KEY'de, itiraz yapılan kamu kurumu temsilcisi ne yapacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2008 15:52, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KEY ödemeleri 28/07/2008 tarihinden itibaren ödenmeye başlandı. Fakat birçok sorunu da beraberinde getirdi.

Resmî Gazetede ilan edilen listelerde ismi olmayan hak sahiplerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında ?KEY'de isimleri olmayanlar ne yapacak?? başlıklı haberimizde örnek dilekçe ile yapılacak işlemleri belirtmiştik. Bu dosyamızda ise kurumların kendilerine gelen dilekçeler hakkında nasıl bir işlem yapacaklarına dair araştırma yapan sitemiz öğretmenler bölüm sorumlusu Ahmet Kandemir'in hazırladığı dosya ve kurumlarca hazırlanması gereken 1 sayılı cetvel aşağıda yer almaktadır.

30.05.2007 Tarihli ve 26537 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında ?Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.? Hükmüne yer verilerek kurumların sorumluluğu düzenlenmiştir.

İlgili kanunun 5. maddesi 2. fıkrasında ise; ?Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.? hükümleri gereğince konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumlar kendilerine Hak sahiplerince gönderilen dilekçeleri inceleyerek.

İlgili kanunun 3. maddesi 1. fıkrasındaki ? Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyarınca bu Kanuna ekli (1) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar;

a) Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

b) Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

her hak sahibi için bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvele uygun şekilde ve elektronik ortamda kayıtlı olarak 6 ay içinde Bankaya teslim eder. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir.?

Hükümlerine ve kanuna ekli 1 sayılı cetvele göre hazırladıkları cetveli Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine, Hak sahiplerince gönderilen dilekçe tarihini izleyen 2 ay içinde, ?elektronik ortamda kayıtlı olarak? göndereceklerdir.

Ancak kurum yetkilileri, aşağıdaki durumları kendilerine dilekçe ile başvuranlar açısından değerlendirmelidir.

1- KEY kesintisi kanun gereği; 01/01/1987 tarihi ile 31/12/1995 tarihleri arasında yapılmıştır. Kurumlar kendilerine dilekçe ile başvuranların yukarıdaki tarihler arasında çalışıp çalışmadığına bakmalıdır. Yukarıdaki tarihler dışında çalışan personel var ise bu kişilerden kanun gereği key kesintisi yapılmadığından bu kişiler bildirilmeyecektir.

2-Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında, lojmandan yararlanıp yararlanmadıklarına bakılarak, lojmandan yararlanan ve maaşından lojman kesintisi yapılanlardan kanun gereği key kesintisi yapılmadığından bu kişiler bildirilmeyecektir.

3- Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında yurtdışında görev yapıp yapmadıklarına bakılarak bu durumda olan personel var ise bu kişilerden kanun gereği key kesintisi yapılmadığından bu kişiler bildirilmeyecektir.

4-Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında aylıksız izinde olup olmadıklarına bakılarak bu kişilerden kanun gereği key kesintisi yapılmadığından bu kişiler bildirilmeyecektir. (Askerliğini yedek subay olarak yapanlardan da KEY kesintisi yapıldığından o kısmı zaten ilgili kurum bildirecektir)

5-Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında sözleşmeli olarak çalışan memur olup olmadıklarına bakılarak bu durumda olan personel var ise bu kişilerden kanun gereği key kesintisi yapılmadığından bu kişiler bildirilmeyecektir. (Kanun gereği, sözleşmeli personelden kendi istekleri doğrultusunda Key kesintisi yapılabilmekteydi, bu durumda olanlar bildirilecektir)

6-Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında bağımsız konut sahibi bulunup bulunmadığına bakılarak bu durumda olan personel var ise bu kişilerden kanun gereği key kesintisi yapılmadığından bu kişiler bildirilmeyecektir.

7-Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında ve kesintilerin sona ermesinden sonra Konut yardımı alıp almadıklarına bakılarak bu durumda olan personel var ise bu kişilerden kanun gereği KEY ödemelerini tahsil ettiklerinden bu kişiler bildirilmeyecektir.

8-Başvuranların; KEY kesintisinin yapıldığı tarihler arasında karı-koca olarak çalışan olup olmadığına bakılarak kanun gereği key kesintisi sadece aile reisi adına yapıldığından bu kişiler bildirilmeyecektir. Sadece aile reisi olanlar bildirilecektir. KEY kesintisinin yapıldığı dönemde boşanmış olanlar bildirilecektir.

Yukarıdaki durumlar değerlendirilerek, KEY kesintisi yapılan hak sahiplerinin adı ve soyadı, TC kimlik numarası, sicili, Emekli Sandığı'na bağlı personel için emekli sicil numarası, SSK'ya tabi çalışan işçi personel için sigorta sicil numarası, diğer kamu görevlileri için ise kurum sicil numarası, yardım miktar ve sürelerine ilişkin bilgiler ile kurum veya kuruluş ad unvanı kısaltma yapılmaksızın yazılacak olan bilgilerin olduğu 1 sayılı cetvel, disket ya da CD ile üst yazı ekinde aşağıdaki bankanın adresine, Hak sahiplerince gönderilen dilekçe tarihini izleyen 2 ay içinde ?elektronik ortamda kayıtlı olarak? göndereceklerdir. Bu evrakın bir örneğinin dilekçe sahibine bilgi olarak gönderilmesin de fayda bulunmaktadır.

Adres:

Tasfiye Hâlinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.
Konut Edindirme Yardımı Bölüm Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No:62 Kat:5
06440 Yenişehir/ANKARA

Ayrıca Bankaların emekli sicil nosuna göre ödeme yapmadıkları bilgisi sitemize ulaşmaktadır. Bu konuda yetkililerin çözüm üretmesi gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz