KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2022'de atananlar için de uygulanacak mı?

KİT'lerde personel sayısının istikrarlı ve sürdürülebilir bir seviyede tutulabilmesi için ataması yapılan sözleşmeli personelin 3 yılını doldurmadan başka kurumlara geçişi kısıtlanmış durumda. Uygulama her yıl yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu Karara dayalı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulan Tebliğler ile yürütülmekte. Peki 2022 yılında ataması yapılan sözleşmeli personel için de bu uygulama devam edecek mi? Bu uygulamanın istisnaları neler?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 15 Ekim 2021 00:35
KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2022'de atananlar için de uygulanacak mı?

Kamu iktisadi teşebbüslerinin personel rejimi genel olarak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. KHK kapsamındaki kuruluşlarda üç statüde personel istihdam edilmektedir. Bunların ilki aynı zamanda 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan 1 sayılı cetvel kapsamındaki memurlar, ikincisi sözleşmeli personel, üçüncüsü ise işçilerdir. Anılan KHK'de sözleşmeli personel atama yetkisi yönetim kuruluna verilmiş olup, sözleşmeli personelin yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavı ile işe alınması, sınava ilişkin hususların ise yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.

399 sayılı KHK'de personel alımı yukarıda yer verdiğimiz gibi düzenlenmiş olmakla birlikte, genel yatırım ve finansman kararnamelerinde farklı bir usul getirilmiş, sözleşmeli personelin Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme ile atanması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca kuruluşlar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşünü alarak yürürlüğe koyacakları yönetmelikler ile özel niteliği haiz pozisyonlara KPSS puanı bazlı olarak yapacakları kurumsal sınavlar ile sözleşmeli personel alabilmektedir.

15 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Kararın 7/4 maddesinde, "1/1/2022 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz." denilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında ise, KİT ve bağlı ortaklıkların Hazine ve Maliyle Bakanlığı uygun görüşünü alarak çıkaracakları yönetmeliklerde belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak kurumsal sınavla personel alımına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

Bu hükümden üç yıl çalışmaksızın başka kadro ve pozisyonlara atanamama uygulamasının 2022 yılında da aynen devam edeceğini anlıyoruz.

Sonuç olarak, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da KİT ve bağlı ortaklıklarına ataması yapılacak sözleşmeli personel üç yılını tamamlamadıkça başka kadro ve pozisyonlara atanamayacak. Atama yapılamayacak kadro ve pozisyonlar kamu kurum ve kuruluşlarındaki üç statünün (memur, sözleşmeli personel ve işçi) tamamını kapsıyor.

Üç yıl çalışma zorunluluğu ise 399 sayılı KHK'nin 3/c maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel için geçerli. 2022 yılında atanacak İşçi ve memurlar bu kapsamda değil.

Sözleşmeli personel için de iki istisna söz konusu. Bunlar;
1- Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar,
2- Mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar)
3- Bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar (örneğin memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bir kadro veya pozisyona atanması),

Ayrıca, Devlet memuruyken istifa ederek KİT yönetim kurulu kararı ile doğrudan sözleşmeli olarak atananların da dördüncü istisna olduğunu değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz