1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BİLSEM'lere öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM'lere öğretmen seçme ve atama kılavuzunu yayımladı
20 Kasım 2019 15:17
+Aa- Yazdır
BİLSEM'lere öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN SEÇME VE ATAMA KILAVUZU 2020

A. GENEL ESASLAR

1) Bu kılavuz, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında halen kadrolu öğretmen olarak çalışanlardan görev yaptıkları ildeki bilim ve sanat merkezlerine atanmak isteyenlerin başvuru, seçim ve atamalarına ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri kapsamaktadır.

2) Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimiyle ilgili iş ve işlemler Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi'nde yer alan hükümlere göre oluşturulan il öğretmen değerlendirme komisyonları ve bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.

3) Bu atama döneminde, Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi'ndeki (Ek- 1 ) alanlar arasından başvuru yapılan ildeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunan alanlarda başvuru alınacaktır.

4) Başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir bilim ve sanat merkezinde kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçim sürecinde başvuru yapamayacaktır.

5) Bu kılavuzda yer almayan diğer hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi'nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

B. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

1. Başvuru Şartları

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,

b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,

c) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar

Çizelgesi'nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre, atama takviminde belirtilen atama tarihi esas alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

2. Başvuru İşlemleri

a) Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna

http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra "Başvuru İşlemleri" seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

b) Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

c) Başvuru yapan öğretmenler puan Değerlendirme Kriterleri Formu'nda (Ek -2) puan

aldıkları k r i t e r l e r e ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

d) Okul/kurum müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden "Başvuru gerçekleştirilmiştir." şeklinde onaylayacaklardır. Öğretmen Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34 üncü maddesinde belirtilen "Başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek" hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.

e) Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde "Başvuru gerçekleştirilmiştir." şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm ekleriyle birlikte il milli eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.

f) İl Milli Eğitim Müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.

g) Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu fark eden ve daha sonra

düzeltilmesini dilekçe ile talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun görülmesi durumunda onay birimi tarafından gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.

h) Başvuru ve onay işlemleri mebbis modülünden takip edilebilecektir.

C. DEĞERLENDİRME

1) Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

2) Değerlendirmede başvuru formunda puan alınan her bir kritere ilişkin eklenen belgeler kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) İldeki bilim ve sanat merkezlerinde boş kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puanların bulunduğu öğretmen listesi, puan üstünlüğüne göre sıralanarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.

5) Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek - 2) üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il milli eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.

6) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, Değerlendirme Kriterleri Formu' ndan (Ek-2) elde edilen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanın 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve Bakanlık tarafından yayımlanacaktır.Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

7) Sözlü sınava girecek adayların sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça ilan edilecektir.

D. SÖZLÜ SINAV

1) Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce "görevli izinli" sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.

3) Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu'na (Ek-3) göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

E. TERCİHLER VE ATAMALAR

1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60'ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40'ı toplanarak belirlenecektir.

2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık

tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği halinde Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.

8) Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

F. TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacaktır. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü'ne işlenecektir.

G. İTİRAZLAR

1) Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla il öğretmen değerlendirme komisyonuna yapılacaktır. İtirazlar, itiraz başvuru süresinin bitiminden itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde sonuçlandırılarak il milli eğitim müdürlüğünce ilan edilecektir.

2) Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile doğrudan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

3) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan itirazların cevaplanmasında evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

4) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adres bilgisi bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

5) Başvuru esnasında il öğretmen değerlendirme komisyonuna gönderilmeyen belgelerin Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itiraz sürecinde eklenmesi halinde, belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Onaylanmış başvuru formunda belirtilmeyen belgeler itiraz öncesi ve sonrasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

7) Faksla ya da e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ATAMA TAKVİMİ

SIRA

NO

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

TAKVİM

1

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci

02-09 Aralık 2019

2

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının kurulması ve değerlendirmelerin yapılması

16-20 Aralık 2019

3

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması

25 Aralık 2019

4

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarına itiraz

25-31 Aralık 2019

5

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca itirazların incelenmesi

02-09 Ocak 2020

6

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması

10 Ocak 2020

7

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi

17 Ocak 2020

8

Randevu tarihlerinin ilan edilmesi

28 Ocak 2020

9

Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınavların yapılması

03-Şubat-10 Nisan 2020

10

Tercih yapmaya esas puanların açıklanması

13 Nisan 2020

11

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz

13-17 Nisan 2020

12

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi

20-24 Nisan 2020

13

Atamalar için tercihlerin yapılması

27 Nisan - 08 Mayıs 2020

14

Atama sonuçlarının açıklanması

15 Mayıs 2020

15

Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması

01-10 Temmuz 2020

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MEB Beşevler Kampüsü A Blok Beşevler/ANKARA

Tel : (0312) 413 3110 - 2535

E-posta : oer_ozelyetenek@meb.gov.tr

Faks: (0312) 213 13 56

EK-1: ATAMA YAPILACAK ALANLAR ÇİZELGESİ

ATAMA YAPILACAK ALANLAR

SIRA

NO

ALAN

KODU

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

MEZUN OLUNAN

YÜKSEKÖĞRETİM

PROGRAMLARI VE KODLARI

1

1119

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

2

1123

BİYOLOJİ

3

1207

COĞRAFYA

4

1371

FELSEFE

5

7136

FEN BİLİMLERİ

6

1390

FİZİK

7

1715

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

8

1524

İNGİLİZCE

9

1627

KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİLERİ

10

2353

MATEMATİK

11

1822

MÜZİK

7107 - Bando Şefliği

7136 - Çalgı Yapım

7108 - Folklor ve Etnomüzikoloji

7115 - Müzikoloji

7116 - Nefesli Çalgılar

7117 - Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar 7118 - Opera

7120 - Piyano

7122 - Piyano Arp

7123 - Şan

7124 - Şan ve Opera

7131 - Türk Sanat Müziği

7134 - Yaylı Çalgılar

7143 - Müzik Öğretmenliği

7148 - Müzik

7171 - Müzik Bilimleri

7221 - Kompozisyon

7223 - Ses Eğitimi

7224 - Temel Bilimler

7128 - Türk Halk Oyunları

12

7103

REHBERLİK

13

7102

GÖRSEL SANATLAR

8137 - Resim Öğretmenliği

7144 - Resim İş Öğretmenliği

7144 - Resim İş Öğretmenliği

7188 - Resim Bölümü

7196 - Grafik Öğretmenliği

8140 - Uygulamalı Resim Öğretmenliği 7160 - Grafik Bölümü / Anasanat Dalı

7197 - Mesleki Resim Öğretmenliği

14

2403

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

15

2510

SOSYAL BİLGİLER

16

2036

TARİH

17

1283

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

18

2143

TÜRKÇE

19

4900

TEKNOLOJİ VE TASARIM

EK-2: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ FORMU

MEB

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ İÇİN YAPILACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

PUAN

Üniversitelerin lisans düzeyinde özel yeteneklilerle ilgili bölümünden mezun olmak (Üniversitelerin üstün zekalılar öğretmenliği bölümü mezunları)

4

EĞİTİM DURUMU ( En Son Mezun Olduğu Okul )

Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

6

Diğer alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak

4

Tezsiz yüksek lisans yapmış olmak

3

Alanında doktora yapmış olmak

11

Diğer alanlarda doktora yapmış olmak

8

Aday bu puanlardan sadece birini alabilecektir.

ÖDÜLLER (Kılavuzun yayımlanma tarihi itibari ile verilen ödüller puanlamaya dahil edilmeyecektir.)

Başarı belgesi, teşekkür belgesi (En fazla 1 )

2

Üstün başarı belgesi, takdir belgesi (En fazla 1 )

3

Aylıkla ödüllendirme (En fazla 1 )

4

PROJELER ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen ve Tamamlanmış Durumda Olanlar)

ULUSAL PROJELER (TÜB İTAK, KALKINMA AJANSI, EDES,

SODES vb. PROJELER) ( En fazla 3 projeye kadar)

Yürütücü

3

Görev Alan Öğretmen

2

ULUSLARARASI PROJELER

TÜBİTAK DESTEKLİ ULUSLARARASI PROJELER, AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER (ERASMUS+, HORİZON 2020, COSME, IPA KAPSAMINDAKİ PROJELER vb. )

( En fazla 3 projeye kadar)

Yürütücü

4

Görev Alan Öğretmen

2

DANIŞMANLIKLAR ( En Fazla 1 Yarışmaya Kad

ar) ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen )

Danışmanlık yaptığı ekip ile ulusal yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi almak

2

Danışmanlık yaptığı ekip ile "Bu Benim Eserim" yarışmasında ve TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri arası proje yarışmaları bölge sergisine katılmış olmak

2

Danışmanlık yaptığı ekip ile TÜBİTAK tarafından akredite edilen uluslararası yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi almak

3

YAYINLAR

Bildiri (En fazla 1)

2

Popüler bilim, teknik, sanat, tarih dergilerinde tez konusu dışında yayımlanmış makale (En fazla 1)

3

Hakemli dergilerde yayımlanmış makale (En fazla 1)

3

Tez konusu dışında yayımlanmış ISBN'li kitap (Tek başına yazarı olduğu kitap için) (En fazla 1)

4

Tez konusu dışında yayımlanmış ISBN'li kitap ( Ortak yazarı olduğu kitap için) (En fazla 1)

2

SANATSAL FAALİYETLER ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen )

Edebiyat ve araştırma, resim, fotoğraf, grafik, karikatür, hat, ebru, tezhip gibi sanatsal alanlarda yer aldığı etkinlikler

Yer aldığı karma sergiler (En fazla 1)

2

Katıldığı yarışmalardan aldığı dereceler (1, 2, 3.)

(En fazla 1)

3

Tek başına açtığı sergiler (En fazla 1)

3

Sahne ve sinema sanatları alanında yer aldığı etkinlikler

Çektiği film/belgesel (En fazla

1)

3

Yazdığı ve oynanan oyunu (Yıl sonu gösterisi vb. çalışmalar hariç.) (En fazla 1)

2

Kadrosunda yer aldığı bir tiyatro oyunu (Teknik ya da oyuncu) (En fazla 1)

2

Tek başına veya ekiple düzenlenen konser vb sahne gösterileri (En fazla 1)

2

Müzik alanında mezuniyet durumu (En fazla 1)

Konservatuar ya da müzik öğretmenliği müzik bölümünden mezunu olmak

2

Müzik alanında yer aldığı çalışmalar (En fazla 1)

Resmi beste yarışmalarında 1,

2 ya da 3. olmak

2

Görsel sanatlar veya resim iş alanında mezuniyet durumu (En fazla 1)

Konservatuar ya da görsel sanatlar öğretmenliği, resim/resim-iş öğretmenliği ve resim bölümünden mezun olmak

2

Görsel Sanatlar alanında yer aldığı çalışmalar (En fazla 1)

Resmi görsel sanatlar yarışmalarında 1, 2 ya da 3. olmak

2

ÜNİVERSİTELER, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MUHTELİF ÖZEL KURSLAR VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ TARAFINDAN VERİLEN KURS PROGRAMLARI (Ek-4 )

Ekte belirtilen programlara ait sertifikalar (En fazla 2) Her biri için 1 puan

SPOR LİSANSI

Var/ Yok (En Fazla 1) 1 puan

ÇALIŞTAY/KONGRE/HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Son 5 yıl içinde özel yetenekliler veya kendi alanında katılmış olduğu çalıştay, hizmet içi eğitim ve kongreler (En fazla 2)

2

YABANCI DİL

YÖKDİL veya e-YDS/YDS'den A düzeyinde puan almak

5

YÖKDİL veya e-YDS/YDS'den B düzeyinde puan almak

4

YÖKDİL veya e-YDS/YDS'den C düzeyinde puan almak

3

YÖKDİL veya e-YDS/YDS'den D düzeyinde puan almak

2

ÖSYM tarafından İngilizce için eş değerliği kabul edilen sınavların (CPE, CAE, TOEFL IBT,

PTE Akademik) YDS karşılıkları esas alınacaktır.

EK-3: BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN SEÇME SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU

1. İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Türkçeyi dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanırlar.

0-5

2

Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır.

0-5

3

Konuşurken el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hakim olabilmektedir.

0-5

4

Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

0-5

2. BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Konu ile ilgili anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde

açıklama yapar.

0-5

2

Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde

bulunabilir.

0-5

3

Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

0-5

4

Konu hakkında açıklama yaparken kendinden emin, anlaşılır bir şekilde ve

içtenlikle düşüncelerini ifade eder.

0-5

3. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eder, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

0-5

2

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

0-5

3

Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

0-5

4

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb.) yeterince haberdardır.

0-5

4. LİYAKAT VE TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Temsil ettiği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler.

0-5

2

Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

0-5

3

Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir.

0-5

4

Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanabilmektedir.

0-5

5. GÜNCEL BİLGİ, YARATICILIK VE İSTEKLİLİK

NO

YETERLİLİK

PUAN

ARALIĞI

VERİLEN

PUAN

BÖLÜM

PUANI

1

Alanı ile ilgili güncel bilgileri takip eder.

0-5

2

Özel yetenekliler ile ilgili temel bilgilere sahiptir.

0-5

3

Özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası uygulamalar hakkında bilgi sahibidir.

0-5

4

Özel yetenekliler alanında çalışmaya isteklidir.

0-5

TOPLAM PUAN:

KOMİSYON ÜYESİ ADI SOYADI İMZA

AÇIKLAMA

Ek-3 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu 5 bölümden oluşur. Her bölüm 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Toplam puan, her 5 bölümden elde edilen bölüm puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

EK-4: ÜNIVERSITELER, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MUHTELİF ÖZEL KURSLAR VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ TARAFINDAN VERİLEN KURS PROGRAMLARI

KURS ALANI

KURS PROGRAMI

SANATSAL FAALİYETLER VE HOBİLER

Ahşap Süslemecisi

Model Gemi Yapımı

Ayakkabı Modelisti

Bahçecilik alanında bulunan programlar

El Sanatları alanında bulunan programlar

Cam, Seramik ürünleri alanındaki programlar

SPOR

Çeşitli spor dallarında bulunan kurs programları

MÜZİK

Müzik alanında bulunan programlar

AİLE VE EĞİTİM

Sosyal Uyum Sorunları

Aile Eğitimi

Çocuklarda Uyum Problemleri

Çocuklarda Duygu ve Davranış

Özel Eğitim Gerektiren Bireyler Aile Destek

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere Yaklaşım

BİLİŞİM VE YAZILIM

Bilişim ve Yazılım alanı ile ilgili programlar

GRAFİK VE FOTOĞRAF

Grafik ve Fotoğraf alanı ile ilgili programlar

YÖNETİM ALANI

Bilgi ve Belge Yönetimi

Hata Türleri ve Etkileri Analizi

Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

Değişim ve Sürekli İyileştirme (KAİZEN)

Yönetim alanı ile ilgili diğer programlar

GELENEKSEL OYUNLAR VE STRATEJİ / ZEKA OYUNLARI

Geleneksel Türk Okçuluğu

Go, Mangala Oyunu

Zeka Oyunları

Zeka Oyunları Öğreticiliği

10X10 Çapraz Dama

Satranç

HAVACILIK

Model Uçak Yapımı

İnsansız Hava Araçları Geliştirme ve Uyum Eğitimi

İnsansız Hava Araçları ve Uçuş Eğitimi

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

Problem Çözme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Sosyal Hayatta İletişim

Örgütsel İletişim

Performans Değerlendirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Meslek Etiği

Liderlik Eğitimi

İş Organizasyonu

İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum

Eğitimi

İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Etkili ve Hızlı Okuma

Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk

Araştırma Teknikleri

Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet)

Geliştirme ve Uyum Eğitimi

DİĞER ALANLAR

Güneş Enerjisi Sistemleri Temelleri Eğitimi

Kurs Programı

Rüzgar ve Güneş (Hibrit) Enerji Sistemi Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kompozit Ürün Üretimi

Senaryo Yazarlığı

Kısa Film Yapımı

3 Boyutlu Nesne Modelleme

Grafik Animasyon

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
22:05 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 100 milyonu geçti22:03 - Mersin'de darp edilen hastane personeli yaralandı21:48 - Şarkıcıydı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu21:43 - Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi tanıtacak 19 şefi belirledi21:30 - Tapu'da rüşvet operasyonu: 1'i müdür, 25 kişiye tutuklama21:25 - LG akıllı telefon üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor
21:25 - Fransız Pasteur Enstitüsü aşı çalışmalarını durdurdu21:23 - Kasımdan bu yana Türkiye'ye 15 milyar dolar sıcak para girdi21:14 - İYİ Parti, parlamenter sistem çalışmasını vekillere sundu21:11 - Neslihan hemşire: Hastam, elime 'beni bırakma' yazdı21:07 - AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki21:03 - Fenerbahçe puan ortalamasında zirveye ortak oldu
21:01 - TRT, Necmettin Erbakan'ın hayatını dizi yapıyor20:55 - 'Pipet paketleme işi' vaadiyle 280 kişiyi dolandırdı20:43 - Kenya, Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı satın alacak20:42 - Temizlik işçisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti20:40 - Fenerbahçe'den sağlık çalışanlarına jest
20:37 - Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler sona erdi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam