Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik Resmi Gzete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 04:16, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 04:19
Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığından:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Diyanet İşleri Başkanlığına atanan aday memurların yetiştirilmesine yönelik eğitim programlan, eğitim süreleri, eğitimlerde uygulanacak sınavlar ve bu sınavlann değerlendirilmesi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslan belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığına atanan aday memur lan kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Aday Memurlann Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday memur: Diyanet İşleri Başkanlığına ilk defa Devlet memuru olarak atananlan,

b) Adaylık eğitimi: Aday memurlann yetiştirilmeleri ve asli memur olabilmeleri amacıyla yüz yüze veya uzaktan eğitim şeklinde düzenlenen temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerini kapsayan eğitimi,

c) Akademi: Diyanet Akademisini,

ç) Akademi Başkanı: Diyanet Akademisi Başkanmı,

d) Asli memur: Adaylık süresi içerisindeki temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birini başanyla tamamlayarak adaylığı kaldırılan kişileri,

e) Başkan: Diyanet İşleri Başkanmı,

f) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

g) Değerlendirme: Temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj sonundaki bilgi ve beceri seviyesini ölçme amacıyla yapılan sınavlarla elde edilen verileri,

ğ) Hazırlayıcı eğitim: Aday memurlara atandıkları unvan, smıf ve görevleri ile ilgili olarak verilen eğitimi,

h) İlgili birim: Memurun görevli bulunduğu merkez teşkilatı birimlerini, il veya ilçe müftülüklerini, Diyanet Akademisi dini yüksek ihtisas merkezi, dini ihtisas merkezi ve eğitim merkezi ile Kur'an eğitim merkezlerini,

ı) Kurul: Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunu,

i) Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için aday memurların bilgi ve beceri seviyelerini ölçme işlemini,

j) Staj: Aday memurlara görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,

k) Temel eğitim: Aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, Devlet memurlarının ortak vasıflan ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Kurul ve Komisyonlar

Eğitim ile ilgili genel ilkeler

MADDE 5- (1) Aday memurlann eğitiminde;

a) Aday Memurlann Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amaçlara uygun şekilde yetiştirilmeleri,

b) Hizmetin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak zaman ve kaynak israfına meydan vermeden hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesini sağlayacak yönde yetiştirilmeleri,

c) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve stajın birbirini takip eden bir sıra içinde düzenlenip yürütülmesi,

ç) Atandıkları unvanlar itibarıyla asli memurluğa atanabilmeleri için adaylık eğitimlerinin her devresini başarı ile tamamlamış olmaları,

d) Temel ve hazırlayıcı eğitimlerinin Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirlenecek yerlerde, stajın ise atandıkları yerlerde yapılması, esastır.

Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu

MADDE 6- (1) Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu; Diyanet İşleri Başkanının veya insan kaynaklarından sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında; Akademi Başkanı, Din Hizmetleri Genel Müdürü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü ve İnsan Kaynaklan Genel Müdürü ile Rehberlik ve Teftiş Başkanından oluşur.

(2) Kurulun sekretarya görevi Akademinin ilgili daire başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Kurul çoğunlukla toplanır ve kararlanın çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul başkanının tarafı çoğunluk sayılır. Kurul kararlan Başkan onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Kurul her yıl ocak ayında veya Akademi Başkanının önerisi üzerine Başkanın uygun göreceği tarihlerde toplanır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde, gerekli görülen kişiler toplantılara çağnlabilir.

Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun görevleri

MADDE 7- (1) Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitimlerin program dahilinde yürütülmesini sağlamak.

b) Temel eğitim programlarının ve sorularının ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmesini sağlamak.

c) Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının düzenlenmesini sağlamak.

ç) Eğitici personelin niteliklerini belirlemek.

d) Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek.

e) Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sağlayıcı kararlar almak.

f) Eğitim devrelerinin sürelerini belirlemek.

g) Eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için ilgili birimlerce yapılacak işleri belirlemek.

ğ) Eğitimlerin ve sınavların belirtilen sürede yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

h) Aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin teklifleri değerlendirerek sonuçlandırmak.

ı) Gerektiğinde aday memurların eğitimi ile ilgili dokümanları tespit etmek.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonlarının kuruluşu

MADDE 8- (1) Eğitim ve smav işlerini yürütmek üzere en az lisans mezunu düzeyinde personel arasından asgari üç kişiden müteşekkil Eğitim ve Smav Yürütme Komisyonları kurulur.

(2) Eğitim ve Smav Yürütme Komisyonları; merkez teşkilatmda eğitimi yapan birim amirinin onayı ile taşra teşkilatmda ise ilgisine göre il veya ilçe müftüsü ya da Diyanet Akademisi dini yüksek ihtisas merkezi, dini ihtisas merkezi, eğitim merkezi müdürünün veya Kur'an eğitim merkezi müdürünün teklifi ve mülki amirin onayı ile oluşturulur.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonlarının görevleri

MADDE 9- (1) Eğitim ve Smav Yürütme Komisyonlarının görevleri şunlardır:

a) Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde eğitimleri yürütmek.

b) Sınavların hangi usulle yapılacağına karar vermek.

c) Sınavlar için uygun mekanlar temin etmek.

ç) Yeteri kadar gözetmen ve salon başkanı belirlemek.

d) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.

e) Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak.

f) Sınavları yapmak, değerlendirmek, sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek ve ilgili birimlere göndermek.

g) Smav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip sonuca bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj

Temel eğitimin ilkeleri

MADDE 10- (1) Temel eğitimle ilgili ilkeler şunlardır:

a) Aday memurlara Devlet memurlarının ortak vasıflan ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermek.

b) Eğitimi, ortak bir program dahilinde ve aday memurlara öğrenim durumlannı dikkate alarak uygulamak.

Temel eğitimin süresi

MADDE 11- (1) Temel eğitim, Kurul tarafından belirlenen tarihte başlar. Bu eğitimin süresi, kurs sonunda yapılan sınav süreleri dahil olmak üzere on günden az, iki aydan fazla olamaz.

Temel eğitim programı

MADDE 12- (1) Temel eğitimde, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 5 inci maddesinde temel eğitim için belirtilen konular işlenir.

Hazırlayıcı eğitimin ilkeleri

MADDE 13- (1) Hazırlayıcı eğitimin ilkeleri şunlardır:

a) Aday memurlara atandıkları birim, sınıf, kadro ve görevleri ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.

b) Hazırlayıcı eğitimi, temel eğitimden sonra yaparak temel eğitimde başarılı olanlan hazırlayıcı eğitime almak.

Hazırlayıcı eğitimin süresi

MADDE 14- (1) Hazırlayıcı eğitimin süresi, kurs sonunda yapılan sınav süreleri dahil olmak üzere bir aydan az, üç aydan fazla olamaz.

Hazırlayıcı eğitim programı

MADDE 15- (1) Hazırlayıcı eğitim programı, aday memurların kadroları ve görevleri dikkate alınmak suretiyle görevleriyle ilgili mesleki konulara ağırlık verilerek aşağıdaki hususlar dikkate almarak hazırlanır:

a) Başkanlığın; teşkilat yapısı, görevleri, ilgili mevzuatı ve diğer kumrularla ilişkileri.

b) Aday memurun göreviyle ilgili mesleki konular.

c) Başkanlığın uygun göreceği diğer konular.

Stajın ilkeleri

MADDE 16- (1) Stajın ilkeleri şunlardır:

a) Aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve kazandırılan becerileri uygulatarak tecrübe kazandırmak.

b) Stajı; aday memurlann atanmış oldukları yerlerde gerektiğinde Başkanlığın diğer birimlerinde veya görevi ile ilgili diğer kurum veya kuruluşlarda yaptırmak.

c) Stajı, hazırlayıcı eğitimden sonra yaparak hazırlayıcı eğitimde başanlı olanlan staja almak.

Stajm süresi

MADDE 17- (1) Staj, iki aydan az olmamak üzere adaylık süresi içinde tamamlanır.

Staj konuları ve uygulanması

MADDE 18- (1) Staj; aday memurun atandığı yerde, birim amirinin sorumluluğunda, aşağıda belirlenen konular çerçevesinde yaptınlır:

a) Görevi ile ilgili mevzuat ve kurallar.

b) Sorumluluğuna verilen araç ve gereçleri kullanma ve bakımını yapma.

e) Çevre ilişkileri.

ç) Amir-memur ilişkileri.

d) Güvenlik ve koruma tedbirleri.

e) Uygulamada tarafsızlık.

f) Zamamn ve kaynakların verimli şekilde kullanılması.

g) Görevi ile ilgili diğer mesleki konular.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınavlarla İlgili Usul ve Esaslar

Sınavlarla ilgili usuller

MADDE 19- (1) Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak smavlarda aşağıda belirlenen usullere riayet edilir:

a) Sınavlar; yüz yüze veya çevrim içi/uzaktan ve yazılı, sözlü veya uygulamalı şeklinde yapılır. Bunlardan biri veya birkaçı birlikte uygulanabilir.

b) Smav, önceden duyurulan yer, gün ve saatte yapılır.

c) Yazılı smavlarda smav sorulan, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp, sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve smav kurallanmn aday memurlara açıklanmasından sonra dağıtılır.

ç) Yazılı sınavlarda sınavın başlayışını ve bitimini, sınava giren aday memur sayısını ve her aday memurun kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkam ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır.

d) Klasik yazılı smavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılır.

e) Temel ve hazırlayıcı eğitimlerde gerek duyulması halinde ara smavlar yapılabilir.

f) Temel eğitimle ilişkili olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca eğitim programında yer alan konular kapsammda sınav için öngörülen süreler de dikkate alınarak 100 adetten az olmayacak şekilde hazırlanan sorular, sınavdan en az üç gün önce aday memurlara verilir.

Sınav sorularının hazırlanması

MADDE 20- (1) Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonları tarafından temel eğitim smav sorularını tespit etmek ve hazırlayıcı eğitim smav sorularım hazırlamak amacıyla soru hazırlama komisyonları oluşturulur.

(2) Temel eğitim sorulan, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen sorular arasından aday memurlann eğitim düzeyleri göz önünde bulundurularak tespit edilir.

(3) Hazırlayıcı eğitim sınav sorulan, aday memurlann kadro, görev ve unvanları dikkate alınarak, uygulanan eğitim programlama göre ayn ayn hazırlanır.

(4) Soru hazırlama komisyonunca tespit edilen veya hazırlanan sorular sınav tarihinden bir gün önce ilgili Eğitim ve Smav Yürütme Komisyonuna teslim edilir.

Temel ve hazırlayıcı eğitimin değerlendirilmesi

MADDE 21- (1) Temel ve hazırlayıcı eğitimlerdeki smav kağıttan, ilgili Eğitim ve Smav Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

(2) Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan aday memurların sınav kağıtları, ilgili Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunca tekrar okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. Yarım ve daha yukarı kesirler tam sayıya tamamlanır, yarımdan az kesirler dikkate alınmaz.

Staj Değerlendirme Belgesi

MADDE 22- (1) Staja katılan aday memurlar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan "EK-1 ADAY MEMURLAR STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ" kapsamında değerlendirilir.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi

MADDE 23- (1) Sınav sonuçlan, en geç sınavın yapıldığı günü izleyen iki iş günü içinde ilan edilir.

(2) Başarısız aday memurlara sonuçlar aynca yazılı olarak tebliğ edilir.

İtiraz

MADDE 24- (1) Sınav sonucunda başansız olan aday memurlar, sınav sonuçlannın kendilerine tebliğini takip eden iki gün içinde dilekçe ile ilgili Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonuna itiraz edebilirler. Sınav sonuçlanna itiraz edenler, itirazlar sonuçlanıncaya kadar bir sonraki adaylık eğitimine devam eder.

(2) İlgili Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu, itirazları on gün içinde inceler ve karara bağlar. İtiraz sonuçlan, itiraz edene yazı ile bildirilir. İtirazı inceleyen ilgili Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun verdiği karar kesindir.

Sınavlara katılmama

MADDE 25- (1) Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başansız sayılır.

(2) Sağlık sebebiyle sınava katılmayanlara sınavları, adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.

(3) Sorulara açılması ve yazdınlmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenler de sınava katılmamış sayılır ve başansız olarak değerlendirilir.

Sınavları geçersiz sayılacaklar

MADDE 26- (1) Adaylık eğitimi sınavlannda;

a) Kopya çekmeye teşebbüs etmek, kopya çekmek veya kopya vermek,

b) Kendi yerine başkasım smava sokmak,

c) Sınav düzenine aykın davranışta bulunmak,

fiillerinden birini işledikleri tutanakla tespit edilen aday memurların smavlan geçersiz sayılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen fiilleri işleyen aday memurlar hakkında aynca disiplin hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

(3) Kendi yerine başkasını sınava sokanlar hakkında gerekli kanuni işlemler yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 27- (1) Sorulara cevap anahtarlan ve cevap kağıtlan bir yıl saklanır.

(2) Tutanaklar ve değerlendirme fişleri iki yıl saklanır.

(3) Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakı ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Adaylığın Kaldırılması ve Diğer Hususlar

Adaylığın kaldırılması

MADDE 28- (1) Staj sonunda başarılı olan aday memurların adaylıklarının kaldırılmasına dair teklif yazısı, adaylık için öngörülen asgari süreyi müteakip veya azami süreden bir ay önce, disiplin amirleri tarafından, atamaya yetkili amire sunulur. Bu teklife, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan "EK-1 ADAY MEMURLAR STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ" de eklenir.

(2) Adaylığın kaldırılmasına yönelik süresi içerisinde ilgili birimlere intikal ettirilen teklif yazılan ve ekleriyle ilgili olarak gerekli incelemeler yapıldıktan sonra evraklannda usul ve işlem yönünden herhangi bir eksiklik bulunmayan aday memurlar, atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.

(3) Usul ve işlem eksikliği bulunanlann bu eksiklikleri en kısa sürede tamamlattınlır.

Aday memurluk işlemlerinin takibi

MADDE 29- (1) Aday memurluk işlemlerini yürüten birimler, işlemlerin bu Yönetmelikte belirtilen sürelerde yapılıp yapılmadığını takip eder ve zamanında sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri alır.

Aday memurluk süresi

MADDE 30- (1) Aday memurların adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz.

Eksik eğitimin tamamlattırılması

MADDE 31- (1) Kanuni mazeretleri sebebiyle eğitim programının 1/5'ine devam edemeyenlerin eksik eğitimleri, eğitim programı bütünlüğü içinde tamamlattınlır.

(2) Aday memurluk süresi içinde silahaltma alman, 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde belirtilen sebeplerde aylıksız izin alan veya geçici olarak görevden uzaklaştırılan aday memurlann, tekrar göreve başlamalarım müteakip durumlarına uygun eğitim programlarına dahil edilerek kalan eğitimleri tamamlattınlır.

Adaylık süresi içinde göreve son verme

MADDE 32- (1) Adaylık eğitiminin her bir devresinde başansız olanlar ile adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların veya memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edilenlerin, 657 sayılı Kanunun 56 ncı ve 57 nci maddelerine göre adaylık eğitimlerini sürdürdükleri yerlerdeki disiplin amirlerinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayı ile memuriyetle ilişikleri kesilir.

Memuriyete alınmama

MADDE 33- (1) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başansız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl geçmedikçe tekrar Devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebebiyle kurumlan ile ilişikleri kesilenler için bu şart aranmaz.

(2) Üç yıllık sürenin tespitinde, ilgili kurum ve kuruluşlarda tutulan kayıtlar esas alınır.

Bildirme işlemi

MADDE 34- (1) Görevlerine son verilen aday memurlar, Başkanlık İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce en geç bir ay içinde ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Bu bildirimde göreve son vermeyi gerektiren sebepler açıkça belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

İş birliği ve ortak eğitim

MADDE 35- (1) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılabilir veya ortak eğitim imkanlarından yararlanılabilir.

Eğitim ve öğretim elemanları

MADDE 36- (1) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerinde;

a) Başkanlık personeli arasından görevlendirilecek uzman kişilerden,

b) Diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman kişilerden,

c) Üniversite ve yüksekokulların eğitim ve öğretim elemanları ile diğer eğitim ve öğretim elemanlarından, yararlanılır.

Ders ücretleri

MADDE 37- (1) Eğitim hizmetlerinde eğitim-öğretim elemanı olarak görev alanlara verilecek ücretler, 657 sayılı Kanun ile bütçe kanunları hükümleri gereğince ödenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik hükümleri ve Devlet memurları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39- (1) Mülga Devlet Bakanlığının 11/9/2012 tarihli ve 94 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber