1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İDDK, mühendis olan daire başkanının eski görevine iadesini hukuka uygun buldu!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, birinci derece daire başkanı kadrosunda bulunan kişinin takdir hakkı çerçevesinde görevinden alınarak ziraat mühendisi kadrosuna atanmasını hukuka uygun bulmuştur.
13 Haziran 2021 00:15
+Aa- Yazdır
İDDK, mühendis olan daire başkanının eski görevine iadesini hukuka uygun buldu!

Dava konusu olayda, bir kamu kurumunda Daire Başkanı olarak görev yapan davacı, hakkında herhangi bir disiplin soruşturması veya başkaca somuta dayalı bir işlem olmaksızın bu görevinden alınarak Mühendis kadrosuna atanmıştır.

İlk derece mahkemesi, daire başkanlığı kadrosunun üst düzey kadro olduğunun kabul edilmesi gerektiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda atama yapma ve görevden alma konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin, bu tür kadrolar için daha geniş olduğunun kabulü gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bölge İdare Mahkemesi, davacının daire başkanlığı görevinde herhangi bir başarısızlığının bulunmadığı, idarenin salt takdir yetkisi kullanarak ilgiliyi görevden almasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle işlemi iptal etmiştir.

Temyiz edilen dava Danıştay İkinci Dairesince incelenmiş; ilk derece mahkemesinin yönünde karar vermiş ve işlemi hukuka uygun görmüştür. Ancak, bu defa Bölge İdare Mahkemesi Kararında ısrar ettiği için konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna gitmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı, daha önce ziraat mühendisi olarak görev yapmakta iken daire başkanı olarak atanan davacı hakkındaki işlemde hukuka aykırılık görmemiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2020/1826

Karar No : 2021/51

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - VAN

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : ... adına ... Sendikası

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

Davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi genel idare hizmetleri sınıfı 1. derece daire başkanı kadrosuna atanmasına ilişkin onayın iptali ile 1. derece ziraat mühendisi kadrosuna müktesebi olan 3. derecenin 1. kademesi aylıkla asaleten atanmasına ilişkin . Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce tesis edilen ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali ve işlem sebebiyle uğradığı iddia edilen tüm maddi kayıplarının, aylık maktu fazla çalışma ücreti de dahil olmak üzere tazminine karar verilmesi istemiyle istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; daire başkanlığı kadrosunun üst düzey kadro olduğunun kabulüyle, üst düzey kamu yöneticilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve politikalarını saptayan, bu plan ve politikalardaki hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen ya da bu kişilerin emir ve direktifleri yönünde uygulamayı yapan veya onlara yardımcı olan kişiler oldukları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda atama yapma ve görevden alma konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin, bu tür kadrolar için daha geniş olduğunun kabulü ve bu görevlerden başka görevlere atanmaya ilişkin işlemlerin kazanılmış hakları veya genel olarak hukuk güvenliği ilkesini ihlal eden bir yönü bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti :

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; üst düzey yönetici atama ve görevden alma konusunda geniş bir tercih ve takdir yetkisine sahip olan idarenin, her türlü takdire dayalı işlemlerinde takdir yetkisini kullanırken kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun hareket etmesi gerektiğinden, davacının daire başkanlığı görevinde başarısız ve yetersiz olduğu ya da görevinden alınmasını gerektirecek bir eylemi, tutum ve davranışı ile hizmete etkisi olan herhangi bir olumsuzluğu bulunduğu yönünde bir tespit bulunmadığı gibi, atanmasını gerektiren hukuken geçerli herhangi somut bir nedenin de davalı idarece gösterilmediği dikkate alındığında, salt takdir yetkisinin kullanıldığı ileri sürülerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, istinaf başvurusunun kabulü ile İdare Mahkemesince verilen karar kaldırılarak dava konusu işlemlerin iptaline; davacının, işlem sebebiyle uğranıldığı iddia edilen tüm maddi kayıplarının aylık maktu fazla çalışma ücreti de dahil olmak üzere tazmini istemine gelince; dava konusu işlem hukuka aykırı olduğundan, Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca anılan işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle tazminat isteminin kısmen kabulüne; ancak, fazla çalışma ücreti mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma karşılığı olarak ödenen bir ücret olduğundan, hukuka aykırı işlem nedeniyle de olsa, fiilen fazla çalışması bulunmayan davacıya fazla çalışma ücreti ödenmesine olanak bulunmadığından fazla çalışma ücretine ilişkin tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay İkinci Dairesinin 18/09/2019 tarih ve E:2019/671, K:2019/4304 sayılı kararıyla; 657 sayılı Kanun'un 76. maddesi kapsamında, memurların naklen atanmaları hususunda idareye, kazanılmış hak aylık derecelerine ve 68. maddedeki esaslara uygun olmak şartı ile başkaca bir sınırlama olmaksızın takdir yetkisi tanındığı, idarenin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı dikkate alındığında; Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapan davacının, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek bu görevden alınması ve daha önce uhdesinde bulunan Ziraat Mühendisliği kadrosuna atanmasına ilişkin işlemlerde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının iptal ve kabule ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptali, tazminat isteminin kısmen kabulü, işlem sebebiyle uğranılan parasal ve özlük haklarının (fazla mesai ücreti hariç) hakediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :

Davalı idare tarafından, daire başkanlığı kadrosunun üst düzey kadro olması sebebiyle, üst düzey kamu yöneticilerinin kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve politikalarını saptayan, bu plan ve politikalardaki hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen kişiler olduğu, idareye tanınan takdir yetkisinin bu tür kadrolar için daha geniş olduğunun kabulü gerektiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 ve 76. maddeleri hükmü ile idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında dava konusu işlemin tesis edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davalı idarede ziraat mühendisi olarak görev yapan davacı 28/09/2016 tarihinde daire başkanı olarak atanmıştır. Dava konusu ... tarih ve ... sayılı işlemle ise atama onayı iptal edilerek eski görevine iade edilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinde; kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst veya kurum içinde aynı veya başka yerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Somut olayda, idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı dikkate alındığında; daha önce ziraat mühendisi olarak görev yapmakta iken daire başkanı olarak atanan davacının, bu atama onayı iptal edilerek eski kadrosuna döndürülmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, temyize konu Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulü, ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının kaldırılması, dava konusu işlemin iptali, tazminat isteminin kısmen kabulü, işlem sebebiyle uğranılan parasal ve özlük haklarının (fazla mesai ücreti hariç) hakediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 18/01/2021 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:03 - Üniversite ödeneğinde vakıfta geçen süreler dikkate alınır mı?00:02 - 1 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:46 - Yeni banka kartı bahanesiyle 390 bin TL dolandırıldı23:25 - Alkollü sürücünün itirazı Yargıtay'dan döndü23:19 - Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, koronavirüse yakalandı23:16 - Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
23:14 - Türkiye, ormanların yeniden yeşermesi için tek yürek oldu23:13 - Dışişleri'nden Libya açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz23:11 - Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem23:09 - İzmirli depremzedelerden 'emsal artışı' eylemi22:18 - Freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı22:17 - Bakan Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı
22:13 - Komiser Elif; Katilin tacizini fotoğraflamış22:10 - Van'da sel felaketi nedeniyle 5 ev yıkıldı22:04 - Konya Cumhuriyet Başsavcılığı: 13 kişi gözaltına alındı21:42 - Erdoğan: Ormanlarımızı yakanları bulmak boynumuzun borcu21:34 - 3 ildeki orman yangını kontrol altına alındı
21:14 - Antandros Antik Kenti'nde 2 bin 400 yıllık pitos mezar bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam