1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İtfaiyeci Alımındaki 25 Yaş Kuralı Durduruldu

Kocaeli Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı mezunu olan davacıların, itfaiyeci alımındaki "25 yaşını doldurmamış olmak" şartının yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu önemli bir karar aldı ve karar davacılar lehine sonuçlandı. Buna göre yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, itfaiyeci alımındaki 25 yaş şartı kuralı aranamayacak.
13 Haziran 2008 10:06
+Aa- Yazdır

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

YD. İtiraz No: 2008/238

İtiraz Eden (Davacılar): 1- Yusuf Kaya 2- Beytullah Acaroğlu 3-Ali Rıza Kaygusuz 4- Süleyman Saygın 5- Muharrem Aktop 6- Muhammet Algın 7- Vural Büyükdemirel 8- Serdar Acar 9- Faruk Ünlü: Av. Remzi Sulhan 10- Abdurrahman Tolaman

İnönü Cad. Hacı Hanım Sk. No:8/4
Taksim -Gümüşsüyü/ İSTANBUL

Karsı Taraf {Davalı) : İçişleri Bakanlığı - ANKARA

İstemin Özeti: Danıştay Onikinci Dairesince verilen ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin bulunan 25.12.2007 günlü, E:2007/6367 sayılı karara, davacılar itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istemektedirler.

Danıştay Tetkik Hakimi Pınar Kara'nın Düşüncesi: İtirazın reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı E.NurNecefin Düşüncesi: İtiraz dilekçesinde ileri sürülen nedenler Danıştay Onikinci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, itirazın reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü: İtfaiye eri olarak atanma istemine ilişkin başvuruları, ilgili yönetmelikte öngörülen yaş şartını taşımadıklarından bahisle reddedilen davacılar tarafından, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanmak için "25 yaşını doldurmamış olmak" şartını öngören 15/ç maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması isteğiyle açılan davada, Danıştay Onikinci Dairesince verilen ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine İlişkin bulunan 25.12.2007 günlü, E: 2007/6367 sayılı karara, davacılar itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istemektedirler.

5393 sayılı Belediye Kanununun "İtfaiye" başlıklı 52. maddesinin 1. fıkrasında; "İtfaiye teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir" kuralına yer verilmiştir.

5393 sayılı Yasa'nın yukarıda yer verilen 52. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye itfaiye Yönetmeliğinin "itfaiye erliğine atanma şartları" başlıklı 15. maddesinin (ç) bendinde; 25 yaşını doldurmamış olmak koşuluna yer verilmiştir.

İtiraza konu dosyanın incelenmesinden; Kocaeli Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Yüksekokulu itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı mezunu olan davacıların, 2 yıl süreli önlisans öğrenimini tamamlamalarından sonra, kamu personeli seçme sınavına girdikleri ve 10.9.2007-17.9.2007 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesinin itfaiye eri ve zabıta memuru alımına ilişkin ilanına istinaden Belediyeye başvurdukları, 1.10.2007 tarihinde yapılan sınava çağrılmamaları üzerine 19.10.2007 tarihinde Belediyeye başvurarak, sınava çağrılmama nedeninin bildirilmesini istedikleri, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 26.10.2007 tarihli yazısı İle; Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/ç maddesinde belirtilen şartı taşımadıklarının, başka bir deyişle, sınav günü itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle sınava çağrılmadıklarının bildirilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Dava konusu Belediye itfaiye Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce, yürürlükte bulunan ve dava konusu Yönetmeliğinin 49. maddesi ile yürürlükten kaldırılan, 23.8.1985 tarihli ve 18851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliğin 8/c maddesinde, itfaiye eri olarak atanacak adaylar için; askerliğini bitirmiş ve 27 yaşından gün almamış olmak koşulu aranmakta iken, dava konusu Yönetmeliğin 15/ç maddesi İle, söz konusu yaş sınırı 25 olarak belirlenmiştir.

Daha önce, İçişleri Bakanlığı itfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliğin 8/c maddesindeki "askerliğini bitirmiş ve 27 yaşından gün almamış olma" ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay Onikinci Dairesince verilen ve yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin bulunan 12.5.2006 günlü, E:2005/5972 sayılı karar, itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 5.10.2006 günlü YD. İtiraz No: 2006/1110 sayılı kararı ile ve; "657 sayılı Yasada memuriyete girişte aranacak yaş koşulu sadece "genel olarak alt sınır" şeklinde belirlenmiş olup, idarelerin yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetin özelliklerini dikkate alarak yaş konusunda üst sınır belirlemeleri mümkün olduğundan ve 657 sayılı Yasada bu konuda aksine bir hüküm de bulunmadığından, olayda dava konusu Yönetmelik hükmü ile itfaiye hizmetinin önemi gözönünde bulundurulmak suretiyle itfaiye eri olarak atanacaklar için yaş sınırı getirilerek "27 yaşından gün almamış olma" şartının öngörülmesinde kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık görülmediği" gerekçesiyle kaldırılmış ise de, davacıların; "üniversite ve lise mezunları için farklı yaş sınırının kabul edilmesi gerektiği, itfaiyecilik birimine memur yetiştiren meslek yüksekokullarına girişte üst yaş sınırının 22 olduğu, bu okuldan yıl kaybı olmaksızın mezun olunması durumunda dahi, aynı yıl kamu personeli seçme sınavının açılmaması veya ilgilinin askerlik hizmetinin ifasına başlaması gibi durumlarda, belirlenen 25 yaş sınırı nedeniyle mağdur olunacağı" iddiaları karşısında, dava konusu yönetmelik maddesi ile, yaş sınırının idarece hukuken kabul edilebilir herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin önceki yönetmelikle belirlenen 27 yaş sınırının daha da altına inilerek, "25 yaş" olarak belirlenmesinde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davacının itirazının kabulü ile, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Yasasının 27. maddesindeki koşullar gerçekleşmiş olduğundan, dava konusu yönetmelik maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına 27.3.2008 günü oyçokluğu ile karar verildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

Danıştay Başkanvekili Sinan Yörükoğlu

11. Daire Başkanı Mustafa İlhan Dinç

5. Daire Başkanı Turan Falcıoğlu

13. Daire Başkanı Faruk Öztürk

10. Daire Başkanı Mehmet Ünlüçay

6. Daire Başkanı ¦Bekir Aksoylu

8. Daire Başkanı Ayla Alkıvılcım

2. Daire Başkan V. Kamuran Erbuğa

6. Daire Üyesi Banu Dilcin

6. Daire Üyesi Nazlı Koçer

11. Daire Üyesi fzge Nazlıoğlu

5. Daire I Salih Er

2. Daire Üyesi Murat Cebeci

8. Daire Üyesi Yeniay Kaya

11. Daire Üyesi Nihat Turan

13. Daire Üyesi Suna Türkoğlu

15. Daire Üyesi ¦'Sadri Bozkurt

13. Daire Üyesi Turan Karakaya

2. Da ıi Uye lenç X

13. Daire Üyesi Zümrüt Öden

6. Daire Üyesi Zeynep Yılmaz

8. Daire Üyesi Sıddık Yıldız

10. Daire Üyesi Nüket Yoklamacıoğlu

8. Daire Üyesi Atıl Üzelgün

5. Daire Üyesi Hayrettin Kadıoğlu

10. Daire Üyesi İbrahim Berberoğlu

11. Daire Üyesi 10. Daire Üyesi

Hüseyin Poroy Tülin Özdemir

KARŞI OY

X- Yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların bakılan uyuşmazlıkta gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin Daire kararına yapılan itirazın reddi oyuyla karara karşıyım.

2. Daire Üyesi Ayla Günenç

K/G-3.4.2008-21.4.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
40 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
03:38 - İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenledi03:36 - Türkiye'den BMGK'ya İsrail tepkisi: Kabul edilemez01:47 - Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt01:38 - Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hayatını kaybetti01:36 - Çelik'ten Frankfurt'ta Türk vatandaşına yönelik polis şiddetine tepki01:25 - Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
00:05 - Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?00:00 - İzmir'de doktor müdahale ettiği yaralı tarafından darbedildi23:15 - 17 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları22:57 - Kudüs'te sinagogda oturma yerleri çöktü: 2 ölü, 167 yaralı22:45 - Bugüne kadar 153 milyon kez numaralar taşıdı22:16 - Salgın döneminde 'moda' alışverişi ilk sırada
22:14 - İsrail'e uluslararası uçuşların tümü askıya alındı22:11 - Kirlilik yüzünden denize dahi girilemiyor22:08 - Sürücüler dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı22:05 - Hayatını kaybeden kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı21:14 - Rize'nin İkizdere ilçesinde gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
20:46 - MSB: Siviller, tarihi ve dini yapılar bizim için dokunulmazdır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam