Mahalli idarelerde kamu zararını mahalli idareler kontrolörleri tespit edebilir mi?

Kanun ve Yönetmelik hükmü gereğince mahalli idarelerde kamu zararını mahalli idareler kontrolörleri tespit edebilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 14:00, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 14:47
Mahalli idarelerde kamu zararını mahalli idareler kontrolörleri tespit edebilir mi?

Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde; iş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması; mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması; transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması; iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması; idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması ve mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması esas alınır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'nun "kamu zararı" başlıklı 71'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "kamu zararının tespiti ve bildirilmesi" başlıklı 7'nci maddesine göre; kamu zararı 6'ncı maddede belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle; kontrol, denetim veya inceleme, Sayıştay'ca kesin hükme bağlama ve yargılama sonucunda üç şekilde tespit edilir.

Yönetmeliğin "kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın değerlendirilmesi" başlıklı 7A maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre; kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zarara ilişkin hususlar, ilgili harcama yetkilisinin görüşünü de içeren ve harcama birimi tarafından düzenlenen Ek-1'deki Değerlendirme Formu ile birlikte merkezde üst yöneticinin, taşrada ise idarenin taşrada bulunan en üst yöneticisinin değerlendirmesine sunulur. Merkezde üst yönetici, taşrada ise taşrada bulunan idarenin en üst yöneticisi gerek görmesi halinde hukuk biriminin görüşüne, sorumluların ve/veya ilgililerin bilgisine başvurabilir. Değerlendirme altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.

Yönetmeliğin "kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın değerlendirilmesi" başlıklı 7A maddesinin (4) numaralı fıkrasına göre; üst yönetici veya idarenin taşrada bulunan en üst yöneticisi tarafından yapılan değerlendirmede, kamu zararının oluştuğuna karar verilmesi halinde Değerlendirme Formu ile zararın tespitine ilişkin belgeler takibe yetkili birime gönderilir.

Yönetmeliğin "kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın değerlendirilmesi" başlıklı 7A maddesinin (5) numaralı fıkrasına göre; tespit edilen zararın, sorumlular ve/veya ilgililerce defaten ödenmesi veya ödeneceğinin yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde söz konusu alacak, yukarıdaki fıkralarda belirtilen işlemlere gerek kalmaksızın borç tahakkuk kaydı yaptırılarak tahsil edilir.

Yönetmeliğin "kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın değerlendirilmesi" başlıklı 7A maddesinin (6) numaralı fıkrasına göre; kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın, yapılan değerlendirme sonucunda kamu zararı niteliği taşımamakla birlikte, tahsili gereken bir alacak olduğuna karar verilmesi halinde bu alacak genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

Bu düzenlemeler ışığında; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri tarafından yapılan kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zararın kamu zararı olup olmadığına, kamu zararı değilse bile tahsili gereken bir alacak olup olmadığına karar verme yetkisinin üst yöneticiye (il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı) ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber