Öğretim elemanları memur olarak atandığında bekleme süresine tabi midir?

Bu yazımızda, öğretim elemanlarının kendi isteğiyle görevden ayrılması ve memur olarak atanmaları halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olup olmadığı hakkında açıklamalarda bulunulacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 00:02, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 23:48
Öğretim elemanları memur olarak atandığında bekleme süresine tabi midir?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde; "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm incelendiğinde, memurlardan çeşitli sebeplerle usulüne uygun memuriyetten çekilenler, usulüne uygun olmayan şekilde çekilenler veya çekilmiş sayılanların bekleme süreleri hükümde belirtilmiş olup, diğer personel mevzuatına tabi olan kişiler hakkında herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde, "Bu Kanunun amacı, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir." hükmüne, "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, "Bu Kanun 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elamanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun "Öğretim elemanlarının sınıflandırılması" başlıklı 3 üncü maddesinde ise, öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç derecelerine yer verilmiş ve öğretim elemanlarının, profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinden oluşan öğretim üyeleri sınıfı, öğretim görevlileri sınıfı ve araştırma görevlileri sınıfından teşekkül ettiği hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanunun 20 nci maddesinde ise, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Ancak, 2914 sayılı Kanunda öğretim elemanlarının memuriyete atanmaları halinde bekleme süresine tabi olacağına dair bir hükme yer verilmediğinden, 2547 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun hükümleri birlikte incelendiğinde, anılan düzenlemelerin hiçbirinde bu konuda bir hükme yer verilmemiştir.

Bu itibarla, 2914 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken istifa eden, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir kadroya atanmasında bahsi geçen Kanunun 97 nci maddesinde ifade edilen bekleme sürelerine tabi olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber