1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ek Ders Ücretleri Ödemelerine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığının Görüşleri- 2

Milli Eğitim Bakanlığı kamuyu etkileyebilecek kararlar ve görüşler veren diğer kamu kurumlarına örnek olması gereken önemli bir projeye imza attı. Bu çerçevede, Bakanlık "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasları" çerçevesinde bugüne kadar verdiği görüşleri internet ortamından yayımlandı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin verdiği görüşlerdeki uygulama birlikteliği sağlamak ve bazı konuların birden fazla kez sorulmasını önlemek amacıyla yayımlanan görüşlerin ikinci bölümü için tıklayın. (Bu bölümde; 11, 12, 13, 16, 18, 21, 23, 24 ve 25. maddelere ilişkin görüşler yer almaktadır)
29 Haziran 2004 00:00
Yazdır

MADDE 11- Ders dışı hazırlık ve planlama görevi ücretinin hesaplanmasında, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adıyla yapılan ek ders görevlerinin de dikkate alınıp alınmayacağı hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların değişik 6 ncı maddesinde; okulöncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç, örgün eğitim kurumlarında sınıf ve şube sorumluluğu verilen öğretmenlerin, bu sınıf ve şubedeki öğrencilerin, sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevinden sayılmıştır.

Bu nedenle, öğretmenlere aylık ve ücret karşılığı okuttukları ders saati sayısı toplamına göre ödenen ders dışı hazırlık ve planlama görevi ücretinin hesabında, ek ders görevinden sayılan söz konusu sürelerin de dikkate alınması gerekmektedir.


MADDE 11- Ek ders ücretlerinin haftalık hesaplanıp ay sonunda ödenmesi ve bazı haftaların bir sonraki aya taşması karşısında, bu haftalarda öğretmenlere ödenecek ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabı hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 11 inci maddesinde; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmenlere, okuttukları dersler ve görevli bulundukları okulların özellikleri itibariyle haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ders saati miktarına göre ne miktarda ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiştir.

Ancak, içinde bulunulan ayın son haftasının bazı çalışma günlerinin bir sonraki aya taşması halinde, o haftaya ilişkin ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hangi ay içinde ödeneceği hususunda bir açıklık bulunmamaktadır.

Öğretmenlerimizin ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretlerinin ödenmesinde, iller, hatta okullar arasında görülen farklı uygulamaların giderilmesi bakımından; içinde bulunulan ayın son haftasının bazı çalışma günlerinin bir sonraki aya taşması halinde, o haftaya ilişkin ders dışı hazırlık ve planlama göreve karşılığı ek ders ücretinin, bir sonraki ayın ilk haftasını oluşturan günlerle birlikte değerlendirilerek o ay içinde ödenmesi uygun görülmektedir.

Konuyu somut bir örnekle açıklamak gerekirse; Mayıs 2004 ayının son haftasının bir gününün (31 Mayıs Pazartesi), Haziran ayının ilk haftasına taşması nedeniyle bu güne ilişkin dersler, Haziran ayının ilk haftasını oluşturan günlerle birlikte değerlendirilerek hesabedilecek ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti Haziran ayının ek ders ücreti içinde ödenecektir.


MADDE 11- Bölüm ve atölye şefliği görevini yürüten öğretmenlerin ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretlerinin hesabında bölüm ve atölye şefliği için öngörülen ek ders saatlerinin de dikkate alınıp alınamayacağın hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinde; atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, atölye ve laboratuvarlardaki çalışmaların planlaması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saatinin ek ders görevinden sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, öğretmenlere aylık ve ücret karşılığı okuttukları ders saati toplamına göre ödenen ders dışı hazırlık ve planlama görevi ücretinin hesabında, ek ders görevinden sayılan söz konusu sürelerin de dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 11- İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesinde tek yönetime bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyeti sürdürüldüğünden bahisle, kadroları imam hatip lisesinde olup anadolu imam hatip lisesinde görevli yöneticiler ile ders okutan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ne şekilde ödeneceği hakkında.

Bakanlığımızın 16/6/1999 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03.4-1491/48872 (1999/50) sayılı Genelgesinde de belirtildiği gibi, birden fazla kurumun aynı bünyede oluşturulduğu okul ve kurumlarda görevli yöneticilere yapılacak ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödemelerinde; yöneticilerin görev yaptığı kısımlara bakılmaksızın en fazla ek ders ücreti ödenmesini gerektiren özelliğin dikkate alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların değişik 11 inci maddesinin (c/1) bendinde; her türdeki anadolu ve fen liselerinin; yabancı dil dersi ve yabancı dil dersi dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlerine ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı olarak aylık ve ücret karşılığı zorunlu okuttukları her 2 saat için 1 saat daha ek ders ücreti ödeneceği, (d) bendinde ise; bu ücretin belirlenmesinde yabancı dil ağırlıklı öğretim yapan liselerin yabancı dil ağırlıklı öğretim yapılan sınıflarını okutan yabancı dil dersi öğretmenlerinin de anadolu lisesi yabancı dil dersi öğretmenleri gibi değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, kadroları diğer okul ve kurumlarda olmakla birlikte aylık veya ücret karşılığı zorunlu ek ders görevlerinin tamamını veya bir kısmını yabancı dil ağırlıklı öğretim yapan liselerin yabancı dil ağırlıklı öğretim yapan sınıflarını okutarak yerine getiren yabancı dil dersi öğretmenlerinin, bu kapsamda aylık ve ücret karşılığı zorunlu okuttukları derslerin her 2 saatine bir saat, bu statüde olmayan okullar ile yabancı dil ağırlıklı öğretim yapan liselerde yabancı dil dışında aylık ve ücret karşılığı okuttukları derslerin ise her 10 saatine bir saat daha ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi, ancak, ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücretinin hiçbir şekilde haftada 10 saati geçmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 11- Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde görevli yöneticilerin ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin, tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasınaİlişkin Yönergenin 7 nci maddesinde; ?Mesleki ve teknik eğitimi daha ileri boyutlara taşımak ve daha çok insanımızın bu eğitimden yararlanmasına olanak sağlamak üzere örgün ve yaygın okul ve kurum müdürlüklerince; çevrenin mesleki ve teknik eğitim ihtiyacı, fiziki kapasite, öğrenci-kursiyer potansiyeli, çevre koşulları, öğretmen durumu, araç-gereç ve donatım girdileri ile bu kapsamda yapılacak faaliyetin içeriği ve benzeri hususlar dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre okul ve kurumun Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınması, ağustos ayının ilk haftası içinde milli eğitim müdürlüklerine teklif edilir.

Bu süre içerisinde teklifte bulunmayan okul veya kurumlar, Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulanması kapsamında bir faaliyeti gerçekleştirmeyi planlamaları durumunda, faaliyetin başlangıcından en az bir ay önce milli eğitim müdürlüklerine teklifte bulunurlar. Bu teklifler, il milli eğitim müdürlerince İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun görüşüne sunulur. Bu Kurulca, birinci paragrafta belirtilen hususlar dikkate alınarak teklif edilen okul veya kurumun Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınıp alınmayacağı yönünde tavsiye kararı alınır.

İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunca alınan tavsiye kararı Valinin onayı ile yürürlüğekonulur ve bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen faaliyetin türüne göre fiilen yapıldığı sürece yürürlükte kalır.? denilmektedir.

Bu bakımdan, herhangi bir mesleki teknik öğretim kurumunun tam gün tam yıl eğitim kapsamına alınması, anılan Yönergenin yukarıda sözü edilen 7 nci maddesinde belirtilen koşulların oluşması halinde, ilgili okul veya kurum müdürünün teklifi ve valinin onayı ile mümkün olabilmektedir.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 11 inci maddesinin (a/1) bendinde; tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurumların müdür ve müdür başyardımcılarına ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak haftada 15 saat daha öğretim yılı süresince ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde görevli yöneticilerin, söz konusu kurumun Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınmış olmasıve bu kapsamdaki faaliyetin fiilen yapılması koşuluyla, anılan Esasların 11 inci maddesinin (a/1) bendine göre ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün görülmektedir.


MADDE 11- Anadolu liselerinde yabancı dil dersi dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlere, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin ne şekilde ödeneceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 11 inci maddesinin (c/1) bendinde; her türdeki anadolu ve fen liselerinin yabancı dil dersi ve yabancı dil dersi dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlerine, aylık ve zorunlu ücret karşılığı okuttukları her 2 saat için 1 saat, (c/3) bendinde ise; diğer genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 7 saat için 1 saat daha öğretim yılı süresince ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, yabancı dil dersi dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenler ile bu dersleri Türkçe okutan öğretmenlere ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı olan ek ders ücretinin farklı ödenmesinde esas alınan unsur, söz konusu derslerin yabancı dille veya Türkçe okutulmasıdır.

Bu nedenle, her türdeki anadolu ve fen liselerinde yabancı dil dersi dışındaki dersleri fiilen yabancı dille okutan öğretmenlere, atama kararnamelerine ve kadrolarının bu okullarda olup olmadığına bakılmaksızın aylık ve zorunlu ücret karşılığı okuttukları her 2 saat ders için 1 saat, bu dersleri Türkçe okutan öğretmenlere ise aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 7 saat ders için 1 saat daha ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.


MADDE 11- Anadolu teknik ve anadolu meslek-teknik lise ve endüstri meslek lisesinde rehber öğretmen olarak görev yapan ve atama kararnamesinde ?....Endüstri Meslek Lisesi Rehber Öğretmeni? ifadesi bulunan bir öğretmenin, anadolu lisesi öğrencilerine de hizmet vermesi karşısında ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 11 inci maddesinin (c/4) bendinde; ?Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlere, ders niteliğinde yönetim görevi ile ek ders görevi dışında ?Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi' karşılığı olarak haftada, her türdeki anadolu ve fen liselerinin, rehber öğretmenlerine 3 saat daha öğretim yılı süresince ek ders ücreti ödenir.? hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle ilgilinin, söz konusu okulun anadolu lisesi kısmındaki öğrencilere de hizmet verdiği ve ek ders ücretlerinin fiilen yapılan görevler karşılığında ödendiği dikkate alınarak, anılan esasların yukarıda sözü edilen maddesi gereğince haftada 3 saat ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 11- İlköğretim okullarında görevli öğretmenlere, öğretim yılı başında vesonunda yaptıkları mesleki çalışma sürelerinde, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti, öğretmenlere, aylık ve ücret karşılığı okuttukları ders saati sayısına bağlı olarak ödenmektedir. Bu nedenle ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin, öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları mesleki çalışma sürelerinde fiilen ders görevleri bulunmadığından, bu sürelerde ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 11- Tam gün tam yıl eğitim kapsamında olmayan ve yatılılık ile pansiyonluluk durumu da bulunmayan çok programlı liselerin müdür ve müdür başyardımcılarına, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin ne şekilde ödeneceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 11 inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendinde; müdür ve müdür başyardımcılarına; tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurumlarda haftada 15 saat, yatılı ve pansiyonlu okullar, her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, kız ve erkek teknik öğretim okul ve kurumları ile özel eğitim okul ve kurumlarında haftada 10 saat, diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 5 saat daha öğretim yılı süresince ders dışı hazırlık ve planlama görevi ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, tam gün tam yıl eğitim kapsamında olmaması, yatılılık ve pansiyonluluğun da bulunmaması halinde diğer örgün eğitim kurumları kapsamında değerlendirilmesi gereken çok programlı liselerin müdür ve müdür başyardımcılara, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak haftada 5 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.


MADDE 11- Kadrolarının bulunduğu okullar dışında ders okutmak üzere geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, ders dışı hazırlık ve planlama görevleri karşılığı ek ders ücretlerinin ne şekilde hesaplanacağı hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 11 inci maddesinde; öğretmenlerin aylık ve ücret karşılığı okuttukları ders miktarına bağlı olarak ne miktarda ek ders ücreti ödeneceği, görev yaptıkları okulların özelliğine ve branşlarına göre farklı miktarda belirlenmiştir.

Bu çerçevede, mükerrer ödemelerin önlenmesi bakımından ek ders ücretlerinin öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu kurum tarafından ödenmesi gerektiğinden, kadrolarının bulunduğu okul veya kurum dışında ders okutmak üzere görevlendirilen öğretmenlerin ders dışı hazırlık ve planlama görevleri karşılığı ek ders ücretlerinin; diğer okul ve kurumlarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ders miktarı toplamının kadrolarının bulunduğu kuruma bildirilmesi ve bu kurumca söz konusu Esasların 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde okulların özelliğine ve branşlarına göre haftada okuttukları toplam ders miktarı üzerinden belirlenerek ödenmesi gerekmektedir.


MADDE 11- Anadolu lisesinde görevli olup Matematik dersini Türkçe okutan bir öğretmenin, ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı ek ders ücretinden ne şekilde yararlandırılacağı hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 11 inci maddesinin (c/1) bendinde; her türdeki anadolu ve fen liselerinin yabancı dil dersi ve yabancı dil dersi dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlerine, aylık ve zorunlu ücret karşılığı okuttukları her 2 saat için 1 saat, (c/3) bendinde ise; bu okulların diğer genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerine aylık ve ücretle okuttukları her 7 saat için 1 saat daha öğretim yılı süresince ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda belirtilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanma bakımından (c/1) bendi kapsamında değerlendirilmenin temel koşulu yabancı dil dersi dışındaki derslerin mutlaka yabancı dille okutulmasıdır.

Bu itibarla, Matematik dersini Türkçe okutan bir öğretmenin ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı ek ders ücretinin söz konusu Esasların 11 inci maddesinin (c/1) bendi kapsamında belirlenmesi mümkün olmayıp, aynı maddenin (c/3) bendi kapsamında belirlenmesi gerekmektedir.


MADDE 11- Yıllık ünite veya günlük planlarını yapmayan öğretmenlerin ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretlerinin kesilip kesilemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 23 üncü maddesinde; ?Bu Esaslar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Esaslarla belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ödemelerde tahakkuk ve ita amirleri müteselsilen sorumludur.

Yapılan inceleme sonucundan fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır ve kamu davası açılması yolunda işlem yapılır.? hükmüne yer verilmiştir.

Ek ders ücretlerinin geri alınmasının, ek ders ücreti ödenmesini gerektiren halin tümüyle oluşmamış bulunmasına bağlı olduğu dikkate alındığında; yıllık ünite veya günlük planların eksiklikleri nedeniyle ek ders ücretinin ödenmemesi veya ödenen ücretlerin geri alınmasının mümkün olamayacağı, belirtilen fiillerin ek ders ücretinden ayrı olarak 1702, 4357 ve 657 sayılı Kanunların disiplin cezalarına ilişkin hükümleri kapsamında incelenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 11- Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapanlara, ders dışı hazırlık ve planlama görevleri karşılığı ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesinde; eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu) müdürlüklerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların uygulanmasında, bu Esaslarda değişiklik yapılıncaya kadar il eğitim araçları ve donatım merkezi (akşam sanat okulu) müdürlükleri olarak değerlendirileceği, aynı Esasların 14 üncü maddesinde ise; il eğitim araçları ve donatım merkezleri (akşam sanat okulu) müdürlükleri yöneticilerine haftada 20, öğretmenlerine ise haftada 18 saat ek ders ücreti ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri kadrolarında bulunan öğretmenlerin, bu kurumdaki görevleri karşılığı haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmekte olup, bunun dışında herhangi bir ad altında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 11- İşletmelerde meslek eğitimi görevini yürüten öğretmenlerin ders dışı hazırlık ve planlama görevi ücretinin hesabında, işletmelerde meslek eğitimi için öngörülen ek ders saatlerinin de dikkate alınıp alınamayacağı hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 15 inci maddesinde; işletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin; öğrenci, çırak ve aday çırakların iş yerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları görevlerin ek ders görevi sayılacağı hükme bağlanmıştır.

u nedenle, öğretmenlere aylık ve ücret karşılığı okuttukları ders saati toplamına göre ödenen ders dışı hazırlık ve planlama görevi ücretinin hesabında, ek ders görevinden sayılan söz konusu sürelerinin de dikkate alınması gerekmektedir.


MADDE 11- Eğitim-öğretim hizmetlerinin tek yönetime bağlı olarak sürdürüldüğü Kız Teknik Lisesi, Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesinde görevli yöneticilere, ders dışı hazırlık ve plânlama görevi karşılığı ek ders ücretlerinin ne şekilde ödeneceği hakkında.

Bakanlığımızın konuya ilişkin 16/6/1999 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03.4-1491/48872 (1999/50) sayılı Genelgesinde de belirtildiği gibi, birden fazla kurumun aynı bünyede oluşturulduğu okul ve kurumlarda görevli yöneticilere yapılacak ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödemelerinde; yöneticilerin görev yaptığı kısımlara bakılmaksızın en fazla ek ders ücreti ödenmesini gerektiren özelliğin dikkate alınması gerekmektedir.


MADDE 12- Çok programlı liselerde okutulan muhasebe bölümü meslek derslerinden Bilgisayar ve Daktilografi derslerinin atölye ve laboratuar dersi olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında.

Daktilografi dersi; muhasebe grubu, sekreterlik grubu ile turizm ve otelcilik grubu öğretmenlerinin aylık karşılığı okuttukları dersler arasında yer almakta olup ayrı bir branş konumunda değildir. Bilgisayar dersi ise, bilgisayar bölümü bulunan mesleki ve teknik öğretim kurumlarının bilgisayar bölümlerinde atölye dersi, diğer eğitim kurumları ile mesleki ve teknik öğretim kurumlarının bilgisayar bölümleri dışındaki bölümlerinde ise genel bilgi dersi olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle söz konusu derslerin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların uygulaması bakımından yukarıda belirtilen kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.


MADDE 12- Kalfalık ve ustalık sınavlarında; öğretmen yetersizliği nedeniyle diğer branş öğretmenleri ile uzman ve usta öğreticilerin görevlendirilmesi halinde bunlara, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 9 uncu maddesinde; öğretmen sayısının yetersiz olması halinde, ilgili mevzuatına göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden resmi görevi bulunanlara 10 saate, resmi görevi bulunmayanlara ise haftada 40 saate kadar çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebileceği, 12 nci maddesinin (a) bendinde ise;?Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışardan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi ve beceri yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere her bir sınav komisyon üyeliği için 6, her bir sınav gözcülüğü için 3 saat ek ders ücreti ödenir.

Sınav komisyonu üyeliğinde ve sınav gözcülüğünde görevli bulunanlardan; 1) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyonu üyeliği ve 15'den
fazla sınav gözcülüğü görevleri, 2) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyonu üyeliği hem de sınav gözcülüğü, 3) Yöneticiler için ücret ödenmez.? hükümleri yer almaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu sınavlarda, sınavı yapılan branşta öğretmen yetersizliği olması nedeniyle diğer branş öğretmenlerinin ve sözü edilen 9 uncu madde kapsamında kendilerine ders görevi verilmiş olması koşuluyla uzman ve usta öğreticilerin görevlendirilmelerinin ve bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.


MADDE 12- Aday memurların yetiştirilmeleriyle ilgili olarak oluşturulan eğitim ve sınav yürütme komisyonunda görevlendirilen yöneticilere, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendinde; eğitim ve sınav yürütme komisyonunun, taşra teşkilatında il milli eğitim müdürünün başkanlığında ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilecek bir il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel öğretim ve yaygın eğitim kurumlarını temsilen kendi aralarında seçecekleri birer üyeden oluşacağı ve aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri yapacakları, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 12 nci maddesinin (a) bendinde de; madde kapsamında sayılan sınavlarda görevlendirilen yöneticilere ek ders ücreti ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, aday memurların yetiştirilmeleriyle ilgili olarak oluşturulan eğitim ve sınav yürütme komisyonunda görev alan yöneticilere, bu görevleri için ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.


MADDE 12- Eğitim-öğretimin yanı sıra saat 17.00'dan sonra yapılan sorumluluk sınavlarında da görev alan öğretmenlere, her iki görevlerine bağlı ek ders ücretlerinin birlikte ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmen, yönetici ve usta öğreticiler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiş olup, aynı günde ders görevinin yanında sınavlarda da görevlendirilen öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ayrı ayrı ek ders ücreti ödenmesini engelleyen bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu nedenle, aynı günlerde ders görevlerinin yanında ek ders ücreti öngörülen sınavlarda da görevlendirilen öğretmenlere, bu görevleri fiilen yerine getirmeleri koşuluyla her iki göreve bağlı ek ders ücretlerinin birlikte ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 12- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 12 nci maddesi (a) bendi kapsamında, aynı günde birden fazla sınavda komisyon üyesi veya gözcü olarak görevlendirilen öğretmenlere bu görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders ücreti ödeneceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 12 nci maddesinin (a) bendinde; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışardan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi ve beceri yarışması sınavlarında; her bir sınav komisyon üyeliği için 6, her bir sınav gözcülüğü için 3 saat ek ders ücreti ödeneceği, ancak, bir ders yılında 12'den fazla sınav komisyon üyeliği, 15'den fazla sınav gözcülüğü görevleri için ücret ödenmeyeceği ile aynı kişiye bir sınavda, komisyon üyeliği ve gözcülük ücretinin birlikte ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Görüldüğü gibi, madde hükmünde sınav türleri tek tek sayılarak bu sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere her bir sınav komisyon üyeliği için 6, her bir sınav gözcülüğü için 3 saat ek ders ücreti ödenmesi, aynı kişiye bir sınavda komisyon üyeliği ve gözcülük ücretinin birlikte ödenemeyeceği belirtilmiş, ancak bir günde birden fazla sınav komisyon üyeliği veya gözcülüğü görevleri için ayrı ayrı ek ders ücreti ödenmeyeceğine dair bir sınırlandırmaya yer verilmemiştir.

Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 12 nci maddesinin (a) bendi kapsamında, aynı sınavın devamı olmaması kaydıyla aynı günde birden fazla sınavda görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinin, bu görevleri ayrı ayrı değerlendirilerek ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 12- Merkezi sistemle yapılan açıköğretim sınavlarında görevlendirilen il sınav yürütme kurulu başkan ve üyelerine, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 12 nci maddesinin (b) fıkrasında; Bakanlığa ve diğer Bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açıköğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina ve salon sorumlusu olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav günü için 6 saat, gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ise 3 saat ek ders ücreti ödeneceği, ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu türde bir ücretin ayrıca ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, söz konusu iş ve işlemlerle ilgili olarak döner sermayeden ücret almamaları kaydıyla, açıköğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda görev alan il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina ve salon sorumlusu olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav günü için 6 saat, gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ise 3 saat ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.


MADDE 12- Endüstri meslek lisesi metal işleri branşında olup, beceri yarışması soru hazırlama komisyonunda görevlendirilen bir öğretmenin, bu görevine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 12 nci maddesinin (a) bendinde; ?Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi ve beceri yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere her bir sınav komisyon üyeliği için 6, her bir sınav gözcülüğü için 3 saat
ek ders ücreti ödenir...? hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, beceri yarışması soru hazırlama komisyonunda görevlendirilen söz konusu öğretmenin, bu görevine bağlı olarak 6 saat ek ders ücretinden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 13- Yatılı ve pansiyonlu okullarda görevli müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına belleticilik ve nöbet görevi verilip verilemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 13 üncü maddesinde; ?Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'den fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.? denilmektedir.

Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin değişik 10 uncu maddesinde; belleticilerin okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, belleticilerin öncelikle bu çerçevede yapılacak değerlendirmeye göre öğretmenler arasından belirlenmesi, yatılı ve pansiyonlu okulda ya da aynı yerleşim birimindeki diğer ilköğretim ve ortaöğretim okulları arasında belletici olarak görevlendirilecek öğretmen bulunmaması halinde ise, yöneticilik görevlerini aksatmamaları kaydıyla müdür yardımcılarının belletici olarak görevlendirilmelerinde bir sakınca bulunmadığı; ancak, pansiyonun yönetim, eğitim ve diğer hizmetlerinin yürütülmesinden ve koordinesinden sorumlu olan okul müdürleri ile müdür başyardımcılarının belletici olarak görevlendirilmelerinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.


MADDE 13- Pansiyonlu ilköğretim okulunda kız ve erkek öğrencilerin birlikte kalmaları halinde, pansiyonun kız ve erkek olarak iki bağımsız bölümde değerlendirilerek bir günde 3'den fazla belletici görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin değişik 10 uncu maddesinde; öğrenci sayısı 100 ve daha fazla olan okul pansiyonlarında 3 belletici görevlendirilmesinin esas olduğu, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 13 üncü maddesinde de; yatılı ve pansiyonlu okullarda bir günde 3'den fazla belletici görevlendirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, okul pansiyonunun kız ve erkek bölümlerinin ayrı ayrı değerlendirilerek söz konusu okulda bir günde 3'den fazla belletici görevlendirilmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.


MADDE 13- Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, aynı günlerde ders okutup okutamayacakları ile okutmaları halinde her iki görev karşılığı ek ders ücretinden yararlanıp yararlanamayacakları hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesinde; yatılı ve pansiyonlu okullarda etüt çalışmaları ve benzeri hizmetlerin yürütülmesinde belletici görevlendirileceği hükme bağlanmış ve belleticilerin görevlerinin neler olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 13 üncü maddesinde; ?Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim ve benzeri hizmetlerin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir.

Ancak, bir günde 3'den fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez? hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu görevlerini aksatmadan aynı günlerde ders okutmalarında herhangi bir engel bulunmadığı gibi, her iki görev karşılığı ek ders ücretinden ayrı ayrı yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.


MADDE 13- Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ödenecek ek ders ücretinin gece öğretimi için belirlenen birim saat ücreti üzerinden ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin (l) bendinde; ?Gece öğretimi: saat 17.00'dan sonra başlayan öğretim ile Cumartesi, Pazar, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan öğretimi; tam gün tam yıl eğitim yapılan kurumlarda gündüz öğretiminin saat 19.00'dan sonra devam eden kısmını ifade eder.?, 13 üncü maddesinde ise; ?Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir.

Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'den fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.? hükümleri yer almaktadır.

Belleticilik görevi gece öğretimi kapsamında yapılan bir öğretim niteliğinde olmayıp, doğrudan öğretim dışında bir kısım hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yapılan bir faaliyettir. Bu nedenle, belletici olarak görevlendirilenlere, bu göreve bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinin gece öğretimi için öngörülen birim saat ücreti üzerinden ödenmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.


MADDE 16- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı hazırlık çalışmalarında görevlendirilen bir öğretmenin, bu görevi süresince ders dışı eğitim çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 16 ncı maddesinde; ?Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran yönetici ve öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, gündüz ücreti üzerinden haftada azami 6 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının % 8'ini geçemez.

Bu etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenir. Etkinlik programları, okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.? hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, aynı Esasların 21 inci maddesinin (b) bendinde; Bu Esaslar kapsamına giren öğretmen ve yöneticilerin il düzeyinde bayram kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirildikleri günlerde aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları hüküm altına alınmıştır.

Görüleceği gibi, yapmış sayılacak görevler arasında ?ders dışı eğitim çalışmaları? bulunmamakta olup, söz konusu görevi fiilen yerine getirmeyenlerin bu göreve bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 16- Ders dışı eğitim çalışmasını yürüten okul müdürleri ve müdür başyardımcılarına bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Bakanlığımızın 24/02/1999 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03-4/413-17024 (1999/10) sayılı Genelgesi eki Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına İlişkin Esaslarda; ders dışı eğitim çalışmalarının alanın öğretmenleri tarafından yürütüleceği, alanın öğretmeninin bulunmaması veya yetersiz olması halinde bu çalışmaların, yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer öğretmenler tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.

Ayrıca, ?AÇIKLAMA? bölümünün (B) sırasında; her bir etkinlik alanı için belirlenen niteliklere sahip öğretmen bulunmaması ya da yetersiz olması halinde, bu nitelikleri taşıyan müdür yardımcılarının da bu etkinlikleri yürütebilecekleri ifade edilmiştir. Bu nedenle, okul müdürleri (okul müdürlüğüne vekâlet edenler dahil) ile müdür başyardımcılarının, ders dışı eğitim çalışmalarında görevlendirilmeleri ve bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.


MADDE 16- Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında okullarda yapılan izcilik çalışmaları karşılığında ödenecek ek ders ücretine ilişkin birim saat sayısının belirlenmesi hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 16 ncı maddesinde; ?Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran yönetici ve öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, gündüz ücreti üzerinden haftada azami 6 saat ek ders ücreti ödenir.? Ancak bir ders yılında bu kapsamda ödenecek ek ders saati sayısı okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının % 8 ini geçemez.

Bu etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında ödenecek ek ders ücretlerinin okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının % 8'ini geçemeyeceğinden hareketle, izcilik dalındaki çalışmalar karşılığında ödenecek ek ders ücretine ilişkin birim saat sayısının, çalışmayı yaptıran öğretmenin görevli bulunduğu okuldaki bir ders saati süresinin dikkate alınarak belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.


MADDE 16- Milli Eğitim Bakanlığı Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliğine uygun olarak ?C? kategorisi jüri üyesi belgesi olan öğretmenlerin, bu belgelerine bağlı olarak okullarında halk oyunları alanında ders dışı eğitim çalışması yürütüp yürütemeyecekleri hakkında.

Bakanlığımızın 24/02/1999 tarih ve B.08.4.PGM.0.23.01.03.4/413-17024 (1999/10) sayılı Genelgesi eki Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına İlişkin Esaslarda; her bir etkinlikte görevlendirilecek öğretmenlerde aranacak nitelikler belirlenmiş, halk oyunları adı altındaki etkinliklerin Türk halk oyunları öğretmenleri tarafından yürütüleceği, Türk halk oyunları öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde bu etkinliğinyan alanı halk oyunları olan veya bu alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer öğretmenler tarafından da yürütülebileceği belirlenmiştir.

Bu nedenle, alan öğretmeninin yetersiz olması halinde, halk oyunları alanında beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren öğretmenlerin bu alanda ders dışı eğitim çalışmasını yürütmelerinde bir sakınca bulunmadığı, bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliğine uygun olarak ?C? kategorisi jüri üyesi belgesi olan öğretmenlerin de söz konusu etkinliklerde görev alabilecekleri değerlendirilmektedir.


MADDE 16- Ders dışı izcilik eğitim çalışması programının milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından önce yapılan çalışmaya bağlı olarak ders dışı hazırlık ve planlama görev karşılığı ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Bakanlığımızın 24/02/1999 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03.4/413-17024 (1999/10) sayılı Genelgesinde; okul ve kurum müdürlüklerinin, okullarında yürütülecek ders dışı eğitim çalışmalarının hangi tür çalışmalar olacağını ders yılı içerisinde saptayacakları, bu çalışmaların yürütülmesinde esas olacak programı hazırlayacakları, milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra yürürlüğe koyacakları ve hiçbir şekilde çalışma programının uygulanmasına başlandığı tarih öncesinde ve programda gösterilen toplam çalışma saatinin üstünde ödeme yapılmayacağı belirtilmektedir.

Görüleceği gibi, ders dışı eğitim çalışma programlarının milli eğitim müdürlüğünce onaylanmadan önce başlatılması mümkün değildir.

Bu nedenle, söz konusu çalışmaya ilişkin ek ders ücretinin onay tarihinden itibaren ödenmesi ve bundan sonraki uygulamaların onaydan önce başlatılmaması gerekmektedir.


