Görevde yükselmede merkez/taşra personel ayırımına İDDK'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ataması merkezden yapılan adalet bakanlığı personelinin adli yargı yazı işleri müdürlüğü görevde yükselme sınavına katılma talebinin reddine ilişkin işlemi reddeden mahkeme kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Ocak 2022 10:04, Son Güncelleme : 21 Ocak 2022 13:54
Görevde yükselmede merkez/taşra personel ayırımına İDDK'dan onay

Olayda, . Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta iken; . Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığınca tesis edilen adli yargı yazı işleri müdürlüğü görevde yükselme sınavına katılma talebinin reddine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı Yönetmelik hükmünün iptali için dava açılmıştır.

Danıştay 2. Dairesince istem aşağıdaki gerekçelerle reddedilmiştir:

1- Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan ve Komisyonca yapılan personel ayrımına gidildiği,

2- Taşra atamalı kadrolarda görev yapan personelin sadece taşra atamalı kadrolar için görevde yükselme sınavına başvuruda bulunabileceği,

3- Merkez atamalı kadrolarda bulunan personelin ise sadece merkez teşkilatı için ilan edilen görevde yükselme kadrolarına başvurabileceği,

4- Adalet Komisyonları bünyesinde görev yapan, fakat atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personelin de merkez atamalı kadrolar için ilan edilen görevde yükselme sınavına katılabileceği,

gerekçeleriyle üst hukuk normlarına uyumlu bir şekilde hazırlanıp yürürlüğe konulan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin dava konusu hükümlerinde ve Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık yoktur.

İDDK bu kararı onamıştır

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2020/2784

KARAR NO: 2021/1362

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

KARŞI TARAF (DAVALILAR) :1- . Bakanlığı

VEKİLİ: Av..

2- . Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay İkinci Dairesinin 30/10/2019 tarih ve E:2017/737, K:2019/5634 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacı tarafından, . Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta iken; . Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığınca tesis edilen adli yargı yazı işleri müdürlüğü görevde yükselme sınavına katılma talebinin reddine ilişkin... tarih ve. sayılı işlem ile 04/04/2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle asıl Yönetmeliğin 8. maddesinin (B) bendinin (3) numaralı alt bendinin (b) alt bendi" ve "(B) bendinin (4) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde; "Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç" şeklinde getirilen değişiklik ile asıl Yönetmeliğin "Görevde Yükselme Sınavının İlanı ve Başvuru" başlıklı 9. maddesinde yer alan; "Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise görev yaptıkları adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir." ibaresinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 30/12/2019 tarih ve E:2017/737, K:2019/5634 sayılı kararıyla;

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114. maddesinde atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan ve Komisyonca yapılan personel ayrımına gidildiği, taşra atamalı kadrolarda görev yapan personelin sadece taşra atamalı kadrolar için görevde yükselme sınavına başvuruda bulunabileceği, merkez atamalı kadrolarda bulunan personelin ise sadece merkez teşkilatı için ilan edilen görevde yükselme kadrolarına başvurabileceği; bununla birlikte Adalet Komisyonları bünyesinde görev yapan, fakat atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personelin de merkez atamalı kadrolar için ilan edilen görevde yükselme sınavına katılabileceği göz önüne alındığında; üst hukuk normlarına uyumlu bir şekilde hazırlanıp yürürlüğe konulan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin dava konusu hükümlerinde ve Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen dava konusu işlemde hukuka, hizmetin gereklerine ve kamu yararına aykırılık görülmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, Yönetmelikte 2015 yılında yapılan değişiklikle kazanılmış haklarının elinden alındığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 3. maddesinde, sınıflandırma, kariyer ve liyakat olmak üzere üç temel ilkenin belirlendiği; liyakatin, "kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır." şeklinde tanımlandığı, Bakanlıkça atamasının yapılması nedeniyle önceki çalıştığı sürelerin dikkate alınmamasının eşitliğe aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davalı idareler tarafından, Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile temyize konu Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 30/12/2019 tarih ve E:2017/737, K:2019/5634 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 30/06/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber