başvurma İşlemleri.................................................................................................................. 3
2.3 Aday Bilgi Formu..................................................................................................................... 5
2.3.1 T.C. Kimlik Numarası ................................................................................................... 5
2.3.2 Sınavın Hangi Oturumuna Katılacağı............................................................................ 5
2.3.3 Yabancı Dil Testi .......................................................................................................... 5
2.3.4 Sınav Merkezleri ........................................................................................................... 5
2.3.5 Mezun Olunan/Olunacak Üniversite.............................................................................. 5
2.3.6 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programı.................................................................... 5
2.3.7 Mezuniyet Tarihi............................................................................................................ 6
2.4 Başvuruda Özel Durumlar ..................................................................................................... 6
2.5 Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar ........................................................................... 7
2.6 Sınavdan Önce Adaylara Gönderilecek Belgeler .................................................................... 7
3. SINAV ...................................................................................................................................... 7
3.1 Sınav Oturumları ..................................................................................................................... 7
3.2 Sınavda Uygulanacak Testler ................................................................................................. 7
3.3 Sınavın Kapsamı..................................................................................................................... 8
3.4 Sınava Girerken Adayların Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler ............................... 10
3.5 Sınavın Uygulanması .............................................................................................................. 10
3.6 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar ....................................................................................... 11
3.7 Puanlama................................................................................................................................ 11
3.8 Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi................................................................................................ 12
4. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR ................................................................................ 12
ÇİZİM-1 ......................................................................................................................................... 4
TABLO-1 KPSS.de Uygulanacak Testlerin Kapsamları ................................................................. 8
TABLO-2 KPSS Puan Türleri ........................................................................................................... 13
TABLO-3 Mezun Olunan/Olunacak Üniversiteler ........................................................................... 17
TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları ............................................................... 19
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
BANKA HESAP NUMARALARI

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 2007 Kamu Personel Seçme Sınavı (A Grubu ve Öğretmenlik), sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacaktır. Bu sınav bu kılavuzda bundan böyle 2007-KPSS
olarak anılacaktır.

2007-KPSS, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (Resmi Gazete: 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı) yürürlüğe konulan .Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik. (Bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır.) ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan 03.05.2002 tarihli .Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar. hükümlerine göre
düzenlenmiştir.

1.2 Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı, Askeri
Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

1.3 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş
kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir.

1.4 Yukarıda tanımlandığı gibi, A Grubu Kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır.

Bu sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır.

1.5 2007-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için kullanılmayacaktır. A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2007-KPSS'ye girmelerine gerek yoktur.

1.6 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004-KPSS ve 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan 2006-KPSS/1 sonuçları 30 Haziran 2008 tarihine kadar geçerliliğini korumaktadır. Bu sınavlara girmiş A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvuracak olan adaylar puanlarını yükseltmek istiyorlarsa 2007-KPSS'ye girebilirler.
02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan 2005-KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) sonuçlarının geçerlilik süresinde herhangi bir uzatma söz konusu değildir. Bu nedenle, bu sınavın sonuçlarının gerek A grubu kadrolar ve gerekse öğretmen kadroları için 01 Temmuz 2007 tarihinden sonra kullanılması mümkün değildir.

1.7 2007-KPSS sadece lisans mezunları veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar için bu kılavuzda Tablo-1.de gösterilen alanlarda yapılacaktır.

1.8 Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

1.9 2004-KPSS, 2006-KPSS/1 ve 2007-KPSS sonuçları da kullanılmak suretiyle hangi kurum ve kuruluşların A Grubu Kadrolar için giriş sınavı yapacağı veya bu sonuçlarla boş kadrolarına personel atayacağı henüz kesinleşmiş değildir.

Her kurum ve kuruluşun atama yapacağı kadroları için kendi mevzuatı uyarınca farklı koşulları bulunmaktadır. Bu koşullar, genellikle mezun olunan lisans programları, puan türü, yabancı dil, yaş ve askerlik ile ilgilidir.

1.10 Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre eleman alacaklardır.

KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

1.11 Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, 2007-KPSS'den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları ve KPSS puan türünü basın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımı öncesinde basın yoluyla Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.

1.12 2007-KPSS Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Adayların tümü Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah veya Pazar öğleden sonra oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Adayların bu kararı vermeden önce Tablo-1 ve Tablo-2.yi incelemeleri yararlarına olacaktır.

1.13 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurtiçindeki ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.

1.14 2007-KPSS sonuçları A Grubu ve Öğretmen Kadroları için sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacaktır.

1.15 2007-KPSS, 30 Haziran-01 Temmuz 2007 tarihlerinde dört oturumda, Türkiye'de il merkezlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Lefkoşa'da yapılacaktır.

1.16 Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacaktır. Sınavın oturumları ile ilgili bilgiler bu kılavuzun "3. SINAV" başlıklı bölümünde verilmektedir.

1.17 Sınav sonuçları, adayların adreslerine postalanacaktır. Adaylar, sınavdan sonra basın yoluyla A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına 2007-KPSS Sonuç Belgesi veya geçerliliği bulunan diğer bir KPSS sonuç belgesi ile başvuracaklardır.

1.18 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kağıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kağıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması (Bk. 3.4 ve 3.6) zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.19 Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavı yarıda bırakan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ya da aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez. 1.20 2007-KPSS'ye başvuranlar için katılacakları her oturum ayrı olmak üzere Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeler eline geçmeyen, belgelerinin kaybolduğuna inanan ya da belgelerini aldıktan sonra kaybeden adaylar, bir ÖSYM sınav merkezi yöneticiliğine 27 Haziran 2007 tarihinden itibaren başvurarak 3,00 YTL karşılığında bu belgelerini çıkarmalıdırlar.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafta sorun olan adayların bu sorunlarını ÖSYM.ye başvurmak suretiyle çözmeleri gerekir.

1.21 Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, bu sonuçların internet yoluyla açıklanmasından itibaren en geç 30 gün içinde yazılı olarak ÖSYM.ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM.nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 YTL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Adaylar, sınav sonuç belgelerini yeniden çıkarmak istediklerinde, bunu 3,00 YTL karşılığında ÖSYM.ye başvurmak suretiyle çıkarabilirler.

Sınav evrakı ÖSYM.de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

1.22 Engelli adayların memur kadrolarına atanmaları ile ilgili mevzuat tamamen ayrı olduğu için, engelli adaylara KPSS sonuçları ile ilgili atamalarda herhangi bir ayrıcalık tanınmayacaktır.

Ancak engelli adaylar diğer adaylar için belirlenmiş koşullarda sınava girmek istiyorlarsa 2007-KPSS'ye başvurabileceklerdir. Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları engel durumlarını gösteren ve üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası da bulunan sağlık kurulu raporunu, kendi durumlarını ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ekinde, 2006-KPSS/1.e girmemiş olan adayların başvuru merkezi yetkilisine teslim etmesi, 2006-KPSS/1.e giren adaylardan başvurularını internet yoluyla kendileri yapmış olanların bu belgeleri ÖSYM.ye posta ile göndermesi zorunludur.

Sınavda, gerekli olduğu hallerde engelli adaylar için okuyucu / işaretleyici görevlendirilecek, okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktır. Bu adayların dışındaki engelli adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapılacaktır.

1.23 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.24 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.

1.25 Sınava girme hakkı olmadığı halde sınava girip yüksek puan almak memur olarak atanma hakkı doğurmaz.

2. B A Ş V U R M A
2.1 BAŞVURMA KOŞULLARI

2007-KPSS'ye lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekir. Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS.ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

2.2 BAŞVURMA İŞLEMLERİ
KPSS.ye girmek isteyen adaylar, 2007-KPSS Kılavuzunu ve Aday Bilgi Formunu 2,00 YTL karşılığında 14-25 Mayıs 2007 tarihleri arasında, il ve bazı ilçelerde ÖSYM.nin, ÖSYM Sınav
Merkezi Yöneticiliklerinin ve belirli ortaöğretim kurumlarının açacakları sınav başvuru merkezlerinden alacaklardır.

2007-KPSS Kılavuzunun satın alınmasından sonraki işlemler .2006-KPSS/1.e girmiş olan. ve .2006-KPSS/1.e girmemiş olan. adaylar için aşağıda açıklanan biçimde sürdürülecektir.

1. 2006 yılında yapılan KPSS/1.e girmiş olan adaylar başvurularını bir başvuru merkezine gitmeksizin kendileri yapabilecekleri gibi bir başvuru merkezinden de yapabilirler. Başvurularını kendileri yapmak isteyen adaylar, Kılavuzu satın aldıktan sonra, 14-25 Mayıs 2007 tarihlerinde Kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek veya internet ortamından sınav ücretini (girecekleri oturum sayısının 1/2/3/4 olmasına göre 35/45/55/65 YTL) yatıracaklar ve sınav ücretini yatırdıktan en az iki iş günü sonra, 16-29 Mayıs 2007 tarihleri arasında internet bağlantısı olan ve yazıcısı bulunan bir bilgisayarı kullanarak başvuru işlemlerini başvuru merkezine gitmeksizin kendileri yapabileceklerdir.

Çizim-1'de gösterildiği gibi, 2006-KPSS/1.e girmiş olan adaylar başvuru sırasında internette ilgili alana T.C. Kimlik Numaraları ile 2006-KPSS/1.deki şifrelerini kullanarak girebileceklerdir.

Başvurularını başvuru merkezine yapmak isteyen adaylar banka işlemlerini tamamladıktan iki gün sonra randevu almak suretiyle başvuru hizmet bedeli olan 3,00 YTL.yi ödeyerek aşvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden yapabilirler.

2. 2006-KPSS/1.e girmemiş olan adayların 2007-KPSS'ye başvurmak için izleyecekleri yol Çizim-1'de yer almaktadır. Bu çizimde görüldüğü gibi, 2006-KPSS/1.e girmemiş olan adaylar Kılavuzu satın aldıkları başvuru merkezinden randevu alacaklar ve 14-25 Mayıs 2007 tarihlerinde Kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek veya internet ortamında sınav ücretini (girecekleri oturum sayısının 1/2/3/4 olmasına göre 35/45/55/65 YTL) yatıracaklardır. Bu adaylar sınav ücretini yatırdıktan en az iki iş günü sonra 16-29 Mayıs 2007 tarihleri arasında randevu aldıkları başvuru merkezine Kılavuzda belirtilen belgeler ve doldurdukları Aday Bilgi Formu ile (Çizim-1) birlikte gidecekler, başvurularını merkez görevlisiyle birlikte internette yapacaklar ve başvuru hizmet ücreti olarak 3,00 YTL ödeyeceklerdir. Kayıt bitiminde kendilerine verilecek olan şifreyi adayların saklamaları gerekir. Başvuru sırasında adayların fotoğraflarını başı açık ve kendilerini kolaylıkla tanıtabilecek şekilde bu merkezlerde çektirmeleri zorunludur.

2.3 ADAY BİLGİ FORMU
2007-KPSS Aday Bilgi Formu, aday bilgilerinin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu form, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, sınava ilişkin bilgiler ve iletişim bilgileri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bu bilgileri Aday Bilgi Formuna doğru ve eksiksiz yazmak adayın sorumluluğundadır. Aday Bilgi Formu adayların kendilerinde kalacaktır.

2.3.1 T.C. KİMLİK NUMARASI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu bilgi alanına 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik Numarasını yazacaklardır.

KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan tanıtım numarasını edinmek için ÖSYM İnternet sayfasındaki .Numara Edinme. başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Bilgi Formuna yazacaklardır.

2.3.2 SINAVIN HANGİ OTURUMUNA KATILACAĞI

Sınavın hangi oturumuna gireceğiniz, Aday Bilgi Formunun 14.alanına yazılacaktır. 2007-KPSS, 30 Haziran-01 Temmuz 2007 tarihlerinde, Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır (Bk. 3.1, 3.2 ve 3.7). Tüm adaylar, Cumartesi sabah oturumuna girmek ve sınavın birinci kısmı olan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar. Cumartesi sabah oturumundaki Yabancı Dil Testinin alınması isteğe bağlıdır. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, sınavın Cumartesi öğleden sonraki oturumuna da girmek zorundadırlar. Adayların Pazar günkü oturumlara girmeleri isteğe bağlıdır. Adaylar, Cumartesi sabah oturumu dışındaki oturumlardan hangilerine katılacaklarını bu alanda belirteceklerdir.

Adaylar işaretledikleri oturumlara göre bina ve salonlara atanacaklarından sınava girilecek oturum mutlaka işaretlenmeli, girilmeyecek oturumlar boş bırakılmalıdır.

Adayların, KPSS'nin hangi oturumuna gireceklerine karar vermeden önce bu Kılavuzun "3.2 SINAVDA UYGULANACAK TESTLER" bölümü ile Tablo-1 ve Tablo-2.yi dikkatle incelemeleri ve hangi puanlarının hesaplanmasını istiyorlarsa o puanlar için gerekli olan sınav oturumlarını belirlemeleri kendi yararlarına olacaktır. Başvuru yapıldıktan sonra oturum değişikliği yapılması mümkün değildir.

2.3.3 YABANCI DİL TESTİ
Yabancı Dil Testi, Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç bölümlüdür. Sınavda, adaylar bu bölümlerden sadece birini cevaplayacaklardır. Adaylar, Yabancı Dil Testini alacaklarsa, bu durumu Aday Bilgi Formunun 15. alanında sınava girecekleri yabancı dili işaretlemek suretiyle belirteceklerdir. Bu alanda işaretleme yapmayan adaylara Yabancı Dil Testi verilmeyecektir.

2.3.4 SINAV MERKEZLERİ
2007-KPSS'nin yapılacağı sınav merkezleri ve kodları, "2007 Kamu Personel Seçme Sınavı (A Grubu ve Öğretmenlik) Merkezleri ve Kodları" listesinde gösterilmiştir. Sınava gireceğiniz kenti bildirmek için Aday Bilgi Formunda "16. SINAV MERKEZLERİ" alanını bulunuz. Bu alanda "1. TERCİH" ve "2. TERCİH" başlıklarını taşıyan iki yer bulunmaktadır. Bu yerlere, sınava girmek istediğiniz sınav merkezlerinin adlarını ve kodlarını istek sıranıza göre yazınız. İkinci tercihin işlem görebilmesi için birinci tercihte gösterilen merkezden farklı bir merkez olması gerekmektedir. ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı merkezlere ek olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda sınava gireceğiniz yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. Sınava girmek istediği merkezlerin kodlarını yazmayan adaylar, herhangi bir sınav merkezine atanırlar. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle tercih ettiğiniz sınav merkezlerinin kodlarının doğru yazıldığını kontrol ediniz.

2.3.5 MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÜNİVERSİTE

Adaylar, mezun oldukları veya olacakları üniversitenin kodunu Tablo-3'ten bulacaklar ve bu kodu ilgili alana yazacaklardır.

2.3.6 MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMI

Adaylar mezun oldukları/olacakları lisans programının kodunu Tablo-4'ten bulacaklar ve bu programın/alanın kodunu ilgili alana yazacaklardır.

2.3.7 MEZUNİYET TARİHİ
Aday Bilgi Formunun doldurulduğu tarihte mezun durumda olmayan adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. Mezun durumda bulunan adaylar bu alana Aday Bilgi Formunun 12. alanda yazmış
oldukları lisans programından mezun oldukları tarihi yazacaklardır.

2.4 BAŞVURUDA ÖZEL DURUMLAR
Başvuru süresince hastalık, tutukluluk, yurtdışında bulunma (eğitim, tedavi vb.) sebebiyle bir başvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar başvuru süresi içinde yanda gösterilen belgeleri bir zarf içinde ÖSYM.ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler.

Belgeler:
? Son üç ay içinde cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf yapıştırılmış ve aday tarafından doldurulmuş olan 2007-KPSS Aday Bilgi Formu
? Hastalık, tutukluluk, yurtdışında bulunma vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge
? Öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge
? Fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) onaylı bir örneği
? Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu

2007-KPSS SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
Kodu KPSS Sınav Merkezi Kodu KPSS Sınav Merkezi Kodu KPSS Sınav Merkezi
010------Adana
020------Adıyaman
030------Afyonkarahisar
040------Ağrı
050------Amasya
061------Ankara-Altındağ-Mamak
062------Ankara-Çankaya
063------Ankara-Kuzey (Keçiören/ Yenimahalle/Etimesgut/Sincan)
070------Antalya
080------Artvin
090------Aydın
100------Balıkesir
110------Bilecik
120------Bingöl
130------Bitlis
140------Bolu
150------Burdur
160------Bursa
170------Çanakkale
180------Çankırı
190------Çorum
200------Denizli
210------Diyarbakır
220------Edirne
230------Elazığ
240------Erzincan
250------Erzurum
260------Eskişehir
270------Gaziantep
280------Giresun
290------Gümüşhane
300 ------Hakkari
310------Hatay . Antakya
320 ------Isparta
330------Mersin
341------İstanbul - Kadıköy
342------İstanbul - Üsküdar
343------İstanbul - Beyoğlu
344------İstanbul - Beyazıt
345------İstanbul - Avcılar
351----- -İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)
352----- -İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360------Kars
370------Kastamonu
380------Kayseri
390------Kırklareli
400------Kırşehir
410------Kocaeli - İzmit
420------Konya
430------Kütahya
440------Malatya
450------Manisa
460------Kahramanmaraş
470------Mardin
480------Muğla
490------Muş
500------Nevşehir
510------Niğde
520------Ordu
530 ----- Rize
540 ----- Sakarya - Adapazarı
550 ----- Samsun
560 ----- Siirt
570 ----- Sinop
580 ----- Sivas
590 ----- Tekirdağ
600 ----- Tokat
610 ----- Trabzon
620 ----- Tunceli
630 ----- Şanlıurfa
640 ----- Uşak
650 ----- Van
660 ----- Yozgat
670 ----- Zonguldak
680 ----- Aksaray
690 ----- Bayburt
700 ----- Karaman
710 ----- Kırıkkale
720 ----- Batman
730 ----- Şırnak
740 ----- Bartın
750 ----- Ardahan
760 ----- Iğdır
770 ----- Yalova
780 ----- Karabük
790 ----- Kilis
800 ----- Osmaniye
810 ----- Düzce
900 ---- Lefkoşa

2.5 BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Fotoğraf, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmemişse, Bu Kılavuzda belirtilen özel durumlar dışında, Aday Bilgi Formu aday tarafından ÖSYM'ye gönderilmişse, Başvurma koşulları sağlanmamışsa başvurular geçersiz sayılacaktır.

Aday Bilgi Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

2.6 SINAVDAN ÖNCE ADAYLARA GÖNDERİLECEK BELGELER

Sınava girilecek bina ve salonu gösteren fotoğraflı 2007-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi sınavdan önce başvurusu geçerli adayların adreslerine postalanacaktır. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi gönderilecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge gönderilmeyecektir.

3. S I N A V
3.1 SINAV OTURUMLARI
2007-KPSS Cumartesi ve Pazar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Cumartesi sabah oturumu hariç, bir oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kağıdı kullanılacaktır. Cumartesi sabah oturumunda, önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren soru kitapçığı verilecek, bu testlerin cevaplama süresi sonunda cevap kağıtları ve test
kitapçıkları toplandıktan sonra da Yabancı Dil Sınavına girecek adaylara Yabancı Dil Testi soru kitapçığı ve cevap kağıdı verilecektir. Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin cevaplandırılacağı birinci bölümün süresi iki saat (120 dakika), Yabancı Dil Testinin cevaplandırılacağı ikinci bölümün süresi bir saat (60 dakika); Cumartesi öğleden sonra oturumunun süresi ikibuçuk saat (150 dakika), Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumlarının süresi ise üçbuçuk saat (210 dakika) olacaktır.

3.2 SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

2007-KPSS'de oturumlara göre uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda, adaylar, cevaplarını cevap kağıdında,
ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kağıdı yerine soru kitapçıklarına yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 2007-KPSS'de kullanılacak soru kitapçıkları dört farklı türde basılacaktır. Dört tür soru kitapçığında da sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle basılı olacaktır.

Sınavda Uygulanacak Testler

Cumartesi /Cumartesi /Pazar /Pazar
Sabah /Öğleden Sonra/ Sabah /Öğleden Sonra

Genel Yetenek/ Eğitim Bilimleri /Hukuk/ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Genel Kültür/.........../ İktisat/ Ekonometri
Yabancı Dil/ ........./İşletme/ İstatistik
............../............../Maliye/ Kamu Yönetimi
............../............../Muhasebe/ Uluslararası İlişkiler

3.3 SINAVIN KAPSAMI
Sınavda uygulanacak testlerin kapsamları Tablo-1.de gösterilmiştir.

TABLO-1
KPSS.DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI

Genel Yetenek
Yaklaşık Ağırlığı Yaklaşık Ağırlığı
1) Türkçe %50 2) Matematik %50
a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10
b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma %10
c) Anlatım özellikleri %5 c) Problem çözme %20
d) Okuduğunu anlama %30 d) Temel geometri bilgilerinden yararlanma %5
e) Tablo, grafik okuma ve yorumlama %5
Genel Kültür
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %40 3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15
a) III. Selim.den itibaren Türk inkılabını a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku,
hazırlayan etkenler %5 devletler umumi ve özel hukuku %5
b) Ulusal Kurtuluş Savaşı %10 b) Anayasa %5
c) Atatürk ilke ve inkılapları %15 c) İdare %5
d) Atatürk dönemi: iç olaylar 4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve
ve dış politika %10 Güncel Sosyoekonomik Konular %5
2) Türkiye Coğrafyası %30 5) Türk Kültür ve Medeniyetleri %10
a) Türkiye.nin fiziki özellikleri %5 a) Selçuklular ve önceki dönem %5
b) Türkiye.nin beşeri özellikleri %5 b) Osmanlılar dönemi %5
c) Türkiye.nin ekonomik özellikleri %20

Yabancı Dil
Almanca, Fransızca, İngilizce
1) Sözcük Bilgisi %10 3) Çeviri %20
2) Dil Bilgisi %20 4) Okuduğunu Anlama %50

Eğitim Bilimleri
1) Eğitim Psikolojisi %50 2) Program Geliştirme ve Öğretim %35
a) Gelişim psikolojisi %10 a) Program geliştirme %10
b) Öğrenme psikolojisi %25 b) Öğretim metotları %25
c) Ölçme ve değerlendirme %15 3) Rehberlik %15

Hukuk
1) Anayasa Hukuku %10 5) Borçlar Hukuku %15
2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15 6) Ticaret Hukuku %15
3) Ceza Hukuku %15 7) İcra ve İflas Hukuku %15
4) Medeni Hukuk %15

İktisat
1) İktisadi Doktrinler Tarihi %5 5) Uluslararası İktisat %5
2) Mikro İktisat %30 6) Kalkınma-Büyüme %5
3) Makro İktisat %30 7) Türkiye Ekonomisi %5
4) Para-Banka-Kredi %20

İşletme
1) Temel Kavramlar %10 4) Pazarlama Yönetimi %20
2) İşletme Yönetimi %25 5) Finansal Yönetim %20
3) Üretim Yönetimi %25

Maliye
Yaklaşık Ağırlığı Yaklaşık Ağırlığı
1) Maliye Teorisi %10 5) Bütçe %15
2) Kamu Gelirleri %15 6) Vergi Hukuku %15
3) Kamu Giderleri %15 7) Maliye Politikası %15
4) Kamu Borçları %15

Muhasebe
1) Genel Muhasebe %70 3) Ticari Aritmetik %10
2) Mali Tablolar Analizi %15 4) İhtisas Muhasebesi %5

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %45 2) Çalışma Ekonomisi %45
a) İş hukuku %20 3) Yönetim ve Çalışma Psikolojisi %5
b) Sosyal güvenlik hukuku %25 4) Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi %5

Ekonometri
1) Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler%15 4) İçsel Bağıntı Sorunu %15
2) Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve 5) Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları %10
İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, 6) Tanımlama Sorunu ve Gecikmesi
Hipotez Testleri %15 Dağıtılmış Değişkenler %10
3) Kukla Değişkenler ve Bağımlı 7) Eşanlı Denklem Sistemleri %15
Değişkenin Öngörüsü %10 8) Zaman Serisi Modellemesi %10

İstatistik
1) Olasılık- Matematiksel İstatistik %15 7) Deney Tasarımı %5
2) Yöneylem Araştırması 8) Örnekleme (Araştırma Teknikleri,
(Karar ve Oyunlar Kuramı dahil) %10 Anket Düzenleme dahil) %10
3) Çok Değişkenli Analizler %10 9) Sayısal Çözümleme %5
4) Parametrik Olmayan Testler %5 10) Doğrusal Cebir %10
5) Uygulamalı İstatistik %15 11) Regresyon Analizi %10
6) Zaman Serileri %5

Kamu Yönetimi
1) Siyaset Bilimi %15 6) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15
2) Anayasa %15 7) Sosyoloji %5
3) Hukuk %10 8) Türk Siyasal Hayatı (Osmanlıdan Günümüze

4) Yönetim Bilimleri %15 Siyasal Olaylar) %10
5) Yönetim Hukuku %15


Uluslararası İlişkiler
1) Uluslararası İlişkiler Teorisi %35 3) Siyasi Tarih %30
2) Uluslararası Hukuk %35

3.4 SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2007-KPSS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu belgenin üzerinde, adayın kimlik bilgileri ile sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır. 2007-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya faksı ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar girdikleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini Salon Başkanına teslim etmek zorundadırlar. Bu belge olmadan sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile başka bir oturuma girmek mümkün değildir.

b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sınava girebilmek için 2007-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) gerekmektedir. c) BİR FOTOĞRAF: Sınavda salon görevlileri, 2007-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik
Belgenizdeki fotoğrafın sizi tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri sizden, sizi kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan kurallara uygun olarak çekilmiş bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır. Sınava girerken yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir:
En az iki adet koyu siyah ve yumuşak (B2, B1 ya da HB) kurşunkalem, yumuşak, leke bırakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtıraş
Sınava gireceği her oturum için 2007-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Aday başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Bu kurala uymayan adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların sınav binasına cep telefonu ile girmeleri yasaktır. Bu nedenle adayların sınava gelirken cep telefonlarını yanlarında bulundurmamaları gerekir.

