1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencilerin derse gelmemesi halinde öğretmene ödenmeyen ek ders sorunu toplu sözleşmede çözülebilir

Öğrencilerin idari izin veya tatil dışında çeşitli nedenlerle tamamının derse gelmemesi yada uzaktan eğitimde canlı yayın platformlarına tamamının katılmaması nedeniyle, okulda yada canlı yayının başında bulunmalarına rağmen ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, söz konusu sürelere rastlayan ders görevini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaklarına ilişkin husus bu yıl yapılacak olan toplu sözleşmede sendikalarca teklif edilerek toplu sözleşme hükümlerine konulması sağlanmalıdır.
24 Mayıs 2021 11:00
+Aa- Yazdır
Öğrencilerin derse gelmemesi  halinde öğretmene ödenmeyen ek ders sorunu toplu sözleşmede çözülebilir

Öğrencilerin idari izin veya tatil dışında çeşitli nedenlerle tamamının derse gelmemesi yada uzaktan eğitimde canlı yayın platformlarına tamamının katılmaması nedeniyle, okulda yada canlı yayının başında bulunmalarına rağmen ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, söz konusu sürelere rastlayan ders görevini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin MEB'in yüzlerce olumsuz görüş yazısı bulunmaktadır.

Bu tür görüş yazılarında Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre öğretmenlere ek ders ödenebilmesi için fiilen ek ders görevinin yapılması veya "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesinde ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hallerin olması gerektiği vurgulanarak olumsuz görüş yazı yazılmakta ve ek dersler ödenmemektedir.

Öğretmenler de haliyle; dersin fiilen yapılamamasının sebebinin kendilerinin olmadığını, derse yada canlı yayına katılmayanların öğrenciler olduğunu, derse hazırlık yaparak okula gelmekte ve dersin yapılacağı saatte sınıfında hazır bulunduğunu, ders uzaktan eğitime ise canlı yayın hazırlığını yaptığını ve öğrencilerin katılmasını beklediğini, bir kusuru ve hatası bulunmadığını, dersin fiilen yapılamamasına sebebiyet verenlerin öğrenciler olduğunu düşünerek konunun neden çözümlenemediğine hayret etmektedir.

PEKİ NEDİR BU DERS GÖREVİNİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HALLER?

Biz memurlar.net olarak 25 Haziran 2019 tarihli "Ders görevlerinin yapılmış sayılacağı haller güncellenmelidir" başlıklı haberimizde bu sorunlara işaret ederek "MEB'e sorulan soruların en başında ders görevlerinin yapılmış sayılacağı hangi hallerde ek dersin ödenip ödenmeyeceği hususu gelmektedir." şeklinde gündeme getirmiş hattı zatında 15 Haziran 2020 tarihli "Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidir" başlıklı haberimizde tüm gelmiş geçmiş ek ders mevzuatı araştırması yaparak yamalı bohçaya dönen Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın yapılacak bir çalıştayla, hazırlanan görüş yazıları ve tereddüt edilen hususlarda gözetilerek paydaşların istek ve önerileri de dikkate alınarak toplu sözleşme hükümlerinde elde edilen kazanımların da eklenmesiyle yeniden yazılmasına ihtiyaç bulunduğunu vurgulamıştık.

Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesinde ders görevinin hangi hallerde yapılmış sayılacağına dair istisnalar sıralanmıştır.

İşte o madde,

"Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

b)İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

(2)Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(3)Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından (Ek ibare : 16/03/2015-2015/7434 B.K.K.)Bilişim Teknolojileri ve Elektrik- Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile alanlarına bakılmaksızın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde soru hazırlamak ve değerlendirme yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 27 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez.

Ayrıca; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 28/8/2019 tarih ve 2019/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Bölümünde yer alan "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2. maddesindeki; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerin de bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükümlerince de ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlere o günkü ek ders ücretleri de ödenmektedir.

Bu hükümlere göre; hem Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesinde hem de Toplu Sözleşmenin yukarıda belirtilen 2. maddesinde; öğrencilerin idari izin veya tatil dışında çeşitli nedenlerle okula gelmemeleri nedeniyle okulda bulunmalarına rağmen ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılacaklarına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Fakat; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay Onbirinci Dairesince verilen 19/6/2007 tarihli ve Esas No; 2007/341 sayılı Kararla; ilgi Karar'ın 12'nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla" ibaresinin yürütülmesi durdurulmuştur.

Danıştay bu kararında öğrenciler sınava gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olmadığını öğretmen sınav için tüm hazırlıklarını yapmış olduğunu bu nedenle öğrenciler sınava girmese dahi ek ders ücretlerin ödenmesi gerekliğini vurgulamıştır.

İdare hukuku ilkelerine göre idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle mükelleftir. Bu durumda, derslerin fiilen yapılmaması öğretmenlerin kendi iradeleri dışında gerçekleşen bir durumdur. Öğretmenler kendi iradeleri dışında gerçekleşen bir durumdan dolayı sorumlu tutulamaz ve cezalandırılamazlar. Öğrencilerin hatası öğretmenlere yüklenemez, öğrencilerden kaynaklı sebeplerle öğretmenler cezalandırılamaz. Öğrencilerin okula gelmemesi nedeniyle ders saati boyunca görevinin başında bulunan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmemesinin hukuk ve hakkaniyet ilkelerine göre kabulü mümkün değildir. Bu konuda kazanılmış onlarca yargı kararı bulunmaktadır.

Bu nedenle de "Öğrencilerin idari izin veya tatil dışında çeşitli nedenlerle tamamının derse gelmemeleri yada uzaktan eğitimde canlı yayın platformlularına tamamının katılmamaları nedeniyle, okulda yada canlı yayının başında bulunmalarına rağmen ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders Ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." şeklinde tespit yaparak görüş yazısı yayınlamak yerine yukarıda yer verdiğimiz Danıştay kararının; "Öğrenciler sınava/derse gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olmadığını öğretmen sınav/ders için tüm hazırlıklarını yapmış olduğunu bu nedenle öğrenciler sınava girmese dahi ek ders ücretlerin ödenmesi gerekliliği bulunmaktadır." gerekçesine ilgi tutularak eğitim kurumlarında tüm öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle derslerin yapılamaması durumunda, görevli öğretmenlere ek ders ücretlerinin ödenmesi hususunda ek dersle ilgili kararda değişiklik yapılması gerekmekte iken MEB'in buna yanaşmadığı, bu konuda açılacak olan bireysel davalar ile sendikalarca açılan davalarında kaybedileceği ortadadır.

O halde; Öğrencilerin idari izin veya tatil dışında çeşitli nedenlerle tamamının derse gelmemesi yada uzaktan eğitimde canlı yayın platformlarına tamamının katılmaması nedeniyle, okulda yada canlı yayının başında bulunmalarına rağmen ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, söz konusu sürelere rastlayan ders görevini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaklarına ilişkin husus bu yıl yapılacak olan toplu sözleşmede sendikalarca teklif edilerek toplu sözleşme hükümlerine konulması sağlanmalıdır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
32 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
08:17 - Şikayet şampiyonu internet aboneliği08:15 - İşte yasakların kalkacağı tarih... Uzmanlar açıkladı08:08 - 'Küresel liderlik'te ilk Türk bilim insanı08:02 - 'Mini infaz paketi' Genel Kurul'a geliyor08:00 - 3 Kamu Kurumu 289 personel almak için ilana çıktı07:50 - PKK/YPG Suriye'de 7.500 sivili katletti
07:47 - Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesinde07:45 - TBMM'de ziyaretçi yasağı aşı olanlar için kaldırılıyor07:32 - Libya'ya üst düzey ziyaretin perde arkası07:30 - TMSF Başkanı: Altın ile ilgili yeni müjdeler vereceğiz07:20 - Enerji ithalatı azalıyor: Keban'a üçüncü yerli jeneratör07:05 - FETÖ'nün güncel yapısı Threema'den çıktı: Hangi evde kim kalıyor deşifre oldu
07:02 - Fiyat artışına rağmen yoğun talep: Otomobile zam satışı azaltmadı07:01 - Sağlık Bakanı Koca: Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik06:59 - Soruşturma açılan İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı06:50 - AK Parti teşkilatları 81 ilde 2023 için sahaya iniyor06:40 - PKK hastanedeki 14 sivili öldürdü
06:30 - Meteoroloji'den bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam