İl MEM'lerde görevlendirme ile çalışan öğretmenler denge tazminatı alamayacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2008 19:30, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.04/ ?./03/2008
Konu : Ek Ödeme (Denge Tazminatı)

(...) VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

Müdürlüğünüzde görevlendirilmesi yapılan (AB Birimi, İl Lig Heyeti, Millî Bayramlar Teknik Komitesi, Bilgisayar Koordinatör Öğretmenleri, Formatör Öğretmenler vb.) öğretmenlere ek ödeme yapılıp yapılamayacağı hususlarında tereddüte düşüldüğüne ilişkin ilgi sayılı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 21/03/2006 tarihli ve 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla memurlar ile kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında bazı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Kanunun 1'inci maddesi (c) fıkrasında ?Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara, Ek Ödeme yapılamayacaktır.? hükmü yer almaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenleyen kararname 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararnamenin Geçici Görevlendirme başlıklı 21'inci maddesi ?Bakanlık merkez teşkilâtında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilâtında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere; 16 ncı maddede belirtilen görevler ile izinli ve raporlu olunan süreler hariç olmak üzere, görevlendirmeye ilişkin onay tarihinden itibaren, Bakanlık merkez teşkilâtındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile diğer hususlar belirtilir. Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan personel aslî görevi için öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılmaz ve öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmez.? hükmüne yer verilmiştir.

İliniz Millî Eğitim Müdürlüğüne görevlendirilmesi yapılan ve 16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 21'inci maddesine göre fiilen yapılmayan ek ders ücretinden yararlanan AB birimi, İl Lig Heyeti, Millî Bayramlar Teknik Komitesi, Bilgisayar Koordinatör Öğretmenleri ile Formatör Öğretmenlere 5473 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinin (c) fıkrası hükmü gereği ek ödeme (denge tazminatı) verilmemesi gerektiği düşünülmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Nurettin KONAKLI
Bakan a.
Başkan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber