Müze araştırmacıları teknik kadro sorunun çözülmesini istiyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2008 00:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MÜZE ARAŞTIRMACILARININ TEKNİK KADRO SORUNU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir çok faaliyetlerinin yanı sıra, öncelikle ülkemizdeki kültür varlıklarını bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarmak, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını tespit etmek bakımını, onarımını , korunmasını sağlamak,tahribatını ve kaçırılmasını önleyici tedbirler almakla yükümlü olup, bu amaçlar doğrultusundaki teknik görevleri merkezde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri, Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri , İstanbul Merkez Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğü ile taşra teşkilatı olan müze müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir.

Her türlü iklimde ve bedenen çalışmayı gerektiren bu faaliyetler (tespit , tescil, kazı, araştırma,restorasyon, konservasyon, arkeometri ,envanter çalışmaları vb.) ise yukarda adı geçen kurumlarda çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mim. ile birlikte edebiyat fakültelerinin Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya,Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji,Sümeroloji ve Klasik Filoloji Anabilim Dalları'ndan mezun uzmanlarca yürütülmektedir.

Tüm bu anabilim dalı mezunlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ''Genel İdari Hizmetler'' sınıfında ''Müze araştırmacısı'' kadrosunda çalışırken,17.09.1987 tarih ve 19577 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 87/12018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarda sayılan anabilim dalları mezunlarından yalnızca Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji Anabilim dalları mezunları ''Arkeolog'' ünvanı ile ''Teknik Hizmetler Sınıfı'' na alınmış diğer anabilim dallarından mezun olanlar nedensiz bir şekilde kapsam dışı bırakılmıştır.

Oysa Kültür ve Turizm Bakanlığı İç Hizmet Yönetmeliği'nde ''Müze uzmanı, müzelerde görevli Arkeolog ve Müze Araştırmacılarını ifade eder'' denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 10. maddesinde ise müze uzmanı başlığı altında Arkeolog ve Müze araştırmacıları'na aynı görev, yetki ve sorumluluklar yüklenmiştir.

Üniversitelerin ilgili dallarından mezun olanların ilgili kurumlarda hangi statüde değerlendirilmesi gerektiği Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından değerlendirilmektedir.Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın18.07.1997 tarih ve 13403 sayılı yazısı ile ?Edebiyat Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dahil veya Fen edebiyat fakültelerinin Arkeoloji ve Sanat tarihi bölümü, Sanat Tarihi, Antropoloji, Etnoloji, Sümeroloji, Hititoloji ana Bilim Dalları ile Klasik filoloji (Latin dili ve edebiyatı), yunan dili edebiyatı bölümü mezunlarının ?arkeolog? kariyerine sahip olduklarına ve teknik hizmetler sınıfı kapsamına alınmalarına ??10.02.1999 gün ve 2464 sayılı yazısı ile den yukarda sayılan ana bilim dalı mezunlarının ?teknik bilimler lisansiyeri? saymalarına karar verilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı'nın 20.10.1999 gün ve 14089 sayılı yazısında ise söz konusu ana bilim dalı mezunlarının ?teknik hizmetler sınıfı'nda yer alan arkeolog kadrosunda istihdamlarının mümkün olduğu? belirtilmektedir.

Aynı formasyona sahip, aynı görev, yetki ve sorumlulukla çalışan uzman personel arasında,iki kata varan maaş farkı,arazi tazminatı ve giyecek yardımı alamama gibi eşitsizlik yaratan bu durum, uzman personel arasında huzursuzluğa yol açmakta ve kurumda verim kaybına neden olmaktadır.

Genel hizmetler sınıfı kadrosu içerisinde Müze Araştırmacısı olarak değerlendirilen Müze Uzmanlarının tıpkı Arkeologlar gibi kendi ünvanlarını kullanmaları ve teknik hizmetler kadrosuna alınmaları gerekmektedir.

Bugün müzelerde, Mart ayı maaş listesinde Arkeolog (1.354.18) - Şoför (1.365.84)- Bekçi ( 971.01) ? Müze Araştırmacısı ( 864.02 ) YTL maaşla dikkati çekmekte ve durum 4 yıllık fakülte mezunu olup arkeologlarla mevzuat gereği aynı işleri yapan Müze Araştırmacılrını, Müze Bekçilerinden bile daha alt bir seviyede tutarak rencide etmektedir.

2007 yılı içersinde İl Özel İdare tarafından KPSS sınavıyla alınan 4 sanat tarihçisi TH Kadrosuyla alınırken, Müze Müdürlüklerine atanan sanat tarihçilerin GİH Kadrosunda tutulması aynı bölümü bitiren Müze Araştırmacıları arasında dahi ayrıma neden olmakta.

Konu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca değerlendirilmiş ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir.Ancak Maliye Bakanlığı'nın bu konuda olumsuz karar vereceği konusunda endişeye kapılmaktayız.

Bütün bu görüşler dikkate alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görev yapan 'arkeolog' ve 'Müze Araştırmacısı' kadrolarında çalışan personel arasındaki eşitsizliğin giderilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

Bu Habere Tepkiniz