3.5 SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme
işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için
adayların, sınavın başlama zamanından
45 dakika önce sınava girecekleri binanın
kapısında hazır bulunmaları zorunludur.
Adayların oturacakları yerleri saptamak,
gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini
değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir.
Gerekli kimlik kontrolleri, 2007-KPSS'nin ilgili
oturumuna ait Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi
ile Özel Kimlik Belgesi kullanılarak yapılacak,
fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri kimlik
kontrolünden sonra salondaki görevliler
tarafından toplanacaktır. Salona yerleştirme
işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı
sınavda uygulanacak kuralları adaylara
okuyacak ve ilgili oturumda cevaplanacak test
için kullanılacak cevap kağıtlarını
dağıttıracaktır. Cevap kağıtlarındaki gerekli
yerler adaylarca doldurulduktan sonra, ilgili
oturuma ait soru kitapçıkları da dağıtılacak,
adaya verilen soru kitapçığı üzerinde basılı
olan kitapçık türü, cevap kağıdı üzerindeki ilgili
alana adaylar tarafından işaretlenecek,
görevliler tarafından paraflanarak
onaylanacaktır. Soru kitapçığı türü
belirtilmeyen cevap kağıtlarının
değerlendirilmesi mümkün olamayacağından,
bu alanı boş bırakan adayın sınavı geçersiz
sayılacaktır. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmış
olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdıktan
sonra sınav başlatılacaktır. İlgili oturum için
verilen cevaplama süresi sonunda soru
kitapçıkları ve cevap kağıtları toplanacak ve
salon görevlileri tarafından koruma altına
alınarak hemen paketlenecektir.
Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek
ve Genel Kültür Testlerinin süresi bittikten
sonra soru kitapçıkları ve cevap kağıtları
toplanacak ve koruma altına alınarak
paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde
açılmayacaktır. Yabancı Dil Testi uygulanan
salonlarda bu teste geçilirken ara
verilmeyecek, bu teste ait cevap kağıdı
dağıtılacak, cevap kağıdı ile ilgili işlemler
bittikten sonra Yabancı Dil Testi soru kitapçığı
verilecektir. Adaylar, soru kitapçığının türünü
ve hangi Yabancı Dil Testini cevapladıklarını
Yabancı Dil Cevap Kağıdı üzerinde ayrılan
yerlere işaretleyeceklerdir. Soru kitapçığı
üzerindeki bilgiler doldurulduktan sonra sınavın
bu bölümü başlatılacaktır.
11
3.6 SINAVDA UYULMASI
GEREKEN KURALLAR
Adayların sınava,
cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi vb. araçlarla,
cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında
fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
silah ve benzeri teçhizatla
girmeleri; sınav süresince,
birbirleriyle konuşmaları, kopya
çekmeleri veya çekilmesine yardımcı
olmaları,
salondaki görevlilere soru sormaları,
müsvette kağıdı kullanmaları veya
cevaplarını başka bir kağıda yazmaları,
birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp
vermeleri,
hesap makinesi, sözlük, sözlük işlevi
olan elektronik aygıt vb. yardımcı araçlar
kullanmaları,
sınav salonunda sigara, pipo, puro vb.
içmeleri,
başkalarını rahatsız edecek şekilde bir
şeyler yiyip içmeleri ve
sınav düzenini bozacak başka
davranışlarda bulunmaları
sınav kurallarına aykırıdır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir.
Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların
sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir.
Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini
dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol
açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı
davranışlarda bulunanlara uyarıda
bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu
gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav
görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak
ve sınavları ÖSYM.ce geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların
dağılımları bilgiişlem yöntemleriyle incelenecektir.
Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM
tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu
kopya eyleminde bulunulduğu sonucuna varılan
salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen
adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal
edilecektir. Bu nedenle adayların, kopya
girişiminde bulunmamaları ve başkalarının
kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için
cevap kağıtlarını başkalarının göremeyeceği
şekilde saklamaları gerekir.
Sınavın her oturumunun bitiminde adayların
kullandığı soru kitapçığı ile cevap kağıdı,
salondaki görevliler tarafından toplanacaktır.
Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla
bir adaya ait soru kitapçığı veya cevap
kâğıdından herhangi birini almayı unutabilir.
Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli
uyarıda bulunmalı ve yukarıda sayılan
belgelerinin eksiksiz teslim alınmasını
sağlamalıdır.
ÖSYM.de her salona ait sınav evrakı paketi,
görevli ekipler tarafından tek tek açılır, paketin
içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve
eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu
inceleme sırasında belgesi eksik çıkan
adayların sınavları geçersiz sayılır.
3.7 P U A N L A M A
3.7.1 Sınavda yer alan her test kendi içinde
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte,
örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap
sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri
çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu
puanların ortalama ve standart sapmaları
kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı
bulunmayan adaylar bu test için yapılacak
hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara
bu test için standart puan
hesaplanmayacaktır.
3.7.2 Tablo-1.deki testlerden elde edilen
standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak
olan KPSS puan türleri Tablo-2.de gösterilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri
arasından seçecekleri KPSS puanlarını
kullanacaklardır.
Tablo-2.de gösterilen ağırlıklara göre,
testlerden elde edilen standart puanlar
kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP)
hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir
ASP.nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz
konusu ASP.nin hesaplanmasına giren
testlerin her birinden standart puanı olması
gerekir.
Adayların ASP.leri kullanılarak KPSS
puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının
hesaplanmasında aşağıdaki formül
kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü
için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde
edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları,
adayları, A Grubu Kadrolar için giriş
sınavlarına KPSS puanlarına göre
çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan
kamu kurum ve kuruluşları atamalarda
doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

12

30 [ 2 (ASP . X ) . S]
KPSS Puanı = 70 +
[2 ( B . X )] . S
Kısaltmalar
KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklı standart puan
X : ASP dağılımının ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP
DİKKAT: KPSS puanının hesaplanmasında
yer alan testlerden herhangi birine hiç
cevap vermemiş olan adayların sözü edilen
KPSS puanı hesaplanmayacaktır. Adayların
bu durumu bilerek hesaplanmasını
istedikleri KPSS puanı (Tablo-2) için gerekli
olan testlere doğru veya yanlış en az bir
cevap vermeleri uygun olacaktır.

3.8 SINAV SONUÇLARININ
BİLDİRİLMESİ
2007-KPSS sonuçları, adayların adreslerine
Sınav Sonuç Belgesiyle bildirilecektir. Bu
belgede adayların testlere verdikleri doğru ve
yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer
alacaktır. Adaylar ayrıca, sınav sonuçlarını
internet yoluyla da öğrenebileceklerdir.
4. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK
DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve
kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak
teşkil etmeyecektir.
Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar
ile başvuru sırasında verdiği bilgiler yüzünden
yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu
durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için
öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar,
yerleştirmeden doğan tüm haklarını
kaybedeceklerdir.

13
2007-KPSS
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ *

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına,
06538 ANKARA

Aşağıda yazdığım dileğim ile ilgili işlemin yapılmasını arz ederim. ....... / ...... / ...........

T.C. Kimlik Numarası: Saygılarımla,
(İmza)

Adı, soyadı : ...............................................................
Baba adı : ...................................................................
Doğum tarihi : ....... / ....... / ...........
Telefon alan kodu: ..................... Tel: .................................
Varsa cep tel : ............................................
Adres : .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Dileğim: ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
* Dilekçenizin işleme konabilmesi için sorununuzu açıkça belirtmeniz gerekir.14
2007 Kamu Personel Seçme Sınavı İle İlgili Genel Bilgiler


30 Haziran 2007Cumartesi Sabah Oturumu Saat 9:30

* Lisans (Dört ve daha fazla yıllık
yükseköğretim programları)-------------------------- Genel Yetenek ve
Genel Kültür Testleri ------ Zorunlu

Yabancı Dil Testi ----------- İsteğe
bağlı30 Haziran 2007 Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Saat 14:30
* Öğretmen adayları ------------------------------------- Eğitim Bilimleri Testi------- Zorunlu01 Temmuz 2007 Pazar Sabah Oturumu Saat 9:30
* Lisans------------------------------------------------------ Hukuk, İktisat, İşletme,
Maliye, Muhasebe
Testleri------------------------ İsteğe
bağlı01 Temmuz 2007Pazar Öğleden Sonra Oturumu Saat 14:30
* Lisans ------------------------------------------------ Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri,
Ekonometri, İstatistik,
Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler
Testleri --------------------- İsteğe
bağlı

152007-KPSS SINAV ÜCRETİ YATIRILABİLECEK BANKALAR


Adayların başvuru sırasında ödemeleri gereken ücreti yatırırken banka görevlisine
KPSS ile ilgili olarak geldiğini ve T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile kaç YTL
yatıracaklarını söylemeleri yeterlidir. Bankanın internet şubesi aracılığı ile para
yatıracak adaylar ise bu işlemi ilgili bankanın internet adresindeki yönlendirmeye göre
yapacaklardır.

Şubeden ücret yatırılabilecek bankalar
T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri
T. Vakıflar Bankasının tüm şubeleri
T. Halk Bankasının tüm şubeleri
Yapı ve Kredi Bankasının tüm şubeleriİnternet ortamından ücret yatırılabilecek bankalar

Garanti Bankası
T. Vakıflar Bankası
T. Halk Bankası


Sınav Sonuç Belgesi çıkartmak ve sınav sonucunun incelenmesi için gerekli
ücretin yatırılacağı banka hesap numarası

T.C. Ziraat Bankası
Ankara Güvenevler Şubesi
Hesap No: 6032068-5001 Ankara


Sınav ücreti kesinlikle ATM veya diğer bir havale yoluyla
gönderilmeyecektir.
16


TABLO-2. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI SONUÇLARINA GÖRE HESAPLANACAK OLAN KPSS PUAN TÜRLERİ

TABLO-3. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK ÜNİVERSİTELER

TABLO-4. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI

2007 KPSS (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) ADAY BİLGİ FORMU

2007-KPSS'YE KATILACAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİKKATİNE!

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 2007-2 atama döneminde (Ağustos-2007) 10.000 kadrolu, 20.000 sözleşmeli olmak üzere toplam 30.000 öğretmen ataması gerçekleştirilecektir.

Eğitim kurumlarımızda oluşacak öğretmen ihtiyacı belirlenerek, atama yapılacak alanlar, kontenjanları, taban puanları, atama takvimi, başvuru ve onay süreci, genel ve özel şartlar gibi bilgiler 2007 yılının Ağustos ayının ilk haftalarında Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr (memurlar.net'in notu: aynı gün memurlar.net'te) adresinde yayınlanacak olan 2007-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'nda belirtilecektir.

ÖSYM'ce düzenlenecek sınava başvurular 14-29 Mayıs 2007 tarihleri arasında 2007 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (2007-KPSS) KILAVUZU hükümlerine göre alınacak ve sınav 30 Haziran-01 Temmuz 2007 tarihlerinde uygulanacaktır. Söz konusu Kılavuzda geçmiş yıllarda olduğu gibi Bakanlığımıza ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Ancak, aşağıda belirtilen açıklamalar ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinde de yayınlanmaktadır.

2007-2 atama döneminde (Ağustos) öğretmenlik için başvuru yapacak adaylardan KPSSP10'a katılma ve başarılı olma şartı aranacaktır. Sınava katılacaklar için önemli olan açıklamalar ile özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

İlgililere önemle duyurulur.

11 Mayıs 2007

Personel Genel Müdürlüğü

AÇIKLAMALAR

1. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon eğitimi olmayanların, Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı'nın 7 ve 8'inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleri ile sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atamalarından sonra gelmek şartıyla; Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamayanların, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)'nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine başvuracağı alanın minimum taban puanı da esas alınarak başvuruları kabul edilecektir.

2. Aynı alana atanacakların KPSS'den alınan KPSSP10 puan üstünlüğü esas alınır. Puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri testindeki doğru cevap, bunun da eşit olması durumunda bütün testlerdeki toplam doğru cevap sayısı fazla olana, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurasına başvurulur.

3. Hizmet yükümlülüğü bulunan adayların başka bir kuruma başvurmaları hâlinde bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemiş olması gerekir.

4. Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararı'nın geçici 2'nci maddesine göre; Karar eki Çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarından mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk oldukları yüksek öğretim programı mezunları gibi değerlendirileceklerinden başvuruları alınacaktır. Ancak, bu kapsamda olanlar alanlarının ve adlarının değiştiğini okullarından alacakları belgeyle belgelendireceklerdir.

5. Talim ve Terbiye Kurulunun 24/01/2006 tarihli 8 nolu Ek Karar'ın geçici 7'nci maddesine göre; lisans öğrenimi üzerine Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar, lisans döneminde aldıkları kredinin en az %30'u kadar krediyi Tezsiz Yüksek Lisans Programında Bilgisayar alanına ait derslerden aldıklarını belgelendirmeleri hâlinde Karar eki Esaslar ve Çizelgede belirtilen Bilgisayar alanına atanabileceklerin atanmalarından sonra gelmek üzere 2007 yılı atama dönemiyle sınırlı olmak üzere Bilgisayar alanına başvurabileceklerdir.

6. 21/05/1999 tarih ve 99-64 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato Kararı'ndan önce Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna kayıt yaptırıp mezun olanların, söz konusu Senato Kararı doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı ile eşdeğer sayılarak Beden Eğitimi Öğretmenliğine başvuruları kabul edilecektir.

7. KPSS sonuç belgesinde yer alan KPSSP10 puanı, atamaya esas olan alan ve mezun olunan yüksek öğretim programı bilgileri Öğretmenlik İçin Elektronik Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacağından, ilgililerin mağdur olmamaları için KPSS başvurusunda gerçek durumlarını gösteren bilgileri beyan etmeleri gerekmektedir.

8. Pedagojik Formasyon aranacaklarda; ?Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans?, Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde yurt içinde açılan ?Pedagojik Formasyon? ve 33 kredilik ?İlköğretim Sınıf Öğretmenliği? Sertifika Programlarından herhangi birini başarı ile tamamlayanlar. Bu kapsamda açılmayan yurt dışındaki üniversitelerden (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil) alınan pedagojik formasyon belgeleri geçerli değildir.

9. İngilizce alanına, yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı kapsamındaki ek Çizelgede yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar ile ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlardan mezun olup ?Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)?'nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar başvurabileceklerdir.

İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını tamamlamış olma koşulu aranmaksızın Almanca ve Fransızca Öğretmenliği bölümleri ile Almanca ve Fransızca bölümlerinden mezun olup Bakanlıkça veya Bakanlık ile YÖK işbirliği ile açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarıyla tamamlayanlar en az 40 kredilik İngilizce eğitimi aldığını belgelendireceklerdir.

ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan koşulları taşımakla birlikte (*):

1) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararında belirlenen ve alanlar itibarıyla hizalarında gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olmak,

2) Sağlık durumunun Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son altı aylık süre içinde alınacak ?Öğretmen olur.? kayıtlı sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,

3) Öğretmenlik için yapılacak başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,

4) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede ceza almamış olmak,

5) Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden öğretmenlik için son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,

6) Yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar açısından Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı'nda belirtilen yükseköğretim kurumlarının aynı alana denkliği Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olmak,

7) ?Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans?, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan 21 kredilik ?Pedagojik Formasyon?, 33 kredilik ?İlköğretim Sınıf Öğretmenliği? ve İngilizce Öğretmenliği için 31 kredilik ?İngilizce Öğretmenliği Sertifikası? Programlarından herhangi birini başarı ile tamamlamış olmak (Eğitim Fakültesi mezunlarından aranmaz),

8) Öğretmenlik başvurusu yaptığı alanla ilgili bir yüksek öğretim programından mezun ya da başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olmak (Lisans öğreniminin ara sınıflarında girilen sınav sonuçları geçersizdir),

9) ÖSYM'ce yapılacak KPSSP10 ile Bakanlıkça yapılacak olan Alan Seçme Sınavı'nda atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak,

10) Askerlik yükümlüsü olanlara başvuruları esnasında, elektronik başvuru formunda yer alan, ?Askerlik hizmetimi yaptım.?, ?Askerlik hizmetimi yapmaktayım.?, ?Askerlik hizmetinden muafım.? ya da ?Askerlik hizmetim tecil edilmiştir.? seçeneklerinden birini işaretleyerek beyan etmek ve atanması durumunda beyan ettiği seçeneği belgelendirmek,

şartları aranır.

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz.

Bu Habere Tepkiniz