1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerin, 2019 Eylül dönemi seminer ve uyum eğitimi programının detayları

Çalışma takvimi gereği tüm öğretmenler 02.09.2019 Pazartesi günü Eylül 2019 Mesleki Çalışmaları nedeni ile 2019- 2020 ders yılına başlayacaklardır. İlk gün Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapılacak. İşte seminer ve uyum eğitimi ile ilgili detaylar.
29 Ağustos 2019 16:20
Yazdır
Öğretmenlerin, 2019 Eylül dönemi seminer ve uyum eğitimi programının detayları

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 24.06.2019 tarihli ve 12017312 sayılı 2019/9 nolu Genelgesinde yer alan Çalışma takvimi gereği tüm öğretmenler 02.09.2019 Pazartesi günü Eylül 2019 Mesleki Çalışmaları nedeni ile 2019- 2020 ders yılına başlayacaklardır. İlk gün Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapılacak ve yeni ders yılı için yapılacak tüm çalışmalar idarece hazırlanan gündem gereği görüşülecek ve planlanacaktır.

SEMİNER DÖNEMİ İÇİNDE EN AZ İKİ HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ayrıca Seminer Dönemi içinde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün "Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti" konulu 26.08.2019 tarih ve 15329644 sayılı resmi yazısı ile MEB 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla iliniz genelindeki öğretmen ve yöneticilere, aşağıda isimleri belirtilen programların 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında mahalli hizmetiçi eğitim faaliyeti olarak düzenlenmesi planlanmıştır.

Bu kapsamda;

1-Aşağıda isimleri belirtilen faaliyetlerden en az 2 (iki) hizmetiçi eğitim faaliyeti belirlenerek il genelinde düzenlenecektir.

a)Oryantiring Eğitimi Kursu,
b)Doğa Yürüyüşü (Yaz) Eğitimi Kursu,
c)Masal Anlatıcılığı Eğitimi Kursu,
ç)Müze Eğitimi Kursu,
d)Zeka Oyunları Uygulamaları Eğitimi Kursu,
e)Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi Kursu,
f)Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Becerilerinin Gelişimi Eğitimi Kursu,
g)Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi Kursu,
ğ)Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretilmesine Yönelik Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eğitimi Kursu,
h)Eğitimde Drama Eğitimi Kursu,
ı)Türkçe'nin Kullanımı ve Diksiyon Eğitimi Kursu,

2- Bu eğitimlerde Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yer alan Standart Eğitim Programları kullanılacaktır.

3-Eğitimler, 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

4-Aşağıda belirtilen faaliyetlerde görevlendirilecek eğitim görevlileri Bakanlığımızca merkezi olarak düzenlenen ve söz konusu faaliyetin eğitici eğitimine katılanlar arasından görevlendirilecektir.

5- Eğitimlere, düzenlenecek programın hedef kitlesinde belirtilen kriterleri taşıyanlar kursiyer olarak katılacaktır.

6- Eğitimlerin sonunda söz konusu eğitimlere ait istatistiki bilgiler (faaliyet sayısı ve numarası ile faaliyete çağrılan ve katılan kursiyer sayısı) kurs bitimini müteakip en geç 10 (on) gün içerisinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

7-Eğitimler, zorunlu olmadıkça katılımcılara yolluk-yevmiye gerektirmeyecek şekilde il veya ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Eğiticilerin yolluk-yevmiye ve ek ders ücretleri Valiliklerce karşılanacaktır.

İşte o yazı;

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 Eylül Dönemi Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Programı

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik temelli uygulamaya dayalı yeni bir mesleki gelişim programı hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 38, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 87 ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 52. maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin kişisel, mesleki ve alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla Eylül 2019 dönemi mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

A. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.

2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.

4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

6. Eğitim ve öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak 20192020 eğitim ve öğretim yılı planlama çalışmalarına zemin hazırlamak.

7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.

9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

B. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

C. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bu kapsamda yapılacak çalışmaların planlanması.

2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programlarının incelenmesi ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarının yapılması.

3. Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri: Okul dışı öğrenme ortamlarında işlenecek ders ve kazanımların belirlenmesi, yeni etkinliklerin üretilmesi ve paylaşılması.

4. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.

5. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.

6. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.

7. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.

8. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.

9. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.

10. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)

2. Kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi eğitimi

3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi

4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi

5. STEM eğitimi

6. Robotik ve kodlama eğitimi

7. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi

8. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme

9. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi

10.Zeka oyunları uygulamaları eğitimi

11. Akıl ve zeka oyunları eğitimi

12. Müze eğitimi

13. Müzede drama eğitimi

14. Masal anlatıcılığı uygulama atölyesi eğitimi

15. Doğada drama eğitimi

16. Oryantiring eğitimi

17. Doğa yürüyüşü eğitimi

18. Orff eğitimi

19. Bir öğretmen bin ritim eğitimi

20. Halk oyunları eğitimi

21. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi

22. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi

22. Öğretmenlik mesleği etiği eğitimi

23. Okul aile iş birliği eğitimi

24. Trafik eğitimi

25. Teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi

26. Okul tabanlı afet eğitimi

27. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi

28. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi

29. Okulda ilk yardım eğitimi

30. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi

31. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler

32. Okul ve çevre güvenliği eğitimi

33. Değerler eğitimi

34. Kaynaştırma eğitimi

35. Bireyselleştirilmiş eğitim programları

36. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

37. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler

38. Güncellenen öğretim programları

Ayrıca mesleki gelişim programında yer alan etkinlik temelli okul dışı öğrenme faaliyetlerinde yararlanılmak üzere ekteki etkinlik yönergesi ile etkinlik örneklerinin öğretmenlerimiz tarafından incelenmesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına hazırlık olarak ders kazanımlarına uygun yeni etkinliklerin üretilmesi ve tüm öğretmenlerle paylaşılması sağlanacaktır.

İşte o resmi yazı ve program;

-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Mesleki Çalışma Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

-İlkokullar Mesleki Çalışma Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

-Ortaokullar Mesleki Çalışma Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

-Ortaöğretim Kurumları Mesleki Çalışma Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

-Mesleki Ve Teknik Eğitim Ortaöğretim Kurumları Mesleki Çalışma Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

-İmam Hatip Ortaokulları Ve Liseleri Mesleki Çalışma Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

-Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Kurumları Mesleki Çalışma Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

-Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Mesleki Çalışma Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

-Ekleri bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

EK 1 "Etkinlik Üretelim" Etkinlik Uygulama Yönergesi

EK 1.1 Etkinlik Plan Örneği

EK 2 Etkinlik Örnekleri 2.1. Oryantiring Etkinlik Örneği

EK 2.2 Oryantiring Etkinlik Örneği

EK 2.3 Oryantiring Etkinlik Örneği

EK 2.4 Müze Eğitimi Etkinlik Örneği (Ortaokul)

EK 2.5 Müze Eğitimi Etkinlik Örneği (Lise)

UYUM EĞİTİMİ PROĞRAMI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 24.06.2019 tarihli ve 12017312 sayılı 2019/9 nolu Genelgesinde yer alan Çalışma takvimi doğrultusunda; 2019-2020 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olması nedeniyle 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde Okula Uyum Haftasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve Uyum haftasının etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla okullarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 23.08.2019 tarihli ve 15205650 sayılı yazısı yayımlanmıştır.

Çocuklarımız için okul; bir öğrenme ortamı olmasının yanı sıra yeni ve köklü arkadaşlıklar edindiği, ilgi ve yeteneğinin fark edildiği, karşılaşabileceği sorunları çözmeyi keşfettiği, hayata hazır ve mutlu bir birey olmada ailesinin ve okulun önemini de bilerek eğitim yolculuğunun basamaklarını keyifle tırmanacağı yepyeni bir sosyal çevre ve eğitim ortamıdır. Çocuklarımızın alıştıkları ortamdan çeşitli farklılıkları olan okul ortamına geçerken kaygı ve endişe yaşadıklarını hiç şüphesiz hisseder ve gözlemleriz.

Bu nedenle, çocuklarımızın bu kaygı ve endişelerini gidermek, onlara okul ortamının güzelliklerini yaşatarak tanıtıp sevdirmek, öğretmenleriyle ve yeni arkadaşlarıyla tanıştırmak, okul-aile ilişkisinin de önemini anlatabilmek amacıyla Bakanlığımızca 2006-2007 eğitim öğretim yılında başlatılan Uyum Programı uygulaması devam etmektedir.

BU YIL UYUM EĞİTİMİ İKİ GÜN SÜRECEK

Her yıl okullar açılmadan bir hafta önce başlayan Uyum Programı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, 2019/9 nolu Genelge doğrultusunda uygulamaya başlayacağımız Kasım ve Nisan aylarındaki ara tatiller nedeniyle, 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde 2 (iki) günlük bir program şeklinde gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemlerinin 2 Eylül 2019'da ve ders yılının da 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olması nedeniyle 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde 2 gün şeklinde başlatılacak olan Uyum Programı'nın "2023 Eğitim Vizyon Belgesi"nde yer alan tüm hususlarla birlikte değerlendirilerek aşağıdaki esaslar doğrultusunda ele alınması gerekmektedir.

Okula uyum anlayışının "öğrenmeye ve birlikte yaşamaya uyum" şeklinde eğitim öğretim yılı sürecine yayılması,

Okula uyum konusunda okullarımızda gerçekleştirilen etkinliklerin verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması,

Okula uyumun ara sınıflar (nakille gelen çocuklar, Suriyeli öğrenciler vb.) ve okuldaki görevlilerin tamamını kapsayacak şekilde genişletilerek öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasına yönelik etkinliklerin yapılması,

Özel gereksinimli çocuklar için gerekli önlemlerin alınması,

Okula uyum etkinlikleri konusunda okullarımıza ve öğretmenlerimize esnek uygulama imkanlarının sağlanması,

Okula uyumun sadece çocukları değil okul çalışanları ve velileri de kapsayan bir organizasyon şeklinde gerçekleştirilmesi,

Uyum Programı çalışmalarının rehber öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştirilmesi.

Bu esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalarda Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'te yer alan Program ve etkinlik örneklerinin incelenerek öğrencilerin bireysel farklılıkları, okul ve çevrenin imkan ve şartları ile öğretmenlerin yöntem ve teknikleri doğrultusunda uyum çalışmasının gerçekleştirilmesi konusunda okullarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İşte o resmi yazı;

Ek:

1- Okul Öncesi Uyum Program ve Etkinlik Örneklerini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2- İlkokul 1. Sınıf Uyum Program ve Etkinlik Örneklerini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

3- Ortaokul 5. Sınıf Uyum Program ve Etkinlik Örneklerini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
14:19 - 'Sözleşmelilerin kadroya geçmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz'14:16 - Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini yağ ile yaktı14:12 - Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası14:04 - Görevdeki kamu görevlilerinin de olduğu 6 kişiye FETÖ gözaltısı14:02 - Sayıştay: Doğrudan temin varsa harcırah ödenmez13:59 - Soylu: PKK'nin eleman sayısı 600'ün altına geriledi13:58 - 'Görevini yapan hiçbir çalışanımızla sorunumuz yok'13:55 - Meteorolojiden Batı Kadeniz için sağanak uyarısı13:53 - AK Parti'li 2 vekil askere gitti13:52 - Sahte raporlarla kamu kurumlarını zarara uğratmışlar: 4 gözaltı
13:45 - Evinin çatısına kurdu, fatura ödemiyor, satıp para kazanıyor13:44 - Ankapark'a borcundan dolayı haciz geldi13:39 - Eski Yargıtay üyesi Köseoğlu'na hapis cezası13:37 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:30 - CHP'li vekil: DT ve DOB çalışanların özlük hakları için adım atılmalı13:29 - Bahçeli: Gaziler arasındaki ayrım kaldırılmalıdır13:27 - YKS ek tercih sonuçları gün içinde açıklanacak13:26 - İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin hedefi 1 milyar dolarlık iş hacmi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u, önceki Ak Partili bakanlara göre, başarılı buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam