'Eşit İşe Eşit Ücret' Kanun Maddesi Resmi Gazetede

Denge tazminatını kaldıran, bunun yerine kamu kurum ve kuruluşları arasında eşit işe eşit ücreti sağlamak amacıyla getirilen yeni ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazetenin bugünkü nüshasında yayımladı. Ancak bu düzenleme bir kanuni düzenleme olup, ek ödeme için Maliye Bakanlığının hazırlayacağı ve Bakanlar Kurulu Kararı olarak yürürlüğe girecek olan düzenlemeyi beklemek gerekmektedir. Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre söz konusu düzenleme hazırlanmış olup, kısa bir süre içinde Resmi Gazetede yayımlanacaktır. İşte ilgili Kanun maddesi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2008 11:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Memura ek ödeme zammı olanağı tanıyan düzenlemenin de aralarında bulunduğu 5793 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, "aynı unvana sahip, aynı işi yapan" kamu personeli arasındaki ücret farklılığı giderilerek, "eşit işe, eşit ücret" uygulamasına geçilecek.

1 Temmuz 2006'dan bu yana 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yapılan ödemenin yerine, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil yüzde 200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilecek. Ek ödeme oranlarını, Bakanlar Kurulu belirleyecek. Kamu personelinin Ağustos maaşlarına ek ödeme zammı yansıtılacak.

Ek ödemenin oranı; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil, almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterlerle birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil, alınmakta olunan toplam ödeme tutarları esas alınarak, aynı veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel için farklı oranlar belirlenebilecek veya hiçbir belirleme yapılmayabilecek.

"Makam, yüksek hakimlik, temsil veya görev" tazminatları da kaldırılarak, bunlardan yararlananlara ek ödemeden yararlanma olanağı getirilecek.

İŞTE KANUNİ DÜZENLEME

MADDE 46-
4) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?1/1/2006-30/6/2006 tarihleri arasında 950 gösterge rakamının, 1/7/2006 tarihinden itibaren ise 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılır.? ibaresi ?en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin oranı ile esas ve usulleri; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil alınmakta olunan toplam ödeme tutarları esas alınarak, emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel için farklı oranlar belirlenebilir veya hiçbir belirleme yapılmayabilir.? şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan ?makam, yüksek hakimlik, temsil veya görev tazminatından yararlananlara,? ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve anılan maddeye altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

?Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayılan ödemelerden yararlanan memurlara, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığındaki personelden 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden yararlanan memurlar ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrası, 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi, 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Kanunun 32/D maddesi, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrası, 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunun 17 nci maddesi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin altıncı fıkrası, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 72 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) fıkrası ile ek 2 nci maddesinde öngörülen ödemelerden yararlanan memurlara, anılan hükümlere göre yapılan ödemeler ile her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlara yapılan ödemelerin toplam net tutarının, birinci fıkra uyarınca yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara bu fıkrada sayılan hükümlere göre yapılan ödemeler yerine sadece bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılır.

Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline bu madde uyarınca yapılan ek ödemeler döner sermaye bütçelerinden yapılır. Devletin mali imkânlarını göz önünde bulundurmak suretiyle merkezi yönetim kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilen personele bu madde uyarınca yapılan ek ödemelerin tamamını veya bir kısmını teşkilat yapısı esas alınarak merkezi yönetim bütçesinden veya döner sermayesi bulunan kurumlar için döner sermaye bütçesinden yaptırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.?

MADDE 48- Bu Kanunun;
e) 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 15/8/2008 tarihinde,
yürürlüğe girer.

Bu Habere Tepkiniz