MADDE 18, 21, 24- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında geçici olarak veya vekâleten görevlendirilenlere yapılacak ek ders ücreti ödemeleri hakkında.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında geçici olarak görevlendirilenlere bu görevleri süresince ne şekilde ek ders ücreti ödeneceği, 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların değişik 18 ve 21 inci maddelerinde, vekâleten görevlendirilenlere ne şekilde ek ders ücreti ödeneceği ise 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Esasların 18 inci maddesinde; ?Ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, öğretim programı ve malzemelerini hazırlamak, geliştirmek, incelemek, araştırmak; eğitim ve öğretim kurumlarına grafik, fotoğraf, ders araç-gereci hazırlamak veya sağlamak; makine, teçhizat ve ders aracı üretmek; belirli bir projede uzmanlık kazandırmak amacıyla Bakanlıkça görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, görevlendirildikleri tarihte ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın haftada; kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda branşlarındaki emsali yönetici ve öğretmenlere ödenen ek ders ücreti kadar ücret bir takvim yılında 6 ayı geçmemek üzere ödenir. Ancak, hizmet gerekleri bakımından 6 aylık sürenin yeterli olmadığı durumlarda gerekçe ve personel sayısına da yer verilerek ek ders ödeme süresi Bakan onayı ile 12 aya kadar uzatılabilir.?, 21 inci maddesinde ise; ?Bu Esaslar kapsamına giren öğretmen ve yöneticiler;
a) Millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına öğrencilerle birlikte katıldıkları takdirde bu günlerde,
b) İl düzeyinde bayram kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde yılda; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 90, diğer illerde 45 günü geçmemek üzere görevlendirildikleri günlerde (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri ile Devlet Töreni yapılmasına karar verilen diğer illerde bu sürelerin yeterli olmaması halinde sürenin 30 güne kadar uzatılmasına valiler yetkilidir.),
c) 18 inci maddede belirtilen haller dışında;
1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevle görevlendirilenler,
2) Her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler,
bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve plânlama görevlerini yapmış sayılırlar.? hükümlerine yer verilmiştir.

Sözü edilen 18 inci maddede geçen ?...görevlendirildikleri tarihte ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın haftada; kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda branşlarındaki emsali yönetici ve öğretmenlere ödenen ek ders ücreti kadar ücret...? ibaresi ile 21 inci maddede geçen ?Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında geçici görevle görevlendirilenler bir yılda altı ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve plânlama görevlerini yapmış sayılırlar.? ibareleri birbirinden farklı hususları içermektedir. İncelendiğinde de anlaşılacağı gibi 18 inci madde kapsamında görevlendirilenler, görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu okul ve kurumlarda kendileri için öngörülen ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın emsali öğretmenler için öngörülen azami ek ders ücretlerinden yararlandırılacaklar, 21 inci madde kapsamında görevlendirilenler ise, görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu okul ve kurumlarda kendilerine ek ders görevi verilmiş ise, bu görevlerini yapmış sayılarak bunun karşılığı olan ek ders ücretinden yararlanacaklardır.

Diğer taraftan aynı Esasların 24 üncü maddesinde; vekil öğretmenlik dışında diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders ücretinin ödeneceği hüküm altına alınmış, 23 üncü maddesinde ise; ?Bu Esaslar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise, bu Esaslarla belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ödemelerde tahakkuk ve ita amirleri müteselsilen sorumludur. Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır ve kamu davası açılması yolunda işlem yapılır.? denilmiştir.

Bu çerçevede, Esasların 18 inci maddesi kapsamı dışındaki görevleri yürütmek üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında geçici olarak görevlendirilenlere; görevlendirildikleri kadronun boş olması ve atamaya yetkili makam tarafından vekâleten atanmış olma dahil bu kadroya asaleten atanma şartlarının tümünü taşımaları halinde söz konusu Esasların 24 üncü maddesine göre vekâlet ettikleri kadro için öngörülen ek ders ücretinin bu görevleri süresince ödenmesi, belirtilen şartlardan herhangi birini taşımamaları halinde ise durumlarının aynı Esasların 21 inci maddesinin (c/1) bendi kapsamında değerlendirilerek görevlendirildikleri tarihte varsa aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve plânlama görevlerini yapmış sayılarak bir takvim yılında hiçbir şekilde 6 ayı geçmemek üzere ek ders ücretinden yararlandırılmaları ve ek ders ücretlerinin; vekâleten atamalarda vekâlet edilen kurum tarafından, geçici görevlendirmelerde ise kadronun bulunduğu kurum tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Anılan Esasların 18 inci maddesi kapsamındaki görevleri yürütmek üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında geçici olarak görevlendirilenlerin ise, görevlendirildikleri tarihte ücretli ders görevlerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın -okulların herhangi bir nedenle tatil olduğu günler ile yarıyıl ve yaz tatilleri dahil, izinli ve raporlu oldukları günler hariç olmak üzere- haftada, kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda branşlarındaki emsali öğretmenlere ödenmesi gereken azamî miktardaki ek ders ücretinden, bu madde çerçevesinde kadrolarının bulunduğu kurum tarafından yararlandırılmaları gerekmektedir.

Bu ifadede geçen ?azamî miktardaki ek ders ücreti?nin belirlenmesinde; Esaslar eki Öğretmen ve Yöneticilerin Haftalık Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelge'de yer alan ?Ücret Karşılığı Toplam Ek Ders Saatleri? sütununda ilgililerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumundaki emsali öğretmenler için belirlenen en çok ek ders saati sayıları dikkate alınacak ve bu madde kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için görevlendirme mutlaka Bakanlıkça yapılmış olacaktır.


MADDE 21- Öğretmen olarak görev yapmakta iken atama yetkisi Bakanlıkta bulunan bir okul müdürlüğünde valilik onayı ile vekâleten görevlendirilen personele ödenecek ek ders ücreti hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 21 inci maddesinin (c/1) bendinde; 18 inci maddede belirtilen haller dışında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilenlerin bir yılda altı ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları, 24 üncü maddesinde ise; vekil öğretmenlik dışında diğer görevlere asaleten atanma koşullarını taşıyanlardan boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekalet edilen kadroya ilişkin ek ders ücretinin ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadronun boş olması, bu kadroya asaleten atanma şartlarını taşımaları ve atamaya yetkili makam tarafından vekâleten atanmaları halinde söz konusu Esasların 24 üncü maddesi kapsamında vekâlet ettikleri kadro için öngörülen ek ders ücretinin ödenmesi, belirtilen şartlardan herhangi birini taşımamaları halinde ise durumlarının aynı Esasların 21 inci maddesinin (c/1) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, atama yetkisi Bakanlıkta bulunan söz konusu okul müdürlüğüne valilikçe vekaleten görevlendirilen ve bu bağlamda yukarıda belirtilen şartlardan birini taşımadığı görülen öğretmenin, öğretim yılı içinde yapılan programa göre kadrosunun bulunduğu okulda kendisine ek ders görevi verilmiş olması halinde, anılan Esasların 21 inci maddesinin (c/1) bendi uyarınca bu görevlerini yapmış sayılarak, bir takvim yılında 6 ayı geçmemek üzere ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.


MADDE 21- Norm kadro fazlası olup, il milli eğitim müdürlüğü emrinde geçici olarak görevlendirilen bir öğretmene ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 21 inci maddesinin (c/1) bendinde; ?18 inci maddede belirtilen haller dışında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevle görevlendirilenler, bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince, aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda, öğretim yılı içinde yapılan programa göre kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda kendilerine ek ders görevi verilen personelden Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilenlere, kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda kendileri için öngörülen ek ders görevlerini yapmış sayılarak bir takvim yılında 6 ayı geçmemek üzere ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Görüleceği gibi, söz konusu Esasların 21 inci maddesinin (c/1) bendi kapsamında geçici olarak görevlendirilenlerin ek ders ücretinden yararlandırılabilmelerinin temel koşulu, geçici görevlendirilen personel için daha önce kadrosunun bulunduğu okul veya kurumda yapılan programa göre ek ders görevi öngörülmüş olmasıdır.

Bu çerçevede, geçici olarak milli eğitim müdürlüğü emrinde görevlendirilen bu öğretmenin, norm kadro fazlası olması nedeniyle kendisi için yapılan bir ders programı olamayacağından, bu görevi süresince yapmış sayılacağı herhangi bir ek ders görevi de bulunmayacaktır. Dolayısıyla bu öğretmene, söz konusu geçici görevi süresince ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.


MADDE 21- Norm kadro fazlası olup, öğretmen evlerinde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu görevlerinin, aylık karşılığı ders olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 21 inci maddesinin (c/1) bendinde, 18 inci maddede belirtilen haller dışında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevle görevlendirilenlerin, bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince, aylık karşılığı ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm doğrultusunda, öğretim yılı içinde yapılan programlara göre kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda kendilerine ek ders görevi verilen personelden, daha sonra öğretmen evlerinde geçici olarak görevlendirilenlere, kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda kendileri için öngörülen ek ders görevlerini yapmış sayılarak, bir takvim yılında 6 ayı geçmemek üzere ek ders ücretlerinin ödenmesi mümkün olup, norm kadro fazlası öğretmenlerin, kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda ek ders görevi olamayacağından, yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevleri de olamayacaktır.

Diğer taraftan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 1/6/2000 tarihli ve 340 sayılı Karar eki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda, öğretmenlerin branşları itibariyle hangi dersleri aylık karşılığı okutacakları belirlenmiş olup, buna göre öğretmen evlerinde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu görevlerinin aylık karşılığı ders olarak değerlendirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 21- Matematik öğretim yöntem ve teknikleri seminerinde kursiyer olarak görevlendiren öğretmenlerin, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 21 inci maddesinin (c/2) bendinde; 18 inci maddede belirtilen haller dışında, her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin, bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlere kursiyer olarak katılanların buna bağlı olarak doğrudan ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün olmayıp, Bakanlığımızın 16/06/1999 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03.1491/4872 (1999/50) sayılı Genelgesinde de belirtildiği gibi bu hükümle; hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlere kursiyer olarak katılmak üzere görevlendirilenlerin, bu görevlendirme nedeniyle herhangi bir mağduriyetlerine neden olunmaması bakımından varsa, görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları amaçlanmıştır.


MADDE 21- Norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenler ile ek ders ücreti öngörülmeyen kadrolarda görev yapmakta olanların, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 21 inci maddesi kapsamında Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilâtı kadrolarında geçici olarak görevlendirilmeleri halinde ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların değişik 21 inci maddesinin (c/1) bendinde; ?18 inci maddede belirtilen haller dışında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevle görevlendirilenler, bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince, aylık karşılığı ders , ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda, öğretim yılı içinde yapılan programa göre kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda kendilerine ek ders görevi verilen personelden Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilenlere, kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda kendileri için öngörülen ek ders görevlerini yapmış sayılarak bir takvim yılında 6 ayı geçmemek üzere ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Görüleceği gibi, anılan Esasların 21 inci maddesinin (c/1) bendi kapsamında geçici olarak görevlendirilenlerin ek ders ücretinden yararlandırılabilmelerinin temel koşulu, geçici görevlendirilen personel için daha önce kadrosunun bulunduğu okul veya kurumda yapılan programa göre ek ders görevi öngörülmüş olmasıdır.

Diğer taraftan, söz konusu Esasların 10 uncu maddesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtında görev yapanlardan kimlerin haftalık çalışmalarının ne kadarının ?ders niteliğinde yönetim görevi? sayılacağı ve bu görevlerine karşılık ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiştir.

Bu çerçevede, gerek norm kadro fazlası öğretmenlerin, gerekse ek ders ücreti öngörülmeyen kadrolarda görev yapmakta olanların, kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda ek ders görevi olmayacağından yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevleri de olmayacaktır. Bu nedenle, Esasların 21 inci maddesi kapsamında Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilâtı kadrolarında geçici olarak görevlendirilen norm kadro fazlası öğretmenler ile ek ders ücreti öngörülmeyen kadrolarda görev yapmakta olanların, söz konusu geçici görevleri süresince ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 21- Temel ve hazırlayıcı eğitim kursuna kursiyer olarak katılan aday öğretmenlere, bu sürelerde ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkinEsasların değişik 21 inci maddesinin (c/2) bendinde; 18 inci maddede belirtilen haller dışında, her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin, bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları hükme bağlanmıştır.

Bakanlığımızın 16/6/1999 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03.1491/4872 (1999/50) sayılı Genelgesinde de belirtildiği gibi bu hükümle; hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlere kursiyer olarak katılmak üzere görevlendirilenlerin, bu görevlendirme nedeniyle herhangi bir mağduriyetlerine neden olunmaması bakımından varsa, görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları amaçlanmıştır. Yoksa bu görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları söz konusu edilmemiştir.

Bu çerçevede, temel ve hazırlayıcı eğitim kursuna kursiyer olarak katılan aday öğretmenlerin, söz konusu kurslarda görevlendirildikleri tarihte üzerlerinde ek ders görevi bulunması halinde, fiilen yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın kursa devam ettikleri süre içerisinde bu görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmekte olup, katıldıklara kursa bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 21- Resmi ve idari tatil günlerinde hizmet içi eğitim kursuna kursiyer olarak katılan öğretmenlere, kadrolarının bulunduğu okulda üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 21 inci maddesinin (c/2) bendinde; 18 inci maddede belirtilen haller dışında, her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin, bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları hükme bağlanmıştır. Bakanlığımızın 16/06/1999 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03.1491/4872 (1999/50) sayılı Genelgesinde de belirtildiği gibi bu hükümle; hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlere kursiyer olarak katılmak üzere görevlendirilenlerin, bu görevlendirme nedeniyle herhangi bir mağduriyetlerine neden olunmaması bakımından varsa, görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları amaçlanmıştır. Yoksa, bu görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları söz konusu edilmemiştir.

Bu çerçevede resmi ve idari tatil günlerinde yapmış sayılacakları herhangi bir ders görevleri bulunmayan ilgililerin, bu süreler için ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün değildir.


MADDE 21- Bakanlığımızca yaz döneminde düzenlenen pedagojik formasyon kursuna katılan öğretmenlere, bu sürelerde ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 21 inci maddesinin (c/2) bendinde; 18 inci maddede belirtilen haller dışında, her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin, bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları hükme bağlanmıştır.

Bakanlığımızın 16/6/1999 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03.1491/4872 (1999/50) sayılı Genelgesinde de belirtildiği gibi bu hükümle; hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlere kursiyer olarak katılmak üzere görevlendirilenlerin, bu görevlendirme nedeniyle herhangi bir mağduriyetlerine neden olunmaması bakımından varsa, görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları amaçlanmıştır. Yoksa bu görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları söz konusu edilmemiştir.

Bu durum karşısında pedagojik formasyon kursunun yaz tatilinde düzenlenmesi nedeniyle yapmış sayılacakları herhangi bir ders görevi bulunmayan öğretmenlerin, bu sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.


MADDE 21- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlere, bu görevleri süresince ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 21 inci maddesinin (c/1) bendinde; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevle görevlendirilenlerin bir yılda altı ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları, 23 üncü maddesinde ise; bu Esaslar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Esaslarla belirlenen koşulların oluşmasının şart olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Görüldüğü gibi, söz konusu Esaslar kapsamında bulunan personelden sadece Millî Eğitim Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilenler, bu süre içinde bir yılda 6 ayı geçmemek kaydıyla ek ders görevlerini yapmış sayılacaklardır.

Bu nedenle söz konusu öğretmenlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında geçici olarak görevlendirilmeleri 21 ve 23 üncü maddelerde belirtilen şartlarla bağdaşmadığından, bu görevleri süresince ek ders ücretinden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 23- İlköğretim okulu öğretmeni iken, hastalığı nedeniyle öğretmenlik görevini yerine getirememesine bağlı olarak aynı okulun kütüphanesinde ve idari işlerde görevlendirilen personele, bu görevi süresince ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Saatlerine İlişkin Esasların 23 üncü maddesinde; ?Bu Esaslar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Esaslarla belirlenen koşulların oluşması şarttır...? hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm karşısında, hastalığı nedeniyle öğretmenlik görevini yerine getirememesine bağlı olarak kütüphanede görevlendirilen ilgilinin, fiilen yerine getirdiği veya yerine getirmiş sayılacağı herhangi bir ek ders görevi bulunamayacağından, bu görevi süresince ek ders ücretinden yararlandırılması mümkün değildir.


MADDE 24- Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olup vekâleten şef olarak atanan bir personelin, bu görevine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hakkında.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 24 üncü maddesinde; vekil öğretmenlik dışında diğer görevlere asaleten atanma koşullarını taşıyanlardan boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders ücretinin ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 7 ve 8 inci maddelerinde şeflik kadrosuna atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar belirlenmiştir. Bu çerçevede ilgilinin, görevlendirildiği kadronun boş olması, ?Görevde yükselme sınavında başarılı olmak? şartı hariç bu kadroya asaleten atanma şartlarının tümünü taşıması ve atamaya yetkili makam tarafından vekaleten atanmış olması halinde bu görev için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılması mümkün olup, bu şartlardan herhangi birini taşımaması halinde ise ek ders ücretinden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.


MADDE 25- Yönetici ve öğretmenlere, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre meslek yüksek okullarında ek ders görevi verilip verilemeyeceği hakkında.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 25 inci maddesinin (b) bendinde; ?Bu Esaslar kapsamına giren öğretmenlere, diğer bakanlık veya kurumlara bağlı okullarla, yükseköğretim kurumlarında ücretle ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek haftalık ücretli ek ders saati sayısı ile kendi okullarında veya dengi okullarda haftada ücretle okuttuğu ek ders saati sayısı toplamı bu Esaslar hükümlerine göre haftada alabileceği azami ücretli ek ders sayısı toplamını geçemez.

Ancak, yukarıdaki bentlerde belirtilen öğretmen ve yöneticilere, 7 ve 8 inci maddelere göre verilen ek ders görevleri istisnadır.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 28/12/2004 tarih ve mükerrer 25330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu'na ekli K- Cetveli'nin (G/2) bendinde; ?2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45 inci maddesine 29.6.2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen (e) bendi hükmü uyarınca sınavsız geçme hakkı verilen meslek yüksekokullarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek eğitim-öğretim programlarındaki ders ve uygulamalarda bulunmak üzere 2547 sayılı Kanun'un 31 inci maddesine göre ?öğretim görevlisi' olarak görevlendirilen öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 11 inci maddesinde belirtilen hükümler dikkate alınarak, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödenir.

Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin bu kapsamda fiilen verdikleri dersler, 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'ın 25 inci maddesinin (b) bendindeki sınırlamada dikkate alınmaz. Bu çerçevede, 2547 sayılı Kanun'un 31 inci maddesine göre ?öğretim görevlisi' olarak görevlendirilenlere ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemez? hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Esasların 10 uncu maddesinde sayılanların dışındaki öğretmenlere, kadrolarının bulunduğu kurumdaki ek ders görevlerinden bağımsız olarak ve ek ders ücretleri ilgili üniversite tarafından ödenmek kaydıyla, haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilmesi mümkün olabilmektedir.

Ancak, anılan Esasların 10 uncu maddesinde sayılan yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda ek ders görevi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
13:34 - Ak Partili Muş açıkladı... Gurbetçiye dövizli BES geliyor13:25 - Yarıyıl tatili için gittikleri köyden dönen öğrenciler okullarına yeni kavuştu13:19 - Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı13:12 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Fuat Oktay: FETÖ'ye bazı ülkeler kol kanat geriyor13:01 - Ameliyatla 15 cm'lik taş çıkarıldı12:49 - 7,5 yıl hapis kararına, dövülerek öldürülen aşçının eşinden tepki12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:33 - 2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu12:32 - Fenomen'in annesinden yürek yakan sözler! Ailemiz yok oldu
12:29 - İmamoğlu'nu eleştirdi, pişmanlık videosu şartıyla uzlaştı12:21 - İdlib'li babanın kızıyla yürek yakan kahkahası oyun zannediyor12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:11 - Gıda denetimine WhatsApp şikayet hattı geliyor12:04 - Adana'da FETÖ'nün 'büyük bölgecisi'ne 8 yıl 9 ay hapis12:03 - Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesi soruşturmasında gözaltı süresi uzatıldı12:02 - DPB'nin görevleri, Çalışma Genel Müdürlüğüne devredildi12:00 - Vali ile öğrencilerin sosyal medyadaki 'kar tatili pazarlığı' güldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam