Yeni kurulan ilçelere ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2008 14:25, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.05.0.MAH.0.65.001/80000- 12218 01.05.2008

Konu :5747 Sayılı Kanun

GENELGE (2008/34)

?????????VALİLİĞİNE

5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 22/03/2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanması sırasında aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilmesi uygun bulunmuştur.

1. 5747 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre köye dönüştürülen belediyeler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı ile bağlı oldukları il veya ilçe belediyesine mahalle olarak katılma talebinde bulunabilecektir. Katılma işleminin gerçekleşmesi için katılacak belediye ile katılınacak il veya ilçe belediyesinin sınırları arasında, başka bir belediye veya köyün bulunmaması ve aralarındaki mesafenin meskûn sahadan meskûn sahaya on kilometreden fazla olmaması gerekmektedir.

Katılım işlemi katılınacak il veya ilçe belediye meclisinin olumlu kararı ile sonuçlandırılacak ve Bakanlığa bildirilecektir.

5747 sayılı Kanuna ekli (44) sayılı Listede yer alan ve tüzel kişiliği ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar devam edecek belediyeler arasında, bu Kanun ve 5393 sayılı Kanunu hükümlerine göre birleşme veya katılma işlemleri yapılmayacaktır.

2. 5747 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, mahalleye veya köye dönüşen belediyeler ile il ya da ilçe belediyesine katılan belediyelerin tüzel kişiliği, organları, hakları, yetkileri ve görevleri ilk genel mahalli idareler seçimine kadar devam edecektir. Bu çerçevede, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki mevcut belediye sınırları içinde her türlü belediye hizmetleri bu belediyeler tarafından yürütülecektir.

Bir ilçe belediyesinin sınırları içinde bulunan mahalle veya mahalle kısımlarından, bu Kanun hükümlerine göre başka bir ilçe belediyesine katılan yerlerde, 5393 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre yeni mahalle kurma veya mevcut bir mahalle ile birleştirmeye ilişkin işlemler katılınan belediyeler tarafından yapılacaktır. Bu yerlerde, belediye hizmetleri katılınan ilçe belediyeleri tarafından sunulacaktır.

3. 5747 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre, tüzel kişiliği ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar devam edecek belediyelerin, yeni personel istihdamı, toplu iş sözleşmesi yapması, taşınır ve taşınmaz malları ile iş makinesi ve diğer taşıtlarını satması ve borçlanmaları katıldığı belediyenin; ilk kademe belediyelerinin ya da mahalle veya mahalle kısımlarının birleştirilmesi suretiyle yeni kurulan ilçelerdeki belediyelerde büyükşehir belediyesinin; köye dönüşen yerlerde il özel idaresinin onayı ile yapılacaktır.

4. Tüzel kişiliği ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar devam edecek belediyelerin, 5393 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında yapacakları personel istihdamı konusunda Bakanlığımıza yapacakları izin başvurularında, köye dönüşen belediyelerde il özel idaresi, ilk kademe belediyelerinin ya da mahalle veya mahalle kısımlarının birleştirilmesi suretiyle yeni kurulan ilçelerdeki belediyelerde büyükşehir belediyesinin ve diğer yerlerde katılınan belediyeden alınacak izin belgesi başvuru evrakına eklenecektir.

5. Tüzel kişiliği ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar devam edecek belediyeler, mevcut personelini, taşınır ve taşınmaz mallarını, iş makinelerini ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını katılacakları belediyeye, büyükşehir belediye teşkilatı bulunan yerlerde büyükşehir belediyesine, köye dönüşen belediyeler ise il özel idaresine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirecektir.

Bu bildirimi zamanında yapmamış olan belediyelerin bildirim yapmaları valilikler tarafından sağlanacaktır.

6. Tüzel kişiliği ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar devam edecek belediyeler, yeni nazım ve uygulama imar planı yapmayacaklar, mevcut planlarda yapılması gereken zorunlu değişiklikler ile ifraz, tevhit, parselasyon, yola terk ve yoldan ihdas gibi her türlü imar uygulamasını büyükşehir belediye sınırlarında büyükşehir belediyesinin, diğer belediyelerle birleşme durumunda katılınacak belediyenin, bunun dışındaki hallerde il özel idaresinin onayı ile yapacaktır.

Yürürlükte bulunan imar planlarına uygun olmak şartıyla yapı ruhsatları, tüzel kişiliği ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar devam edecek belediyeler tarafından verilecektir. Ancak, tüzel kişilikleri ilk genel mahalli idareler seçimleri ile birlikte sona erecek belediyelerin sınırlarında yürürlükteki planlara aykırı, kaçak, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı önlemek üzere valilikler, kaymakamlıklar, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve katılınan belediyeler mevzuatta öngörülen yetkilerini kullanacak ve gerekli tedbirleri alacaklardır.

7. 5747 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin sekizinci fıkrasına göre paylaştırma, devir ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, ilgili idareler de temsil edilmek suretiyle vali tarafından belirlenecek paylaşım, devir ve tasfiye komisyonu kurulacaktır. Paylaşım, devir ve tasfiye işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimlerinden önce sonuçlandırılacaktır.

8. 5747 sayılı Kanuna göre tüzel kişiliği ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar devam edecek belediyeler, 2009 yılında mahalli idareler seçimlerinin yapılacağı döneme kadar olmak üzere üç aylık bütçe yapacaktır. Bu Kanunla kurulan ilçe belediyeleri ise ilk genel mahalli idareler seçimleri sonucu organlarının teşekkül etmesiyle birlikte 2009 yılına ilişkin olarak 9 aylık bütçe yapacaktır.

İlk kademe belediyesi iken ilçeye dönüştürülen belediyeler ise, katılacak yeni yerleri de dikkate alarak 2009 yılında yıllık bütçe yapacaktır.

9. Yeni kurulan ilçelerdeki kamu binalarının yerleri, ilçe merkezi olarak kabul edilen sınırlar içinde uygun bina ve yer durumuna göre valiliklerce belirlenecektir.

10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik kapsamında kesinleşen belediye meclis kararları, büyükşehir belediyeleri için valiye; büyükşehir belediyesi dışındaki diğer belediyeler için ise bağlı oldukları ilçenin kaymakamına gönderilecektir.

Yeni kurulan ilçelerde belediye meclis kararları, kaymakam ataması yapılıncaya kadar valiye gönderilecektir.

11. Kanunun uygulanması ile ilgili olarak karşılaşılacak sorun ve tereddütler konusunda, 2006/75 sayılı Genelge çerçevesinde görüş sorulacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Beşir ATALAY
İçişleri Bakanı

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine

Bu Habere Tepkiniz