1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sayıştay bütçeden saat hediyesine kamu zararı dedi

Sayıştay başkanlığı, görev süresi sona eren belediye meclis üyelerine saat hediye edilmesini kamu zararı olarak gördü!
13 Mart 2021 19:11
+Aa- Yazdır
Sayıştay bütçeden saat hediyesine kamu zararı dedi

Belediye başkanı tarafından görev süresi sona eren belediye meclis üyelerine Belediye Bütçesinden kol saati hediye edilmiştir.

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda; meclis üyelerine hediye edilen saatlerin belediye bütçesinden karşılanması suretiyle gerçekleştirilen harcamanın ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda, ne de Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi'nde tanımlanmış bulunan giderler kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, yapılan harcama nedeniyle mevzuata aykırı davranıldığı açık olduğu ifade edilmiştir.

Bu nedenle, görev süreleri sona eren belediye meclis üyelerine verilen kol saatlerinin bedelinin kamu zararı olması sebebiyle, Belediye Başkanı, Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisine ödettirilmesine oyçokluğu ile hükmedilmiştir.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI

Belediye Başkanı tarafından görev süreleri sona eren belediye meclis üyelerine hediye edilen kol saatlerinin bedelinin mevzuata aykırı olarak Belediye Bütçesinden karşılanması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak;

3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 11'inci maddesiyle İçişleri Bakanlığına verilen yetkiye istinaden İçişleri Bakanlığı'nın 25.04.1984 gün ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan, "Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi"nin;

"Genel Kural" başlıklı 3'üncü maddesinde;

"Temsil-ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye başkanının takdirine tabidir. ."

"Temsil Giderleri" başlıklı 4'üncü maddesinde;

"Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla;

Beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlemek,

Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak,

Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek,

Beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlemek ve hediye vermek,

için yapılır."

"Ağırlama giderleri" başlıklı 5'inci maddesinde;

"Ağırlama, beldenin misafiri durumunda olan;

-Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri,

- Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokolüne dahil kişiler,

-Yabancı ülke temsilcileri veya konuklar,

-Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler,

-Basın mensupları,

-Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar,

ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve davetin şumulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır."

"Tören Giderleri" başlıklı 9'uncu maddesinde;

"Aşağıda belirtilen törenlerin gerektirdiği giderlerin tümü veya bir kısmı, tören komitesinin kararı ile ödenebilir.

- Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri,

- Beldenin kurtuluş günleri,

- Festival ve fuarlar,

- Beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma ve açılış günleri,

- Milli mücadeleye ait önemli günler."

Diğer Tören Giderleri" başlıklı 10'uncu maddesinde ise;

"Yukarıda maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir."

Hükümlerine yer verilmiştir.

Konu hakkında sorumlular tarafından gönderilen savunmalarda; Yönerge'nin 3'üncü maddesi ile temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine bırakıldığı belirtilmişse de, bu yetki sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmetin gerekleri ile sınırlı olarak kullanılmalıdır. Çünkü, bu yetki, sorumluların iddia ettiği gibi salt belediye başkanının takdirine bağlı bir yetki olsa idi, Yönergenin 2'nci maddesinde; "Bu Yönerge, belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan belediye başkanının bu sıfatının gereği olarak yapacağı temsil, ağırlama ve tören giderleri konusunda uyacağı kuralları kapsar." şeklinde belediye başkanının takdir yetkisini kısıtlayıcı bir hükme yer verilmezdi.

Savunmalarda ayrıca, yapılan harcamanın Yönerge'nin 5'inci maddesinde yer alan "Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar" hükmüne binaen gerçekleştirildiği belirtilmişse de, Yönerge'de ağırlama giderlerinin; "beldenin misafiri durumunda bulunan" ve maddede tadadi olarak sayılan kişiler için yapılacağı belirtildiğinden, beldenin misafiri durumunda bulunmayan ve maddede sayılan kişiler arasında yer almayan belediye meclis üyelerine hediye edilen kol saatleri için yapılan ödemenin, ağırlama gideri olarak da değerlendirilmesi mümkün değildir.

Yine, yapılan incelemede, bahsi geçen harcamanın, Yönerge'nin sırasıyla 4'üncü, 9'uncu ve 10'uncu maddelerinde düzenlenmiş bulunan "temsil, tören ve diğer tören giderleri" kapsamında değerlendirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Kaldı ki, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediyenin "görev ve sorumlulukları" ile "yetki ve imtiyazlarının" düzenlendiği 14 ve 15'inci maddelerinde, görev süresi sona eren belediye meclisi üyelerine belediye bütçesinden hediye alınması vb. mahiyette bir harcamaya yer verilmemiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olduğu, aynı Kanun'un 32'nci maddesinde de; harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olduğu ve 11'inci maddesinde ise; üst yöneticilerin, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ile kullanımını sağlamaktan sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Sonuç itibarıyla, belediye başkanı tarafından görev süreleri sona eren belediye meclisi üyelerine hediye edilen saatlerin belediye bütçesinden karşılanması suretiyle gerçekleştirilen harcamanın ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda, ne de Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi'nde tanımlanmış bulunan giderler kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, yapılan harcama nedeniyle mevzuata aykırı davranıldığı açıktır.

Bu itibarla, görev süreleri sona eren belediye meclis üyelerine verilen kol saatlerinin bedelinin, belediye başkanınca kullanılan takdir yetkisi doğrultusunda, mevzuata aykırı olarak belediye bütçesinden karşılanması nedeniyle oluşan . TL kamu zararının,

Üst Yönetici (Belediye Başkanı) . ve Harcama Yetkilisi (. Müdürü) . ile Gerçekleştirme Görevlisi (VHKİ) .'a müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, Üye .'in karşı oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

Azınlık Görüşü:

Üye .'ın karşı oy gerekçesi;

"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38'inci maddesinin (o) bendinde; "Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak", Belediyenin giderleri başlıklı 60'ıncı maddesinin (k) bendinde; "temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri" hükümleri yer almakta olup, Belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan belediye başkanının bu sıfatının gereği olarak yapacağı temsil, ağırlama ve tören giderleri konusunda uyacağı kurallar da Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinde belirlenmiştir.

Mezkür Yönergenin, Genel kural başlıklı 3. maddesinde; temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine tabi olduğu, Temsil Giderleri başlıklı 4. maddesinde; temsil giderlerinin görevle ilgili olmak şartıyla, gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek için yapılacağı, 10'uncu maddesinde de; diğer maddelerde belirtilenler dışında kalan ve yapılması belde için gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için harcama yapılabileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Belediye Başkanı tarafından görev süresi sona erecek olan Belediye Meclis Üyelerine verilen hediyelik kol saatleri bedelinin Belediye bütçesinden karşılanması hususunun yukarıda yer verilen mevzuat kapsamında değerlendirilerek, bir kamu zararı oluşturmadığı düşünüldüğünden, ilişilecek bir husus bulunmadığı kanaatine varılmıştır."

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
12:43 - Sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı12:35 - Kırıkkale'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü12:29 - Dolar/TL kuru 8.50 TL'yi gördü12:22 - Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı12:15 - Soğuk havanın hakim olduğu Doğu Anadolu'da sıcak artacak11:59 - Samsun'da 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu
11:50 - Turizmcilere bayram müjdesi11:41 - Türkiye'nin Sputnik V'yi üretmesi, dışa bağımlılığın azalması açısından önem taşıyor11:39 - Soylu, Gabar Dağı'ndaki Akrep Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı11:38 - 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine yaklaşık 2,2 milyar lira destek11:30 - Tutuklu ve hükümlüler 'e-Görüş' ile bu şekilde bayramlaşacak11:22 - İşte İstanbul'da en çok kazanın yaşandığı 10 kara nokta
11:19 - KVKK, 'kiracının aidat borç bilgilerinin' ev sahibiyle paylaşılabileceğine hükmetti11:16 - Türksat 5B ile sunulacak Ka-Bant hizmetleri için 'uzay yolu' kurulacak11:12 - Evden çalışmayı öğrenen şirketler iş dünyasını dönüştürecek11:08 - Bayram namazı sonrası kutlama ateşi açıldı, hayatını kaybetti10:56 - Filyasyon ekipleri bayrama görevleri başında girdi
10:56 - Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam