Afla dönenlerin askerlik tecilleri nasıl yapılacak?

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde ek gösterge paketiyle birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 83 üncü madde ile öğrenci affı yeniden hayata geçirilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 19 Ağustos 2022 14:11
Afla dönenlerin askerlik tecilleri nasıl yapılacak?

Anılan düzenleme; "Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenir.

Buna ilişkin usul ve esaslar yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenir. Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir." şeklinde hayata geçirilmiştir.

Öğrencilerin kayıt, ders sayma, ücret ödeme, yatay geçiş gibi diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygulama konulan Af Uygulama İlkelerinde belirlenmiştir. Ayrıca, ilgili öğrencilerin askerlik tecil işlemleriyle ilgili de bazı açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede, 7179 sayılı Askeralma Kanununun ilgili hükümlerine göre değerlendirdiğimizde, afla eğitim öğretime dönen öğrencilerin askerlik tecil işlemleri aşağıdaki çerçevede yapılacaktır:

1- 28 yaşını tamamlamış olanların askerlik ertelemeleri yapılamayacaktır.

2-Bitirdiği öğrenimin dengi veya daha alt düzeydeki bir programa kayıt yaptıranların askerlik tecilleri yapılamayacaktır.

3-Af kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce "Yoklama Kaçağı" veya "Bakaya" veya "Sınıf ve Tertibat Bekliyor Yoklama Kaçağı" durumunda olmayan ve 28 yaşını tamamlamış olan öğrencilerin askerlikleri 28 yaşının sonuna kadar tecil edilecektir.

4-Yüksek lisans eğitimi görenlerde 32 yaş, doktora eğitimi yapanlarda ise 35 yaşını tamamlamış olanların askerlik tecil işlemleri yapılamayacaktır.

5- Af kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce "Yoklama Kaçağı" veya "Bakaya" veya "Sınıf ve Tertibat Bekliyor Yoklama Kaçağı" durumunda olmayan ve yüksek lisans eğitiminde 32 yaşını, doktora yapanlar için ise 35 yaşını doldurmayanların askerlik tecilleri yaş haddi dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuatta belirtilen azami süreler kadar ertelenecektir.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz