Kamu Sen toplu görüşme taleplerini yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2008 11:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN TOPLU PAZARLIK MARATONU BAŞLIYOR.
I- MALİ VE SOSYAL HAKLAR

A- Mali Haklar

Ücret Dengesizliğinin Giderilmesi

Anayasamızın 55. maddesi gereğince benzer ve eşit şartlarda çalışanların eşit ücret almaları öngörülmesine rağmen kamuda uygulanan çarpık ücret politikaları nedeniyle birçok sayıda farklı ücret uygulaması bulunmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi ve gerek kurum içinde gerekse kurumlar arasında ortaya çıkan ücret dengesizliklerinin giderilmesi gerekmektedir.

Memur Maaş Kalemlerini Oluşturan Temel Esaslar

1. En düşük dereceli memur maaşının açlık sınırının üstüne çekilmesi,

2. Taban aylık, maaş ve yan ödeme katsayılarının yükseltilmesi ve bunların yükseltilmesinde hedeflenen enflasyon yerine gerçekleşen enflasyonun ve refah payının esas alınması,

3. Sendikalı kamu görevlilerine brüt asgari ücretin 1/12'si oranında aylık ikramiye verilmesi,

4. 657 Sayılı Kanunun 152 inci maddesine göre hizmet sınıflarına verilen özel hizmet tazminatlarının yeniden düzenlenmesi ve hiyerarşik dengenin sağlanması, 399 sayılı KHK'ye göre çalışan personele de aynı düzeyde artış sağlanması,

5. 375 sayılı KHK'nın ek 3. maddesinin değerlendirilmesi ve eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi,

6. Ek gösterge uygulamasının 8. dereceden başlaması, 1. derece ek gösterge rakamı 2200 ve aşağısında olan hizmet sınıflarının 1. derece ek gösterge rakamının 3000'e yükseltilerek hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenmesi, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personelin de ek göstergeden faydalanmasının sağlanması, aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge farklılığının giderilmesi,

7. Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye ve diğer ödemelerin de emekli keseneğine dahil edilmesi,

8. Kurumlara skala ayarlama yetkisi verilmesi, 399 Sayılı KHK'nın 25, 26, 30 ve 33. maddelerinde gerekli değişiklik yapılması, temel ücretle ilgili grupların kaldırılması,

Diğer Mali Konular

9. Kadro ihtiyacı duyulan kurumlara yeteri kadar kadro verilmesi ve personel ihtiyacının giderilmesi, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla oluşturulan taşeronlaşmanın önüne geçilmesi,

10. Memur kadrolarının, sınavsız olarak Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna dönüştürülmesi,


11. Gelir vergisi dilimlerinin yükseltilmesi, vergi oranlarının düşürülmesi,

12. 657 Sayılı Kanunun 64. maddesinin yeniden düzenlenmesi ve kalkınmada öncelikli illerde görevlendirilen personelin tamamının 2 yılda bir yapılan kademe ilerlemesinden yararlanması sağlanması,

13. Emsal uygulaması olmasına rağmen denge tazminatı alamayan kamu görevlilerine de denge tazminatı ödenmesi ve tazminat oranının yükseltilmesi,

14. Sözleşmeli personellerden alınan sözleşme yenileme ücreti kesintisine son verilmesi,

15. Daktilograf veya memur iken şef olanlarla, VHKİ iken şef olanlar arasındaki yan ödeme farkının kaldırılması,

16. Ek ders, seyyar görev tazminatı ve nöbet ücretlerinin yükseltilmesi, nöbet tuttuğu halde nöbet ücreti alamayan personele de nöbet ücreti verilmesi,

17. Memurlara yapılacak toplam ücret artışları oranında emeklilere de zam yapılması,

18. Sözleşmeli personelce kullanılmayan yıllık izinlerin bir sonraki yıla devretmesi ve kurumca kullandırılmayan izinlerin, kişilerin maaşları esas alınarak ücretlerinin ödenmesi,

19. Fazla mesai ücretlerinin ve fazla çalışmaların yeniden düzenlenmesi, tatil günü ve bayram günlerinde yaptırılan zorunlu çalışma karşılığında fazla mesai ve nöbet ücretinin bir kat fazla ödenmesi,

20. Fazla çalışma karşılığında çalışanın talebine göre ücretinin ödenmesi veya izin verilmesi,

21. Harcırah ve yollukların amacına uygun olarak, Uzlaştırma Kurulu kararları doğrultusunda görevli personelin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye çıkarılması,

22. KEY ödemelerinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi,

23. 500 YTL olan emekli yolluğunun 1000 YTL'ye çıkarılması.

Belediyelerde Çalışanların Maaşlarının Genel Bütçeden Karşılanarak Vaktinde Ödenmesi İçin Gerekli Düzenlemenin Yapılması

Daha önceki toplu görüşmeler sırasında da gündeme getirmiş olduğumuz bu durum izahı zor, anlaşılmaz ve her şeyden önce 657 sayılı kanunun ruhuna ve insan haklarına aykırı utanç verici bir durumdur. Bazı belediye başkanlarının ve belediye encümeninin kararları doğrultusunda çalışanların ücretleri başka alanlarda kullanılarak, kamu yararı aldatmacası ile gerekçelendirilmektedir. Bu durum mutlaka düzeltilmelidir.

Döner Sermaye ve Fon Gelirleri

Bazı kurum ve kuruluşlarda özel kanun ve yönetmeliklerle belirlenen oranlarda ödenmekte olan ?döner sermaye payı? uygulamalarında yaşanan karmaşayı ve haksızlıkları ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı kurumda çalışan kamu görevlilerine, elde edilen döner sermaye gelirlerinin dağılımında hakkaniyet ilkelerine göre dağıtılması için düzenlemeler yapılmalıdır. Yetkili sendikaların ve bağlı konfederasyonların iştirakleriyle yeni bir kurul oluşturularak kanun ve yönetmeliklerdeki gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. Döner sermaye ve fon gelirlerinin ilgili kurumlarda çalışan tüm personele adil bir şekilde dağıtılacak düzenlemenin yapılması,

1. Döner sermayesi olan kurumlarda vekaleten görev yapan personelin de döner sermaye gelirlerinden pay alabilmesi için gerekli değişikliklerin yapılması,

2. Döner sermaye uygulaması olan kurumlardaki denge tazminatı uygulamasının yeniden görüşülmesi.

B- Sosyal Haklar

1. İnsan sağlığını tehdit eden iş yerlerinde çalışan personelin, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde değerlendirilerek, bu çalışanlar için gerekli tedbirlerin alınması,

2. Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin Uzlaştırma Kurulu'nun konu hakkında verdiği karar göz önünde bulundurulmak kaydıyla yeniden düzenlenmesi, kamu görevlilerinin de yemeklerden ücretsiz yararlanmasının sağlanması, 50 kişiden az personelin çalıştığı işyerlerinde, personelin yemek ücretinin ödenmesi,

3. Giyim yardımlarının günün şartlarına göre belirlenmesi ve giyim yardımının nakit olarak personele ödenmesi,

4. Kamu çalışanlarına ödenmekte olan sosyal yardım (aile yardımı, çocuk parası, doğum, yakacak vb.) gösterge rakamlarının yükseltilmesi,

5. Kirada oturan kamu görevlilerine, Uzlaştırma Kurulu kararı doğrultusunda 100 metrekare lojmanda oturan kamu görevlilerinden alınan aylık lojman kirası kadar kira yardımı yapılması,

6. Yıllık izinlerin işgünü esasına göre düzenlenmesi, günlük idari izinlerin yıllık izinden düşülmemesi,

7. Kurumların ürettiği mal ve hizmetlerden kurum çalışanlarının işçilerde olduğu gibi ücretsiz yada belirli bir oranda indirimli olarak yararlandırılması (Tarife Altı Yönetmelikle verilen ve daha sonra iptal edilen hakların yeniden sağlanması),

8. Sözleşmeli personelin de sosyal yardımlardan faydalanmasının sağlanması,

9. Kamuda her statüde istihdam edilen personelin eş durumundan dolayı tayin taleplerinin dikkate alınması (Atama ve Yer Değiştirme Çerçeve Yönetmeliği'nin bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi),

10. Şehit ailelerinin yeniden özür grubuna dahil edilmesi,

11. Terör nedeniyle görevi başında hayatını kaybeden memurların da şehit veya gazi asker ve polislerimiz gibi değerlendirilmesi,

12. Sicil Yönetmeliği'nin Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde güncellenmesi,

13. Kamu görevlilerinin görev yeri dışında almak zorunda kaldıkları ilaç bedellerinin mahallinde ödenmesi,
14. Okullarda şiddet olaylarına karşı güvenlik görevlisi kadrolarının tahsis edilmesi,

15. Kamu görevlisinin 1. dereceden bakmakla yükümlü olduğu hastalar için tabip raporu ile öngörülen hasta refakatinde geçen sürelerin yıllık ve mazeret izinleri dışında, hastalık izni olarak değerlendirilmesi konusunda 657 sayılı Kanunun 105. maddesinde gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

16. Engelli personel için gerekli araç ve gereçlerin alımı ve diğer eğitim kurumlarına bağlı tüm birimlerden faydalanması için yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması,

17. Kamu kuruluşlarında görev yapan engelli personelin güzergahı uygun olan mevcut kamu servis araçlarından ücretsiz yararlanması için düzenleme yapılması,

18. Memur ve sözleşmeli personele bir defaya mahsus evlenme yardımı verilmesi,

19. Diş, gözlük ve çeşitli ortez, protez cihazların tamamının bedelinin karşılanması,

20. Çocuğu yüksek öğrenim gören kamu görevlilerine eğitim yardımı yapılması.

II- ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

1. Görevde yükselme imtihanlarının boş kadro olması halinde düzenli olarak yapılması, vekaleten görevlendirme yapılmaması, ayrıca kurumun ihtiyaç duyduğu ve sınıf değişikliği gerektiren, eğitim sonucu elde edilen mühendislik gibi mesleklerin sınavsız olarak atanması,

2. Ön lisans eğitimini tamamlayan personelin bölümleriyle ilgili lisans tamamlama hakkının sağlanması,

3. Kamu görevlilerinin, kadroları dışında çalıştırılmasının önüne geçilmesi; memurların yapmakla yükümlü oldukları işlerin yalnızca memurlar tarafından gördürülmesi,

4. Tüm kamu görevlilerinin eğitim durumlarının öngördüğü derece ve kademelere kadar yükselmesinin sağlanması,

5. 657 Sayılı Kanunun 125. ve ek 20. maddesinin yeniden düzenlenerek, kamu görevlilerinin il dışına çıkmasını sınırlayan son fıkrasının madde metninden çıkarılması,

6. Çalışma odalarındaki kameralı takip uygulamasına son verilmesi,

7. Din görevlilerinin çalışma şartlarının düzenlenmesi,

8. 399 sayılı KHK' ya tabi çalışanlara vekalet ücreti verilmediğinden uzun süreli geçici görevlendirmeler yapılmaktadır. Bu uygulamanın kaldırılması,

9. Bazı kurumlarda sözleşmeli itfaiye personeli, çalışırken Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olarak değerlendirilirken, emeklilik hakları Yardımcı Hizmetler sınıfından emekli olmuş varsayılarak düzenlenmektedir. Bu aksaklığın giderilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,

10. 5510 Sayılı Kanunun 40. maddesinin değiştirilerek, fiili hizmetten faydalanacak personelin yeniden belirlenmesi,

11. 2489 Sayılı Kefalet Kanununa göre yapılan kesintilerin durdurulması ve yapılan kesintilerin günün şartlarına göre nemalandırılarak hak sahiplerine ödenmesi,

12. 711 Sayılı Kanuna göre yaptırılan nöbetçi memurluğu uygulamasının kaldırılması,

13. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların bir defaya mahsus sınavsız olarak genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi,

14. Görev tanımları ilgili mevzuatlarında düzenlenmemiş olan kamu görevlilerinin görev tanımlarının yapılması,

15. Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde, eğitim göreceği ilde, çalıştığı kuruma ait boş kadrolara öncelikle atanmasının sağlanması,

16. Yüksek öğretim sisteminin yeniden yapılandırılarak, personelin özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi,

17. 01.03.1982 tarihinden sonra memuriyete başlayanların kamuda ve özel sektörde geçen sözleşmelilik, işçilik sürelerinin ve açıktan vekil olarak görev yapılan sürelerin kazanılmış hak aylıklarına sayılması,

18. Teknikerlerin çalıştıkları sürelerde meslekleri ile ilgili sahip oldukları imza yetkisinin, emekli olmaları durumunda da devam etmesi,

19. Günlük 9 saat çalışan kamu görevlilerinin, diğer kamu görevlileri için öngörülen günlük çalışma süresi olan 8 saate çekilmesi için yasal düzenlemenin yapılması.

III- GEÇMİŞ DÖNEM KAYIPLARI VE İMZA ALTINA ALINMASINA RAĞMEN UYGULANMAYAN KONULAR

Geçtiğimiz toplu görüşme dönemlerinde da imza altına alınarak, gerekli yasal düzenlemenin yapılacağı protokole bağlanmış olan konulardan bir çoğu için henüz herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Önceki dönemlerde üzerinde anlaşılan konuların tespit edilerek, hayata geçirilmesi bir zorunluluktur.

1. Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması,

2. Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde, çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması,

3. Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması,

4. Üst düzey yöneticilerin üzerinde birden fazla yönetim kurulu üyeliği görevi bulunmaması,

5. Bir görevin vekaleten yürütülmesi ihtiyacını doğuran sorunun, atama ve görevde yükselme yönetmeliği çerçevesinde ele alınması,

6. Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek komisyon kurulması konusunda Avrupa Birliğindeki uygulamalara bakılarak değerlendirme yapılması,

7. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin yeniden tanımlanması,

8. Disiplin cezalarında tanınan savunma süresinin ilgilinin isteği üzerine, 7 gün uzatılabilmesi,

9. Uyarma ve kınama cezalarına da yargı yolunun açılması ve tüm disiplin cezalarına itirazın disiplin kurullarına yapılması,

10. Disiplin cezalarının sicilden silinmesi için öngörülen 5 ve 10 yıllık sürelerin, 3 ve 6 yıla indirilmesi,

11. Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç, il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilmesi,

12. Kamu görevlilerinin grev, siyaset ve toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasaklarının kaldırılması,

13. Yıllık izin sürelerinde "işgünü" ve kademe esasına göre düzenleme yapılması, en az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara izin verilmesi,

14. Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresinin 5 güne çıkarılması, 1 inci derecedeki kayın hısımlarının ölümü halinde de 5 işgünü izin verilmesi,

15. Mevcut 10 günlük mazeret izni süresinin işgününe dönüştürülmesi,

16. Radyoaktif ışınlara maruz kalan personele verilen izin süresinin 45 güne çıkarılması,

17. Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve doktor raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi kaydıyla 3 aya kadar aylıklı refakat izni verilmesi, gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılması,

18. Din görevlilerinin, ebelerin, posta dağıtıcılarının vb. hafta sonu ve bayram tatillerine ilişkin izin sıkıntılarının giderilmesi,

19. Hafta içi ve resmi tatillerde personele yaptırılacak fazla mesai sürelerine bir üst sınır getirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması,

20. Sendika ve konfederasyonların, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan kamu görevlileri ile ilgili kurul, komisyon, şura, meclis toplantılarında temsilci bulundurması,

21. Toplu sözleşme konusunun Anayasa değişikliği kapsamında değerlendirilmesi,

22. 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince sendika üyesi olamayacak kamu görevlilerinin yeniden belirlenmesi ve yasaklar kapsamının daraltılması,

23. Çalışma Bakanlığında daha önce yapılmış bulunan 4688 sayılı Kanunda değişiklik çalışması da referans alınarak bu Kanunda öngörülen Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu, Uzlaştırma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarına ilişkin olarak detaylı bir çalışma yapılması,

24. Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı yargılanmaları halinde kendilerine hukuki yardım yapılması konusunda ortaya çıkan ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda öngörülen düzenleme ile karşılanamayan aksaklıkların giderilmesi,

25. Posta dağıtıcılarının fiili hizmet sürelerine ilave konusunda çalışma yapılması,

26. İş sağlığı ve güvenliği ile meslek hastalıkları açısından personel yasalarında gerekli değişikliklerin yapılması için sendika ve konfederasyon temsilcilerinin de bulunduğu bir komisyonca çalışma yapılması,

27. Şube başkanlığı kurulamayan illerde en çok üyeye sahip üç konfederasyona bağlı sendika il temsilcilerine haftada bir gün izin verilmesi,

28. Koruma ve güvenlik personelinin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmelerine imkan sağlanması,

29. 657 sayılı Kanunun 126. ve 135. maddelerinin değiştirilerek itirazların disiplin kuruluna yapılması,

30. Devlet Personel Başkanlığında ?Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığı?nın kurulması,

31. Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ve bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulması amacıyla bir genelge yayımlanması,

32. İtfaiye ve zabıta personelinin fiili hizmet zammından yararlanması,

33. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22. Maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesinde ikramiye ödenebilmesi için öngörülen %10'luk sayı sınırının kaldırılması, ödenebilecek ikramiye sayısının ikiden dörde çıkarılması, disiplin cezası almamış bütün personelin ikramiye hakkından yararlanabilmesi imkanının sağlanması, İkramiyenin ödenmesi için öngörülen kriterlerde kurum idari kurulunun görüşünün alınması hususlarının değerlendirilmesi.

IV- SENDİKAL VE DEMOKRATİK HAKLAR

1. Kamu görevlilerinin toplu sözleşme, grev ve siyasete katılma hakkının ILO standartlarına göre düzenlenmesi,

2. Belediyelerde yapılan sosyal denge sözleşmeleri hakkında hukuki değerlendirme yapılması, kamu görevlileri arasındaki çifte standardın ortadan kaldırılarak tüm kamu çalışanlarına eşit muamele yapılmasının sağlanması,

3. Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde ?Kamu Görevlileri Sendikaları Daire Başkanlığı? kurulması,

4. 657 Sayılı Kanunun 135. maddesinin değiştirilerek, itirazların disiplin kurullarına yapılmasının sağlanması,

5. 4688 sayılı yasa kapsamında personel çalıştırılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kamu görevlileri ile ilgili tüm kurul ve komisyonlarına sendika temsilcilerinin katılımının sağlanması,

6. Milli eğitim müfredat programlarının yetkili sendikanın da görüşleri alınarak, milli ve manevi değerler ışığında yeniden düzenlenmesi,

7. Personel mevzuatıyla ilgili konularda alınan olumlu mahkeme kararlarının tekrar dava açılmasına gerek kalmadan diğer personel için de emsal teşkil edecek, yasal düzenlemenin yapılması,

8. Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir suç isnadı ile yargılanmaları halinde (yüz kızartıcı suçlar hariç) savunmasının kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması.

V- 657 SAYILI KANUNUN 4/B VE 4/C MADDESİ İLE 4924 SAYILI KANUNA TABİ PERSONEL

1. 657 Sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri ile 4924 sayılı kanun kapsamında çalışan personelin kadroya geçirilerek, bu kapsamda personel istihdamına son verilmesi,

Söz konusu personel kadroya geçirilinceye kadar,

2. Maaşları döner sermaye gelirlerinden karşılanan 4/B kapsamındaki personelin kadroya geçirilinceye kadar, maaşlarının genel bütçeden karşılanması,

3. Kamuda istihdam edilen sözleşmeli personellere eş durumu nedeniyle tayin hakkının verilmesi,

4. Kapsam dahilinde çalışan personele karşılıklı yer değiştirme ve askerlik dönüşü göreve başlayabilme hakkının verilmesi,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin farklı mevzuatlara tabi olması nedeni ile meydana gelen mali, sosyal ve özlük haklardaki farklılıkları gidermek ve kadrolu çalışanlarla eşitlemek amacı ile yasal düzenleme yapılması,

6. 4/B kapsamında çalıştırılan personelin de sosyal yardımlardan faydalandırılması,

7. 4/B kapsamında çalışan personelin işe alınışları ve maaşlarının standarda bağlanarak, maaşlarının alt sınırının emsal memurlara göre belirlenmesi,

8. Kapsam dahilinde çalışan personelin köylerde istihdam ve çalışma şartlarının düzenlenmesi (barınma, işyeri, ulaşım),

9. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 25 yıl boyunca emekli keseneği ödemiş ve emekli olmaya hak kazanmış ancak yaş sınırı nedeni ile emekli olamayanların işten ayrılmaları durumunda sağlık giderlerinin karşılanması.

VI- HİZMET KOLLARININ SORUNLARI

Kamu görevlilerinin genel olarak belirlenen sorun ve taleplerinin yanında, hizmet kollarına ait özel sorunlar da bulunmaktadır. Bu konular da çözüme kavuşturulmak üzere ayrı olarak tespit edilerek sunulmaktadır.

VII- ÖZELLEŞTİRME

Özellikle son yıllarda yoğun olarak yaşanan özelleştirmeler sonucunda, özelleştirilen kuruluşlarda görev yapan çalışanlar mağdur hale gelmiş, birçok çalışan işsiz kalırken, kamu görevlileri de 4-C kapsamında geçici olarak çalışmaya, düşük ücrete ve güvencesizliğe mahkum olmuşlardır. Özelleştirmelerden kaynaklanan bu mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.

1. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunun 22'nci maddesine göre yapılan personel nakillerinde, nakle tabi tutulan personelin Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihlerinin yıl içinde farklılıklar göstermesi sebebiyle Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan vergi oranlarındaki artış fark tazminatına esas tutulan ücreti düşürmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi,

2. 399 sayılı KHK'ya ekli 1 sayılı cetvele tabi olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre nakledilen araştırmacı personelin, 3 yıllık şahsa bağlı hak uygulaması sona erdikten sonra, özellikle ek göstergeleri dikkate alındığında mali haklarının nakledilmeden önceki kadrolarına ait mali haklarının altına düşmesi sebebiyle mağdur olmaktadırlar, bu çerçevede mağduriyetlerin giderilmesi,

3. 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verilen istihdam fazlası personel belirleme yetkisinin kaldırılması ve istihdam fazlası personel belirlenirken objektif ölçütler getirilmesi, özelleştirme öncesi yapılacak istihdam fazlası personel belirlenmesinde kuruluların faaliyet gösterdikleri sektörel yapı dikkate alınarak objektif ölçütler kullanılması,

4. 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre bildirilen personelin fark tazminatlarının belirlenmesinde esas alınan tarihin Devlet personel başkanlığına bildirim tarihi yerine ilişik kesme tarihlerinin esas alınması,

5. 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verilen istihdam fazlası personelden ihtiyaç duyulanların özelleştirilecek başka kuruluşlarda geçici olarak görevlendirmelerinde ilgili personelin isteğinin dikkate alınarak bu tür bir görevlendirme yapılması,

6. 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre yapılan nakillerde eş durumunun dikkate alınması.

Bu Habere Tepkiniz