Türk Sağlık Sen'in toplu görüşme talepleri...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2008 20:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET KOLUNDA YETKİLİ TÜRK SAĞLIK SEN'İN TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİ

MALİ VE SOSYAL TALEPLER

1-Gelir vergisi dilimlerinin yükseltilmesi, vergi oranlarının düşürülmesi,

2-657 sayılı DMK'nun 152. maddesine göre düzenlenen özel hizmet tazminatlarının yeniden belirlenerek eğitim ve kadro pozisyonu dahilinde hiyerarşik dengenin sağlanması,

3-Ek gösterge uygulamasının 8. dereceden başlaması, 1. derecenin ek göstergesinin 3000'e yükseltilmesi, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personelin de ek göstergeden faydalanmasının sağlanması, aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge farklılığının giderilmesi,

4-Yüksekokul mezunu kamu çalışanlarından kadro derecesi bakımından 5 ve 3. dereceden 1. dereceye yükselemeyen personellerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal düzenleme yapılması,

5-Seyyar görev tazminatı ve nöbet ücretlerinin yükseltilmesi, nöbet tutan ancak nöbet ücreti alamayan personellerin nöbet ücreti alabilmeleri için yasal düzenleme yapılması,

6-Tatil, bayram günleri ve normal mesai dışında fazla çalışma nedeni ile ödenen nöbet ücretlerinin, maaşın saat başına düşen tutarının nöbet saati toplamı ile çarpılması sonucu elde edilecek tutar nispetince hesaplanarak ödenmesi,

7-Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personellerin bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız olarak Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi,

8-Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile döner sermaye gelirinin emekli maaşına yansıtılması için yasal düzenleme yapılması,

9-Harcırah ve yollukların günümüz şartları göz önüne alınarak personelin ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye çıkarılması,

10-Döner sermaye gelirlerinin kurum ve kuruluş ile personel arasındaki dengesizlik giderilecek şekilde dağıtılması için ilgili kanun ve yönetmelikte yeniden düzenleme yapılması,

11-Yiyecek yardımı yönetmeliği yeniden düzenlenerek, 24 saat kesintisiz kamu sağlık hizmeti veren kurumlarda hastalara çıkan yemekten personelin ücretsiz yararlandırılması, diğer kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerinin de bu kapsama dahil edilmesi,

12-Giyim yardımlarının günün şartlarına göre belirlenmesi ve giyim yardımının nakit olarak sözleşmeli personel dahil olmak üzere maaşa ilave edilerek ödenmesi,

13-Kamu çalışanlarına ödenmekte olan aile, çocuk yardımı gibi sosyal yardımların gösterge rakamlarının yükseltilmesi ve sözleşmeli personellerin de bu ödemelerden yararlandırılması,

14-657 sayılı Kanunun 64. maddesinin yeniden düzenlenerek kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan tüm personelin 2 yılda bir kademe ilerlemesinin yapılması,

15-KKKA ve benzeri bulaşıcı hastalıklar nedeni ile hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının kanuni mirasçısına bir defaya mahsus aylık maaşının 10 katı tutarında görev tazminatı ödenmesi,

16-Vekil Ebe ve Hemşirelere döner sermaye gelirlerinden pay ödenmesi,

ÇALIŞMA ŞARTLARINA DAİR TALEPLER

17-Kadro ihtiyacı bulunan kurumların kadro tahsisi yapılması, Devlet memurları eli ile gördürülecek kamu hizmetlerinin satın alınması yolu ile gördürülmemesi,

18-5510 sayılı Kanunun 40. maddesi değiştirilerek fiili hizmet zammından yararlanacak personelin yeniden belirlenmesi,

19-İnsan sağlığına olumsuz etki eden işlerde görev yapan personele, ayran, yoğurt ve benzeri gıda yardımı yapılması

20-Yıllık izinlerin işgünü esasına göre düzenlenmesi, günlük idari izinlerin yıllık izinden düşülmemesi,

21-İdari kadrolarda boş kadro bulunması halinde görevde yükselme sınavının zorunlu hale getirilmesi, vekalet görevlendirme yapılmaması,

22-Kamu görevlilerinin mesleki lisans eğitimi yapabilmelerine imkan sağlayacak bölümlerin açılması,

23-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 20. maddesinde yer alan ?Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri ve ?Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilir." Hükmünün kaldırılması,

24-Parmak izi veya retina taraması ile yapılan kurum giriş ve çıkışları ile çalışma odalarındaki kameralı takip uygulamasına son verilmesi,

25-Üniversite Hastanelerinin disiplin kurulları ile diğer kurum ve kuruluşlarının atama ve yer değiştirme komisyon ve kurullarında sendika temsilcisinin iştirakinin sağlanması,

26-Görev tanımı bulunmayan kamu görevlilerinin görev tanımlarının yapılması için gerekli düzenlemenin yapılması,

27-Kamu görevlilerinin görev yaptıkları bölgenin dışında örgün eğitim veren her hangi bir yüksek okul kazanmaları halinde nakillerinin yapılması,

28-Sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personeller için uygulanan günde 9 saatlik mesai uygulamasının diğer kamu görevlileri için öngörülen günlük 8 saat mesai ile eşitlenmesi için yasal düzenlemenin yapılması,

29-Kamu kuruluşlarında görev yapan engelli personelin güzergahı uygun olan mevcut kamu servis araçlarından ücretsiz yararlanması için düzenleme yapılması

30-Kamu sağlık kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi ve vekil ebe-hemşire olarak görev yapan personellerin kamu sendikalarına üye olabilmesi için bir düzenleme yapılması,

SÖZLEŞMELİ PERSONELLERE DAİR TALEPLER

31-657 sayılı DMK'nun 4/B, 4/C, 4924 sayılı kanun kapsamında ve vekil olarak istihdam edilen personelin kadroya geçirilerek, kamu sağlık kurumlarının asli ve sürekli hizmetleri için bu kapsamda personel istihdamına son verilmesi,

32-Söz konusu personellerin kadroya alınmaları yönünde düzenleme yapılıncaya kadar, kamu sağlık kurumlarında istihdam edilen personellerin farklı mevzuatlara tabi olması nedeni ile meydana gelen mali, sosyal ve özlük haklardaki farklılıkları gidermek amacı ile yasal düzenleme yapılması, Şöyle ki;

a)-Sözleşmeli personellerin aile bütünlüklerinin sağlanması amacı ile eş durumu nedeni tayin haklarının bir an evvel verilmesi yönünde yasal düzenlemenin yapılması,

b)-657 sayılı DMK'nun 4/B maddesine tabi olarak görev yapan sözleşmeli personellere karşılıklı yer değiştirme ve askerlik dönüşü göreve başlayabilme hakkının verilmesi,

c)-Maaşları döner sermaye gelirlerinden karşılanan personellerin maaşlarının genel bütçeden ödenmesi,

d)-Sözleşmeli personellerden her yıl sözleşme yenileme sırasında alınan damga vergisinin alınmaması,

e)-Sözleşmeli personellerce yıl içinde kullanılmayan izinlerin bir sonraki yıla devredilmesi, kurumca zorunlu hallerde kullandırılmayan izinlerin ücretlendirilmesi,

f)-Sözleşmeli personellerin intibak, görevde yükselme ve unvan değişikliği gibi mağduriyetlerinin giderilmesi

Bu Habere Tepkiniz