1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ders görevlerinin yapılmış sayılacağı haller güncellenmelidir

Öğretmenlerin, Devletin bir işi için görevlendirilmesi nedeniyle o gün alamadığı tüm ek ders kayıplarının ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesindeki hükümlere "kadrolarının bulunduğu kurumda olsalardı ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya devam ederler." ibaresini eklenmesi gerekmektedir.
25 Haziran 2019 00:02
Yazdır
Ders görevlerinin yapılmış sayılacağı haller güncellenmelidir

İŞTE DERS GÖREVİNİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HALLER

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre; bir görevin "filen yapılması" halinde karşılığında ek ders ücreti ödenmekte, fakat; "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesindeki hükümlerde istisnai haller belirtilerek bu istisnai hallerde ek ders görevi yapılmış sayılarak ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir.

İşte o madde;

"Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

MADDE 16- (1)Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

b) İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Editör Notu; bu konuyu aşağıdaki dosyamızda tüm ayrıntılarıyla haberleştirmiştik;

MEB: Tatile gelen resmi bayramlarda ek ders ücreti ödenir

(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez."

Milli Eğitim Bakanlığının 2007/19 nolu genelgesinin Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesini açıklayan 11. maddesindeki; "Kısacası, söz konusu etkinliklere katılanlar bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda olsalardı ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya devam edecekler, bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda ek ders ücreti alamayacak durumda olanlar ise bu sürelerde de ek ders ücreti alamayacaklardır." açıklamalarında yer alan "... kadrolarının bulunduğu kurumda olsalardı ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya devam edecekler." cümlesiyle konuyu açıklık getirmiştir.

Bu istisnai hallere göre; öğretmenin devletin bir işi için görevlendirilmesi nedeniyle o gün alamadığı; yetiştirme kursu, egzersiz, belleticilik, yüz yüze eğitim, nöbet, ders dışı hazırlık vb görevlerine ödenen tüm ek ders kayıpları ödenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığının 2007/19 nolu genelgesindeki bu açıklamaya aykırı, Milli Eğitim Bakanlığının görüş yazıları ve il milli eğitim müdürlüklerinin uygulamaları bulunmaktadır.

MEB'E SORULAN SORULARIN EN BAŞINDA DERS GÖREVLERİNİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HANGİ HALLERDE EK DERSİN ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİ GELMEKTEDİR

MEB'e sorulan soruların en başında ders görevlerinin yapılmış sayılacağı hangi hallerde ek dersin ödenip ödenmeyeceği hususu gelmektedir.

Örneğin; Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, kitap inceleme komisyonları ile çeşitli sportif faaliyetlere katılmak üzere sporcu veya hakem olarak görevlendirilenlerin, söz konusu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri destekleme ve yetiştirme kurslarındaki ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin sorun MEB'e sorulmuştur.

MEB; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25. maddesinde; "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır..." hükümlerine yer verdikten sonra yukarıda yer verdiğimiz Kararın 16. maddesindeki hükümleri sıraladıktan sonra şu şeklinde cevap vermiştir.

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi, ders görevinin fiilen yapılmış olması veya anılan Kararın 16. maddesinde belirlenen durumlarla sınırlı olarak ders görevinin yapılmış sayılmasına bağlı bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Kararın yukarıda belirtilen 16'ncı maddesinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, kitap inceleme komisyonları ile çeşitli sportif faaliyetlere katılmak üzere sporcu veya hakem olarak görevlendirildikleri sürelerde fiilen yerine getiremedikleri aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından, ilgililerin, söz konusu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri ders ve ek ders görevlerini (destekleme ve yetiştirme kurslarındaki ders ve ek ders görevleri de dahil) yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir."

İşte o görüş yazısı,

Ayrıca "Seçim kursuna katılan sandık görevlisi öğretmenin o günkü ek dersi ödenir mi?" haberimizde yer alan görüş yazısında da ve yukarıda yer verdiğimiz görüş yazısının ayrıntılarında; Bakanlığın "görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından" şeklindeki itirafı bulunmakla birlikte Bakanlığın takıldığı noktanın "fiilen çalışma yapılmayan" olduğu anlaşılmaktadır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS GÖREVLENDİRMENİN ÖĞRETMEN TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ DEĞİL DEVLETİN BİR İŞİ İÇİN GÖREVLENDİRMEYAPILMASIDIR

Bakanlığın atıfta bulunduğu 16. madde metninin yazılım gerekçesi; herhangi bir görevlendirme sonucunda öğretmenin o gün alamadığı tüm ek ders kayıplarının karşılanmasını sağlamak olduğuna göre, kitap inceleme komisyonları ile çeşitli sportif faaliyetlere katılmak üzere sporcu veya hakem olarak görevlendirilme veya diğer nedenlerle görevlendirilen öğretmenlere hukuken o gün alamadıkları ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus görevlendirmenin öğretmen tarafından talep edilmesi değil devletin bir işi için görevlendirme yapılmasıdır. Dolayısıyla öğretmenler görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevini yani yetiştirme kursu, egzersiz, belleticilik, yüz yüze eğitim, nöbet, ders dışı hazırlık vb görevlerini yerine getirememektedir. Burada bir keyfilik yoktur. Bilakis ilgili makamlar öğretmeni görevlendirmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının 2007/19 nolu genelgesinin yukarıda yer verdiğimiz maddesinde yer alan "... kadrolarının bulunduğu kurumda olsalardı ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya devam edecekler." açıklaması da tamda bu konuyu anlatmaktadır.

Kısacası devletin hangi işi olursa olsun yapılan tüm görevlendirmelerde öğretmenlere görevlendirilmesi nedeniyle o gün alamadığı tüm ek ders kayıplarının ödenmesi gerekmektedir.

Bu konudaki bakanlık görüşü insiyatif almaktan uzak bir görüştür. Müsabakaya katılan okuldur, görevlendiren makam vali yada kaymakamdır. Göreve giden öğretmendir. Burada bir keyfiyet yoktur.

FİİLEN YAPILMAYAN GÖREVİN YAPILMASINA ENGEL OLAN HUSUS NEDİR?

Şimdi soruyoruz fiilen yapılmayan görevin yapılmasına engel olan husus nedir?

Öğretmenin fiilen görevini yapmasına engel olan husus; Öğretmenin Devlet tarafından veya bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilmesidir. Öğretmeni Devlet bir görevin ifası için bir başka görevle görevlendirmiştir. Öğretmenin keyfi bir hareketi bulunmamaktadır.

1982 Anayasanın 125. maddesi son fıkrasındaki "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarınca Bakanlığın emir ve talimatları nedeniyle öğretmenin katılmak durumunda kaldığı hizmet içi eğitim kurs ve seminerler nedeniyle alamadığı ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

ÖĞRETMENLER DEVLETİN BİR DİĞER İŞİNİ YAPMAKLA GÖREVLENDİRİLDİKLERİNDE KADROLARININ BULUNDUĞU KURUMDA OLSALARDI NE KADAR EK DERS ÜCRETİ ALMALARI GEREKİYORSA AYNI MİKTARDAKİ EK DERS ÜCRETLERİNİ ALMAYA DEVAM ETMELİDİRLER

Bakanlık yetkililerinin personeline sahip çıkarak 1982 Anayasanın 125. maddesi son fıkrasındaki "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarınca çözüm bulmak yerine "fiilen" yapmıyorsun cevabını kullanması kabul edilemez.

Kısacası,Bakanlık öğretmene ek ders ödemesi yapılmayan hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılmayın, mevcut görevinizi yerine getirin ve ek dersinizi alın demektedir.

Dolayısıyla mevzuatta düzenleme yapılarak, öğretmenin devletin bir işi için görevlendirilmesi nedeniyle o gün alamadığı tüm ek ders kayıplarının ödenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesindeki hükümlere "kadrolarının bulunduğu kurumda olsalardı ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya devam ederler." ibaresini eklenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
21:44 - BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı21:39 - Sanayi Odası Başkanı açıkladı! 362 işçinin testi pozitif çıktı21:33 - Türkiye'de geliştirildi! Koronavirüsü etkisiz hale getiriyor21:31 - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Ermeniler bize ihanet etti21:27 - Bakan Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı21:06 - Kayseri'ye ikinci Tıp Fakültesi müjdesi
21:03 - FETÖ'nün AK Parti'yi işgal girişimi davasında karar20:55 - PAMİT, patlayıcı maddelere müdahalede etkin rol oynuyor20:51 - Faytondan 'kurtulan' atların yeni görevi 'güvenlik'20:43 - Flamingoların yaşam cenneti: Tuz Gölü20:39 - 'Çevreci cami' cemaatinin desteğiyle güzelleşiyor20:35 - Bürokratlara, hatalı soru önergesi yanıtı soruşturması
20:31 - Patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi20:28 - AK Parti ve CHP'li vekiller arasında 'derin devlet' tartışması20:25 - Girişimci kadın lavanta üretimiyle işinin patronu oldu20:20 - Sürat Kargo Genel Müdürlüğü'ne Metin Kocael atandı20:05 - Yeni vaka sayısında son bir haftada değişiklik olmadı
19:52 - AÖF final sınav sonuçları açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam