Kahramanmaraş Depremi

Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Danıştay 12. Dairesi, Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde mühendis olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali ile özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada ilk derece mahkemesi kararını bozdu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Aralık 2022 00:10, Son Güncelleme : 03 Aralık 2022 01:07
Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Davacı, benim yerime adam alındı iddiasında bulunuştur

İdare Mahkemesinin 23/01/2018 tarihli ara kararıyla; davalı idareden; 2017 yılında davacı ile aynı statüde görev yapan personelden 2018 yılında sözleşme imzalanmamış personel bulunup bulunmadığı, 2017 ve 2018 yılında sözleşmeli personel alımı yapılıp yapılmadığı sorulmuş olup, davalı idare tarafından verilen cevapta; 2017 yılında çevre mühendisi alımı yapılmadığı ve 2018 yılında da davacı yerine yeni bir çevre mühendisi alımı yapılmadığının belirtildiği; ancak, davacı tarafından 2017 yılında H.T. İsimli şahsın sözleşmeli çevre mühendisi olarak alındığı ve kendisiyle aynı birimde iki kişinin daha çalıştığını iddia edilmiştir.

Mahkeme bunu araştırmadan karar vermiştir

İdare Mahkemesi tarafından, Avrupa Birliği Hibe Projeleri Biriminde çalışan ve davacı ile birlikte sözleşmesi sonlandırılan çevre mühendisi olup olmadığı, varsa bu kişilerin Avrupa Birliği Hibe Projeleri Birimi kapatıldıktan sonra hangi birimde görevlendirildiği hususları araştırılmaksızın eksik araştırma neticesinde karar verildiği anlaşılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2019/6962
Karar No: 2022/1144

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
VEKİLİ: Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Belediye Başkanlığı
VEKİLİ: Av. ...

İSTEMİN KONUSU:

...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Balıkesir İli, Edremit Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde mühendis olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali ile özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.... İdare Mahkemesince verilen ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararla; davacının sözleşmesinin 31/12/2017 tarihi itibarıyla bittiği ve sözleşmeyi yenileyip yenilememe konusunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu gözönüne alındığında; kadro ve ihtiyaç durumuna göre kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılan takdir yetkisi kapsamında tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediği, işlemin hukuka uygun bulunması karşısında davacının özlük ve parasal haklarının tazmin talebinin de yasal dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:
...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu .... İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Avrupa Birliği Hibe Projeleri Birliğinin dava konusu işlem tarihinden sonra kapatıldığı, davacı ile birlikte aynı birimde çalışan personelin sözleşmesinin sonlandırılmadığı, dava konusu işlemin usul ve yasaya aykırı olduğu, temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacının, Balıkesir İli, Edremit Belediye Başkanlığında 15/04/2015 tarihinde tam zamanlı sözleşmeli mühendis olarak görev yapmak üzere sözleşme imzalayarak göreve başladığı, 15/11/2017 tarihinde tebliğ edilen yazıyla, tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin hizmet sözleşmesinin 16. maddesi gereğince sözleşme süresinin 31/12/2017 tarihinde sona ereceğinin bildirildiği, bakılan davanın, sözleşmenin yenilenmemesi işleminin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinde; "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir...", "...Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B bendi; "Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir" şeklinde düzenlenmiştir.

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 1. maddesinde, bu Esasların 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanacağı, 7. maddesinin (b) fıkrasında "Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,.... hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir." hükmüne "Sözleşmenin Feshi" başlıklı Ek 6/d maddesinde; "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca, sözleşmeli personel çalıştırma, personelin sözleşmesini yenilememe konusunda belediyelerin takdir yetkisinin bulunduğu, idarenin bu konuda yargı kararı ile zorlanamayacağı, diğer bir ifadeyle idari işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği açık olmakla birlikte, idarelerin bu takdir yetkisinin de mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve takdire dayanan işlemlerin sebep ve maksat yönünden yargı denetimine tabi bulunduğu hususları idare hukukunun bilinen ilkelerindedir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının 2015 yılından itibaren davalı idare bünyesinde çalıştığı, son olarak da Avrupa Birliği Hibe Projeleri Biriminde çalıştığı, anılan birimin Balıkesir Belediye Başkanlığının ...tarih ve E....sayılı işlemle kapatıldığı ve hizmetine ihtiyaç kalmadığından bahisle davacının sözleşmesini yenilenmediği anlaşılmaktadır.

.... İdare Mahkemesinin 23/01/2018 tarihli ara kararıyla; davalı idareden; 2017 yılında davacı ile aynı statüde görev yapan personelden 2018 yılında sözleşme imzalanmamış personel bulunup bulunmadığı, 2017 ve 2018 yılında sözleşmeli personel alımı yapılıp yapılmadığı sorulmuş olup, davalı idare tarafından verilen cevapta; 2017 yılında çevre mühendisi alımı yapılmadığı ve 2018 yılında da davacı yerine yeni bir çevre mühendisi alımı yapılmadığının belirtildiği; ancak, davacı tarafından 2017 yılında H.T. İsimli şahsın sözleşmeli çevre mühendisi olarak alındığı ve kendisiyle aynı birimde iki kişinin daha çalıştığını iddia edildiği görüldüğünden; İdare Mahkemesi tarafından, Avrupa Birliği Hibe Projeleri Biriminde çalışan ve davacı ile birlikte sözleşmesi sonlandırılan çevre mühendisi olup olmadığı, varsa bu kişilerin Avrupa Birliği Hibe Projeleri Birimi kapatıldıktan sonra hangi birimde görevlendirildiği hususları araştırılmaksızın eksik araştırma neticesinde karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, yukarıda belirtilen hususlar hakkında inceleme yapılmaksızın, eksik araştırma ve inceleme sonucunda verilen davanın reddi yönündeki .... İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin kabulüne,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin .... İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak, 16/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz