Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay'dan müstafi işlemlerinde mazeret durumu hakkında önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, sağlık sorunları yaşadığını belgelendiren kişinin göreve gelmediği günler için mazeretli olduğunu kabul ederek müstafi sayılmasına dair işlemi iptal etti!
08 Haziran 2020 10:03
+Aa- Yazdır
Danıştay'dan müstafi işlemlerinde mazeret durumu hakkında önemli karar!

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94 üncü maddesinde yer alan; "....Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." düzenlemesine göre memurların göreve gelmediği günlerin kesintisiz 10 gün olması halinde ilgili kişiler müstafi duruma düşmektedir.

Bu düzenleme çerçevesinde, bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmetli olarak görev yapan devlet memuru kesintisiz on gün göreve gelmediği için müstafi sayılmıştır. Kişinin bu konu hakkında ilk derece mahkemesinde açtığı dava herhangi bir yasal izni veya istirahat raporu bulunmadığından reddine sonuçlanmıştır.

Danıştay Onikinci Dairesi ise, kişinin geçmiş yıllarda gördüğü bazı tedavilerden dolayı sağlık sorunlarının bulunduğu ve devam ettiğini dikkate alarak, göreve gelemediği günler için geçerli bir mazereti bulunduğundan dolayı işlemin iptaline karar vermiş ve idare mahkemesinin kararını bozmuştur.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/9930

Karar No : 2019/2014

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ : ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : Sağlık Bakanlığı / ANKARA

VEKİLİ : ...

İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem : ... İli, ... Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmetli olarak görev yapan davacının, mazeretsiz ve kesintisiz olarak on günden fazla süreyle görevine devam etmediğinden

bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca 19/08/2011 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin 18/01/2012 tarihli işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Davacının, 09/08/2011 - 26/08/2011 tarihleri arasında bir istirahat raporu ya da yasal bir mazereti bulunmaksızın görevine devam etmediği sabit olduğundan 19/08/2011 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :

Davacı tarafından, 26/08/2011 tarihli epikriz raporundan da anlaşılacağı üzere ayağındaki derin yaralar nedeniyle uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığı ve en son altı ay önce yaraların derinleşmesi ve kurtlanması üzerine yeni bir tedaviye başlandığı, devam eden tedavi süreci nedeniyle görevine devam edemediği günler için mazeretli sayılması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, 09/08/2011 - 26/08/2011 tarihleri arasında görevine devam etmeyen davacının, bu tarihler için istirahat raporu ya da yasal bir mazeret ileri sürememiş olması nedeniyle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ..'UN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesi uyarınca hasım mevkiinden çıkarılarak Sağlık Bakanlığı husumetiyle işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

... İli, ... Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmetli olarak görev yapan davacı, 09/08/2011 -26/08/2011 tarihleri arasında görevine gelmemiştir.

Göreve gelmediği 09/08/2011 - 26/08/2011 tarihleri arasında istirahat raporu bulunmayan davacı, idareye tedavi gördüğü Özel ... Oksijen Tedavi Merkezince düzenlenen 26/08/2011 tarihli epikriz raporunu ve hastane kayıtlarını sunarak devam eden tedavileri nedeniyle görevine devam edemediğini beyan etmiştir.

Davacının idareye sunduğu epikriz raporu ve hastane kayıtlarının geçerli bir mazeret olarak kabul edilmemesi üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca 19/08/2011 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılmasına karar verilmiştir. Bakılan dava bu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesinin birinci fıkrasında, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir.

Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacı hakkında Özel ... Oksijen Tedavi Merkezince düzenlenen 26/08/2011 tarihli epikriz raporu ile davacıya ait, 2009 yılının Haziran ayı ile 2011 yılının Aralık ayı arasındaki yaklaşık kırk sekiz adet hastane kaydının incelenmesinden, yirmi bir yıl önce yüksek gerilim hattında elektrik çarpması sonucunda davacının vücudunda yaralar oluştuğu, altı yıl önce bacağının kırılması ile bu yaraların tekrar açıldığı, bir ayaktaki yaraların, diğer ayaktan alınan parça ile kapatılmaya çalışıldığı ancak tedavinin cevap vermemesi nedeniyle yaraların kurtlandığı ve plastik cerrahi uzmanlarının davacıyı hiperbarik oksijen tedavisine yönlendirdiği, 26/08/2011 tarihinde hiperbarik oksijen tedavisine başlanılan davacının bacağındaki venöz ülser ve ülser tabanında kurtlanma bulgusunun anılan tarih itibarıyla varlığını koruduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, yukarıda yer verilen epikriz raporu ve hastane kayıtlarından, süregelen venöz ülser rahatsızlığı ile ilgili olarak devam eden tedavisi nedeniyle göreve gelemediği günler için geçerli bir mazereti bulunduğu anlaşılan davacının, görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu ... İdare Mahkemesinin ...

tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin

birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 19/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
13:35 - Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı13:30 - MEB 10. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı13:25 - Tıbbi sülük sektörü uluslararası çevrim içi seminerde ele alındı13:20 - 3 kişilik ailenin öldürülmesi olayını aydınlatan polisler başarı belgesiyle ödüllendirildi13:10 - Türkiye'nin en romantik yeri 'Kapadokya'12:52 - Bakanlık 'Makul Şüphe' isimli kitabı muzır yayın ilan etti
12:49 - Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar12:45 - Filyos Limanı dev bir lojistik merkez projesidir12:41 - Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı12:39 - Dolar gün ortasında düşüşe geçti12:38 - Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi mayısta başlıyor12:33 - Konya'da otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu
12:32 - Salgının etkisiyle evlenen çift sayısı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi12:31 - Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı12:15 - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı12:01 - SGK geri ödemesi kapsamında 'gebelik öncesi tanı uygulaması' başlatılacak11:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı
11:56 - Son 4 ay içerisinde TSK'dan 630 FETÖ'cü ihraç edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam