1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS'ye son öğretim düzeyinden girme şartı dava edildi. Dava dilekçesi için tıklayınız.

14 Temmuz 2008 23:12
Yazdır

DAVA DİLEKÇESİ

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

Duruşma İstemlidir

DAVACI : Türk Sağlık-Sen (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) Dr. Mediha Eldem sok. No:85 06640 Kocatepe/ANKARA

VEKİLİ :Av.Zehra KARAKUŞ,Av. Murat BAHADIR

Dr. Mediha Eldem sok. No:85 06640 Kocatepe/ANKARA

DAVALI : ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ-ANKARA

TEBLİĞ TARİHİ:28.05.2008

DAVA KONUSU : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS) Orta Öğretim/Önlisans kılavuzunun ?'BAŞVURMA KOŞULLARI''nda yer alan ;2008-KPSS ÖNLİSANS/ORTAÖĞRETİM' e son başvuru tarihi olan 27 Haziran 2008 tarihi itibariyle önlisans diploması almaya hak kazanmış adaylar ortaöğretim düzeyinde sınava başvuramazlar.2008 KPSS LİSANS' a başvuru tarihi olan 9 Mayıs 2008 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları takdirde,bu adayların 2008-KPSS LİSANS başvuruları iptal edilir,lisans düzeyinde yapılacak sınava girseler dahi sorulara vermiş oldukları yanıtlar değerlendirmeye alınmaz.Adayların,B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar,sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.'' düzenlemesinin iptaline karar verilmesi istemimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1)Hizmet kolumuz dahilinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sendika üyelerimiz; gerek örgün gerekse Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi marifeti ile bir üst öğrenimden mezun oldukları takdirde, bitirdikleri alt öğrenim alanından KPSS ortaöğretim/önlisans sınavına girmemektedirler.Yaşanan bu mağduriyet sebebiyle;Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ,4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 19.maddesinin ?f' bendi uyarınca ;''Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında,ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını,her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek,dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak hakkına sahiptir.''Ayrıca,Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu,18.06.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2005/1 E. ve 2006/1 K. sayılı kararıyla 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 19'uncu maddesinin (f) bendi uyarınca kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşlarının üyeleri hakkında tesis edilen bireysel (subjektif) işlemlere karşı üyelerini temsilen dava açma ve bu nedenle açılan davalarda taraf olma hakkının bulunduğu yönünde hüküm tesis etmiştir.

2)?'2008 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ORTAÖĞRETİM/ÖNLİSANS KILAVUZU'' Kamu Görevlerine ilk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca,T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.Dava konusu yaptığımız ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda yer alan düzenlemelerin yasal dayanağını teşkil eden ilgili yönetmeliğin maddelerine baktığımız da; KPSS'nin Usul ve Esaslarını düzenleyen 6.maddesinde;''KPSS usul ve esasları,içeriği,yapılacağı yer ve zamanı,sınavın duyurulması,KPSS ?de yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları,puan türleri ve hesaplama yöntemi,başvuru yapacakların öğrenim düzeyi,adayların başvurusu,sınavdan elde edilecek puan türlerinin yerleştirmede ve giriş sınavına çağrıda kullanılmasına ve KPSS sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar,DPB ve ÖSYM tarafından müştereken belirlenir.Bu usul ve esaslara uygun olarak ÖSYM'ce bir Kılavuz ve Başvuru Belgesi hazırlanır.'' Bunu izleyen 'KPSS Kılavuzu' başlığını taşıyan 8.maddesinde:''KPSS Kılavuzu'nda ; personel alımı,başvuru,genel sınav,alan sınavları ve değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile kadrolarına usulüne uygun açıktan atama izni alınmış veya bir yıl içinde personel alınması planlanmış olan kamu kurum ve kuruluşlarının adları,kadro sayıları bunların adaylarda aradıkları nitelikler ile adayların sınav öncesi bilmesinde yararlı olabilecek diğer bilgiler yer alır. ''KPSS'nin Yapılması'' başlığı taşıyan 10.maddesinde:''KPSS,ÖSYM tarafından yapılır.Başvuruların alınması,sınavın yapılması uygulanması ve değerlendirilmesi ÖSYM tarafından gerçekleştirilir.''şeklinde ifade edilmiştir.

Yukarıda ifade ettiğimiz Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ilgili maddelerinde Kamu Personel Seçme Sınavının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacağı belirtilmiştir.Ancak; ilgili Yönetmeliğin 4.maddesine göre bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.Buradan da anlaşılacağı üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğine dayanarak hazırladığı dava konusu yaptığımız Başvurma Koşullarını içeren düzenlemesi öncelikle Anayasada güvece altına alınan ?'Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi'',''Çalışma Hakkı ve Ödevi'' haklarına ve 657 sayılı kanunun ilgili maddelerine aykırıdır.Şöyle ki;

3)Bilindiği gibi devlet memurluğuna alınmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili maddelerinde yer alan genel ve özel şartlara sahip olmak gerekmektedir.''Memuriyete Giriş'' başlığını taşıyan 40.maddesinde:'' Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.'' devlet memurluğuna alınmada yaş şartı ifade edilmiş olup,aynı kanunun Sınıflandırmada Öğrenim Usulü başlığını taşıyan 41.maddesinde''Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.'' hükmü yer almaktadır.Bu hükümle, ortaokulu bitirenlerin genel olarak devlet memuru olarak atanabilecekleri vurgulanmıştır.Aynı kanunun 48.maddesinde de devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıda saydığımız genel ve özel şartların aranacağı belirtilmiştir.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,(1)

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (?)(1) akıl hastalığı (?)(1) bulunmamak.

B) Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları

Aynı kanunun Sınav Şartı başlığını taşıyan 50.maddesinde; ?'Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır. ?' şeklinde ifade edilmiştir.Bu düzenlemeye paralel olarak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 14.maddesinde; adayların devlet memurluğuna girmesi Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri ön şartına bağlanmış ve şu şekilde ifade edilmiştir:''Adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır.Adayların,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48inci maddesinde belirtilen koşullar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatındaki diğer adaylık koşullarını da taşımları zorunludur.''

Yukarıda ilgili kanun ve yönetmelik maddelerinde ifade edildiği gibi devlet memurluğuna alınmada yaş şartını taşıyan,aranılan öğrenim düzeyinde genel-özel şartlara sahip kişiler,kamu görevlerine girebilmek için açılacak sınavlara başvurmalı ve bu sınavda başarılı olmalıdır.Ancak; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yayınlanan kılavuza göre,devlet memurluğuna girme şartını taşıyan ortaöğretim mezunları,önlisans diploması almaya hak kazandıkları takdirde sınava başvurmayacaklardır.Aynı şekilde lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ortaöğretim düzeyinden bu sınava başvuramayacaklar,başvururlarsa da başvuruları iptal edilecektir.Dava konusu yaptığımız bu düzenleme ile söz konusu kişiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre gerekli şartları taşısalar bile,657 sayılı kanuna aykırı yapılan bu düzenleme ile bitirmiş oldukları alt öğrenimden sınava başvuramamakta bu surette devlet memuru olma hakları engellenmektedir.Böylece Anayasanın ilgili maddelerinde güvence altına alınan hakları zedelenmektedir.

4) Anayasamızın ?Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevini' düzenleyen 42.maddesinde, ?Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz' hükmü ile öğrenim hakkı, genel bir sosyal hak olarak nitelendirilmiştir. Anayasadaki hak ve ödevlerine uygun şekilde eğitimini tamamlayan bireyin aldığı eğitime ve mesleki donanımına göre çalışma hakkını sağlama görevi devlete aittir. Öğrenci Seçme ve Merkezince yapılan bu uygulama ile kişinin en son bitirdiği öğrenim düzeyinden sınava başvurması kabul edilmektedir.Oysa birey eğitim ve öğrenimine devam etmek,kendini yetiştirmek adına kendi bölümü ile ilgili veya kendi bölümünden farklı bir üst bölüm bitirmektedir.Ancak; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yayınlanan kılavuza göre anayasal hakkını kullanarak öğrenimine devam eden kişiler alt öğrenim düzeyinden tercih hakkını yitirmektedir.

5)Anayasamızın Çalışma Hakkı ve Ödevi başlığını taşıyan 49.maddesinde:?Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet,çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak,çalışmayı desteklemek,işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.' hükmü ile çalışmanın bireyler için bir hak hem de bir ödev olduğu vurgulanmıştır.

Anayasamızda ifade edilen çalışma hakkını kullanmak isteyen birey sınava girmeli ve bu sınavda başarılı olmalıdır.Dava konusu yaptığımız kılavuzun ilgili düzenlemesine göre kişi sadece bitirdiği son öğrenim düzeyinden sınava başvurabilmektedir.Böylece kişiler bitirdiği bir üst öğrenimden sınava girmeyi beklemekte ancak bitirdikleri bölümleri ile ilgili devlet memurluğu kadrosu açılmamaktadır.Buna karşılık bir alt öğrenimden bitirmiş oldukları bölümlerine açılan kadrolara ise; ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre Kamu Personel Seçme Sınavına başvuramamaktadırlar. Lisans diploması almaya hak sahibi olmuş adaylar ise, önlisans ve ortaöğretim düzeyinden sınava başvuramadıklarından dolayı aynı mağduriyeti yaşamaktadırlar. Böylece kişiler devlet memurluğuna girişte sınava girme ve sınavda başarılı olma ön şartını gerçekleştirememektedirler.

6)Dava konusu yaptığımız bu düzenleme ile ilgili Danıştay 5.Dairesinin 1987/1673 E. ve 1988/773 K. sayılı davamıza emsal kararında; davacı Yüksek Okul Mezunu olduğu halde açılan sınava lise mezunu olarak başvurmuştur.Bu kararda, davacının memurluğa atanma şartlarını taşıdığından görevine son verilemeyeceği belirtilmiştir.Danıştay 5.Dairesi bizim de dava dilekçemizde belirttiğimiz gerekçelerle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre genel ve özel şartları taşıyan ve belirtilen eğitim ve öğrenim kurumlarından diploma almış kişinin sahip olduğu bir üst öğrenim diplomasının memuriyete başlangıcında bir engel olmayacağını hüküm altına almıştır.

Görüldüğü gibi,ÖSYM tarafından yapılan bu düzenleme ile birey sadece son bitirdiği öğrenim düzeyinden sınava başvurabilmektedir.Ancak; bireylerin bitirdikleri birden fazla bölümden tercih yapması yani istediği herhangi bir diploma ile sınava başvuramaması gerek Anayasanın ilgili maddeleri gerekse ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelerine aykırıdır.Bu sebeple; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS) Orta Öğretim/Önlisans kılavuzunun ?'BAŞVURMA KOŞULLARI''nda yer alan ;2008-KPSS ÖNLİSANS/ORTAÖĞRETİM' e son başvuru tarihi olan 27 Haziran 2008 tarihi itibariyle önlisans diploması almaya hak kazanmış adaylar ortaöğretim düzeyinde sınava başvuramazlar.2008 KPSS LİSANS' a başvuru tarihi olan 9 Mayıs 2008 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar bu sınava başvuramazlar.2008-KPSS LİSANS'a başvurmuş adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları takdirde,bu adayların 2008-KPSS LİSANS başvuruları iptal edilir,lisans düzeyinde yapılacak sınava girseler dahi sorulara vermiş oldukları yanıtlar değerlendirmeye alınmaz.Adayların,B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar,sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.'' düzenlemesinin iptali gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER:Anayasa,2577 sayılı İ.Y.UK. ,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve sair hukuki mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:ÖSYM tarafından yayınlanan 2008 Kamu Personel Seçme ve Yerleştirme Sınavı(KPSS) Ortaöğretim/Önlisans Kılavuzu,Danıştay 5.Dairesinin 1987/1673 E. ve 1988/733 K. sayılı davamıza emsal kararı,onaylı vekaletname örneği,dava konusu ile ilgili davalı idarede bulunan belgeler ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP :Gerek yukarıda arz ve izah olunan ve gerekse re'sen gözetilecek nedenlerle

1)İdarenin savunma süresinin kısaltılmasına

2)Davaya konu olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS) Orta Öğretim/Önlisans kılavuzunun ?'BAŞVURMA KOŞULLARI''nda yer alan ;2008-KPSS ÖNLİSANS/ORTAÖĞRETİM' e son başvuru tarihi olan 27 Haziran 2008 tarihi itibariyle önlisans diploması almaya hak kazanmış adaylar ortaöğretim düzeyinde sınava başvuramazlar.2008 KPSS LİSANS' a başvuru tarihi olan 9 Mayıs 2008 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar bu sınava başvuramazlar.2008-KPSS LİSANS' a başvurmuş adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları takdirde,bu adayların 2008-KPSS LİSANS başvuruları iptal edilir,lisans düzeyinde yapılacak sınava girseler dahi sorulara vermiş oldukları yanıtlar değerlendirmeye alınmaz.Adayların,B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar,sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.'' düzenlemesinin İPTALİNE

3)Muhakeme masrafları ile ücreti vekaletin davalı taraf aleyhine hükmedilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.10.07.2008

EK1:Davacı vekillerine ait vekaletname sureti

EK2:Karar örneği

DAVACI VEKİLİ

Av.Zehra KARAKUŞ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 19,856 defa okundu. 30 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam