1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul Yöneticiliklerine Nasıl Atama Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği 24 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Önceki yıllarda çıkarılan düzenlemelerin aksine bu kez sadece belirli kriterlere verilen puanlara göre bir atama yapılacaktır. Puan verilecek kriterler yönetmeliğe ekli Yönetici Değerlendirme Forumu ile tek tek tespit edilmiştir. Öğretmenler bölüm sorumlumuz Ahmet Kandemir tarafından hazırlanan ve 5 başlık halinde özet bir değerlendirme içeren açıklamalar için başlığa tıklayınız.
23 Nisan 2008 17:13
Yazdır

Yönetmeliğin soru ve cevaplarla irdelenmiş ve adayların akıllarına gelebilecek sorulara yanıt içeren daha geniş dosya için buraya tıklayınız.

1- HERKES İÇİN AYNI OLAN GENEL ŞARTLAR

Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar nelerdir?

1-Yükseköğrenim görmüş olmak,

2- Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

3- Son yıla ait sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

4-Son üç yıllık hizmet süresi içinde, yöneticilik görevi olanların yöneticilik görevi adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak,

5-Zorunlu çalışma yükümlülüğü gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak erteletmiş, tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

6-Halk eğitimi merkezi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak şartı aranır.

7-Rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak şartı aranır.

8-Turizm eğitim merkezlerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak şartı aranır.

9-Diğer eğitim kurumlarına atanacaklarda ise atanacağı eğitim kurumunda Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak şartı aranır.

10-Anadolu statülü eğitim kurumları, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri ve bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarında görev yapan ya da yapmış olanlar arasından atama yapılır. Bu kurum yöneticiliklerine atanma şartlarını taşıyan aday bulunamaması durumunda diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılanlar bu kurumların yöneticiliklerinden ayrılmaları halinde durumlarına uygun eğitim kurumlarına atanırlar.

Eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atamada Duyuru nasıl yapılacaktır?

Atama yapılması planlanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine; valiliklerce il genelinde ve her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılır.

2- MÜDÜRLÜK, MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATAMA

Müdürlüğe atanma isteğinde bulunan adaylardan istenecek yöneticilik süreleri ne kadardır?

(C) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacakların eğitim kurumu yöneticiliklerinde en az bir yıl görev yapmış olmaları gerekmektedir.

(B) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacakların eğitim kurumu yöneticiliklerinde en az iki yıl görev yapmış olmaları gerekmektedir.

(A) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacakların eğitim kurumu yöneticiliklerinde en az üç yıl görev yapmış olmaları gerekmektedir.

Müdür başyardımcılığına atanma isteğinde bulunan adaylardan istenecek yöneticilik süreleri ne kadardır?

Boş bulunan müdür başyardımcılıklarına atanmak isteyenlerden bu Yönetmelikte öngörülen genel şartları taşıyanlar, en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmaları gerekmektedir.

Müdür yardımcılığına atanma isteğinde bulunan adaylardan istenecek yöneticilik süreleri ne kadardır?

Her hangi bir süre bulunmamaktadır. Ancak, genel şartlarda da yer aldığı üzere öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olması gerekmektedir.

Müdür yardımcılığı, Müdür başyardımcılığı ve Müdürlüğe atanma isteğinde bulunan adaylar nasıl başvuruda bulunacaklardır?

Boş bulunan eğitim kurumu müdürlüklerine atanmak isteyenlerden bu Yönetmelikte öngörülen genel şartları taşıyanlar, valiliklerce yapılacak duyuru üzerine Ek-1'deki Yöneticilik İstek Formu başvuruda bulunurlar.

Müdür yardımcılığı, Müdür başyardımcılığı ve Müdürlüğe atanma isteğinde bulunan adaylar kaç tercihte bulunacaklardır?

En fazla beş eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

Müdür yardımcılığı, Müdür başyardımcılığı ve Müdürlüğe atanma isteğinde bulunan adaylar nasıl değerlendirilir?

Başvuruda bulunan adayların değerlendirmeleri Ek-2'deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılır.

Müdür yardımcılığı, Müdür başyardımcılığı ve Müdürlüğe atama işlemi hangi esasa göre yapılır?

Yapılan değerlendirme sonucunda adayların atamaları, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğü esasına göre yapılır.

Eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanacaklarda, puan eşitliği halinde sırasıyla;

1-Lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş,

2- Başöğretmen,

3- Uzman öğretmen,

4- Yöneticilikteki hizmet süresi fazla,

5- Öğretmenlikteki hizmet süresi fazla

olanlara öncelik verilir.

Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacaklarda yukarıdaki kriterlere göre yapılan değerlendirmede puan eşitliği olması halinde ise, bölüm, atölye veya laboratuar şefi olarak görev yapmış olan adaya öncelik verilir.

Diğer görevlerde bulunmuş olanların atanmaları nasıl olacaktır?

Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla; Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve (mülga) APK uzmanlığı görevleri ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler beşinci kademe yöneticiliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil şef kadrosunda geçen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır. Halen bu görevlerde bulunanlar, duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere bu Yönetmeliğin 12, 13 ve 14 üncü madde hükümlerine göre valiliklerde görev yapanlar görev yaptıkları valilik, merkez teşkilatında görevli olanlar ise Personel Genel Müdürlüğü kanalıyla başvuruda bulunabilirler.

3- NORM KADRO FAZLALIĞI HALİ

Norm kadro fazlası olacak yöneticiler nasıl belirlenir?

Norm kadro fazlası yöneticiler bu Yönetmelik eki Ek?2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alandan başlanarak belirlenir.

Norm kadro fazlası yöneticiler ne kadar süre görevinde kalır?

İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadroları düşen eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin yöneticilikleri iki öğretim yılı daha devam eder.

Gerekli süreyi bekledikten sonra yapılan yeni değerlendirmede de yine norm kadro fazlası olan yöneticilerin durumu ne olur?

Bu sürenin sonunda yapılan norm kadro belirlemelerinde durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin yöneticilikleri sona erer. Bu şekilde yöneticilik görevi sona erenler, bulundukları eğitim kurumunda branşlarında norm kadro açığı olması durumunda istemeleri halinde bu eğitim kurumuna, istekleri olmaması ya da açık norm kadro bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

4- GÖREVDEN AYRILANLARIN DURUMU

Yöneticilik görevinden ayrılanlar ne kadar süre ile tekrar yöneticilik görevine başvuramaz?

Yöneticilik görevlerinden;

1- Eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürler nedeniyle ayrılmış olanlar

2- Branş değişikliği nedeniyle ayrılmış olanlar

3- Norm kadro fazlası olması nedeniyle ayrılmış olanlar

hariç olmak üzere, kendi istekleri ile ayrılmış olanlar bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanamazlar.

Mevcut kadrolu yöneticilerin durumu ne olacaktır?

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında asaleten yönetici olarak görev yapanlar görevlerine devam ederler.

5- MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINI KAZANANLARIN DURUMU

Müdür yardımcılığı sınavını kazananların durumu ne olacaktır?

11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre, müdür yardımcılığı için yapılan seçme sınavını kazanan adaylar, sınavların geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde müdür yardımcılığına atanmak üzere başvurmaları halinde kendi aralarındaki sınav puanı üstünlüğüne göre öncelikle atanırlar.

Puan verilecek kriterler ve puanlar ne kadardır?

Puan verilecek kriterler Puanı
  Öğretmenlikte Geçen Süreler Her Yıl İçin (Yöneticilikte Geçen Süreler Hariç) 0.1
Eğitimi Görmüş olduğu her bir yüksek öğrenimin her yılı için 1
Lisans Üstü Eğitimi Yüksek Lisans (Yönetim Alanında) 5
Yüksek Lisans (Diğer Alanlarda) 3
Doktora (Yönetim Alanında) 8
Doktora (Diğer Alanlarda) 5
Ödüller, Sicil, Ceza Sicil Ortalaması (Son Üç Yıl) 90 ve Yukarı Olanlar İçin 10
76?89 Arası Olanlar İçin 8
En Fazla Üç Adet Olmak Üzere Aldığı Ödüller Her Aylıkla Ödül İçin 8
Atamaya Yetkili Amirlerce Verilmiş Olan Her Takdir Belgesi için 5
Her Teşekkür Belgesi için 3
Aldığı Cezalar Her Uyarma, Kınama, İhtar ve Tevbih Cezaları İçin ?3
Har Aylıktan Kesme, Ders Ücretlerini Kesilmesi, Maaş Kesilmesi Cezaları İçin ?5
He Kademe İlerlemesinin Durdurulması, Kıdem İndirilmesi Derece İndirilmesi Cezaları İçin ?8
Kariyer * Uzman Öğretmen Unvanlı Olanlar İçin 5
Başöğretmen Unvanlı Olanlar İçin 8
Ek Puan ** Atanmak İstediği Eğitim Kurumuna Branşı İtibariyle Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar İçin 5
Kurucu Müdür Olarak Görev Yapanlardan Görev Yaptıkları Eğitim Kurumuna Atanmak İsteyenler İçin 5
Yön. Hzm. Vekâleten Müdür Yardımcılığında geçen her yıl için 0.8
Asaleten Müdür Yardımcılığında geçen her yıl için 1
Vekâleten Müdür Baş Yardımcılığında geçen her yıl için 0.9
Asaleten Müdür Baş Yardımcılığında geçen her yıl için 1,1
Vekâleten Müdürlükte (A,B,C tipi) geçen her yıl için 1,2
Asaleten Müdürlükte (A,B,C tipi) geçen her yıl için 1,3
Eğitim Kurumu Yöneticiliklerinde Görevlendirme Olarak Geçen Sürelerin Her Yılı İçin 1

Açıklamalar

(*) Yüksek lisans ya da doktora yapmış olan uzman ve başöğretmenlere ayrıca puan verilmez.

(**) Meslek liseleri ve mesleki teknik ortaöğretim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar bakımından atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olanlara değerlendirme sonucu çıkan toplam puanın %10'u ayrıca ek puan olarak verilir.

Yönetmeliğin soru ve cevaplarla irdelenmiş ve adayların akıllarına gelebilecek sorulara yanıt içeren daha geniş dosya için buraya tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
96 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
21:57 - Dansçı genci bıçaklayan lise öğrencisinin 13 yıl 4 aya kadar hapsi istendi21:54 - 'Elazığ'da 1000 hasarlı binanın yıkımı yapıldı'21:47 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den şehit ailesine ziyaret21:24 - Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezası belli oldu21:18 - Bakan Akar'dan şehit ailesine taziye ziyareti20:56 - Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi20:54 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Milli Takıma destek20:51 - Kırıkkale'de komiser yardımcılığı sınavına FETÖ soruşturması: 11 gözaltı20:43 - Gaziantep'deki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 tutuklama20:40 - Mahkumlara uyuşturucu temin eden İKM tutuklandı
20:36 - TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor20:29 - Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama20:21 - Öğrenci taşıyan iki minibüs kaza yaptı: 20 yaralı20:15 - Kadir Topbaş'ın damadı ceza verilerek tahliye edildi20:10 - AK Partili Kurtulmuş'tan Gezi Parkı olayları değerlendirmesi20:01 - Minik uzaylılar müdür odasına indi19:52 - Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü19:35 - Erdoğan'dan Putin'e: Rejimi İdlib'de dizginlemek şart
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam